Přeskočit na obsah

Wikizdroje:Licence

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Creative Commons

Logo Creative Commons

CC0

Autor se dobrovolně rozhodl vzdát se v maximální možné míře ochrany svého díla autorským právem, a uvolnil proto své dílo pod licencí CC0 1.0 Universal.

CC BY 2.5

Dílo je dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte původ 2.5 Generic.

 • Tato licence dále nedovoluje jakékoliv použití díla bez uvedení jeho autora.

CC BY-SA 2.5

Dílo je dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora Zachovejte licenci 2.5 Generic.

 • Tato licence dále nedovoluje jakékoliv použití díla bez uvedení jeho autora.
 • Tato licence nedovoluje další změnu licence.

CC BY 3.0

Dílo je dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported.

 • Tato licence dále nedovoluje jakékoliv použití díla bez uvedení jeho autora.

CC BY-SA 3.0

Dílo je dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora Zachovejte licenci 3.0 Unported.

 • Tato licence dále nedovoluje jakékoliv použití díla bez uvedení jeho autora.
 • Tato licence nedovoluje další změnu licence.

CC BY 4.0

Dílo je dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní.

 • Tato licence dále nedovoluje jakékoliv použití díla bez uvedení jeho autora.

Evropská komise

Evropská komise vydala 12. prosince 2011 rozhodnutí, díky němuž je možné použít některá její díla svobodně za podmínky uvedení autora.

GNU Free Documentation License

Logo GNU

GFDL 1.3

Dílo smí být kopírováno, šířeno nebo upravováno podle podmínek GNU Free Documentation License verze 1.3 (lokální kopie) nebo libovolné vyšší verze publikované nadací Free Software Foundation.

 • Dílo nemá neměnné části ani texty na předním či zadním přebalu.

Public Domain

Logo Public Domain

PD ineligible

Dílo není způsobilé ochrany dle autorského práva země svého původu a jako takové je tímto zákonem vyjmuto z ochrany a je uvolněno jako volné dílo.

Důvodem může být, že je založeno výhradně na obecných znalostech, není produktem původní tvůrčí činnosti ap.

Definice takto označeného díla však podléhá vždy příslušným paragrafům autorského zákona té které země a může se od definice českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., § 2) lišit.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

Poznámka: Aktuální znění autorského zákona země, který se na toto dílo vztahuje, se na českých Wikizdrojích nenachází. Stručná (nezávazná) shrnutí lze najít na projektu Wikimedia Commons na stránce Copyright tags.

PD manifesto

Dílo je veřejný projev nebo proslov, o němž není známo, že podléhá ochraně autorských práv, a předpokládá se, že je volné dílo.

Tato licence by měla být přidělována až po obšírných rešerších o možném autorském právu. Ukáže-li se, že tento text porušuje autorská práva, oznamte to, prosíme, na příslušné diskusní stránce, nebo správcům.

PD traditional

Dílo je výtvor tradiční lidové kultury, jehož autor není obecně znám a který dle § 3 písm. b) autorského zákona nepodléhá autorskoprávní ochraně, a proto se jedná o volné dílo.

PD anon 70

Dílo je volné dílo, protože se jedná ve smyslu § 27 odst. 3 Autorského zákona o anonymní dílo, jehož autorská práva (v souladu s § 27 odst. 4 Autorského zákona) vypršela v České republice a těch zemích, kde jsou v takových případech chráněna 70 let po prvním zveřejnění díla; toto platí za předpokladu, že dílo zůstalo anonymním i během těchto 70 let od zveřejnění.

PD old 70

Dílo je volné dílo, protože doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela.

To platí ve státech Evropské unie a dalších zemích, jejichž právní řád chrání majetková autorská práva po dobu života autora a 70 let po jeho smrti.

PD old 100

Dílo je volné dílo v USA a s velkou pravděpodobností také v České republice a v těch zemích, kde je doba trvání autorských práv omezena na dobu autorova života a 70 let po něm, protože

 • je anonymní, resp. nepodařilo se zjistit jeho autora, nebo
 • autor je znám, avšak nepodařilo se zjistit datum jeho úmrtí,

avšak stáří tohoto díla je prokazatelně 100 a více let.

Údaje dokládající tento závěr by se měly nacházet na diskusní stránce příslušného díla. Pokud vám jsou známy okolnosti, které mluví proti tomuto závěru, prosíme o jejich zpřístupnění tamtéž.

PD old 140

Dílo je volné dílo v USA a s největší jistotou také v České republice a v těch zemích, kde je doba trvání autorských práv omezena na dobu autorova života a 70 let po něm, protože

 • je anonymní, resp. nepodařilo se zjistit jeho autora, nebo
 • autor je znám, avšak nepodařilo se zjistit datum jeho úmrtí,

avšak stáří tohoto díla je prokazatelně 140 a více let.

Údaje dokládající tento závěr by se měly nacházet na diskusní stránce příslušného díla. Pokud vám jsou známy okolnosti, které mluví proti tomuto závěru, prosíme o jejich zpřístupnění tamtéž.

PD origin

Dílo je podle § 107 odst. 4 AZ v ČR volným dílem, protože se jedná o dílo cizince, jehož doba ochrany majetkových autorských práv v zemi původu již vypršela.

PD official

Dílo je úředním dílem podle autorského zákona země svého původu a jako takové je tímto zákonem vyjmuto z ochrany a je uvolněno jako volné dílo.

Definice úředního díla podléhá vždy příslušným paragrafům autorského zákona té které země a může se od definice českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb.) lišit.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

Poznámka: Aktuální znění autorského zákona země, který se na toto dílo vztahuje, se na českých Wikizdrojích nenachází. Stručná (nezávazná) shrnutí lze najít na projektu Wikimedia Commons na stránce Copyright tags.

Místo této obecné licence použijte raději některou konkrétní (s uvedením státu) z níže uvedených:

PD CH

Podle článku 5 švýcarského autorského zákona (zákon 231.1) jsou z autorskoprávní ochrany vyčleněny:

 • zákony, nařízení, mezinárodní smlouvy a další úřední dokumenty
 • platební prostředky
 • rozhodnutí, záznamy a reporty vydané úřady nebo veřejnou správou
 • specifikace patentů a žádosti o přidělení patentu
 • a úředně nebo zákonem vyžadované sbírky a překlady těchto dokumentů

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

PD CN

Podle článku 5 čínského autorského zákona jsou z autorskoprávní ochrany vyňaty všechny čínské vládní a soudní dokumenty a jejich oficiální překlady. Rovněž jsou vyňaty zprávy o aktuálním dění (pouhá fakta nebo děje reportované masmédii jako novinami, periodiky, rozhlasovými a televizními stanicemi definovanými v článku 5 Implementing Regulations of the Copyright Law of the People's Republic of China), a kalendáře, číselné tabulky a další formy obecného užitku a formulí.

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

PD CZ

Podle českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., § 3, odstavec a) jde o dílo vyňaté z ochrany dle práva autorského, neboť podle tohoto zákona se autorská ochrana nevztahuje na:

 • úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i
 • úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla,
 • sněmovní a senátní publikace,
 • pamětní knihy obecní (obecní kroniky),
 • státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy
 • a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

Více informací o dílech vyňatých z autorskoprávní ochrany najdete na Wikipedii. Při nejasnostech použití položte dotaz na diskusní stránce díla, správcům nebo konzultujte právníka.

PD IL

Podle článku 18 izraelského autorského zákona (Israel Copyright Law), zakládajícího se na Copyright Act of 1911 / British Mandate in Palestine (Israel Copyright Law/Translation) z roku 1911 s dodatky 1924 až 1999 a platného v Izraeli dodnes (Copyright Act 1911), se jedná o dílo vládní instituce, vzniklé před rokem 2008 a chráněné 50 let od prvního publikování, a tudíž jde o volné dílo.

PD PL

Na základě § 4, odst. 1 a 2 polského zákona o právu autorském a právech souvisejících (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ve znění pozdějších novelizací) „nejsou předmětem práva autorského normativní akty, jejich návrhy, úřední dokumenty, materiály, znaky a symboly“.

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

PD SK

Podle slovenského Autorského zákona (Zákon č. 618/2003 Z. z., § 7, odstavec 3b) je dílo vyňaté z ochrany autorského práva, neboť podle tohoto zákona se autorská ochrana nevztahuje na:

 • text právního předpisu
 • úřední rozhodnutí
 • veřejnou listinu
 • veřejně přístupný registr
 • úřední spis
 • slovenskou technickou normu včetně jejich přípravné dokumentace a překladu
 • denní zprávy a projevy přednesené při projednávání věcí veřejných; na souborné vydání těchto projevů a na jejich zařazení do sborníku je nutný souhlas toho, kdo je pronesl.

Podle slovenského Autorského zákona (Zákon č. 185/2015 Z. z.), § 5 se za předmět autorského práva nepovažuje:

 • text právního předpisu, úřední rozhodnutí nebo soudní rozhodnutí, technická norma, jako i spolu s nimi vytvořená přípravná dokumentace a jejich překlad
 • územněplánovací dokumentace
 • státní symbol, symbol obce, symbol samosprávného kraje (pokud nejde o dílo, které je podkladem pro vytvoření takového symbolu)
 • projev přednesený při projednávání věcí veřejných
 • dílo tradiční lidové kultury
 • výsledek výkonu činnosti znalce, tlumočníka nebo překladatele podle zvláštního předpisu (konkrétně § 1 zákona č. 382/2004 Z.z.)

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.

PD UN

Politikou Organizace spojených národů je zpřístupnění většiny jejich dokumentů jako volné dílo za účelem „pokud možno co největšího šíření myšlenek (obsažených) v publikacích OSN.“

Podle Administrativních instrukcí ST/AI/189/Add.9/Rev.2 Organizace spojených národů jsou celosvětově uvolněny jako volné dílo:

 1. Oficiální záznamy (sborníky z konference, doslovné a stručné zápisy, …)
 2. Dokumenty OSN vydané se symbolem OSN
 3. Veřejné informační materiály určené především k informování veřejnosti o aktivitách Organizace spojených národů (kromě veřejných informačních materiálů, které jsou nabízeny k prodeji).

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

PD US

Na základě hlavy 17, kapitoly 1, § 105 Sbírky zákonů Spojených států amerických nejsou předmětem práva autorského „díla vytvořená úředníkem nebo zaměstnancem vlády Spojených států amerických coby součásti jejich pracovních povinností“.

Z toho vyplývá, že dílo je uvolněno jako volné dílo.

Použití některých takto označených děl však v České republice může být omezeno jinými zákony.