Don Quijote de la Mancha/Díl první

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Díl první
Autor: Miguel de Cervantes
Zdroj: CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Díl první. Praha : I. L. Kober, 1866.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Bojislav Pichl
Licence překlad: PD old 70
Kapitola první
Jedná o povaze a zaměstnání slovutného zemana Dona Quijota de la Mancha.
Kapitola druhá
Jedná o prvním výjezdu důvtipného D. Quijota z domova.
Kapitola třetí
Vypravuje, na jak pěkný způsob D. Quijote jest na rytířství pasován.
Kapitola čtvrtá
O tom, co potkalo našeho rytíře, když byl z hospody vyjel.
Kapitola pátá
Další vypravování o nehodě našeho rytíře.
Kapitola šestá
O vážné a slavné prohlídce, již farář s lazebníkem v knihovně našeho důvtipného zemana měli.
Kapitola sedmá
O druhém výjezdu našeho milého rytíře Dona Quijota de la Mancha.
Kapitola osmá
Jak dobře pochodil statečný Don Quijote v strašlivém a nikdy neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny, mimo jiné blahé paměti hodné události.
Kapitola devátá
Závěrek a konec strašné půtky statečného Biskajce s chrabrým Manchanem.
Kapitola desátá
O pěkné rozmluvě D. Quijota se Sanchem Panzou, jeho zbrojnošem.
Kapitola jedenáctá
Co Donu Quijotu s několika pasáky koz se přihodilo.
Kapitola dvanáctá
Co jeden kozák D. Quijotovi a jeho společníkům vyprávěl.
Kapitola třináctá
Končí se povídka o pastýřce Marcelle s jinými příhodami.
Kapitola čtrnáctá
Zoufalá píseň nebožtíka pastýře s jinými nenadálými příběhy.
Kapitola patnáctá
O nešťastném dobrodružství D. Quijota, když byl s několika bezbožnými Yanguesy se potkal.
Kapitola šestnáctá
Co se přihodilo D. Quijotu v hospodě, kterou on za hrad měl.
Kapitola sedmnáctá
Pokračování o nesčíslných svízelích, jež statečného D. Quijota a jeho zbrojnoše, chudáka Sancha Panzu, potkaly v hospodě, kterou on k svému neštěstí za hrad měl.
Kapitola osmnáctá
Vypravuje, co Sancho Panza se svým pánem D. Quijotem rozmlouvali, mimo jiná povídání hodná dobrodružství.
Kapitola devatenáctá
O moudré rozmluvě Sanchově s pánem jeho a dobrodružství jejich s mrtvým tělem a jinými znamenitými příhodami.
Kapitola dvacátá
O nikdy nevídaném ani neslýchaném dobrodružství, které od sebe znamenitějšího rytíře s menším nebezpečenstvím nebylo podniknuto, jak je tenkráte statný D. Quijote de la Mancha byl podniknul.
Kapitola dvacátá první
O znamenitém dobrodružství a slavném dobytí přílby Mambrinovy s jinými událostmi našeho nepřemožitelného rytíře.
Kapitola dvacátá druhá
Kterak D. Quijote vysvobodil mnoho nešťastných, jenžto jsou proti své vůli někam vedeni.
Kapitola dvacátá třetí
Co pověstnému D. Quijotu v Černých horách se přihodilo; nejznamenitější dobrodružství, jež tato pravdivá historie vypravuje.
Kapitola dvacátá čtvrtá
Další pokračování o dobrodružství v Černých horách.
Kapitola dvacátá pátá
O neobyčejných věcech, které statečného rytíře mancheského v Černých horých potkaly, a kterak pokání čině, Beltenebrosa následoval.
Kapitola dvacátá šestá
Další pokračování o zamilovaném pokání Dona Quijota v Černych horách.
Kapitola dvacátá sedmá
Kterak farář a lazebník svůj záměr vyvedli, mimo jiné věci, jež jsou hodny, aby v této znamenité historii byly vypravovány.
Kapitola dvacátá osmá
Jedná o novém a příjemném dobrodružství farářovu a lazebníkovu v oněch horách.
Kapitola dvacátá devátá
Jedná o důvtipné lsti a jakým spůsobem našeho zamilovaného rytíře z přísného pokání jeho vyprostit hleděli.
Kapitola třicátá
Jedna o rozšafnosti krásné Dorotey a jiných věcech velmi příjemných a kratochvilných.
Kapitola třicátá první
O příjemné rozmluvě D. Quijotově s jeho zbrojnošem Sanchem Panzou mimo jiné příhody.
Kapitola třicátá druhá
Co se přihodilo celé družině D. Quijotově v hospodě.
Kapitola třicátá třetí
Povídka o nesmyslném všetečníku.
Kapitola třicátá čtvrtá
Pokračování povídky o nesmyslném všetečníku.
Kapitola třicátá pátá
Jedná o slavné a strašlivé bitvě D. Quijota s několika měchy červeného vína a končí spolu povídku o nesmyslném všetečníku.
Kapitola třicátá šestá
Jedná o jiných neobyčejných příhodách, které v hospodě se staly.
Kapitola třicátá sedmá
Pokračování příběhu slavné infantky Micomicony mimo jiné utěšené příhody.
Kapitola třicátá osmá
Jedná o podivné úvaze D. Quijota o zbrani a učenosti.
Kapitola třicátá devátá
Kde otrok život a příběhy své vypravuje.
Kapitola čtyřicátá
Pokračování příběhu otrokova.
Kapitola čtyřicátá první
Otrok pokračuje u svém příběhu dále.
Kapitola čtyřicátá druhá
Co dále ještě událo se v hospodě a o jiných mnohých pamětihodných věcech.
Kapitola čtyřicátá třetí
V níž se vypravuje roztomilý příběh mezkářův a jiné neobyčejné události v hospodě.
Kapitola čtyřicátá čtvrtá
Pokračuje se o neslýchaných příhodách v hospodě.
Kapitola čtyřicátá pátá
Kde se ukončila pochybnost o přílbě Mambrinově a burdě, mimo jiné příhody, které ve vší pravdě se staly.
Kapitola čtyřicátá šestá
O znamenitém dobrodružství s pochopy a náramné zuřivosti našeho milého rytíře D. Quijota.
Kapitola čtyřicátá sedmá
Jak podivným způsobem jest D. Quijote de la Mancha očarován mimo jiné znamenité příhody.
Kapitola čtyřicátá osmá
Kde kanovník pokračuje v úvaze o knihách rytířských, mimo jiné věci, které rozumu jeho jsou hodny.
Kapitola čtyřicátá devátá
Obsahuje rozumnou rozmluvu jakouž měl Sancho Panza s panem Don Quijotem.
Kapitola padesátá
Rozumná hádka, jakou měl D. Quijote s kanovníkem, mimo jiné události.
Kapitola padesátá první
O tom, co vypravoval pastýř těm, kteří byli s D. Quijotem.
Kapitola padesátá druhá
Kterak se hádal D. Quijote s pastýřem, jakož i výborné dobrodružství s kajícími, kteréž šťastně na útraty svého potu skončil.