Přeskočit na obsah

Výklad posvátných žalmů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny


Údaje o textu
Titulek: Výklad posvátných žalmů
Autor: Jaroslav Sedláček
Zdroj: http://librinostri.catholica.cz/download/CSSedlacekZalmy-Z1-71-150dpi.pdf
Vydáno: Dědictví sv. Prokopa, Praha, 1900
Licence: PD old 70

Titulní stránka prvního dílu

Obsah[editovat]

Úvod do knihy žalmů[editovat]

Kniha I.[editovat]

 • 1. žalm Blaho spravedlivých: záhuba bezbožných
 • 2. žalm Vítězství Pomazaného Páně
 • 3. žalm Ranní píseň stísněného
 • 4. žalm Večerní píseň stísněného
 • 5. žalm Ranní modlitba v chrámě
 • 6. žalm Modlitba v úzkosti
 • 7. žalm Prosba nevinně pronásledovaného k spravedlivému Soudci
 • 8. žalm Vznešenost Boží a přednosti člověka
 • 9. žalm Díky za vítězství a nová prosba
 • Žalm 10. dle Hebrejských
 • 10. žalm (H. 11.) Důvěra v Boží spravedlnost
 • 11. žalm (H. 12.) Modlitba za pomoc proti lstivým nepřátelům
 • 12. žalm (H. 13.) Volání v soužení
 • 13. žalm (H. 14.) Hrozná bezbožnost lidstva. Bůh spasí svůj lid
 • 14. žalm (H. 15.) Čeho žádá Bůh na spravedlivém
 • 15. žalm (H. 16.) Bůh jest největším dobrem
 • 16. žalm (H. 17.) Úpění nevinně pronásledovaného
 • 17. žalm (H. 18.) Píseň díků
 • 18. žalm (H. 19.) Oslava stvoření nebes a Božího zákona
 • 19. žalm (H. 20.) Modlitba za krále, který potřebuje pomoci
 • 20. žalm (H. 21.) Vzdání díků za požehnání králi prokázané a prosba za vítězství
 • 21. žalm (H. 22.) Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
 • 22. žalm (H. 23.) Dobrý pastýř
 • 23. žalm (H. 24.) Slavný vstup do Svatyně
 • 24. žalm (H. 25.) Prosba za pomoc, za odpuštění hříchů a za vysvobození
 • 25. žalm (H. 26.) Nevinný a zbožný prosí o Boží pomoc
 • 26. žalm (H. 27.) Útěcha zbožného jest v Bohu; prosba za přispění
 • 27. žalm (H. 28.) Snažná prosba za pomoc; díky za ni
 • 28. žalm (H. 29.) Boží moc v bouři
 • 29. žalm (H. 30.) Vzdávání díků
 • 30. žalm (H. 31.) Prosba plná důvěry v naléhavé tísni
 • 31. žalm (H. 32.) Odpuštění hříchů
 • 32. žalm (H. 33.) Chvalte Hospodina, neboť chrání své věrné
 • 33. žalm (H. 34.) Spravedliví jsou ve zvláštní Boží ochraně
 • 34. žalm (H. 35.) Prosba za ochranu proti nepřátelům
 • 35. žalm (H. 36.) Zloba bezbožných; Boží dobrota
 • 36. žalm (H. 37.) Štěstí bezbožníka a štěstí spravedlivého
 • 37. žalm (H. 38.) Kající prosba za odpuštění poklesků a za pomoc
 • 38. žalm (H. 39.) Úpěnlivá prosba v soužení
 • 39. žalm (H. 40.) Díky a prosba v nové tísni
 • 40. žalm (H. 41.) Blaze milosrdným. Prosba o pomoc proti nemilosrdným nepřátelům

Kniha II.[editovat]

 • 41. žalm (H. 42.) Touha po svatyni
 • 42. žalm (H. 43.)
 • 43. žalm (H. 44.) Modlitba v těžké tísni celého lidu
 • 44. žalm (H. 45.) Svatební píseň krále
 • 45. žalm (H. 46.) Bezpečnost v ochraně Jahve
 • 46. žalm (H. 47.) Bůh pánem všech národů
 • 47. žalm (H. 48.) Bůh chránil a osvobodil Sion
 • 48. žalm (H. 49.) Jaké jest štěstí bezbožníka
 • 49. žalm (H. 50.) Pravá bohoslužba
 • 50. žalm (H. 51.) Kající prosba za odpuštění hříchů
 • 51. žalm (H. 52.) Zlý jazyk neujde trestu; zbožný člověk bude chráněn
 • 52. žalm (H. 53.) Zkáza lidí; Bůh chrání svůj lid
 • 53. žalm (H. 54.) Prosba v tísni nepřítelem způsobené
 • 54. žalm (H. 55.) Modlitba v tísni, kterou působí nepřátelé a nevěrný přítel
 • 55. žalm (H. 56.) Úpěnlivá prosba za ochranu
 • 56. žalm (H. 57.) Proti nepřátelům
 • 57. žalm (H. 58.) Proti nespravedlivým soudcům
 • 58. žalm (H. 59.) Proti loupeživým protivníkům
 • 59. žalm (H. 60.) Ve velikém nebezpečí pomáhá modlitba a důvěra
 • 60. žalm (H. 61.) Modlitba krále
 • 61. žalm (H. 62.) Důvěra a útěcha v Bohu
 • 62. žalm (H. 63.) Touha po Bohu
 • 63. žalm (H. 64.) Proti úskočným nepřátelům
 • 64. žalm (H. 65.) Díky
 • 65. žalm (H. 66.) Chvála Boží a díky
 • 66. žalm (H. 67.) Přání, aby byl Bůh od všech chválen
 • 67. žalm (H. 68.) Vítězné průvody Boží
 • 68. žalm (H. 69.) Volání o pomoc v nebezpečí záhuby
 • 69. žalm (H. 70.) Modlitba za pomoc proti nepřátelům
 • 70. žalm (H. 71.) Modlitba starce
 • 71. žalm (H. 72.) Modlitba za krále

Kniha III.[editovat]

 • 72. žalm (H. 73.) Štěstí bezbožných jest klamné
 • 73. žalm (H. 74.) Nářek a prosba při spustošení chrámu
 • 75. žalm (H. 76.) Chvalozpěv Boží po vítězství
 • 76. žalm (H. 77.) Útěcha ze vzpomínky na dřívější divy Boží
 • 77. žalm (H. 78.) Dějiny Israele jsou naučením a výstrahou potomkům
 • 78. žalm (H. 79.) Nářek nad zkázou města a chrámu; prosba naříkajícího
 • 79. žalm (H. 80.) Modlitba za pozvednutí Israele
 • 80. žalm (H. 81.) Napomenutí Páně ku velikému svátku
 • 81. žalm (H. 82.) Hrozba nespravedlivým soudcům
 • 82. žalm (H. 83.) Prosba a pomoc proti spolčeným nepřátelům
 • 83. žalm (H. 84.) Blaze v domě Páně
 • 84. žalm (H. 85.) Prosba za milosrdenství pro lid a za vyplnění messianských slibů
 • 85. žalm (H. 86.) Modlitba v nebezpečí plná důvěry
 • 86. žalm (H. 87.) Sion středem národů
 • 87. žalm (H. 88.) Nářek v největším soužení
 • 88. žalm (H. 89.) Boží přípovědi, jež byly dány Davidovi

Kniha IV.[editovat]

 • 89. žalm (H. 90.) Člověk pomíjí, Bůh trvá. Prosba za ochranu Boží
 • 90. žalm (H. 91.) Bůh ochránce spravedlivých
 • 91. žalm (H. 92.) Chvála Božího řízení
 • 92. žalm (H. 93.) Chvála vznešenosti Boha, krále
 • 93. žalm (H. 94.) Bůh vykoná trest na bezbožných, pomůže spravedlivým
 • 94. žalm (H. 95.) Výzva ku chvále Boží a k poslušnosti zákona
 • 95. žalm (H. 96.) Pohané a všechno stvoření je vyzváno ku chvále Boží
 • 96. žalm (H. 97.) Bůh přísně soudí nepřátely, potěšuje své věrné
 • 97. žalm (H. 98.) Bůh divotvorce chválen veškerým stvořením
 • 98. žalm (H. 99.) Bůh uctíván na Sionu
 • 99. žalm (H. 100.) Chvalte Hospodina v jeho svatyni!
 • 100. žalm (H. 101.) Pravidla života zbožného (krále)
 • 101. žalm (H. 102.) Modlitba vyhnance za obnovení Sionu
 • 102. žalm (H. 103.) Chvála Božího milosrdenství (milosti)
 • 103. žalm (H. 104.) Velebnost Boha ve stvoření
 • 104. žalm (H. 105.) Bůh zachovával věrně svou úmluvu s Abrahamem a s Israelem
 • 105. žalm (H. 106.) Lid vyznává svůj nevděk a nevěrnost k Bohu

Kniha V.[editovat]

 • 106. žalm (H. 107.) Bůh vysvobozuje své věrné ze všech nebezpečí
 • 107. žalm (H. 108.) Žádost za pomoc
 • 108. žalm (H. 109.) Proti zatvrzelým nepřátelům
 • 109. žalm (H. 110.) Messiáš je vítězem a králem na věky
 • 110. žalm (H. 111.) Chvála Hospodina, dobrodince svého lidu
 • 111. žalm (H. 112.) Štěstí spravedlivých
 • 112. žalm (H. 113.) Bůh povyšuje ponížené; chvalte Boha!
 • 113. žalm (H114 a 115) Důvěra v Boha při vzpomínce na vyjití z Egypta
 • 114. žalm (H. 116.) Důvěřivá prosba a radostné vzdání díků
 • 115. žalm (H. 116.) Radostné vzdání díků
 • 116. žalm (H. 117.) Chvalte Hospodina všichni národové
 • 117. žalm (H. 118.) Děkovná píseň v chrámu za osvobození z nebezpečí
 • 118. žalm (H. 119.) Chvála Božího zákona. Boží zákon je útěchou a posilou
 • 119. žalm (H. 120.) Proti svárlivým lidem
 • 120. žalm (H. 121.) Ochránce Israele
 • 121. žalm (H. 122.) Požehnání na Jerusalém
 • 122. žalm (H. 123.) Prosba v nátisku
 • 123. žalm (H. 124.) Bohu vysvoboditeli díky
 • 124. žalm (H. 125.) Důvěra v Boží ochranu
 • 125. žalm (H. 126.) Radost z osvobození a prosba za zajatce
 • 126. žalm (H. 127.) Na Božím požehnání vše záleží
 • 127. žalm (H. 128.) Domácí štěstí zbožných
 • 128. žalm (H. 129.) Záhuba nepřátel Israele
 • 129. žalm (H. 130.) Kajícná prosba za milosrdenství
 • 130. žalm (H. 131.) Vyjádření dětinné pokory
 • 131. žalm (H. 132.) Prosba za splnění Davidových slibů
 • 132. žalm (H. 133.) Požehnání svornosti
 • 133. žalm (H. 134.) Výzva k noční chvále Boha v chrámě
 • 134. žalm (H. 135.) Chvála Boha, jenž dobře činil svému lidu
 • 135. žalm (H. 136.) Děkovná píseň za nesčetná Boží dobrodiní
 • 136. žalm (H. 137.) Truchlení v babylonském zajetí
 • 137. žalm (H. 138.) Díky za Boží milost a věrnost
 • 138. žalm (H. 139.) Bůh jest vševědoucí a všudypřítomný. Důvěra v Boha
 • 139. žalm (H. 140.) Prosba za ochranu proti zlomyslným nepřátelům
 • 140. žalm (H. 141.) Prosba za ochranu proti pokušení a pronásledování
 • 141. žalm (H. 142.) Prosba k Bohu, jedinému vysvoboditeli
 • 142. žalm (H. 143.) Kajícná prosba za pomoc
 • 143. žalm (H. 144.) Díky a prosba za pomoc proti nepřátelským národům
 • 144. žalm (H. 145.) Sláva říše a vlády Boží
 • 145. žalm (H. 146.) Blaze tomu, kdo doufá v Hospodina
 • 146. žalm (H. 147.) Chvála Boha, jenž obnovuje Israele
 • 147. žalm Chvála Boha,jenž obnovil Jerusalém
 • 148. žalm Chval všechno tvorstvo svého tvůrce
 • 149. žalm Israel chválí Boha a děkuje za vítězství
 • 150. žalm Chvalte Boha slavně

Výklad biblických chvalozpěvů breviáře[editovat]

 1. Chvalozpěv Mojžíšův u moře
 2. Poslední chvalozpěv Mojžíšův
 3. Chvalozpěv Anny, matky Samuelovy
 4. Chvalozpěv Isaiáše proroka
 5. Chvalozpěv krále Ezechiáše
 6. Chvalozpěv tří mládenců
 7. Chvalozpěv Habakuka proroka
 8. Magnificat blah. p. Marie
 9. Benedictus kněze Zachariáše
 10. Chvalozpěv Simeonův