Autor:Jiří Polívka/Bibliografie prací

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
BIBLIOGRAFIE PRACÍ PROF. Dra. JIŘÍHO POLÍVKY.
(Sestaveno s využitím dřívějších bibliografických soupisů díla J. Polívky od J. Horáka a V. Gašparíkové.)

Tento »elektronický« soupis prací Jiřího Polívky jest takříkajíc pokračováním bibliografických seznamů díla J. Polívky od Jiřího Horáka (z r. 1918 a následně 1928) a Viery Gašparíkové (z r. 2006 a 2008). Základní roztřídění prací na tématické okruhy Polívkova zájmu na filologii, literaturu a národopis přebíráme od J. Horáka a upouštíme zde od rozlišování autorových článků vztažených k lidové kultuře, jak je tomu u V. Gašparíkové, jelikož se zdá, že se tak lze vyhnout váhání nad tím, kam přesně vřadit některé z důležitějších Polívkových srovnávacích studií. Dále bylo při sestavování této bibliografie přihlédnuto k bibliografii ročníků I-XX. (Elektronická knihovna NÚLK) Polívkou založeného a vedeného časopisu Národopisný věstník českoslovanský a stejně jako u bibliografie od Jiřího Horáka zde nejsou až na výjimky připojeny vesměs jen několikařádkové drobné autorovy zprávy v NVČ otiskované.

Hlavním přínosem této z velké části kompilační bibliografie má být uvádění odkazů na digitalizovanou podobu Polívkových prací. Jsou-li tyto odkazy dostupné, snažíme se je uvádět u všech Polívkových prací původních (knih, článků do časopisů a příspěvků do sborníků) a taktéž u obsáhlejších recenzí, které se svým charakterem někdy blíží typickým autorovým srovnávacím studiím. V mnoha ohledech svou bibliografií navazujeme především na soupis prací od J. Horáka z roku 1918, jenž je ze všech existujících Polívkových bibliografií nejpodrobnější, ačkoliv je v dodržování jednotného formátu bibliografického záznamu dosti nedůsledný a také se v něm vyskytuje množství dnes již ne příliš známých zkratek (platí zejména pro názvy dobových časopisů). K hlavním rozdílům oproti bibliografii od J. Horáka, z níž zde vycházíme, patří doplnění či oprava některých chybějících, respektive mylných údajů a pokus o sjednocení formátu bibliografického záznamu, byť v dnes už poněkud zastaralé a současné normě neodpovídající podobě. Kromě několika málo nejčastěji vyskytujících se časopisů (jejichž seznam je připojen na závěr) a případů užití zkratky přímo v titulu původního díla, respektive v názvu článku nepoužíváme zkratek vůbec, nahrazujeme iniciály plnými jmény recenzovaných autorů, dále pak doplňujeme či opravujeme známý rok, ročník, svazek, případně i číslo uváděného periodika. V naší bibliografii se rovněž zejména u údajů od roku 1918 pokoušíme zaplnit chybějící odkazy na recenze a referáty o díle J. Polívky, jelikož oba pozdější soupisy nebyly v tomto ohledu tak podrobné jako ten první.

V řazení bibliografických záznamů se záměrně dopouštíme jistých nedůsledností. Polívkou napsané či editované knihy v oddílu A) a taktéž jeho původní práce uveřejněné v periodikách a sbornících v oddílu B) řadíme za sebou chronologicky a následně v případě stejného roku vydání abecedně za sebou. Pouze v části recenzí a referátů v oddíle B) bibliografického soupisu dáváme přednost naopak řazení abecednímu a to čistě z důvodu lepší přehlednosti o recenzovaných autorech a časopisech. Recenzovaná díla psaná azbukou zde řadíme v druhém sledu zvlášť, neprovádíme v takovém případě transliteraci do latinky, leč upřednostňujeme zde originálu odpovídající starý ruský pravopis v intencích původního soupisu díla J. Polívky od J. Horáka z r. 1918. Ze soupisu Viery Gašparíkové přebíráme oddíl C) Studie a příležitostné články o Jiřím Polívkovi a rovněž odtud čerpáme některé další jednotlivé bibliografické údaje, které se neobjevily v soupisech dřívějších.

Oproti všem předchozím soupisům díla J. Polívky vyčleňujeme zvlášť a zároveň klademe do popředí jím sepsané či editované práce, jež vyšly knižně. Již na první pohled je tak ze soupisu patrné, že Polívkova badatelská činnost je z větší části uložena v dobových časopisech a sbornících. Polívkových prací vydaných knižně je relativně málo, přestože i zde je situace komplikovanější o tzv. zvláštní časopisecké otisky čili separáty, které byly leckdy vytištěny se zvláštním titulním listem i stránkováním. Potvrzenou existenci zvláštního otisku uvádíme v závorce vždy na konci bibliografického záznamu o daném Polívkově článku. Pohádkoslovné studie (1904) a Povídky kladské (1908-14), ačkoliv jde vlastně rovněž o separáty z periodik, uvádíme v oddíle knih pro jejich výrazně objemnější rozsah a zvláštní důležitost v kontextu Polívkova badatelského díla. U knih, na nichž se podílel Polívka jako editor, komentátor či vydavatel, lze předpokládat dosti odlišnou míru Polívkovy skutečné spoluúčasti, již však nelze nějak jednoduše postihnout v bibliografickém soupise. Hned za částí knihy řadíme záznamy o Polívkově důležité činnosti redakční, zastávané v různých dobových časopisech.

Tato »elektronická« bibliografie Jiřího Polívky se hrdě hlásí k obdobným soupisům folkloristů Jiřího Horáka a Viery Gašparíkové, bez nichž by nemohla vzniknout v takto podrobné podobě. Cílem našeho soupisu je dřívější údaje zpřesňovat, opravit omyly či přehlédnutí a taktéž doplňovat údaje nové. Zároveň bychom rádi, aby se všechny hlavní Polívkovy práce staly volně přístupné a vyhledatelné na internetu a k tomuto budiž náš soupis malým příspěvkem i vodítkem.

A) Knihy
1. Vlastní knihy.
 • Dvě povídky v české literatuře XV. stol. V Praze : Nákl. spis., 1889. 100 str. Kramerius NK ČR
  Rec.: Atenaeum VII. (1890) 90—1. — Literární listy XI. (1889), č. 1., s. 15—16. Kramerius NK ČR — Hlídka VII. (1890), s. 214—217. — Wisła III., s. 679—689 (Bron. Grabowski) — Kwartalnik historyczny IV. (1890), s. 310—311 (W. Nehring). Silesian Digital library — Русскій филологическій вѣстникъ ХХIII. (1890), s. 156. — Русс. Мысль 1890, окт., s. 481—2. — Этнографическое Обозрѣніе III. (1891), кн. XI., s. 223—4. (V. Kallaš). — Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія (1890), Fevr., s. 356—361. (A. Veselovskij). — AfslPh XII. (1890), s. 598—599 (V. Jagić.)
 • Drobné příspěvky literárně-historické. Část I—IV. V Praze : Nákl. spis., 1891. 139 str. Kramerius NK ČR
  Rec.: ČČM (1891), s. 113—121 (V Tille). — Liter. listy XII. (1891), s. 354—355 (Dr. J. V. Novák). — Wisła V., s. 437—442 (J. Karlowicz). — Русскій филологическій вѣстникъ XXV. (1891), s. 313—314. — Этнографическое Обозрѣніе III. (1891), кн. XI., s. 223—224 (V. Kallaš). — AfslPh XIV., s. 405 nsl. (M. Murko). — Ib. XIV., s. 627—8 (V. Jagić).
 • Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892. 143 str. Kramerius NK ČR
  Rec.: Athenaeum X. (1893) 246—251 (V. Tille). — Этнографическое Обозрѣніе III. (1893), кн. 17., s. 205—207. — AfslPh XV., s. 610 (V. Jagić).
 • Pohádkoslovné studie. Praha: Společnost národopisného musea českoslovanského, 1904. XXVIII, 211, 8 str. Internet Archive, Česká národopisná společnost(Pozn.: Obsahuje pohádkoslovné studie látek: 1) Udatný krejčí, 2) Nezasmálka, 3) Roztancované střevíce a studie pověstí legendárních o čertu, o mstivém světci a o spravedlivé smrti.)
  Rec.: Český Lid XIV (1905), s. 397 (Č. Zíbrt). — Lud XI (1905), s, 435—439. (St. Zdziarski). Digital Library of Wielkopolska — Przegląd powszechny, sv. 88 (1905), s. 121—125. (St. Zdziarski). — Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія, kn. 357 (1905), s. 440—444 (A. Sobolevskij). — Живая Старина 15 (1906) Vyp. 1, otd. 3. str. 3 (G. Iljinskij). — Истор. Вѣстникъ 1905 (A. J. Jacimirskij). — Записки Наукового товариства імені Шевченка 71 (1906) 230—234. (В. Гнатюк). — Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena XII (1907) 317—320 (A. Boranić). — ZsöVkde XI (1905) 135. — ZsVVkde 15. (1905) 227. (J. Bolte). Internet Archive — ZsVVkde 16. (1906) 207—209 (A. Brückner). — Rev. trad. pop. XXII (1907) 235—6 (W. Bugiel).
 • Lidové povídky slovanské: Vybrané rozpravy. [Díl] I. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. V Praze: Národopisná společnost československá, 1929. [III], 152 str. (Pozn.: Obsahuje upravené, dříve v časopisech otištěné pohádkoslovné studie látek: 1) Rybář a zlatá rybka, 2) Doktor Vševěd a 3) O zlatém ptáčku a dvou chudých chlapcích.) Kramerius NK ČR
  Rec.: Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР. Т. III. (1930), кн. 1., s. 362—363 (Карский). FEB-web
 • Slovanské pohádky. I, Úvod. Východoslovanské pohádky = [Les contes populaires slaves. I, Introduction. Les contes des Slaves de l'est]. V Praze: Slovanský ústav, 1932. [I], 255 str. Kramerius NK ČR
 • Lidové povídky slovanské: Vybrané rozpravy. [Díl] II.. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. Praha: Národopisná spol. českoslovanská, 1939. 8, 195 str. (Pozn.: Obsahuje upravené, dříve v časopisech otištěné pohádkoslovné studie látek 1) Čarodějník a jeho učedník, 2) Kocor v botách a 3) Chytrý chlapec.)
 • Súpis slovenských rozprávok. (Collection de contes slovaques, populaires). Slovenskú úpravu obstaral Fr. Heřmanský. V Turčianskom Sv. Martine : Matica slovenská.
  • Sväzok I. O sběrateľoch a sbierkach slovenských rozprávok. Časť I. Rozprávky s živly nadprirodzenými (číslo 1—2). 1923, IV, 335 str.
  • Sväzok II. Rozprávky s živly nadprirodzenými (číslo 3-30). 1924, 494 str.
  • Sväzok III. Rozprávky s živly nadprirodzenými (číslo 31-68). 1927, 467 str.
  • Sväzok IV. Časť II. Legendy a legendárné rozprávky (číslo 69—79). 1930, 558, VII str.
  • Sväzok V. Poviedky žartovné, anekdoty (číslo 133-144). Pověsti (číslo ...). 1931, 525 str.
 • Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu bearbeitet von Johannes Bolte und Georg Polívka. Leipzig : Dieterischsche Verlagsbuchhandlung. Commons
  • Erster Band. (Nr. 1—60). 1913. VIII, 556 str. Commons
  • Zweiter Band. (Nr. 61—120). 1915. V, 566 str. Commons
  • Dritter Band. (Nr. 121—225). 1918. VIII, 624 str. Commons
  • Vierter Band. (Zur Geschichte der Märchen, I—VIII). Unter Mitwirkung von Elisabeth Kutzer und Bernhard Heller. 1930. VI, 487 str. Commons
  • Fünfter Band. (Zur Geschichte der Märchen, IX—XIV. Register) Unter Mitwirkung von Walter Anderson, Max Böhm, Reidar Th. Christiansen, † Robert Gragger, Bernhard Heller, Georg Horák. 1932. VI, 305 str. Commons
   Rec.: Časop. mod. fil. lit. III (1913), s. 264—6. — ČČM (1915) s. 102—104. — NVČ XI (1916), s. 443—457 (V. Tille). Этнографическое Обозрѣніе (1912), кн. 94—5, s. 136—7. (E. Eleonskaja). — AfslPh XXXV (1913), s. 269—273 (V. Jagić). Internet Archive — Jsb. 35 (1913) odd. XVIII 136. (Č. 156). — Deutsche Literaturzeitung 34 (1913), 1721—2 (Fr. v. d. Leyen). Internet Archive — Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte XXIV (1913) č. 746a (A. L. Stiefel) Internet Archive; č . 5662 (O. F. Walzel). — Danske Studier (1912), s. 193—195 (Axel Olrik.) Danske Studier
2. Jako editor či vydavatel.
 • Povídky kladské. Sebral a zapsal Josef Kubín. Komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. I—II. (Vycházelo v I. 1908—14 jako příloha k NVČ.) Též zvl. otisky I. 1909, 158 str., II. 1914 348 str. BookPrep [nefunkční odkaz]
  Rec.: ČČM (1915), s. 98—102 (J. Horák). Записки Наукового товариства імені Шевченка CXII (1912), s. 226. (Z. Kuzelja).
 • Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil J. Polívka. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, ed. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III., č. 43, 1916. 176 str., Kramerius NK ČR [nefunkční odkaz]
  Rec.: Časopis Matice moravské 1916 (Al. Gregor.) Srovn. NVČ XII (1917), s. 102—3. LF XLIV (1917), s. 66—72 (V. Tille). Przegląd powszechny CXXXV (1917), s. 252—3 (St. Zdziarski).
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal J. Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil J. P. V Praze : Česká Akademie věd a umění, 1922—1923, 3 sv., XX, 883 str.
  • Svazek I., ed. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III., č. 51, 1922. s. 1—322 Kramerius NK ČR.
  • Svazek II., ed. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III., č. 52, 1922. s. 323—540 Kramerius NK ČR.
  • Svazek III., ed. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III., č. 57, 1923. s. 541—883 Kramerius NK ČR.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Úkrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliograf. opatřil J. P. V Praze : Nákladem České akademie věd a umění, ed. Rozpravy Čes. Akademie věd a umění. Tř. III., č. 62, 1926. 474 str. Kramerius NK ČR [nefunkční odkaz]
 • Výbor ruských pohádek. Sv. I. Bajky a legendy. Sv. II. Báchorky. Sv. III. Povídky ze života. Pověsti. Sestavil, mluvnickými poznámkami a slovníčkem opatřil za pomoci S. J. Karcevského Jiří Polívka. V Praze : Státní nakladatelství, 1924—1925, 298 + 104 str. (ed. Slovanská knihovna; sv. 1—3)
 • Sborník prací věnovaných profesoru dru Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám 1867—1927 : Mélanges publiés en l'honneur de M. le professeur Václav Tille à l'occasion de son 60ème anniversaire 1867—1927. Polívka, Jiří (ed.), Frček, Jan (ed.) a Ježek, Jiří (ed.). Praha: Orbis, 1927. 271 str.
 • Výbor ludových rozprávok. Turčiansky Sv. Martin : Matica Slovenská, 1927, 330 str. (ed. Čítanie študujúcej mládeže slovenskej, [sv.] IX.) 1932 (2. zkrácené vyd.).
 • Lidová vypravování z Podbrdska a jiných českých krajů. Ve sbírku za sběratelské pomoci svých žáků uspořádal Karel Vaněček. Poznámkami kriticko-bibliografickými opatřil Jiří Polívka. V Plzni : Společnost pro národopis a ochranu památek, 1928. 128 str.
 • Lidové povídky jihomakedonské : z rukopisů St. Verkovičových. Vydal Petr A. Lavrov a Jiří Polívka. (komentář od J. Polívky na str. 385—588). V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, ed. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída II, č. 70, 1932. IV, 595 str. Kramerius NK ČR [nefunkční odkaz]
Redakční činnost v časopisech
 • Věstník slovanské filologie a starožitnosti. Roč. I —II. (1901—1902). Oddíly III. a IV. (jako člen redakčního sboru???)
 • Sborník filologický. Sv. I—IV. (1910—14). (Slovanská filologie vůbec).
 • Redigoval Národopisný sborník českoslovanský sv. III. (1898), IV.—V. (1899) (jako člen redakčního sboru); hlav. redaktorem sv. VI.—VIII. a X. Česká národopisná společnost [nefunkční odkaz]
 • Redigoval Národopisný věstník českoslovanský roč. I. (1906) — XXIV. (1931) Elektronická knihovna NÚLK
B) Práce uvěřejněné v periodikách a sbornících
I. Jazykozpyt a filologie.
1. Práce původní.
 • Otázka o původu hlaholského pisma. Slovanský sborník I. (1881), s. 179. Internet Archive
 • Nové objevy na poli hlaholského písemnictví. Slovanský sborník II. (1883), s. 101—102. Internet Archive
 • Praktické navedeni ke snadnému naučení se polskému jazyku. Praha 1883. (Tam návod Polívkův ke čtení polských textů.)
 • Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky církevního jazyka slovanského, starobulharsky či staroslovansky? Slovanský sborník II. (1883), s. 481—488 Internet Archive, s. 545—554 Internet Archive.
 • Nová theorie o původu slovanského pisma. Slovanský sborník III. (1884), s. 392—394. Internet Archive
 • Nejnovější publikace památek staroslověnského písemnictví. LF XI. (1884), s. 390—412 Internet Archive, Listy filologické - kompletní ročník v pdf.
 • Chorvát, Charvát či Chrvat. Slovanský sborník III. (1884), s. 156—158. Internet Archive
 • Hlavní otázky slovanské filologie. Athenaeum II. (1885), s. 163—167 Internet Archive, s. 233—237 Internet Archive.
  Rec.: Русскій филологическій вѣстникъ XIV (1885), s. 166—167.
 • Otčenáš Slovanů polabských. Slovanský sborník IV. (1885), s. 158—159 Internet Archive, s. 224 Internet Archive.
 • Novější hypothese o původu písem slovanských LF XII. (1885), s. 92—120 Internet Archive, Listy filologické - kompletní ročník v pdf.
 • Ještě jeden náhled o původu hlaholice. LF XII. (1885), s. 289—290 Internet Archive, Listy filologické- kompletní ročník v pdf.
 • Polština v horní stolici Oravské. LF XII. (1885), s. 463—471 Internet Archive, Listy filologické - kompletní ročník v pdf.
  Rec.: Slovanský sborník V. (1886), s. 192 (J. Karłowicz).
 • Part. praet. pass. sloves intransitivních ve slovanských nářečích. LF XIII. (1886), s. 253—257 Internet Archive, Listy filologické - kompletní ročník v pdf.
  Rec.: Русскій филологическій вѣстникъ XVI. (1886), s. 380.
 • O osobních jménech v RK a RZ. Athenaeum III. (1886), s. 426—429. Internet Archive
 • Naše nejnovějši literatura Cyrillo-Methodějská. Athenaeum III. (1886), s. 9—18. Internet Archive
  Srovn. Časopis katolického duchovovenstva XXVII. (1886), s. 31. (Polemika M. Procházky.) Depositum KTF UK
 • Příspěvky k historii středobulharského jazyka a písemnictví. LF XIV. (1887), s. 19—36.
 • Ještě slovo o osobních jménech v RK. a RZ. Athenaeum IV. (1887), s. 71—74. Odpověď na p. Jos. Jirečkovu stať „Ke sporu o rukopisy II‟. Athenaeum IV. (1887), s. 133.
 • Czas przyszły w języku starosłowieńskim. Prace filologiczne II. (1887—1888), s. 175—194.
 • Bugarsko četverojevangjelje u biblioteci českog muzeja u Pragu. Starine XIX. (1887), s. 193—250.
 • Palaeographische, grammatische und kritische Eigentümlichkeiten in dem Makedonischen Praxapostolos. AfslPh X. (1887), s. 106—132; s. 417—483.
 • Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu. Starine XXI. (1889), s. 184—224 Internet Archive, XXII. (1890), s. 195—220 Internet Archive, XXIV. (1892), s. 113—160 Internet Archive.
  Rec.: Русскій филологическій вѣстникъ XXIII. (1890), s. 157.
 • Ukázky z Varšavského Starého Zákona z pol. XV. stol. LF XXI. (1894), s. 219—225. Kramerius AV ČR
 • Euchologion. Ottův slovník naučný VIII. (1894), s. 808. Internet Archive
 • Evangelium u Poláků. Ottův slovník naučný VIII. (1894), s. 844—845. Internet Archive
 • Evangelium u pravoslavných Slovanů. Ottův slovník naučný VIII. (1894), s. 843—844. Internet Archive
 • Amulette mit glagolitischen Schriftzeichen. AfslPh XVI. (1894), s. 616—617. Internet Archive
 • Střidnice za ъ, ь v polštině. LF XXIV. (1897), s. 110—116 Kramerius AV ČR, s. 179—186 Kramerius AV ČR, s. 256—267 Kramerius AV ČR.
 • Několik poznámek o nářečí lašském. In: Rozpravy filologické věnované Janu Gebauerovi. V Praze : nákl. vl., 1898, s. 50—57. Kramerius NK ČR
 • Dějiny literatury srbsko-chorvatské. B. Střední. β) Cyrillská. Ottův slovník naučný XIII. (1898), s. 429—436. Internet Archive
 • Jazyk srbsko-chorvatský. Ottův slovník naučný XIII. (1898), s. 397—403. Internet Archive
 • Jazykozpyt slovanský. Tradice a písně národní. Památník na oslavu 50. letého panovaní Františka Josefa I. Památník Čes. akad. Praha 1898, II b, IIIb, s. 57—61.
 • Srednjebugarsko jevanđjelje Srećkovićevo i njegov odnošaj prema ostalim crkveno-slovenskim verzijama jevanđjelja. Starine XXIX. (1898), s. 95—256. Internet Archive
 • Neues von der čechisch-polnischen Sprachgrenze. AfslPh XXV. (1903), s. 392—406. Internet Archive
 • Ke sporu českopolskému v Těšinsku. Slovanský Přehled IV. (1902), s. 117—119. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Příspěvek k dialektologii spišské stolice. LF XXX. (1903), s. 415—422. Kramerius AV ČR
 • Drobnůstky gramatické. I. Imperfekt v dialektě nišském. II. Koncovka 3 os. plur. praes. -du. III. Jiné novotvary praesentní. LF XXX. (1903), s. 227—232. Kramerius AV ČR
 • Jazyk ruský. Ottův slovník naučný XXII. (1904), s. 210—213. Internet Archive
 • Творительный падежъ въ словацкихъ нарħчiяхъ. In: Сборникъ въ честь В. И. Ламанскаго. СПб. 1905.
 • K dialektologii československé. Referuje J. P. LF XXXIV. (1907), s. 22—42 Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz], Internet Archive Listy filologické - kompletní ročník v pdf.
  Rocz. Sław. I 1908 č. 157 (str. 103).
 • Стефана Вербециjа Трипартитум. (Tripartitum opus iuris consuetudinarii regni Hungariae.) Словенски превод Ивана Перготиħа из год. 1574. Пздао Д-р Карло Кадлец. С o6jaшњењем Перготићева jезика од Д-ра Ђ. Поливке. (Зборник за истор. jез. и књижевност српскога народа. I. одељење. Књига V.) Веоград 1909. Internet Archive
  Rec.: ČММ 33. (1909), s. 406—8 (V. J. Dušek.) — AfslPh XXXI. (1909—10), s. 373 nsl. (F. Fancev.)
 • Z maloruské dialektologie. Časopis pro moderní filologii a literatury III. (1913), s. 306—309. Kramerius AV ČR
 • O staročeské předloze staropolské bible. Sborník filologický VI. (1917), s. 1—39. – literatura ???
 • Za Archivem pro slovanskou filologii. Naše Doba XXVII. (1920), s. 738—745. Internet Archive
 • Zbytky polštiny v Gemerské župě. LF XLVIII. (1921), s. 23—30.
 • Hrstka výpisků do ruské gramatiky. In: Slovanský sborník věnovaný jeho magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru university Karlovy k šedesátým narozeninám : 1853—1923. Praha: Klub moderních filologů, 1923. s. 41—43.
2. Recenze a referáty.
 • Asbóth, Oszkár: Kurze russische Grammatik. Athenaeum VII. (1890), s. 32.
 • Bartoš, František: Dialektický slovník moravský. Část I. NVČ I. (1906), s. 40—41. El. knihovna NÚLK
 • Biedermann, Hermann Ignaz: Neuere slavische Siedlungen auf süddeutschem Boden. II Bd. Athenaeum V. (1888) s. 218.
 • Bogusławski, Edward: Szkice litowindyjskie I. Athenaeum VII. (1890), s. 30—31.
 • Boyer, Paul; Spéranski, Nicolas: Manuel pour l'étude de la Langue russe. LF XXXIII. (1906), s. 153—154.
 • Broch, Olaf: Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Věstník slovanských starožitností II. (1899), s. 28.
 • Broch, Olaf: Weitere Studien von der slovakisch-russischen Sprachgrenze im östl. Ungarn. Věstník slovanských starožitností III. (1899), s. 11—12.
 • Brückner, Aleksander: Kazania średniowieczne (Rozprawy Akademii Umiejętności, wydział Filologiczny, sv. XXIV.) LF XXIV. (1897), s. 30—31. Kramerius AV ČR
 • Brückner, Aleksander: Z dziejów języka połskiego. LF XXXI. (1904), s. 302—304.
 • Bystroń, Jan: O mowie połskiéj w dorzeczu Stonawki i Łucyny w księstwie Cieszyńskim. ČČM (1887), s. 287—290.
 • Erzepki, Bolesław: Der Text der Gnesener Predigten kritisch beleuchtet. ČČM (1886), s. 153.
 • Gebauer, Jan: Staročeské sklonění zájmenné. — Staroč. sklonění substantiv kmene o. ČČM (1887), s. 286—287.
 • Geitler, Lavoslav: Euchologium. Glagolski spomenik monastira Sinai brda. Slovanský sborník II. (1883), s. 269—270. — ČČM (1884), s. 125.
 • Geitler, Lavoslav: Psalterium. Glagolski spomenik monastira Sinai Brda. ČČM (1884), s. 125.
 • Hanusz, Jan: O pisowni i wokalizmie zabytków języka polskiego w księgach sądowskich-krakowskich z wieków XIV do XVI. ČČM (1887), s. 287.
 • Hošek, Ignác: Nářečí českomoravské. Díl II. Podřečí polnické. Část II. Ukázky podřečí polnického. NVČ I. (1906), s. 16—17. El. knihovna NÚLK
 • Hruška, Jan František: Dialektický slovník chodský. NVČ III. (1908), s. 42—43.
 • Hujer, Oldřich: Výraz pro pojem "rodiče" v jazycích indoevropských. In: LF XLII. (1915), s. 421—433. NVČ XI. (1916), s. 84. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Jagić, Vatroslav: Slavische Beiträge zu den biblischen Apokryphen. 1. Die Altkirchenslavischen Texte des Adambuches. ČČM (1893), s. 485—488.
 • Kalina, Antoni: Historya języka polskiego. Tom I. Slovanský sborník III. (1884), s. 506—507. ČČM (1884), s. 328.
 • Kalina, Antoni: Studyja nad historyją języka bułgarskiego. ČČM (1893), s. 302—310.
 • Karłowicz, Jan: Gwara Kaszubska. LF XXVI. (1899), s. 149—151. Kramerius AV ČR
 • Karłowicz, Jan: Slownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia, używanych w języku polskim. Zeszyt II. LF XXV. (1898), s. 144—146 Kramerius AV ČR.
 • Kovář, Emanuel: Nákres mluvnice starobulharské. Athenaeum VII. (1890), s. 29—30.
 • Krček, Franciszek: Modlitewnik Nawojki. LF XXIV. (1897) s. 29. Kramerius AV ČR
 • Lang, Prokop: Jazykovědecký rozbor Euchologia sinajského. I. Pravopis a hláskosloví. LF XVI. (1889), s. 68—70. Kramerius AV ČR — O č. II. (Tvarosloví) Athenaeum (1890) s. 88—89.
 • Liebsch, Georg: Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Slovanský sborník III. (1884), s. 56—57. — ČČM (1884), s. 341.
 • Loriš, Jan: Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku. AfslPh XXII. (1900), s. 314—316. Internet Archive
 • Łoś, Jan: Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543. LF 44. (1917), s. 131—151.
 • Máchal, Jan: Ku kvantitě české. LF XVI. (1889), s. 70—71. Kramerius AV ČR
 • Malinowski L.: Ewangelia Ś. Mateusza R. V, 1—12. Kazanie na dzień wszech świętych. LF XXIV. (1897), s. 29—30. Kramerius AV ČR
 • Maretić, Tomislav: Ruské i češke riječi u kńiževnom hrvatskom jeziku. ČČM (1892), s. 547—548.
 • Maretić, Tomislav: Slaveni u davnini. Athenaeum VIII. (1891), s. 16—18.
 • Masing, Leonhard: Zur Laut- und Akzentlehre der macedonischen Dialekte. ČČM (1892), s. 130—134.
 • Miletić Ljubomir: O članu u bugarskom jeziku. Athenaeum VII. (1890), s. 88.
 • Mucke, Karl Ernst: Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niederserbischen Sprache. ČCM (1893), s. 297—302.
 • Murko, Matija: Bugarski i srpski prijevod knjige o sedam mudraca. Athenaeum VIII. (1891), s. 278—279.
 • Murko, Matija: Enklitike v slovenščini. I. del: Oblikoslovje. Athenaeum IX. (1892), s. 212.
 • Nehring, Władysław: Kazania Gniezieńskie. LF XXIV. (1897), s. 317—318. Kramerius AV ČR
 • Nitsch, Kazimierz: Stosunki pokrewieństwa języków lechickich. LF XXXI. (1904), s. 304—306.
 • Nový pokus o klasifikaci slovanských jazyků. (O knize В. Сонева: История на българский езикъ.) Slavia I. (1922—23), s. 120—127.
 • Oblak Vatroslav Ignacij: Starejši slovenski teksti. Athenaeum VII. (1890) s. 150—151.
 • Ofeicoff, M.(?): La Macedoine au point de vue ethnographique, historique et philologique. Athenaeum VI. (1889), s. 48—49.
 • Pastrnek, Franz: Beiträge zur Lautlehre der slovakischen Sprache in Ungarn. AfslPh. XI. (1888), s. 242—250.
 • Popelka, Benjamin: Grammatika jazyka starobulharského (staroslovenského). Úvodem a komentovanými texty opatřil Fr. Vymazal. Slovanský sborník III. (1884), s. 614.
 • Radić, Stjepan: Slovnica i čítanka češkoga jezika. Naše Doba IV. (1897), s. 85. Internet Archive
 • Soerensen, Asmus: Polnische Grammatik. LF XXVII. (1900), s. 306—407.
 • Stojanović, Ljubomir: Pristupna akademska beseda. Glas srpske kralj. akademije LII. — Archiv f. slav. Phil. XIX str. 270 sl. — Jagić i Oblak o pristupnoj akademskoj besedi Ljub. Stojanovića i ńegov odgovor. Delo 1897 maj. Věstník slovanských starožitností I. (1898), s. 17—25. LF XXIV. (1897), s. 32—33. Kramerius AV ČR
 • Suchý, Kamil: Der Dialekt der Marchebene in Ungarn. ČMM 1916, s. 260—264.
 • Vondrák, Wenzel: Die Spuren der altkirchenslavischen Evangelienübersetzung in der altböhmischen Literatur. ČČМ (1894), s. 468—470. – přesunout do literatury???
 • Vondrák, Wenzel: Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende und der Legende vom heil. Prokop. Athenaeum X. (1893), s. 216—218. – přesunout do literatury???
 • Vymazal, František: Grammatik der polnischen Sprache. ČČM (1884), s. 337.
 • Архангельскій, А. С.: Изъ исторіи нѣмецкаго и чешскаго луцидаріусовъ. LF XXIV. (1897), s. 373—374. Kramerius AV ČR
 • Бодуэнъ-де-Куртенэ, Иван Александрович: Кашубскій »Языкъ«, кашубскій народъ и »Кашупскій вопросъ«. LF XXV. (1898), s. 309—311. Kramerius AV ČR
 • Брандтъ, Роман Ѳедорович: Лекціи по исторической грамматикѣ русскаго языка: Вып. I. Фонетика. ČČМ (1893), s. 482—485.
 • Владиміровъ, В.: Докторъ Фр. Скорина, его переводы, печатныя изданія и языкъ. ССМ (1888), s. 495—498. — Athenaeum VI. (1889), s. 55.
 • Владиміровъ, В.: Научное изученіе бѣлорусс. нарѣчія за послѣднія десятъ лѣтъ 1886—1896. LF XXVI. (1899), s. 151. Kramerius AV ČR
 • Вудде Е. Ѳ.: Отвѣтъ академику A. A. Шахматову etc. Věstník slovanských starožitností III. (1899), s. 75.
 • Дювернуа А.: Словарь болгарскаго языка. Athenaeum VII. (1890), s. 31—32.
 • Карскій Ѳ. Е.: Западнорусскій сборникъ XVro вѣка. LF XXIV. (1897), s. 475—477. Kramerius AV ČR
 • Крымскій А.: Филологія и погодинска гипотеза. Věstník slovanských starožitností II (1899) s. 18—23.
 • Лескинъ А.: Грамматика старославянскаго языка. Переводъ съ нѣмѣцкаго. ČČM (1890) s. 596—598.
 • Меѳодіевскій юбилейный сборникъ, изд. имп. Варшавскимъ Университетомъ. Slovanský sborník IV. (1885), s. 387—388.
 • Миккола А. І.: Нѣсколько замѣтокъ по кашубскимъ говорамъ въ cѣвepoвосточной Помераніи. LF XXVI. (1899), s. 149—150. Kramerius AV ČR
 • Науменко В.: Рѣшенъ-ли проф. Т. Д. Флоринскимъ вопросъ о книжной малорусской рѣчи? Věstník slovanských starožitností IV. (1900), s. 30.
 • Новаковић Ст.: Српски штампари у Румунији. LF XXV. (1898), s. 240. Kramerius AV ČR
 • Новаковић Ст.: ћ и ђ у македонским народним дијалектима. Athenaeum VIII. (1891), s. 24—25.
 • Отчетъ о 29. присужденіи наградъ графа Уварова. Athenaeum VII. (1890) s. 119—120.
 • Пташицкій С. A.: Средневѣковыя западноевропейскія повѣсти въ русской и славянскихь литературахъ. ČČM (1893), s. 641—642.
 • Снегиревъ Ив.: Јосифъ Добровскій. Slovanský sborník IV. (1885) s. 53—54.
 • Соболевсекій И. А.: Молитва на дьявола Церковно-слав. текстъ западно-слав. происхожденія. LF XXVII. (1900), s. 71—72.
 • Соболевскій И. A.: Очерки изъ исторіи русскаго языка. ČČM (1885), s. 184.
 • Соболсвскій И. А.: Лекціи по исторіи русскаго языка. LF XVI. (1889), s. 141—145. Kramerius AV ČR — O vydání 3. z r. 1903 v LF XXXI. (1904), s. 306—308; 385—390.
 • Соколовъ M.: Матеріялы и замѣтки по старинной славянской литературѣ I. Athenaeum VII. (1890), s. 62—3.
 • Сперанскій М.: Рукописи П. Іосифа Шафарика въ Прагъ. ČČM (1894), s. 338—339.
 • Тезена А.: Исторія славянскаго перевода символовъ вѣры. ČČM (1885), s. 184.
 • Ундольскій В. М.: Климентъ епископъ словѣнскій. Съ предислов. П. А. Лаврова. ČČМ (1895), s. 354—355.
 • Флоринскій Т.: Лекціи по славянскому языкознанію. Часть I. ČCM (1895), s. 351—354, о č. II. LF XXV. (1898), s. 208—215. Kramerius AV ČR
 • Флоринскій Т.: Нѣсколько словъ о малорусскомъ языкѣ (нарѣчіи) и новѣйшихъ попыткахъ усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Věstník slovanských starožitností IV. (1900), s. 29—30.
 • Флоринскій Т.: Славянское племя. Český časopis historický XIV. (1908), s. 85—90.
 • Шахматовъ A. A.: Нѣсколько словъ по поводу статьи проф. Будде. Věstník slovanských starožitností III. (1899), s. 75.
 • Шахматовъ А. А. Къ вопросу объ образованіи русс. нарѣчіи и русс народностей. Věstník slovanských starožitností III. (1899), s. 10—11.
 • Щепкинъ В. П.: Разсужденіе о языкѣ Савинои книги. Věstník slovanských starožitností (1900), s. 44—5.
 • Ягичъ И. В.: Памятникъ глаголической письменности. Маріиинское четвероевангеліе съ прнмѣчаніями и приложеміями. Slovanský sborník III. (1884), s. 449.
 • Ягичъ И. В.: Четыре критико-палеографическія статьи. Slovanský sborník III. (1884), s. 559—560.
II. Dějiny literatur slovanských.
1. Práce původní.
 • Několik slov o „Slovanském spolku blahodějném“ a jeho časopise. Ruch VII. (1885), s. 455—456 Kramerius NK ČR, 471 Kramerius NK ČR, 486—487 Kramerius NK ČR.
 • Kamiński B. (pseudonym Pol.): Ostatni zwrot w sporze o starożytności rękopisów Królodworskiego i Zielenogórskiego. Prace filologiczne, Tom II. Warszawa (1887—88), str. 479—537.
 • Román o Apollonovi Tyrském v literatuře české, polské a ruské. LF XVI. (1889) s. 353—358 Kramerius AV ČR, Internet Archive, 416—435 Kramerius AV ČR, Internet Archive. Listy filologické - kompletní ročník v pdf
  Rec.: Wisła IV. 894—7. Kwartal. histor. V. (1891), s. 853—4. (W. Nehring.) Русскій филологическій вѣстникъ XXIII. (1890), s. 156—7. ArchfslPh XIII., s. 308—311 (M. Murko).
 • Evangelium Nikodemovo v literaturách slovanských. ČČM (1890), s. 255—275; 535—568. (1891), s. 94—101; 440—460.
 • Česká kronika v ruské literatuře starší. ČČM (1891), s. 303—305.
 • Studie z literatury lidové. I. Z legend o putování Ježíšově po zemi. ČČM (1892), s. 483—496.
 • Zur Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen. AfslPh XIV. (1891), s. 374—404; Internet Archive XV. (1892), s. 246—273; XVIII. (1896), s. 523—540. Internet Archive
 • Kollár, sběratel a vydavatel písni lidových. In: Jan Kollár 1793—1852 : Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce "Slávy dcery" : Na oslavu jeho stoletých narozenin. Ve Vídni 1893. s. 161—167. Kramerius NK ČR
 • Vidění sv. Pavla. ČČM (1893), s. 600—607.
 • Zur Visio S. Pauli. AfslPh XVI. (1894), s. 611—616. Internet Archive
 • Ӏз переписки наших літерур. і полїтичних діячів. Listy, jež psali Hankovi O. Levićkyj (1), O. Lozińskyj (3), D. Zubryćkyj (8) a P. Kuliš 1). Otisk v Житє і Слово, roč. II. (1895), kn. 4., str. 82—89. (též zlv. otisk)
 • Ein Nachtrag zum Physiologus. AfslPh XVII. (1895), s. 635. Internet Archive
 • Die »Vita Adae et Avae« in der altböhm. Literatur. AfslPh XVII. (1895), s. 186—191. Internet Archive
 • Pavel Josef Šafařík a dějiny písemnictví slovanského. Český časopis historický I. (1895), s. 166—183. Kramerius AV ČR, Internet Archive
  Rec.: AfslPh XVIII. (1896), s. 577. (M. Murko.) Internet Archive
 • Dopisy Pavla J. Šafaříka Mat. Mesićovi z let 1852—57. ČČM (1895), s. 70—83.
  Rec.: AfslPh XVIII. (1896), s. 567. (M. Murko). Internet Archive
 • Přehled jazykozpytných a palaeografických prací P. J. Šafaříka. LF XXII. (1895), s. 249—269. Kramerius AV ČR
  Ref AfslPh XVIII. (1896), s. 583 (M. Murko). Internet Archive
 • A. S. Gribojedov. Literární studie. Naše Doba II. (1895), s. 707—714 Internet Archive; 769—776 Internet Archive; 874—890 Internet Archive; 990—998 Internet Archive
  Rec.: AfslPh XVIII. (1896), s. 303—4. (V. Jagić) Internet Archive
 • Zpráva o studijní cestě do klášterů Fruškogorských a do Bělehradu. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění IV. (1895), č. 3., s. 154—168. Kramerius AV ČR
  Rec.: AfslPh XVIII. (1896), s. 274—6. (V. Oblak.) Internet Archive
 • Die apokryphische Erzählung vom Tode Abrahams. AfslPh XVIII. (1896), s. 112—125. Internet Archive
 • Korrespondence P. J. Šafaříka s P. M. Bodjanským a V. J. Grigorovičem. Český časopis historický II. (1896), s. 87—91. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Alfred Jensen o „panslavismu“. Slovanský Přehled V. (1903), s. 359—362. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Tiché literární jubileum. Slovanský Přehled V. (1903), s. 166—173. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Několik dopisů z archivu jihoslovanské akademie v Záhřebě. LF XXXI. (1904), s. 358—362. Kramerius AV ČR
 • Al. Nik. Pypin. Nástin jeho životopisu a práce LF XXXII. (1905), s. 19—40 Kramerius AV ČR, 103—119 Kramerius AV ČR, 208—221 Kramerius AV ČR.
 • Ruské vzdělání Chalúpkovy básně „Mor ho“. LF XXXII. (1905), s. 422—427. Kramerius AV ČR
 • A. N. Pypin (1833—1904). Jeho práve vědecká a publicistická. Naše Doba XII. (1905), s. 340—347 Internet Archive; 424—432 Internet Archive; 497—505 Internet Archive.
 • Mikołaj Rej z Nagłowic. Český časopis historický XI. (1906), s. 312—324 Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz], 390—402 Kramerius AV ČR. [nefunkční odkaz]
  Rec.: Świat Słowianski. Roč. II., sv. 1. (1906), s. 60—62 (Tad. Stan. Grabowski).— Pamiętnik literacki IV. (1905), s. 551—553 (Fr. Krček).
 • Básník-Slavjanofil. F. Tjutčev. Naše Doba XIV. (1907), s. 260—265 Internet Archive; 338—346 Internet Archive.
  Rec.: Slovanský Přehled IX. (1907), s. 336 (A. Černý).
 • Alexander Radiščev. Český časopis historický XII. (1906), s. 335—342 Internet Archive, 467—78. Internet Archive
 • Slavnost Gogolova v Moskvě. Zvon IX. (1909) s. 572—573 Internet Archive, 584—586, Internet Archive 600—603. Internet Archive (Též zvl. otisk.)
 • Příspěvek k literárním stykům slovensko-chorvatským. Slovanský Přehled XII. (1910), s. 160—162. Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz]
 • Slovanský sjezd Sofijský v červenci 1910. Slovanský Přehled XIII. (1911), s. 22—25; 72—76; 114—121.
 • Nekrasov. Slovanský Přehled XIII. (1911), s. 6—12; 59—68; 108—113; 182—189; 345—357; 436—452. Zvl. otisk (1911) str. 56.
 • Vzpomínky ruského učence o ruských a českých poměrech literárních. LF XXXVIII. (1911), s. 122—129 Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz], 258—269 Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz].
 • Jagićovy „Dějiny slovanské filologie“. LF XXXVIII. (1911), s. 28—43 Kramerius AV ČR [nefunkční odkaz].
 • Havlíček a Rusko. In: T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. Praha : Grosman a Svoboda, [1910 ??], s. 163—168.
 • Ruské básně o Husovi. Kalich, roč. 5, č. 1 (1917), s. 8—11. (???)
 • Rusko a lux ex oriente. Česká revue XII. (1918—19), s. 321—333; 377—384; 433—443; 489—504; 545—553. (Též zvl. otisk.)
 • Zadržované slovo starého slavisty. Cesta I. (1918—19), s. 216—217. Kramerius NK ČR
 • Martyrium ruských učenců. Nové Athenaeum II. (1921), s. 214—218. Kramerius NK ČR
 • Isolace malé vědecké kultury. Naše Doba XXVI. (1919), s. 263—268. Internet Archive
 • Dem rasenden Reporter in Russland. Ein offenes Schreiben an Нerrn E. E. Kisch. Prager Presse 21. VIII. 1927.
2. Recenze a referáty.
 • Brückner, Aleksander: Rußlands geistige Entwickelung im Spiegel seiner schönen Literatur. Slovanský Přehled X. (1908), s. 431 Internet Archive. — Deutsche Literaturzeitung 29 (1908), s. 1311—12. Internet Archive
 • Brückner, Aleksander: Geschichte der russischen Literatur. Český časopis historický XII. (1906), s. 96—103. Internet Archive
 • Brückner, Aleksander: Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I—III. LF XXXII. (1905), s. 143—151.
 • Celichowski, Zykmunt (wydał): Krzysztofa Pussmana Historya barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemi 1551. ČČM 1891, s. 323.
 • Deželič, Velimir: Pisma pisana dru. Ljudevitu Gaju i njeki njegovi sastavci. Český časopis historický XV. (1909), s. 479—481.
 • Gastrow, Paul: Tolstoj und sein Evangelium. Deutsche Literaturzeitung 27 (1906), s. 665. Internet Archive
 • Jagić, Vatroslav: Ruska književnost u osamnaestom stoljeću. LF XXIV. (1897), s. 152—156. Kramerius AV ČR
 • Jurčič, Josip: Zbrani spisi. II zvezek. Uredil Fran Levec. Slovanský sborník III. (1884), s. 334—5.
 • Karásek, Josef: Slavische Literaturgeschichte. Český časopis historický XII. (1906), s. 366—370. Internet Archive
 • Kolcov, Aleksej Vasil'jevič: Básně. Přel. Ladislav Quis. ČČM (1893), s. 291—294.
 • Krek, Gregor: Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. 2 Aufl. Athenaeum V. (1888), s. 263—266.
 • Lermontov, Michail Jur'jevič: Básně. I. (1828—1832). Přel. Fr. Táborský. ČČM (1892), s. 531—532.
 • Lexa, František: Beletristická literatura staroegyptská. NVČ IXX. (1926), s. 139. El. knihovna NÚLK
 • Maretić Тomislav: Život i književni rad F. Miklošića, Athenaeum X. (1893), s. 207— 208.
 • Medek, Rudolf: Ostrov v bouři. NVČ 19, 1926, s. 69. El. knihovna NÚLK
 • Nedić, Ljubomir: Iz novije srpske lirike. Kritické studije. Naše Doba I. (1894), s. 308. Internet Archive
 • Petrow, Grigoriĭ Spiridonovich: Rußlands Dichter und Schriftsteller. Üb ersetzung von Hofrat A. von Mickwitz. Deutsche Literaturzeitung 27 (1906), s. 133—134. Internet Archive
 • Puškin, Aleksandr Sergejevič: Boris Godunov. Přelož. E. Krásnohorská. LF XXXIII. (1906), s. 286—299.
 • Ratuszny, Anton: Tolstojs soziale Anschauungen, insbesondere seine Eigentumslehre und ihr Verhältnis zur Lehre P. J. Proudhons. Deutsche Literaturzeitung 27 (1906), s. 666. Internet Archive
 • Rittelmeyer, Friedrich: Tolstois religiöse Botschaft. Deutsche Literaturzeitung 27 (1906), s. 665—666. Internet Archive
 • Slovanské spolky v Praze a činnost jejich v roce 1880—1881. 1. Liter. a řečnický spolek „Slávia“. Slovanský sborník I. (1881), s. 175—6
 • Smičiklas, Tade: Život i djela Ivana Kukuljevića-Sackinskoga. (Rad kn. 110) Athenaeum X. (1893), s. 207.
 • Smičiklas, Тade.: Nacrt života i djelâ biskupa J. J. Strossmayera. I. Izabrani njegovi spisi. Český časopis historický XIII. (1907), s. 201—202.
 • Stern, Adolf: Geschichte der neuern Literatur. I—VII. 1882—85. Athenaeum III. (1886), s. 52—54.
 • Stín, A. G.: Historie literatury ruské XIX stol. Naše Doba I. (1894), s. 866—869. Internet Archive
 • Strejček, Ferdinand: Lumírovci a jejich boje kolem r. 1880. Český časopis historický XXI. (1915), s. 431—432.
 • Tourtzer, Hélène: Louis Stúr et l'idée de l'independance slovaque (1815—1856) AfslPh XXXVI. (1915), s. 570—573.
 • Tretiak, Józef: Miedziany jeździec Puszkina. Slovanský Přehled II. (1900), s. 488—489 Kramerius AV ČR.
 • Wesselovsky, Alexis: Westliche Einflüsse auf die neue russische Literatur. 3. umg. Aufl. Deutsche Literaturzeitung 27 (1906), s. 2374—5. Internet Archive
 • Zdziechowski, Marian: Grundprobleme Rußlands. Český časopis historický XIV. (1908), s. 109.
 • Бѣлозерская Н.: Василій Троф. Нарѣжный. Истор. литерат. очеркъ. Изд. 2. AfslPh XIX. (1897), s. 300—301. Internet Archive
 • Веселовскій, Алексѣй : Западное вліяніе въ новой русской литературѣ. Slovanský sborník II. (1883), s. 479—480.
 • Весселовскій, Алексѣй: Этюды и характеристики. Český časopis historický I. (1895), s. 339. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Волковъ Н. В.: Къ исторіи русской комедіи. I. Slovanský Přehled II. (1900), s. 341—342 Kramerius AV ČR.
 • Гоголь И. В.: Сочиненія. Изд. 10. (Vydaní N. Tichonravova.) Athenaeum VIII. (1891), s. 189—192.
 • Карнѣев, Александр: Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб. 1890. At VIII. (1891), s. 279—281.
 • Кочубинскій А. А.: Адмиралъ Шишковъ и канцлеръ Гp. Румянцовъ. Athenaeum VI. (1889), s. 55—56.
 • Кошутић, Радован: Писма из Петрограда. Naše Doba II. (1895), s. 951—953. Internet Archive
 • Крижаничъ, Юрій: Собраніе сочиненій. Выпускъ I., II. Athenaeum IX. (1892), s. 323. ČČM (1892), s. 545—547.
 • Кулаковскій И.: Вукъ Караджичъ. Slovanský sborník II. (1883), s. 157—158.
 • Лавровъ А. П.: Жизнь и ученая дѣятельность П. І. Шафарика. LF XXV. (1898), s. 308—309. Kramerius AV ČR
 • Майковъ Л.: Батюшковъ, его жизнь и сочиненія. изд. 2. AfslPh XIX. (1897), s. 298. Internet Archive
 • Меньшиковъ. М. О.: Критическіе очерки. Slovanský Přehled II. (1900), s. 489—490 Kramerius AV ČR.
 • Навроцкій, Волод: Творы. Slovanský sborník. IV. (1885), s. 277—278
 • Ненадовић, Mатиј: Мемоари. Český časopis historický I. (1895), s. 416—417. Kramerius AV ČR, https://archive.org/stream/eskasopishistor00czecgoog#page/n428/mode/2up
 • Новаковић, Стојан: Српска књига, њени продавци и читаоци у XIX веку. Београд 1900. Slovanský Přehled II. (1900), s. 490—491 Kramerius AV ČR.
 • Огоновскій Ом.: Исторія литературы pyccкoй. Часть I Athenaeum V. (1888), s. 115—116
 • Онишкевич Н.: Руска библіотека. Томъ III. Slovanský sborník IV. (1885), s. 219— 220
 • Перцовъ И.: Философскія теченія русской поэзіи. Избранныя стихотвор. и критическія статьи С. А. Андреевскаго, Д. С., Мережковскаго, Б. В. Никольскаго, И. И. Перцова и Вл. Г. Соловьева. AfslPh XIX. (1897), s. 298—299. Internet Archive
 • Петровъ, Н. И.: Очерки исторіи украинской литературы XIX. столѣтія. Slovanský sborník III. (1884), s. 448.
 • Поваковић, Стојан: Српска књига њени продавци и читаоци у XIX. веку Slovanský Přehled II. (1900), s. 490—491.
 • Сборникь общества любителей россійской словесности на 1891 годъ. Athenaeum X. (1893), s. 56—57.
 • Селищевъ А.: Взгляды Карла Гавличка на Россію. AfslPh XXXV. (1913), s. 524—525. Internet Archive
 • Скабичевскій M.: Исторія новѣйшей русс. литературы. (1848—1890) ČČM (1891), s. 533—536.
 • Споминки про жите и дѣялность Володимира Барвѣньского. Slovanský sborník III. (1884), s. 394—395; 447—448.
 • Сремац Стеван: Ивкова слава. Приповетка. Slovanský Přehled II. (1900), s. 447—448 Kramerius AV ČR.
 • Студинськнй К.: Кореспонденция Я. Головацького. Sv. I. LF XXXII. (1905), s. 473—475. — О sv. II Český časopis historický XVI. (1910), s. 339—345.
 • Титовъ А. А.: Письма Вячеслава Ганки кь О. М. Бодянскому. Athenaeum VI. (1889), s. 224—225.
 • Тхун, Альфонс: Исторія революціонных движеній в Россіи. Český časopis historický XII. (1906), s. 488—489. Internet Archive
 • Урсинъ М. (M. Zdziechowski): Очерки изъ. психологіи славянскаго племени. Славянофилы. Athenaeum VI. (1889), s. 54
 • Францевъ A. B.: Польское славяновѣдѣніе конца XVIII и 1. четверти XIX. ст. Český časopis historický XIII. (1907), s. 340—344.
 • Францевъ A. В.: И. В. Гоголь въ чешской литературѣ. LF XXXI. (1904), s. 67—69
III. Národopis. Lidové podání.
1. Práce původní.
 • Der Geizige in Ragusa. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Roč. XLII., sv. 81. (1888), s. 433—442. Internet Archive
 • Мелкія замѣтки къ иcopіи наpoдныхъ вѣроваій. (I. Къ славянскимъ повѣріямъ о мірозданіи II. Новыя данныя для исторіи рожаницъ) Этнографическое Обозрѣніе roč. III. (1891), kn. 8., s. 252—254. Электронная библиотека ГПИБ
 • Ein neuer Beitrag zur РОЖДЕНИЦА. AfslPh XIV. (1892), s. 137—141. Internet Archive
 • Ein Beitrag zur mährischen Volkskunde. (Studie o knize J. M. Slavičinského: Vlk Krampotů.) AfslPh XV. (1893), s. 452—456.
 • Pohádkové studie. Český Lid IV. (1895), s. 513—515. Kramerius AV ČR Elektronická knihovna NÚLK
 • Slavische Beiträge zur vergleichenden Märchenkunde.
  1) Zu Doktor Allwissend. ZsöVkde I. (1895), seš. 8—9., s 252—259. University of Michigan
  2) Zur Sage vom König Midas. ZsöVkde III. (1897), seš. 10., s. 295—298. University of Michigan
 • Tatku, ach tylko taką gąskę mi daj. Wisła X. (1896), s. 795—799. Digital Library of Wielkopolska [88/216]
 • My trzej bracia. Lud II. (1896), s. 9—18. Digital Library of Wielkopolska [16/384]
  Rec.: Zbomik jslav. II. (1897) 504. (A. Radić.)
 • Rybář a zlatá rybka. NSČ I. (1897), s. 49—63. Internet Archive, Česká národopisná společnost [nefunkční odkaz]
  Rec.: Живая Старина VII. (1897), s. 264 (N. Jastrebov). — Учен, записки казан. Унив. LXVII (1900), kn. 1., s. 14. (J. Smirnov). Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena II. (1897), s. 495. (A. Radič).
 • Doktor Wszystkowiedz. Wisła XI. (1897), s. 53—69 Digital Library of Wielkopolska [65/252], s. 298—315 Digital Library of Wielkopolska [60/190].
  Rec.: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena II. (1898), s. 331—333.
 • Jihoslované (národopis): Chorvaté a Srbové. Ottův slovník naučný XIII. (1898), s. 372—383. Internet Archive
 • Tradice a písně národní. Památník Čes. Akademie 1898 IIIb, s. 64—67.
 • O srovnávacím studiu tradic lidových. NSČ II. (1898), s. 1—49. Internet Archive, Česká národopisná společnost [nefunkční odkaz]
  Rec.: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena III (1898), s. 322—324.
 • Магьосникътъ и неговиятъ ученикъ. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. XV. (1898), s. 393—448 Promacedonia. Též zvl. otisk 56 str.
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка 33 (1904), s. 33—34 (В. Гнатюк). Живая Старина X (1900), s. 589—591. (Jul. Javorśkyj).
 • Seit welcher Zeit werden die Greise nicht mehr getötet. ZsVVkde 8. (1898), s. 25—29. Internet Archive
  Rec.: Lud V. (1899), s. 88. (St. Zdziarski.)
 • Noch ein Nachtrag zur Sage vom König Midas. ZsöVkde IV. (1898), seš. 6—8, s. 212. University of Michigan
 • Le chat botté. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. XVI— XVII. (1899), s. 782—841.
  Rec.: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena VII. (1902), s. 397—399. (A. Boranič). — Revue tradition populaire XVI. (1901), s. 341 (W. Bugiel).
 • O zlatém ptáčku a dvou chudých chlapcích. NSČ VI. (1900), s. 94—143. Internet Archive, Česká národopisná společnost [nefunkční odkaz]
  Rec.: ZsVVkde 10. (1900), s. 345 (A. Brückner).
 • O znaczeniu badań powiastek ludowych. In: Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie : urządzonego przez Towarzystwo Historyczne Lwowskie w dniach 4. 5 i 6 czerwca 1900. I., Referaty. Kraków : Nakładem uczestników zjazdu, 1900. Sekcya IV. Referat, 11 str. Kuwajsko-Pomorska Digital Library [505/540]
 • Одинъ pyccкій анекдотъ и его западный источникъ. In: Юбилейный Сборникъ въ честь Всеволода Ѳедоровича Миллера. Москва 1900. Str. 163—168. Internet Archive (Německý výtah z této studie autor připojil k stati J. Bolte ‘Die Scheune brennt!’ oder die sonderbaren Namen. v ZsVVkde 27. (1917), s. 135—141. Internet Archive
 • Nachträge zur Polyphemsage. Archiv für Religionswissenschaft I. (1898) s. 305—336 Internet Archive, s. 378. Internet Archive
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка sv. 33. (1900), s. 33—4. (V. Hnatiuk).
 • Tom Tit Tot. ZsVVkde 10. (1900), s. 254—272 Internet Archive, s. 382—396. Internet Archive
 • Nachträge zum Aufsatz „Tom Tit Tot‟ ZsVVkde 10. (1900), s. 325 Internet Archive, s. 438—439. Internet Archive
 • Odmianka anegdoty „Kapucyn z capią. broda.‟ Lud VII. (1901), s. 217—218. Digital Library of Wielkopolska [221/345]
 • Вѣлѣшки къмъ приказкитѣ въ Шапкаревия „Сборникъ отъ български народни умотворения‟ кн. VIII—IX София 1892. Сборникъ за народни умотворения, наука і книжнина. кн. XVIII., 1. од., (1901) s. 605—640 Promacedonia. Též zvl. otisk.
  Rec.: Lud VIII. (1902), s. 330 (St. Zdziarski). — Живая Старина XII (1902), s. 477 (А. J Jacmirskij). — Zbor. jslav. VIII (1903), s. 143 (A. Boranić).
 • Über das Wort Vampyr. ZsöVkde VII. (1901), s. 185. University of Michigan
 • Z jihozápadního pomezí světa slovanského. Dojmy s cest. Slovanský Přehled. IV. (1902) s. 315—319. Kramerius AV ČR, Internet Archive
 • Ze selského Srbska. Vzpomínky z cest. Slovanký Přehled. V. (1903), s. 20—26. Kramerius AV ČR Internet Archive
 • Paralele narodnim pripovijetkama u Strohalovu zborniku II. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. VIII., sv. 2. (1903), s. 161—182. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts [173/356]
  Rec.: Lud X. (1904), s. 364 (St. Zdziarski).
 • Slavische Sagen vom Wechselbalg. Archiv für Religionswissenschaft VI. (1903), s. 151—162. Internet Archive, Internet Archive (Doplněk ku pojednání J. Karłowicze : Germanische Elemente im slav. Mythos. Ibid. 184 nsl.)
  Rec.: Lud IX. (1903), s. 417. (St. Zdziarski).
 • Mittel wider die Tollwut. ZsVVkde 13. (1903), s. 440. Internet Archive
 • Zu der Erzählung von der undankbaren Gattin. ZsVVkde 13. (1903), s. 399—412. Internet Archive
  Rec.: Lud XI. (1905), s. 111 (St. Zdziarski). Przegląd powszechny 88. (1904), s. 314 (St. Zdziarski). Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte XIV. (1903) č. 4852. (str. 495).
 • Der kluge Knabe. Ein kroatisches Märchen aus dem Kreis »Die kluge Dirne«. Von V. Jagić und J. P. AfslPh XXVII. (1905), s. 614—629. Internet Archive
 • Eine alte Schulanekdote und ähnliche Volksgeschichten. ZsöVkde XI. (1905), s. 158—165. University of Michigan
  Rec.: Lud XII. (1906), s. 87 (Dr. M. Janik).— Записки Наукового товариства імені Шевченка 74. (1906), s. 226—7. (В. Гнатюк). ZsVVkde 16. (1906), s. 449. (J. Bolte). Internet Archive — Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte XVI. (1905), č. 1293 (str. 356).
 • Fonograf ve službách národopisu. NVČ I. (1906), s. 167—174. Elektronická knihovna NÚLK
 • На всѣхъ неугодишь. Притча А. Сумаракова и ея параллели. Русскій Филологическій Вѣстникъ LV. (1906), s. 226—238.
  Rec.: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena ХIII. (1908), s. 318—319 (A. Boranić). — Зап. Шевч. LXXIV. (1906), s. 227 (В. Гнатюк).
 • Ali-Baba i četrdeset razbojnika. Prilog komparativnome izučavańu narodnih pripovijedaka. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kń. XII., sv. 1. (1907), s. 1—48. (Též zvl. otisk.) Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts [3/372]
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка LXXIX. (1907), s. 232—34 (В. Гнатюк).
 • Lidové pověsti o původu tabáku. Jagíc-Festschrift : Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin 1908. Str. 378—388. Internet Archive
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка (??), s. 235—236. (В. Гнатюк).
 • Ardalić V.: Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji. Pobiležio V. Ardalić, komentare napisao J.P. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. XIII. (1908), s. 161—232. Též zvl. otisk. Digital Library of Croatian Academy of Sciences and Arts
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка LXXXVIII. (1909), s. 235—236. (В. Гнатюк).
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. (Výňatek z větší práce.) In: Slovenská čítanka. Vydala Moravsko-slezská Beseda v Praze. Red. Fr. Bílý. Praha : E. Šolc [1911], s 439—454.
 • Баба хуже черта. Русскій филологическій вѣстникъ. Т. 63. (1910), s. 342—366.
  Rec.: Записки Наукового товариства імені Шевченка CI. (1910), s. 189—190. (В. Гнатюк).
 • O českých pohádkách. (Úvodní studie k výboru: Národní pohádky. Vybral J. Satranský.) 1911. Str. 199—253.
 • Povídky o věrnosti ženské. NVČ VI. (1911), s. 1—15. Elektronická knihovna NÚLK
 • Neplač po nebožtících. NVČ VI. (1911), s. 209—215. Elektronická knihovna NÚLK
 • Jméno Dunaj v národní poesii ruské. Sborník filologický IV. (1913), s. 263—324.
  Rec.: ČČM (1914), s. 444—446 (J. Máchal). AfslPh XXXVI. (1915), s. 513. (V. Jagić).
 • Nachträge zu dem „Trug des Nektanebos‟. ZsVVkde 23. (1913), s. 57—58. Internet Archive
  Rec.: Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte XXIV (1913) č. 573 (str. 443).
 • Lalija. Ze svých studií o slovenských pohádkách předkládá — (Věstník král. čes. spol. nauk 1914.) Str. 1—52.
  Rec.: ČČM (1915), s. 112—113. (J. Páta).
 • Povídky lidové o zkrocení zlé ženy. Привіт Іванові Франкові в сорокалітє його письменської праці. 1874—1914. Львів 1914(1916??). (Str. 302—332.)
  Rec.: ČČM (1915), s. 113—114. (J. Páta).
 • Bájeslovné drobty z lidových podáni. Sborník filologický V. (1915), s. 62—74.
  Rec.: Časop. mod. filol. lit. V. (1916), s. 458 (J. Páta.)
 • Z drobné mytologie slovanské. O hospodáříčkovi. NVČ X. (1915), s. 73—81. Elektronická knihovna NÚLK
 • Nová česká verse pověsti o Záhořově loži. Zapsal J. Homolka. NVČ II. (1907), s. 132—134. Elektronická knihovna NÚLK
 • Personifikationen von Tag und Nacht im Volksmärchen. ZsVVkde 26. (1916), s. 313—322. Internet Archive
 • Nachträge zu den Personifikationen von Tag und Nacht. ZsVVkde 27. (1917), s. 68—69. Internet Archive
 • Lidověda ve válce a válečná lidověda. NVČ XII. (1917), s. 276—281. Elektronická knihovna NÚLK
 • Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách. (The Life-tokens in Folk-tales, Custom and Belief.) NVČ XII. (1917), s. 26—52; 128—141; 209—230; 337—368. (Též zvl. otisk.) Elektronická knihovna NÚLK
 • Doplňky k článku „Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách“. NVČ XIII. (1918), s. 80—81. Elektronická knihovna NÚLK
 • Die Entstehung eines dienstbaren Kobolds aus einem Ei. ZsVVkde 28. (1918), s. 41—56. Internet Archive
 • Zu Bürgers Münchhausen. 2. Münchhausens Jagdabenteur in slawischen Volksschwänken. (Spolu s J. Boltem.) ZsVVkde 28. (1918), s. 130—132. Internet Archive
 • Noch ein Nachtrag zu den Personifikationen von Tag und Nacht im Volksmärchen. ZsVVkde 29. (1919), s. 44—45. Internet Archive
 • Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví. In: Z dějin české literatury : Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. Praha : Laichter, 1920, s. 139—142. Internet Archive
 • Podklad lidových bájí v Jiráskově „Lucerně‟. In: Alois Jirásek : Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Praha : J. Otto, 1921, s. 305—323. Internet Archive
 • Du surnaturel dans les contes slovaques: les êtres surnaturels. Revue des Études slaves II. (1922), s. 104—124 Persée; 256—271. Persée
 • Filosof jízdným koněm ženiným. NVČ XVI. (1923), s. 64—80. Elektronická knihovna NÚLK
 • Čichám člověčinu — ruský dech, ruskou „kost“. NVČ XVII. (1924). s. 3—19. Elektronická knihovna NÚLK
 • Po I. sjezde slovanských geografů a etnografů v Praze. Slov. Přehled 1914—1924. Str. 146—151.
 • Diskuse o Kubínových pohádkách. Slavia IV. (1925—26), s. 567—572.
 • Povídka o Papiriovi. In: Sborník prací věnovaných profesoru dru. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám : 1855—1925. V Praze: Klub moderních filologů, 1925, s. 307—311.
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. In: Slovenská čítanka. II. zcela přepracované vydání. 1925, s. 618—628. (Zkrácený otisk stati z I. vyd.)
 • Eine neue Teufelslegende aus dem modernen Russland. ZsVVkde 35—36. (1925), s. 48. Internet Archive
 • Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely. In Album Societatis Scientiarum Ševčenkianae Ucrainensium Leopoliensis ad sollemnia sua decennalia quinta 1873—1923. . 1925.
 • Zur Sage von der Wiederbelebung einas Fisches. ZsVVkde 35—36. (1925), s. 47. Internet Archive
 • Zur vergleichenden Märchenkunde. Prager Presse 15. II. 1925.
 • Úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. (Formules initiales et finales des contes slaves.)
  NVČ XIX. (1926), s. 1—16; 75—88; 145—160; 209—224. Elektronická knihovna NÚLK
  NVČ XX. (1927), s. 1—16; 85—100; 181—200. Elektronická knihovna NÚLK
 • Vlčí pastýř. In: Sborník prací věnovaných profesoru dru Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám 1867—1927. Praha : Orbis, 1927, s. 159—179.
 • Две приповетке о метаморфози спола из околине Солуна. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Книга VII. (1927), s. 1—22.
 • Les nombres 9 et 3X9 dans les contes des Slaves de l'Est. Revue des Études slaves VII. (1927), s. 217—223. Persée
 • Poznámky o stilistice ruských pohádek. In: Научные труды Русского народного университета в Праге. T. I. 1928. Str. ??
 • O některých rekovných postavách slovenských pohádek. In: Научные труды Русского народного университета в Праге. T. II. 1929. Str. ??
 • Pohádkové bytosti. NVČ XXV—XXVI. (1932—33), s. 19—35. Elektronická knihovna NÚLK
 • Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Uredil Jakob Kelemina. In: Germanoslavica. Vierteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen I. (1931—1932), s. 619—628.
 • Kapitolka z dějin lidovědné sběratelské práce jihoslovanské. Slavia 1931.
 • Tři citrony. Látkovědná studie. Bratislava 6. (1932), s. 450—461.
 • Ein kurzes Resumé aus der Arbeit „Pohádkoslovné studie" (Márchenwissenschaftliche Studien). In: Folklorica Pragensia I. Les relations entre l'Europe et l'Orient. Red: Karel Dvořák a Karel Horálek, Prague 1969, s. 225—236.
2. Recenze a referáty.
 • Aarne, Antti: Die Tiere auf der Wanderschaft. NVČ IX. (1914), s. 82—84.
 • Aarne, Antti: Leitfaden der vergleichenden Märchenforschung. NVČ IX. (1914), s. 136—137.
 • Aarne, Antti: Vergleichende Märchenforschungen. NVČ V. (1910), s. 34—36.
 • Abt, Adam: Die volkskundliche Literatur des Jahres 1911 NVČ IX. (1914), s. 15—16.
 • Afanasjew A. N.: Russische Volksmärchen. Neue Folge. Deutsch von Anna Meyer. AfslPh XXXIII. (1912), s. 606—607. Internet Archive
 • Anthropophyteía. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. Herausgeg. von Dr. F. S. Krauss. I.—II. NVČ I. (1906), s. 50—51. El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 16. (1906), s. 212—213. Internet Archive
 • Artin Pacha, Yacub: Contes populaires inédits de la Vallée du Nil, traduits de l'arabe parlé. NSČ II. (1898), s. 93—98. Internet Archive
 • Asbjörnsen, Peter Christen; Moe, Jørgen Engebretsen: Norské pohádky. Přel. Mil. Lesná-Krausová. NVČ VIII. (1913), s. 149—150.
 • Baar, Jindřich Šimon: Chodské povídky a pohádky. Řada II. NVČ XVI. (1923), s. 163—166.
 • Baar, Jindřich Šimon: Naše pohádky. NVČ XVI. (1923), s. 163.
 • Bächtold, Hanns.: Schweizer Märchen. NVČ XI. (1916), s. 240.
 • Balkánský ústav pro výzkum blízkého východu v Sofii. Nové Athenaeum. Sv. III. (1921), s. 218.
 • Baruch, Maksymilian: Bože stopki. Archeologia i folklor. NVČ III (1908), s. 172—173.
 • Baudouin de Courtenay, Jan Niecisław: Materialen zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. AfslPh XXIX. (1907). s. 473—474 (v souborné stati Zum slavischen Folklor). Internet Archive
 • Bethe E.: Mythus, Sage, Märchen. NVČ I. (1906), s. 240—242. El. knihovna NÚLK
 • Bienemann, Friedrich jun.: Livländisches Sagenbuch. NSČ IV—V. (1899), s. 154— 155. Internet Archive
 • Bin-Gorion, Micha Josef: Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen. I. Leipzig 1916. NVČ XII. (1917). s. 332— 333.
 • Black, George Fraser: A Gypsy Bibliography. NVČ IV. (1909), s. 229. (referát) El. knihovna NÚLK
 • Blümml, Emil Karl: Beiträge zur deutschen Volksdichtung. NVČ V. (1910), s. 43.
 • Bogatyrev, Petr: Les apparitions et les êtres surnaturels dans les croyances populaires de la Russie Subcarpathique. In: Le Monde Slave 3. (1926), č. 7, s. 34—55. NVČ XIX. (1926), s. 202—203. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Bogdanović, David: Izabrane narodne pripovijetke. AfslPh XXXVI. (1915). s. 569—570. — NVČ XI. (1916), s. 89.
 • Böhm, Maximilian: Lettische Schwänke und verwandte Volksüberlieferungen. AfslPh XXXIII. (1912), s. 603—606. Internet Archive
 • Böklen, Ernst: Sneewittchenstudien I. NVČ VI. (1911), s. 217—219.
 • Božena Němcová. Sborník statí o jejím životě a díle 1820—1862. VIII. (1913), s. 147—148
 • Broman, Zdeněk: Němcová a Slovensko. NVČ VIII. (1913), s. 148—149.
 • Brückner, Aleksander: Neuere Arbeiten zur slawischen Volkskunde. I. Polnisch und Böhmisch. In: ZsVVkde 17. (1907), str. 210—222. NVČ II. (1907), s. 191. (dz.) El. knihovna NÚLK
 • Bufková-Wanklová, Karla.: Drak a odsouzenec v Macoše. NVČ XII. (1917), s. 103.
 • Bufková-Wanklová, Karla: Z Ječmínkovy říše. ZsöVkde IV. (1898), s. 272. University of Michigan
 • Bugiel, Włodzimierz: Studya i szkice literackie. NVČ VI. (1911), s. 178—180.
 • Bulat, Peter: Die Schelten aus dem Tierreich im Slavischen. NVČ XIII. (1918), s. 126.
 • Bunker, Johann Reinhard: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart. NVČ III. (1908), s. 11—20.
 • Cerch, Stanisław: Baśni ludowe zebrane we wsi Przebieczanach. ZsöVkde III. (1897), s. 188—190. University of Michigan
 • Ciszewski, Stanisław: Bajka o Midasowych uszach. Studyum z literatury ludowej. AfslPh XXII. (1900), s. 312—313. Internet Archive
 • Ciszewski, Stanisław: Krakowiacy. Monografija etnograficzna. Tom I. ČČM (1895), s. 355—368.
 • Clodd, Edward: Tom Tit Tot. An Essay on Savage Philosophy in Folk-Tale. NSČ VI. (1900), s. 206—207. Internet Archive
 • Contributions au Folklore Erotique, contes, chansons, usages etc. Recueillis aux sources Orales. Tome I. Contes licencieux de Constatinople et de l'Asie M neure. Recueillis par J. Nicolaïdes. Tome II. Cont. lic. de l'Alsace. Recont. p. le Magnin de Rougement. Paříž 1906. NVČ II. (1907), s. 245—247. El. knihovna NÚLK
 • Cosquin, Emmanuel: 1) La Legende du Page de Sainte Élisabeth de Portugal et les nouveaux documents orientaux. Paris 1912. 2) Le Conte du Chat et de la chandelle dans l'Europe du moyen âge et en Orient. 3) Les Mongoles et leur prétendu rôle dans la transmission des contes indiens vers l'Occident Européen. AfslPh XXXV. (1913), s. 514—524 Internet Archive
 • Cosquin, Emmanuel: Les Contes populaires et leur origine. Dernier état de la question. ČČM (1895), s. 533—534.
 • Czambel, Samuel.: Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. oddel, Osnovy a iný materiál rečový. [1. čiastka, Východnoslovenské nárečie]. Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наук. XII. (1907), kn 3, s. 345—390. Srovn. Slov. Pohľady XXVII. (1907), s. 188—9. (J. Škultéty.)
 • Čep, Tomáš: Lidové povídky slezské o hastrmanech a fajermanech. Lidové povídky o čertech a čarodějnicích. Věstník Matice opavské 1924—26. Č. 30, s. 86—122, č. 31—32, s. 7—43. NVČ XX. (1927), s. 403—404.
 • Dracott А. Е.: Simla Village Tales or Folk Tales from the Himalayas. NVČ II. (1907), s. 181—184. El. knihovna NÚLK
 • Eisenstädter, Julius: Elementargedanke und Übertragungstheorie in der Völkerkunde. NVČ IX. (1915), s. 85—88.
 • Eliasberg, Alexander: Sagen polnischer Juden. NVČ XII. (1917), s. 198—199.
 • Elpl, František: Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Lišni u Brna na Moravě. ZsöVkde XI. (1905), s. 136—138. University of Michigan
 • Endt, Johann: Sagen und Schwänke aus dem Erzgebirge. NVČ V. (1910), s. 84—85.
 • Erzherzog, Ludwig Salvator: Märchen aus Mallorca. NSČ I. (1897), s. 141—142. Internet Archive
 • F. F. Communications. Edited for the Folklore Fellows by Johannes Bolte Berlin, Kaarle Krohn Helsinki, Axel Olrik Copenhagen, C. W. von Sydow.
  No. 1—10. NVČ VII. (1912), s. 223—227.
  No. 11—17. NVČ IX. (1915), s. 228—230.
  No. 18—21. NVČ XI. (1916), s. 337—340.
 • Federowski Michał: Lud białoruski na Rusi litewskiej. О sv. I. v NSČ IV—V. (1899), s. 138—147 Internet Archive — AfslPh XXI (1899), s. 259— 261. Internet Archive — О sv. II. ZsVVkde 13. (1903), s. 243; Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наук VIII. (1903), s. 340—362. FEB-web — О sv. II, část 1. v AfslPh XXIX. (1907), s. 445—450 (v souborné stati Zum slavischen Folklore). Internet Archive — О sv. III, část 2. v AfslPh XXIX. (1907), s. 450—454. Internet Archive
 • Forke, Alfred: Die indischen Märchen und ihre Bedeutung für die vergleichende Märchenforschung. NVČ VI. (1911), s. 181.
 • Frič, Karel: Pohádky a přísloví lidu ruského s dodatkem přísloví staroarménských. NVČ IX. (1914), s. 90—91.
 • Frobenius, Leo: Der schwarze Decameron. NVČ VI. (1901), s. 185—186.
 • Gabršček, Andrej: Narodne pripovedke v Soških planinah. Sv. I—II. ZsöVkde I. (1895) s. 186—188. University of Michigan — Ibid. Sv. III. ZsöVkde II. (1896), s. 187—189. University of Michigan
 • Gaidoz, Henri: De l'Étude des Traditions Populaires ou Folklore en France et à l'Étranger. NVČ II. (1907), s. 243—244. El. knihovna NÚLK
 • Gennep, Arnold van: La formation des légendes. NVČ VI. (1911), s. 129—132.
 • Gennep, Arnold van: Le Folklore, croyances et coutumes françaises. NVČ XIX. (1926), s. 128—130.
 • Gerould, Gordon Hall: The Grateful Dead. NVČ. V. (1910), s. 228—231.
 • Gliński, Antoni Józef: Polské bajky. Přel. B. Prusik. NVČ IX. (1914), s. 90.
 • Gomme, George Laurence: Folk Lore as an Historical Science. NVČ V. (1910), s. 28—34.
 • Gonet, Szymon: Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa. In: Materyaly antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. Tom IV., dział II. ZsöVkde VII. (1901), s. 195—199. University of Michigan
 • Goyert, Georg; Wolter, Konrad: Vlämische Sagen, Legenden und Volksmärchen. NVČ XII. (1917), s. 329—331.
 • Gregor, Józef: Mapa Górnego Śląska z uwzględnieniem stosunków językowych, granic powiatowych i kolei żelaznych. NVČ I. (1906), s. 13. El. knihovna NÚLK
 • Grimm Jacob; Grimm, Wilhelm: Kinder- und Hausmärchen. NVČ VIII. (1913). s. 145—6.
 • Groome, Francis Hindes: Gypsy Folk-Tales. NSČ VI. (1900), s. 215—226. Internet Archive
 • Grzegorzewski, Jan: Na Spiszu. Studya i teksty folklorystyczne. Lwów 1919, 178 str. NVČ XVII. (1924), s. 154—156.
 • Günther, Siegmund: Ziele, Richtpunkte und Methoden der modernen Völkerkunde. NVČ I. (1906), s. 11—12. El. knihovna NÚLK
 • Haberlandt, Arthur: Zpráva o historicko-etnografické expedici rakouské na Balkán. Mitteilungen der Kaiserlich-Königlichen Geographischen Gesellschaft in Wien. 1916. č. 12. NVČ XII. (1917), s. 107—108.
 • Hahn, Ferdinand: Вlicke in die Geisteswelt der heidnischen Kols. NVČ II. (1907), s. 297—299. El. knihovna NÚLK
 • Haller, Karl: Volksmärchen aus Österreich. NVČ XI. (1916), s. 88.
 • Hanauer J. Edward: Folk Lore of the Holy Land: Moslem, Christian and Jewish. NVČ V. (1910), s. 86—88.
 • Handwörterbuch des deutschen Märchens. Herausgeben unter besonderer Mitwirkung von Johannes Bolte und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Lutz Mackensen. Band I. Lieferung 1—2. Berlin und Leipzig 1931. 144 str. NVČ XXIV. (1931), s. 293—295.
 • Hartland, Edwin Sidney: Folklore. What is It and What is the Good of It. NSČ VII. (1901), s. 186—187. Internet Archive
 • Hartland, Edwin Sidney: Mythology and Folktales, their Relation and Interpretation. NSČ VII. (1901), s. 187—189. Internet Archive
 • Hartland, Edwin Sidney: Primitive Paternity. I—II. NVČ VI. (1911), s. 60—64.
 • Havlík, Antonín: Boj s drakem v brněnské legendě o sv. Jiří. NVČ III. (1908), s. 12—13.
 • Hertz, Wilhelm: Gesammelte Abhandlungen. Herausgeg. von Friedrich von der Leyen. NVČ I. (1906), s. 45. El. knihovna NÚLK
 • Hock, Stefan: Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. NSČ VII. (1901), s. 209—211. Internet Archive
 • Hofer, Josef: Bohyně na Žítkové. NVČ VIII. (1913), s. 149.
 • Holuby, Jozef Ľudovít: Povesti a rozprávočky z Bošackej doliny. NSČ II. (1898), s. 101—104. Internet Archive
 • Hruška, Jan František: Na hejtě. Chodské pohádky. NVČ XII. (1916), s. 100—101.
 • Hruška, Jan František: Na hyjtě. Druhá kniha chodských pohádek. Praha 1920. NVČ XIV. (1921), s. 103—109.
 • Hruška, Jan František: Na hyjtě. Chodské pohádky III. Praha 1926. NVČ XX. (1927), s. 404—408.
 • Huber, Р. Michael: Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. Eine literturgeschichtliche Untersuchung. Leipzig 1910. NVČ VII. (1912), s. 186—7.
 • Huet, Gédéon: Les contes populaires. Paris 1923. NVČ XIX. (1926), s. 130—134.
 • Chalupný, Emanuel: Národní povaha česká. NVČ II. (1907), s. 288—289. (Spolu s A. Žaludem) El. knihovna NÚLK
 • Charvát, Jan Vladimír: Z Českého jihu. Sbírka jihočeského podáni lidového. V Praze 1898. ZsöVkde IV. (1898), s. 271—272. University of Michigan
 • Jegerlehner, Johannes: Sagen und Märchen aus dem Oberwallis. NVČ IX. (1915), s. 230—232.
 • Jungbauer, Gustav: Böhmerwald-Märchen. Passau 1923. NVČ XIX. (1926), s. 63—66.
 • Jurkschat, Christoph: Litauische Märchen und Erzählungen. 1. Teil. NSČ VI. (1900), s. 212—215. Internet Archive
 • Kaindl, Raimund Friedrich: Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode. Český časopis historický IX. (1903), s. 459 —462.
 • Kallas, Oskar: Achtzig Märchen der Ljutziner Esten. NSČ VII. (1901), s. 217— 225. Internet Archive
 • Kapetanović Ljubušak, Mehmed-beg: Narodno blago. Sarajevo. Athenaeum V. (1888), s. 171—172.
 • Kawczyński, Maksymilian: Apulejusza „Metamorfozy“ czyli powieść o złotym osle. NSČ VII. (1901), s. 227. Internet Archive
 • Keller, Albrecht: Die Schwaben in der Geschichte des Volkshumors. NVČ II. (1907), s. 247—248. El. knihovna NÚLK
 • Klimo, Michel: Contes et Légendes de Hongrie. NSČ VI. (1900), s. 211—212. Internet Archive
 • Klinger, Witold: Z motywów we̜drownych pochodzenia klasycznego. NVČ XVI. (1923), s. 161—162.
 • Knoop, Otto ; Szulczewski, A: Beiträge zur Volkskunde der Provinz Posen. Erstes Bändchen. Volkstümliches aus der Tierwelt. NVČ I. (1906), s. 19—20. El. knihovna NÚLK
 • Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a pokladoch z moravavského Valašska. Praha 1927. NVČ XX. (1927), s. 70—72. El. knihovna NÚLK
 • Köhler, Reinhold: Aufsätze über Märchen und Volkslieder. ČČM (1895), s. 368—369.
 • Köhler, Reinhold: Kleinere Schriften I— II. О sv. I NSČ VI. (1900), s. 203—204. Internet Archive — O sv. II. NSČ VII. (1901), s. 191. Internet Archive
 • Kołodziejczyk, Edmund: Ludność polska na górnych Węgrzech. NVČ VI. (1911), s. 22—23.
 • Kontler, Julij - Kompoljski (= Hren, Anton): Narodne pravljice iz Prekmurja. Slavia IV. (1925—26), s. 177—180.
 • Kopáč, Josef: Zvěsti z Horácka. Sbírka bájí a pověstí z vysočiny Českomoravské s předmluvou Čeňka Zíbrta. Humpolec 1927. NVČ XX. (1927), s. 402—403.
 • Košťál, Josef: Ptactvo v názorech, pověrách a zvycích lidu českého. AfslPh XIX (1897), s. 308—309. Internet Archive
 • Krauss, Friedrich S.: Romanische Meistererzähler. I. Bd. Die hundert alten Erzählungen. Deutsch von J. Ulrich. NVČ I. (1906), s. 48—50. El. knihovna NÚLK
 • Krauss, Friedrich S.: Slavische Volkforschungen. NVČ IV. (1909), s. 180—182. ZsVVkde 19. (1909), s. 320—322. Internet Archive
 • Krauss, Friedrich S.: Tausend Sagen und Märchen der Südslaven. Bd. I. AfslPh XXXVI. (1915), s. 564—569. — NVČ XI. (1916), s. 89.
 • Krek, Bogomil: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. ČČM (1886), s. 151.
 • Kretschmer, Paul: Neugriechische Märchen. NVČ XII. (1917), s. 331—332.
 • Krohn, Kaarle: Der gefangene Unhold. NVČ IV. (1909), s. 126—127.
 • Kubín, Josef Štefan. Pohádky z Kladska. Pohádková kytice, sv. VII. Vydává Přem. Plaček. NVČ XII. (1917), s. 103. — Bezkydské besedy 12. (1917), s. 104.
 • Kubín, Josef: Lidomluva Čechů kladských. NVČ IX. (1914), s. 89—90.
 • Kulda, Вeneš Metod: Moravské národní pohádky a pověsti. Sv. IV. Этнографическое Обозрѣніе VIII (1896), sv. XXIX—XXX., № 2—3, s. 287—290. AfslPh XIX. (1897), s. 240—243 (v souborné stati Neuere slavische Märchensammlungen). Internet Archive
 • Lee, A. Collingwood: The Decameron, its Sources and Analogues. NVČ V. (1910), s. 231—232.
 • Leskien, August: Balkanmärchen. Aus Albanien, Bulgarien, Serbien und Kroatien. AfslPh XXXVI. (1915), s. 575—577. NVČ XI. (1916), s. 82.
 • Leyen, Friedrich von der: Das Märchen. NVČ VI. (1911), s. 181—184.
 • Leyen, Friedrich von der; Zannert Paul: Die Märchen der Weltliteratur. Sv. I-V. NVČ VIII. (1913), s. 145—147.
 • Leyen, Friedrich von der; Zannert Paul: Die Märchen der Weltliteratur. Sv. VI—IX. NVČ XI. (1916), s. 80—82
 • Lorentz, Friedrich: Slovinzische Texte. St. Petersburg, [1905]. NVČ II. (1907), s. 22—23. El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 16. (1906), s. 461—464. Internet Archive
 • Lorentz, Friedrich: Teksty pomorskie czyli slowińsko-kaszubskie. Seš. 1. а 2. NVČ XI. (1916), s. 90.
 • Löwis of Menar, August von: Der Held im deutschen und russischen Märchen. AfslPh XXXV. (1913), s. 287—294. Internet Archive — NVČ VIII. (1913), s. 185—191.
 • Löwis of Menar, August von: Die baltischen Provinzen. Bd. 5. Märchen und Sagen. Berlin 1916. NVČ XIII. (1918), s. 126—127.
 • Löwis of Menar, August von: Russische Volksmärchen. NVČ IX. (1914), s. 92—93. — AfslPh XXXVI. (1915), s. 575—577.
 • Löwis of Menar, August von: Russische Volksmärchen. NVČ XI. (1916), s. 81—82.
 • Macculloch J. A.: The Childhood of Fiction. NVČ II. (1907), s. 291—297. El. knihovna NÚLK Srovn. ZsVVkde 18. (1908), s. 211 (A. Brückner).
 • Macler, Fredéric: Contes arméniens. NVČ II. (1907), s. 101—107. El. knihovna NÚLK
 • Magiera, Jan: Ludność polska w Bośni. NVČ VII. (1912), s. 94—95.
 • Máchal, Jan (Hanuš): Nákres slovanského bájesloví. ČČM (1892), s. 130—134.
 • Máchal, Jan (Hanuš): O bohatýrském epose slovanském. ČČM (1894), s. 161—166, 336. Naše Doba I. (1894), s. 388—389. Internet Archive
 • Mailly, Anton Ciaulandi de: Mythen, Sagen, Märchen vom alten Grenzland am Isonzo. NVČ XI. (1916), s. 239.
 • Malinowski, Lucjan: Powieści ludu polskiego na Śląsku. Część. II Śląsk Górny. AfslPh XXVI. (1904), s. 457—470. Internet Archive — NSČ VIII. (1902), s. 165—167. Internet Archive
 • Malinowski, Lucjan: Powieści ludu polskiego na Śląsku. I. ZsöVkde V. (1899), s. 139—140. University of Michigan
 • Maretić, Tomislav: Kosovski junaci i događaji u narodnoj epici. Athenaeum IX. (1892), s. 23—24.
 • Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. Sv. I v ZsöVkde III. (1897), s. 187—188. University of Michigan — Sv. III v ZsöVkde V. (1899), s. 25—26. University of Michigan
 • Maysl, Albert (ed.): Okres slánský na Národopisné výstavě českoslovanské. AfslPh XIX. (1897), s. 308. Internet Archive
 • Medvecký, Karol Anton: Detva. AfslPh XXIX. (1907), s. 458—461 (v souborné stati Zum slavischen Folklor). Internet Archive
 • Meyer Anna: Russische Volksmärchen in deutscher Übersetzung. Gesammelt von Alex. N. Afanasjew. AfslPh XXVIII. (1906), s. 392—396. Internet Archive
 • Modelhart, Artur: Märchen und Schwanke in schlesischer Mundart. In: Zeitschrift für Kultur und Kulturgeschichte Schlesiens XIII., s. 98-108. NVČ XIV. (1921), s. 109—110.
 • Moepert, Adolf: Rübezahl im Lichte seines Namens. NVČ XI. (1916), s. 372.
 • Montanus, Martin: Schwankbücher. (1557—1566). Herausgegeben von J. Bolte. NSČ VII. (1901), s. 227—228. Internet Archive
 • Murko, Matthias: Bericht über eine Bereisung von Nordwestbosnien und der angrenzenden Gebiete von Kroatien und Dalmatien behufs Erforschung der Volksepik der bosnischen Mohammedaner. NVČ VIII. (1913), s. 195—6.
 • Murko, Matthias: Bericht über eine Reise zum Studium der Volksepik in Bosnien und Herzegowina im J. 1913. NVČ XI. (1916), s. 88—89.
 • Murko, Matthias: Bericht über phonographische Aufnahmen epischer Volkslieder im mittleren Bosnien atd. NVČ VIII. (1913), s. 195.
 • Murko, Matthias: Das Grab als Tisch. Dodatek k posudku G. Jurečky. NVČ VIII. (1913), s. 94.
 • Murko, Matthias: Die Geschichte von den sieben Weisen bei den Slaven. Athenaeum VIII. (1891), s. 278—279.
 • Musäus: Volksmärchen der Deutschen. NVČ VIII. (1913), s. 145.
 • Národopisný sborník okresu Hořického. AfslPh XIX. (1897), s. 307—308. Internet Archive
 • Němcová, Božena: Národní báchorky a pověsti. Otiskl V.Tille. I—IV. ZsöVkde XI. (1905), s. 47—49. University of Michigan
 • Nilsson Axel: Guide to Skansen I. The Historical and Etnographical Department of Skansen. NVČ II. (1907), s. 248—249. El. knihovna NÚLK
 • Nitsch, Kazimierz: Mowa ludu polskiego. NVČ VI. (1911), s. 188—189.
 • Nové sbírky ruských pohádek. NVČ XVII. (1924), s. 148—154.
 • O'Connor, William Frederick Travers: Folk tales from Tibet, with illustrations by a Tibetan artist and some verses from Tibetan love-songs. NVČ III. (1908), s. 92—94.
 • Panslavonic Folk-Lore in four Books by W.W. Strickland. Translated from Karel Jaromir Erben 's „A Hundred Genuine Popular Slavonic Fairy Stories in the Original Dialects‟ and compared with Notes, Comments, Tables, Illustrative Diagramms, Introductions and Supplementary Essays. 1930. B. Westermann Co. Ino. New York, XIII a 469 str. NVČ XXIV. (1931), s. 286—293. — ZfslPh 8. (1931), s. 290—294.
 • Pátek, Emil; Rous, Jan: Obec Heršpice u Slavkova. (Příspěvek kulturně-vzdělávací). NVČ XXIV. (1931), s. 308. El. knihovna NÚLK
 • Petsch, Robert: Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen. NSČ VII. (1901), s. 205—209. Internet Archive
 • Pletscher, Theodor: Die Marchen Charles Perrault's. Eine literarhistorische und literaturvergleichende Studie. NVČ II. (1907), s. 96—98. El. knihovna NÚLK
 • Pohl, Jan: Kniha černá neb smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630. NVČ VII. (1912), s. 93. ???
 • Popović, Pavle: Pripovetka o devojci bez ruku. Studija iz srpske i jugoslovenske književnosti ZsVVkde 16. (1906), s. 213—214. Internet Archive
 • Prasek, Vincenc: Vlastivěda Slezská. Díl I. Podání lidu. Wisła III. (1889), z. 4, s. 678—679.
 • Preindlsberger-Mrazović, Milena: Bosnische Volksmärchen. ZsVVkde 15. (1905), s. 230—232. Internet Archive
 • Prinz, Johannes: A Tale of a Prioress and her thre Wooers. NVČ VIII. (1913), s. 196—197.
 • Procházka, Karel: Kolárovičtí dráteníci. Národopisná studie. NVČ I. (1906), s. 15—16. El. knihovna NÚLK
 • Prudký, František: Návštěva českých exulantských reform. osad na Rusi. NVČ IV. (1909), s. 21. (referát) El. knihovna NÚLK
 • Prusík, František Xaver: Rukopisná Apatéka domácí. AfslPh XX. (1898), s. 479—480. Internet Archive
 • Rank, Otto: Der Mythus von der Geburt des Helden. NVČ V. (1910), s. 167—169.
 • Ranke, Friedrich: Der Erlöser in der Wiege. NVČ VI. (1911), s. 184—185.
 • Regnaud, Paul: Comment naissent les mythes. NSČ IV—V. (1899), s. 151—152. Internet Archive
 • Reiser, Karl: Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus. 1. Bd. NSČ IV—V. (1899), s. 155—158. Internet Archive
 • Rešetar, Milan: Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens. ZsVVkde 23. (1913), s. 312—313. Internet Archive
 • Riklin, Franz: Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen. Schriften zur angewandten Seelenkunde. II. NVČ IV. (1909), s. 127—128.
 • Sagen der Karlsbader Landschaft. Gesammelt von Josef Hofmann,Gustav Kutschera, Hans Nürnberger u.a.Bildschmuck von prof. Walther Klemm. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde des Bezirkes Karlsbad. Karlsbad 1926, 171 str. NVČ XXI. (1928), s. 114—115. (ref.)
 • Saintyves, Pierre: Les vierges mères et les naissances miraculeuses. Essai de mythologie comparée. NVČ V. (1910), s. 225— 226.
 • Sborník statí o poměrech zapomínaných oblasti českých. NVČ VIII. (1913), s. 20.
 • Sébillot, Paul: Le Folk-Lore. NVČ VIII. (1913), s. 227—229.
 • Scheinigg, Janez: Národne pesni koroških Slovencev. Starina I. (1890), Vyp. 2., s. 200—203.
 • Scheu, Hugo; Kurschat, Alexander; Matevič, Jons: Pasakos apie paukščius. Zemaitische Tierfabeln. NVČ XIII. (1918), s. 111.
 • Schmidt, Gustav: Aus dem Fichtelgebirge. Sagen und Sitten. I. Bd. Mythologisches. NSČ IV—V. (1889), s. 152— 154. Internet Archive
 • Sinapius (Horčička), Daniel: Neoforum Latinoslovenicum. Nově vydali J. V. Novák а V. Flajšhans. Praha 1908. NVČ IV. (1909), s. 52—53.
 • Singer, Samuel: Schweizer Märchen. Anfang eines Kommentars zu der veröffentlichen Schweizer Märchenliteratur. I. Fortsetzung. NVČ II. (1907), s. 244—245. El. knihovna NÚLK
 • Siuts, Hans: Jenseitsmotive im deutschen Volksmärchen. NVČ VIII. (1913), s. 143— 145
 • Sklarek, Elisabet: Ungarische Volksmärchen. ZsVVkde 12. (1902), s. 124—126. Internet Archive
 • Sláma, František: Slezské pohádky a pověsti. AfslPh XVI. (1894), s. 318—319. Internet Archive
 • Spieß. Karl: Das deutsche Volksmärchen. NVČ XIII. (1918), s. 103—104.
 • Stránecká, Františka: Pohádky. Díl I. 1927. NVČ XX. (1927), s. 70—71. El. knihovna NÚLK
 • Stroebe, Klara: Nordische Volksmärchen. NVČ XI. (1916), s. 82.
 • Strohal, Rudolf: Hrvatskih narodnih pripovijedaka. kn. 3. Zs. VVkde XV. (1905), s. 216.
 • Šašelj, Ivan: Bisernice, I—II. ZsVVkde 17. (1907), s. 223—224. Archive Ibid. Sv. II. ZsVVkde 23. (1913), s. 306. Internet Archive
 • Šišmanov, Ivan: La science française et le Veda Slave. ZsVVkde 35—36. (1925—26), s. 196. Internet Archive ??? přesun do jazyka ???
 • Štrekelj, Karel (ed.?): Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih plesov in šeg, ki se nanašajo na to. ZsVVkde 17. (1907), s. 223. Internet Archive — NVČ II. (1907), s. 48. El. knihovna NÚLK
 • Štrekelj, Karel: Slovenske narodne pesmi. I. snopič a nsl. O sv. I. v LF XXIV. (1897), s. 35—36. Kramerius AV ČR — ZsVVkde 13. (1903), s. 238—239. ZsVVkde 15. (1905), s. 215. Internet Archive — ZsVVkde 16. (1906), s. 209. Internet Archive — ZsVVkde 17 (1907), s. 222—223. Internet Archive — ZsVVkde 19. (1909), s. 317. Internet Archive
 • Tarasevśkyj, Pavło: Das Geschlechtsleben des ukrainischen Bauernvolkes. ZsVVkde 22. (1912), s. 427. Internet Archive
 • Thallóczy, Ludwig von: Illyrisch-albanische Forschungen. I—II. NVČ XI. (1916), s. 464.
 • Thimme, Adolf: Das Märchen. NVČ IV. (1909), s. 223—224.
 • Tille, Václav: České pohádky do roku 1848. AfslPh XXXIII. (1912), s. 591—603. Internet Archive
 • Tille, Václav: Konec pohádky. NVČ II. (1907), s. 161. El. knihovna NÚLK
 • Tille, Václav: Verzeichnis der böhmischen Märchen. Übersetzt aus dem böhmischen. I. No 1—8. Helsinki 1921. NVČ XV. (1921), s. 96—97.
 • Tomíček, Antonín: Víra v duchy na Litomyšlsku. 1926. NVČ XX. (1927), s. 70—71. El. knihovna NÚLK
 • Truhelka, Ćiro: Arnautské pohádky. Vybral a přel. M. Hajný. NVČ VII. (1912), s. 90—92.
 • Tyroller, Franz: Die Fabel von dem Mann und dem Vogel in ihrer Verbreitung in der Weltliteratur. NVČ VIII. (1913), s. 196.
 • Václavek, Matouš: Valašské pohádky a pověsti. Этнографическое Обозрѣніе VIII. (1896) № 2—3, s. 293—294. O 2. vyd. v ZsöVkde IV. (1898), s. 159—160. University of Michigan — AfslPh XIX. (1897), s. 243—247 (v souborné stati Neuere slavische Märchensammlungen). Internet Archive
 • Václavek, Matouš: Valašské pohádky. ZsöVkde IV. (1898), s. 308—309. University of Michigan
 • Valjavec Kračmanov, Matija.: Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici. 2. vyd. Живая Старина I. (1890), vyp. 3, s. 190.
 • Vaněček, Karel: Pohádkové večery. V Praze 1926. NVČ XX. (1927), s. 70—71. El. knihovna NÚLK
 • Vážný, Václav: Litevské písničky a pohádky. NVČ XI. (1916), s. 239.
 • Velc, Ferdinand: Místní jména na Slansku. NVČ VII. (1913), s. 69.
 • Weber, Ludwig Felix: Märchen und Schwank. Eine stilkritische Studie zur Volksdichtung. NVČ I. (1906), s. 178—182. El. knihovna NÚLK
 • Weinreich, Otto: Der Trug des Nektanebos. Wandlungen eines Novellenstoffes. Leipzig und Berlin 1911. NVČ VII. (1912), s. 184—186.
 • Weryho, Władysław: Podania białoruskie. Athenaeum VII. (1890), s. 150.
 • Wesselski, Albert: Das lachende Buch. NVČ XI. (1916), s. 90.
 • Wesselski, Albert: Die Schwänke und Schnurren des Pfarrers Arlotto. I—II. — Týž: Der Hodscha Nasreddin. I—II. (Türkische, arabische, berberische, maltesische, sizilianische, kalabrische, kroatische, serbische und griechische Märlein und Schwänke.) Weimar 1911. NVČ VII. (1912), s. 221—223.
 • Wesselski, Albert: Hokuspokus oder geborener Narr ist unheilbar. Prag 1926. NVČ XX. (1927), s. 80. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Wesselski, Albert: Mönchslatein. Erzählungen aus zeitlichen Schriften des XIII. Jahrh. NVČ IV. (1909), s. 224—226.
 • Wilhelm, Richard: Chinesische Volksmärchen. NVČ XI. (1916), s. 82.
 • Wisser, Wilhelm: Plattdeutsche Märchen. NVČ XI. (1916), s. 80—81.
 • Wünsche, August: Der Sagenkreis von geprellten Teufel. NVČ I. (1906), s. 46—47. El. knihovna NÚLK
 • Zaunert, Paul: Deutsche Märchen seit Grimm NVČ VIII. (1913), s. 147.
 • Zawiliński, Roman: Z kresów polszczyzny. Wrażenia podróżnika. Kraków 1912. NVČ VII. (1912), s. 217.
 • Zelinka, František Václav: Sbírka lidového podání z Berounska. AfslPh XX. (1898), s. 480. Internet Archive
 • Zíbrt, Čeněk: Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi a Jan Jeník rytíř z Bratřic o výročních obyčejích, pověrách a slavnostech staročeských. AfslPh XX. (1898), s. 478—479. Internet Archive
 • Zíbrt, Čeněk: Bibliografický přehled Českých národních písní. AfslPh XVIII. (1896), s. 613—614. Internet Archive
 • Zíbrt, Čeněk: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. [Indiculus superstitionum et paganiarum]. Jeho význam pro všeobecnou kulturní historii i pro studium kulturních přežitků v nynějším lidovém podání, se zvláštním zřetelem k české lidovědě. ZsöVkde I. (1895), s. 353—355 (v souborné stati Literatur der österreichische Volkskunde III. Die Čechoslaven (Böhmen, Mähren, Schlesien)). University of Michigan.
  Srovn. obsáhlou odpověď a polemiku Č. Zíbrta O srovnávacím studiu lidového podání. Český lid VI. (1897), s. 294—320. El. knihovna NÚLK
 • Азадовский Марк Константинович: Ленские причитания. ZsVVkde 35—36. (1925—26), s. 195. Internet Archive
 • Азадовский Марк Константинович: Сказки Верхнеленского края. Т. 1. ZsVVkde 35—36. (1925—26), s. 192. Internet Archive
 • Азадовский Марк: Беседы собирателя. О собирании и записывании памятников устного творчества применительно к Сибири. Иркутск 1925. ZsVVkde 35—36. (1925—26), s. 195. Internet Archive
 • Андерсонъ В.: Романъ Апулея и народная сказка. ZsVVkde 22. (1912), s. 304. Internet Archive
 • Арнаудовъ Михаил: Български народни приказки. NVČ II. (1907), s. 146—149. El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 17. (1907), s. 228—229. Internet Archive
 • Артисты Московскаго художественнаго театра за рубежном. ČČM XCVI., (1922), s. 77.
 • Богатырев, Пётр Григорьевич: Стихотворение Пушкина „Гусар“. Его источники и его влияние на народную словесность. In: Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. с.147—195. NVČ XVII. (1924), s. 154.
 • Булашевъ Г. О.: Украинскій народъ въ своихъ легендахъ atd. ZsVVkde 22. (1912), s. 419—421. Internet Archive
 • Веселовскій А. Н.: Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха. XV—XVII. ČČM (1891), s. 125—135.
 • Виноградов, Георгий Семенович: Русский детский фольклор. Кн. I. Иркутск 1930, IX a 234 str. NVČ XXIII. (1930), s. 426—427.
 • Волков Р. М.: Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки. Том I. Сказка великорусская, украинская, белорусская. [Одесса], 1924. NVČ XIX. (1926), s. 61—66.
 • Гавриловић, Андра: Двадесет српских народ. приповедака NVČ II. (1907), s. 149—151. El. knihovna NÚLK — AfslPh XXIX. (1907), s. 469—473 (v souborné stati Zum slavischen Folklor). Internet Archive
 • Гнатюк, Володимир М.: Етнографічні матеріали з Угорської Руси. (Етногр. Збір. IX, XXV, XXIX.) O sv. III. v NSČ VII. (1901), s. 211—217. Internet Archive — O sv. IV. NVČ V. (1910), s. 85—86 — AfslPh XXXI. (1909—10), s. 594— 603. Internet Archive — ZsVVkde 22. (1912), s. 423—426. Internet Archive — O sv. V. (Етногр. Зб. ХХІХ., Казки з Бачки) NVČ VII. (1912), s. 86—90.
 • Гнатюк, Володимир М.: Знадоби по українскої демонольогії. Том II вип. 1—2. (Etnograf. Zbir. XXXIII—IV.) NVČ IX. (1914), s. 79—82.
 • Гнатюк, Володимир М.: Легенди з Хігарьского збірника. AfslPh XXI. (1897), s. 270—272. Internet Archive
 • Гнатюк, Володимир М.: Народнї казки. NVČ VIII. (1913), s. 197.
 • Гнатюк, Володимир М.: Народнї оповіданя про опришків. ZsVVkde 22. (1912), s. 426. Internet Archive
 • Гнатюк, Володимир М.: Сlоваки чи Русини? Причинок до вияснення спору про національність західних Русинів. In: Записки Наукового товариства імені Шевченка 42. (1901), s. 1—81. NSČ VIII. (1902), s. 152—154. Internet Archive
 • Гнатюк, Володимир М.: Українські народнї байки (звіриний епос). Т. І—II. Етнографічний збірник ХХХVІІ-ХХХVІІІ. Львів, 1916. NVČ XIII. (1918), s. 105—111.
 • Григорьевъ А. Д.: Архангельскія былины и историч. пѣсни. I—III. ZsVVkde 16. (1906), s. 220—221 Internet Archive — ZsVVkde 22. (1912), s. 313. Internet Archive
 • Гринченко Б. Д.: Литература украинс. фольклора 1777—1900. NSČ VIII. (1902), s. 148—150. Internet Archive
 • Гринченко Б. Д: Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Вып. I. AfslPh XXI. (1899), s. 263—270. Internet Archive Ibid. Вып. II.s. 273—285. Internet Archive
 • Добровольскій В. Н.: Смоленскій этнографическій сборникъ. ZsVVkde 14. (1904), s. 342. Internet Archive
 • Довнаръ-Запольскій: Изслѣдованія и статьи. Томъ I. ZsVVkde 22. (1912), s. 414—415. Internet Archive
 • Драгоманов M.: Розвідки про українцьку народню словесність і письменство. О sv. I v NSČ VI. (1900), s. 204—205 Internet Archive — AfslPh XXII. (1900), s. 311. Internet Archive — O sv. II. v NSČ VII. (1901), s. 189—190. Internet Archive — O sv. III. v NVČ II. (1907), s. 21—22. El. knihovna NÚLK
 • Дурново H. Н.: Легенда о заключенномъ бѣсѣ въ византійской и старинной русс. лптерат. NVČ III. (1907), s. 173—174.
 • Ђорђевић,Тихомир Р.: Наш народни живот. Sv. I.—IV. Београд. 1930—1931. NVČ XXIV. (1931), s. 318. (referát) El. knihovna NÚLK
 • Ердељановић, Јован: Број Срба и Хрвата. (zvl. otisk). NVČ VI. (1911), s. 92—94.
 • Етнографічний Збірник. (Srovn. hesla Franko, Hnatjuk.) О sv. I. Naše Doba I. (1894), s. 550—551 Internet Archive; ZsöVkde II. (1897), s. 220—224. University of Michigan — О sv. IV. NSČ IV—V. (1899), s. 130—138. Internet Archive — О sv. I—VI. AfslPh XXI. (1899), s. 285—302 Internet Archive — AfslPh XXII. (1900), s. 300—310. Internet Archive
 • Жупанић, Нико: Систем историјске антропологије Балканских народа. NVČ V. (1910), s. 197.
 • Зеленин, Дмитрий Константинович: Библіографическій указатель русской этнографической литературы о внѣшнемъ бытѣ народовъ Россіи. 1700—1910 гг. NVČ IX. (1915), s. 92. (referát) El. knihovna NÚLK
 • Иречекъ К.: Княжество Бълария. Часть I—II. Věstník slov. starož. IV. (1900), s. 45.
 • Исторія русской литературы подъ редак. Е. В. Аничкова, А. К. Бороздина и Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Томъ. II. ZsVVkde 19. (1909), s. 441—444. Internet Archive
 • Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860-х років. Вип. 1 — 2. Передмова А. М. Лободи. Упорядкував Микола Левченко. Київ 1928, str. LVI a 598 str.. NVČ XXIII. (1930), s. 69—83.
 • Капица, О. И.: Русские народные сказки. Москва : Ленинград 1930, 520 str. NVČ XXIII. (1930), s. 262—265.
 • Капица, Ольга Иеронимовна: Детский фольклор: песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. Изучение, собирание, обзор материала. Ленинград 1928, 222 str. NVČ XXIII. (1930), s. 426.
 • Караџић, Вук Ст.: Српске народнe приповијетке и загонетке. Државно издање. NSČ IV—V. (1899), s. 149—150. Internet Archive
 • Карић В.: Србија. Опис земље, народа и државе. Athenaeum VI. (1889), s. 49—51.
 • Карнѣевъ A.: Матеріиалы и замѣтки по литературной исторіи физіолога. Atnenaeum VIII. (1891), s. 279—281.
 • Кићине приче. Народни хумор. 1923. Slаvia IV. (1925—26), s. 831—834.
 • Клоустон В. А.: Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни. З англ. мови перелож. А. Кримський NSČ II. 1898), s. 109. Internet Archive
 • Ко дню семидесятилѣтія Василія Васильевича Радлова 5. января 1907 года. NVČ II. (1907), s. 247. El. knihovna NÚLK
 • Колесса, Філарет: Ритміка українських народних пісень. ZsVVkde 17. (1907), s. 351—352. Internet Archive
 • Кондаков Н. П.: Миѳическая сума съ земною тягою. Slavia I. (1922—23), s. 456.
 • Кондаковъ П. H.: Македонія. Археологическое путешествіе. NVČ V (1910) 223—225.
 • Кошутич, Радован: Граматпка pycког jезика. Slavia I. (1922—23), s. 421—425.
 • Крестьянское искусство СССР. ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 129. Internet Archive — NVČ XX. (1927), s. 421—423. El. knihovna NÚLK
 • Кузеля, Зенон: Дитина в звичаях і віруваннях українського народу I.—II. ZsVVkde 17. (1907), s. 353—354 Internet Archive — Ibid. Díl II. ZsVVkde 18. (1908), s. 331. Internet Archive
 • Кузеля, Зенон: Угорський король Матвій Корвін в славянс. устніи словесности. ZsVVkde 17. (1907), s. 350—351. Internet Archive
 • Лобода А. М.: Русскій багатырскій эпосъ. Опытъ критико-библіограф. обзора трудовъ по русс. богатырс. эпосу. NSČ II. (1898), s. 109—110. Internet Archive
 • Ляцкий, Евгений Александрович: Роман и Жизнь. 1925. Slovanský Přehled XVII. (1923), s. 62. ??? přesun do literatury ???
 • Максимов С.В.: Нечистая, невѣдомая и крестная сила. ZsVVkde 14. (1904), s. 343. Internet Archive
 • Манжура І.: Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. И. И. Манжурой. AfslPh XIX. (1897), s. 262—263 (v souborné stati Neuere slavische Märchensammlungen). Internet Archive
 • Мариновъ Д.: Извѣстия на етнографския Музей въ София. I. NVČ III. (1908), s. 54—55.
 • Материяли до українсько-руської етнольогії. Sv. I. v AfslPh XXII. (1900), s. 310—311 Internet Archive — NSČ (1900), s. 194—195. — Sv. XV. v NVČ VIII. (1913), s. 232—233.
 • Матеріалы по этнографіи Россіи. Томъ I. Подъ редакціей Ѳ. К. Волкова. СПб. 1910. NVČ VI. (1910), s. 87—89. El. knihovna NÚLK
 • Матеріалы собранные въ Архангельской губернии летом 1901 года А. В. Марковымъ, А. Л. Масловымъ и Б. А. Богословскимъ. Часть II. ZsVVkde 22. (1912), s. 313. Internet Archive
 • Миллеръ Bс. Ѳ.: Былина о Батыѣ. Починъ. Сборникъ общ. любит. росс. слов. на 1896 годъ. NSČ II. (1898), s. 111—112. Internet Archive
 • Миллеръ Bс. Ѳ.: Былины объ Иванѣ Гостиномъ сынѣ. NSČ II. (1898), s. 110. Internet Archive
 • Миллеръ Bс. Ѳ.: Отголоски галицковолынскихъ сказаній въ современныхъ былинах. NSČ II. (1898), s. 110— 111. Internet Archive
 • Миллеръ Bс. Ѳ.: Очерки русс. народ. словесности. Былины I—XVI. NSČ IV—V. (1899), s. 147—149. Internet Archive — 2. vyd. ZsVVkde 22. (1912), s. 306. Internet Archive
 • Николiћ Атанас.: Српске народ. приповетке. AfslPh XXII. (1900), s. 313. Internet Archive
 • Обозрѣніе трудовъ по славяновѣдѣнію. Вып. I. NVČ IX. (1914), s. 91—92.
 • Ончуковъ Н. Е.: Печорскія былины. ZsVVkde 15. (1905), s. 223. Internet Archive
 • Ончуковъ Н. Е.: Сѣверныя сказки. AfslPh XXXI. (1909—10), s. 259—286. Internet Archive — ZsVVkde 19. (1909), s. 450—452. Internet Archive
 • Памятники народного творчества осетин. I. Нартовские народные сказания. II. Дигорское народное творчество в записи Михаила Гарданти. ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 132. Internet Archive
 • Перетцъ В. Н.: Кукольный театр на Руси. AfslPh XVIII. (1896), s. 617—618. Internet Archive
 • Починъ. Сборникъ Общества любителей россійской словесности. Na r. 1895 v AfslPh XIX. (1897), s. 297—298. Internet Archive — Na r. 1896 v AfslPh XXI. (1899), s. 272—273. Internet Archive
 • Преглед на българските народни песни. I. (red. Романски, Стоян). Sofia 1925. ZSVVkde 35—36. (1925—26), s. 194. Internet Archive
 • Программа для собиранія произведеній народной словесности. Moskva 1912. NVČ VII. (1912), s. 229. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Пыпинъ А. H.: Исторія руссс. этнографіи. Sv. I.—IV. ČČM (1892), s. 367— 380.
 • Ремизов Алексей: Сказки русскаго народа, сказанныя А. Р. NVČ XVI. (1923), s. 162—163.
 • Рождественскій С. Т. и Успенскій И. M.: Пѣсни русс. сектантовъ мистиковъ. NVČ IX. (1914), s. 17—18.
 • Роздольський Осип (зібр.) Галицькі народні казки. (Етнографічний збірник VII.) Львів, 1899. ZsöVkde VII. (1901), s. 93—98 University of Michigan; 130—134. University of Michigan
 • Роздольський Осип (зібр.) Галицькі народні новели. (Етнографічний збірник VIII.) Львів, 1900. ZsöVkde VIII., 143—152. University of Michigan
 • Романовъ Р. Е.: Вѣлорусскій Сборникъ. Томъ VI. Извѣцтія русс. яз. IX. (1904), s. 424—447. — AfslPh XXIX. (1907), s. 454—458 (v souborné stati Zum slavischen Folklor). Internet Archive
 • Рыбникивъ П. Н.: Пѣсни. (Nové vyd. А. Е. Gruzinského) ZsVVkde 22. (1912), s. 312—313. Internet Archive
 • Рыстенко А. В.: Легенда о Св. Георгіи и драконѣ въ византійской и славянорусской литературахъ. ZsVVkde 22. (1912), s. 305. Internet Archive
 • Савченко С. В.: Русская народная сказка. История собнранія и изученія. AfslPh XXXVI. (1915), s. 573—575.
 • Сборникъ въ честь на профессоръ Л. Милетичъ по случай на 25-годишната му книжовна дѣйность. (1886—1911). София NVČ VIII. (1913), s. 18—19.
 • Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. О sv. I.—VI. v ČČМ (1891), s. 538—44; (1892), s. 548—52. — О sv. XII.. NSČ II. (1898), s. 98—101. Internet Archive — O sv. XIX. v ZsVVkde 15. (1905), s. 218—220. Internet Archive — О sv. XX. v ZsVVkde 16. (1906), s. 216—217. Internet Archive — O sv. XXI. v ZsVVkde 17. (1907), s. 229. Internet Archive — O sv. XXV. v ZsVVkde 23. (1913), s. 326. Internet Archive
 • Сборникъ матеріаловъ для оппсанія мѣестностей и племенъ Кавказа. Выпускъ XXXV. NVČ I. (1906), s. 114—118. El. knihovna NÚLK] — О sv. XXII. v NSČ IV—V. (1899), s. 150—151. Internet Archive — О sv. XXXIV. ZsVVkde 15. (1905), s. 225. Internet Archive
 • Сержпутовскій А. К.: Сказки и разсказы Бѣлоруссовъ Полѣшуковъ. ZsVVkde 22. (1912), s. 416—419. Internet Archive
 • Серова М.: Новгородские сказки. 1924. Slavia IV. (1925—26), s. 834—836.
 • Сказки собранныя воспитанниками Закавказской учнтельской семинаріи. NSČ II. (1898), s. 104—108. Internet Archive
 • Сказочная комиссия в 1924-1925 гг. [Текст] : Обзор работ / Отделение этнографии Государственного русского географического общества. Ред. С. Ф. Ольденбург. Ленинград : 1926. 48 str. ZsVVkde 37—38. (1937—1938), s. 128. Internet Archive — NVČ XX. (1927), s. 80—81. El. knihovna NÚLK
 • Смирновъ А. М.: Современное положеніе о русской народной сказкѣ и задачи ея научной разработки. NVČ VIII. (1913), s. 66—67.
 • Соболевскій И. А.: Великорусскія народныя пѣсни. Томъ I. 1895. LF XXIV. (1897), s. 33—35. Kramerius AV ČR — sv. VII. ZsVVkde 13. (1903), s. 242—243.
 • Соколов, Борис Матвеевич: Русский фольклор. Вып. I—II. Москва 1929—30, 111 a 128 str. NVČ XXIV. (1931), s. 295—302.
 • Сонни А. Н.: Горе и доля въ народной сказкѣ. NVČ III. (1908), s. 135— 136. — ZsVVkde 18. (1908), s. 320— 321. Internet Archive
 • Сочиненія Михаила Дмитриевича Чулковъа. Томъ I. NVČ IX. (1914), s. 16—17.
 • Сперанскій М.: Придорожные кресты въ Чехіи и Моравіи и византинское вліяніе на западѣ. Český časopis historický II. (1896), s. 318—319. Kramerius AV ČR, Internet Archive — AfslPh XIX. (1897), s. 315—316. Internet Archive
 • Сперанский М.: Русская устная словесность. Томъ I. Былины. Moskva 1916 (1. vyd.), 1919 (2. vyd.). NVČ. XVII. (1924), s. 141—148.
 • Сперанскій Д. А.: Изъ литературы древняго Египта. Вып. I. Рассказ о двух братьях. СПБ. 1906. NVČ I. (1906), s. 244—245. El. knihovna NÚLK — AfslPh. XXIX. (1907), s. 461—469 (v souborné stati Zum slavischen Folklor). Internet Archive — ZsVVkde 17. (1907), s. 345. Internet Archive
 • Станојевић Ђ. M.: Србија у сликама. I. Slovanský Přehled IV. (1902), s. 380—381 Kramerius AV ČR, Internet Archive.
 • Сумцовъ Н. Ѳ.: a) Сказанія о провалившихъся городахъ. Charkov 1896. b) Къ библіограф. стар. малорос. религіоз. сказаній. Charkov 1896. c) Личные обереги отъ сглаза. Charkov 1896 d) Литературная родия разсказа гр. Л. Н. Толстого: Чѣмъ люди живы. Charkov 1896. е) О вліяніи малорус. схоластич. литерат. XVII. стол. на великорус. литерат. atd. Kiev 1896. AfslPh XXI. (1899), s. 261—262. Internet Archive
 • Сумцовъ Н. Ѳ.: Разысканія въ области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцахъ. AfslPh XXI. (1899), s. 262—263. Internet Archive
 • Трубецкой, Николай Сергеевич: Исход к востоку. .... Uvnitř stať – „Etnické základy ruské kultury“. NVČ XV. (1921), s. 97—102.
 • Трубицынъ Н. Н.: О принципѣ »согласованія« при изученіи народной поезіи. NVČ I. (1900), s. 242—244. El. knihovna NÚLK
 • Ћоровић, Владимир: Свети Сава у народном предању. ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 130. Internet Archive
 • Фаминцынъ А. С: Божества древнихъ Славянъ. Slovanský sborník IV. (1885), s. 331—334; 389—392. Athenaeum II. (1885), s. 253—255. ???
 • Федорченко, Софья: Сказки. In: Современныя записки = Annales contemporaines. I. (1920), s. 36—48. NVČ XIV. (1920), s. 112. (referát) El. knihovna NÚLK
 • Флоринский, Тимофей Дмитриевич: Славянское племя. Статистико-этнографическій обзоръ совроменнаго славянства. In: Университетскія Извѣстія. NVČ II. (1907), s. 301. El. knihovna NÚLK
 • Франко, Іван: Галицько-pycькі народнї приповідки. Том I. NVČ I. (1906), s. 146—148. El. knihovna NÚLK— AfslPh XXVIII. (1906), s. 396—399. Internet Archive
 • Франко, Іван: Притчата за еднорога и нейниятъ български вариантъ. NSČ II. (1898), s. 109. Internet Archive
 • Харузина, Вера: Къ вопросу о почитаніи огня. NVČ IV. (1909), s. 8—10.
 • Художественный фольклор. ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 126. Internet Archive — Slavia VI., s. 622.
 • Художественный фольклор. Орган фольклорной подсекции литературной секции ГАХН. Т. IV— V. Под ред. Ю. Соколова. Moskva 1929, 226 str. NVČ 23. (1930), s. 428—429.
 • Цвијић, Јован: Метанастазичка кретања њихови узроци и последице. NVČ XVI. (1923), s. 159—161. – do literatury ?
 • Цвијић, Јован: Насеља Српских Земаља. Књига I. Český časopis historický IX. (1903), s. 329—337.
 • Чаjкановић, Веселин: Српске народне приповетке. Књига I. Српски етнографски зборник XLI., Београд 1927, XIV a 638 str. NVČ XXI. (1928), s. 313—350.
 • Шаулиć Новица: Српске народне приче. ZsVVkde 35—36. (1925—26), s. 191. Internet Archive
 • Шейнъ П. В.: Матеріялы для нзученія быта и яз. русс. населенія сѣверозап. края. Томъ II. AfslPh XIX. (1897), s. 247—262 (v souborné stati Neuere slavische Märchensammlungen). Internet Archive
 • Шишмановь Ив. Д.: Пѣсеньта за мъртвия братъ въ поезията на балканскитѣ народи. Часть II—III. NSČ VI. (1900), s. 205—206. Internet Archive
 • Шкловский Виктор Б.: Связь прiемовъ сюжетосложенiя с общими прiемами стиля. NVČ. XVI. (1923), s. 163. – do literatury ?
 • Ястребовъ В. Н.: Матеріалы по этнографіи Новороссійскаго края. AfslPh XIX. (1897), s. 262—268 (v souborné stati Neuere slavische Märchensammlungen). Internet Archive
IV. Referáty o časopisech
 • Archiv für slavische Philologie. O sv. VI. ve Slovanský sborník II. (1883), s. 324. — O sv. VII. ve Slovanský sborník III. (1884), s. 619. — O sv. VIII. seš. 1. ve Slovanský sborník IV. (1885), s. 334—336. — O sv. VIII—IX. v LF XIV. (1887), s. 72—78; 155—158. — O sv. X. LF XV. (1888), s. 72—76. — O sv. XI. v LF XVI. (1889), s. 298—301. — O sv. XII. v LF XVII. (1890), s. 472— 477 Internet Archive. — O sv. XIII—XIV. v LF XIX. (1892), s. 405—413 Internet Archive. — O sv. XV. v LF XXI. (1894), s. 237—240 Kramerius AV ČR. — O sv. XVI. v LF XXII. (1895), s. 237—238 Kramerius AV ČR, s. 405—410 Kramerius AV ČR. — O sv. XVIII. v LF XXIV. (1897), s. 36—42. — Sv. XIX. v LF XXIV. (1897), s. 368—373. — Sv. XX. v LF XXVI. (1899), s. 307— 313.
 • Bezkydské Besedy. R. I.; r. II., seš. 1—2. NVČ XII. (1917), s. 104.
 • Časopis Matice moravské. R. XV. v AfslPh XV. (1892), s. 146—147. — Roč. XVI. v AfslPh XVI. (1894), s. 315—316. Internet Archive
 • Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. 1892. AfslPh XVI. (1894), s. 315. Internet Archive
 • Český Lid. Roč. I. seš. 1. 2. Athenaeum IX. (1892), s. 80—82.
 • Hessische Blätter für Volkskunde. R. XIV. v NVČ XI. (1916), s. 91.
 • Letopis Matice slovenské. R. 1881 v Slovanský sborník II. (1883), s. 215. — R. 1882—3 v Slovanský sborník III. (1884), s. 395—396.
 • Ljetopis Jugoslav. akadem. znan. i umjetnosti. 1888 sv. III. v Athenaeu VI. (1889), s. 288. — 1892 sv. VII. Athenaeum X. (1893), s. 315—316.
 • Mitra. Wien und Leipzig 1914. NVČ 9, 1915, s. 118. El. knihovna NÚLK
 • Orli lot. Miesięcznik krajoznawczy, r. XV. Kraków 1930. NVČ XXIV. (1931), s. 318. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Osvěta. R. XXI. v AfslPh XV (1892), s. 147—148.
 • Prace filologiczne, Tom. I, zesz. 1. v LF XII. (1885), s. 313—315.— Zesz. 2—3 v LF XIV. (1887), s. 153—155. — Tom. II v LF XVI. (1889), s. 386—391.
 • Rad jugoslav. akadem. Kn. 67, 68, 70. v Slovanský sborník III. (1884), s. 113; 560—561. — Kn. 73 v Slovanský sborník IV. (1885), s. 444—445. — Kn. 81, 82, 84 v LF XV. (1888), s. 151—155. — Kn. 85, 86, 89, 91 v LF XVI. (1889), s. 158—160.
 • Revue des Études Ethnographiques et Sociologiques publiée sous la direction de Arnold van Gennep. I. NVČ II. (1907), s. 255. — NVČ III. (1908), s. 91—92.
 • Rocznik slawistyczny III. Nitsch, Kazimierz: recenze na Niederlovu knihu Slovanský svět NVČ VI. (1911), s. 21—22 (referát). El. knihovna NÚLK
 • Slovenské Pohľady. R. XI. v AfslPh XV. (1892), s. 145—146. — R. XII. v AfslPh XVI. (1894), s. 317—318. Internet Archive
 • Wisła. (1887). Sv. I seš. 1—6 v Athenaeu V. (1888), s. 143—144. — О sv. III—IV v ČČM (1891), s. 329—336.
 • Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Sv. I v ZsöVkde III. (1898), s. 186—187. University of Michigan — Sv. VII 1 ZsVVkde 13. (1903), s. 239. — Sv. VII 2, VIII 1—2, IX 1 v ZsVVkde 14. (1904), s. 339—340 Internet Archive, ZsVVkde 15. (1905), s. 216. Internet Archive — Sv. X v ZsVVkde 16. (1906), s. 210—211. Internet Archive — Sv. XI v ZsVVkde 18. (1908), s. 313. Internet Archive — Sv. XII v ZsVVkde 19. (1909), s. 318. — Internet Archive Sv. XVI—XVII ZsVVkde 23. (1913), s. 311—312. Internet Archive — Sv. XIX v NVČ XI. (1916), s. 90; 369—370. El. knihovna NÚLK — Sv. XXI 1. v NVČ XII. (1917), s. 106. — XXI 2. v NVČ XIII., s. 119—120.
 • Zeitschrift des Vereins für Volkskunde Roč. 26. (1916), seš. 1—4. v NVČ XIII. (1918), s. 120—122. — Roč. 35—36. (1925—26), seš. 3. v NVČ XIX. (1926), s. 203. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Zeitschrift für österreichische Volkskunde, roč. XXI—XXII. (1916), seš. V. Etnograficko-archeologicko-linguistická expedice do balkánských zemí. NVČ XI. (1916), s. 370. (ref.) El. knihovna NÚLK — Roč. XXI—XXII. NVČ XI. (1916), s. 463—464. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Вѣстникъ археологіи и исторіи издаваемый Археолог. институтомъ. X. LF XXVI. (1899), s. 313—314. Kramerius AV ČR
 • Гласник Етнографског музеjа у Београду = Bulletin du Musée ethnographique de Beograd. Том I., књига I. (1926). NVČ XX. (1927), s. 419. (ref.) El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 132. Internet Archive
 • Гласник српског ученог друштва. Kn. 53—55, 56—57 v Slovanský sborník IV. (1885), s. 107-108; 164-165.
 • Етнографічний вісник, I—II. (1925—26). Київ. NVČ XX. (1927), s. 83. (ref.) El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 37—38. (1937—38), s. 128. Internet Archive
 • Живая Старина. О sv. 1. v ČČM (1891), s. 340—342. — О sv. XII v ZsVVkde 14. (1904), s. 344. Internet Archive — О sv. XIII v ZsVVkde 15. (1905), s. 225. Internet Archive
 • Житє і Слово, roč. I. (1894). Naše Doba I. (1894), s. 551 Internet Archive
 • Журналъ министерства народнаго просвѣщенія. R. 1886 v LF XV. (1888), s. 155—157. — 1887 v LF XVI. (1889), s. 152—155. — 1888 v LF XVI. (1889), s. 396—398.
 • Записки історично-філологічного відділу, кн. X. (1927). NVČ XX. (1927), s. (ref.) 423. El. knihovna NÚLK
 • Известия на Народния Етнографски Музей въ София. Година VI. Книжка I—IV. Bulletin du Museé National d'Ethnographie de Sofia ѴІ.-éme année, fascicule I—IV. 1926, str. 129. NVČ XX. (1927), s. 423. (ref.) El. knihovna NÚLK Totéž ještě v NVČ XXI. (1928), s. 110.
 • Историческій Вѣстникъ, sv 129. O kavkazském museu v Tiflise. NVČ VIII. (1913), s. 23—24. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Летопис Матице Српске. Kn. 133—136 v Slovanský sborník III. (1884), s. 169; 221—222.
 • Македонски прегледъ = Revue Macédonieinne. Списание за наука, литература и културенъ животъ. Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ. София. O roč. I., seš. 1. v NVČ XIX. (1926), s. 128. (ref.) El. knihovna NÚLK — O roč. II, seš. 1—2. v NVČ XIX. (1926), s. 201. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Первісне громадянство та його пережитки на Україні = La société primitive et les survivances en Ukraine. Roč. I. (1925), seš. 1—2. NVČ XIX. (1926), s. 202—203. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ. Kn. VII—IX v Slovanský sborník III. (1884), s. 562—563. — Kn. XIX—XXVI v LF XVI. (1889), s. 155—158.
 • Русскій филологическій вѣстникъ. R. 1884 seš. 1. v LF XII. (1885), s. 315—320. R. 1885 seš. 2.—4. v LF XIII. (1886), s. 316—319. — 1886 seš. 1 — II. v LF XIV. (1887), s. 158—160. — 1887 sv. I—II. v LF XV. (1888), s. 157—160. — 1888 v LF XVI. (1889), s. 391—396.
 • Сибирская живая старина. Сборник статей по общему краеведению и этнографии. Под ред. М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова. Иркутск. Вып. 3-4. 1925. 503 str. ZsVVkde 35.—36. (1925—26), s. 195. Internet Archive
 • Српски етнографски зборник. О sv. III—IV. v ZsVVkde 13. (1903), s. 239—240. — Sv. VI v ZsVVkde 16. (1906), s. 216. Internet Archive — Sv. XV v ZsVVkde 23. (1913), s. 308. Internet Archive — Sv. XVII v ZsVVkde 23. (1913), s. 310—311 Internet Archive; 318—319. Internet Archive — O sv. 44—46. (Milan Z. Blajinec, Mova i poznamica. Narodni običaji udruženog rada, s. XIV a 598. Sv. 45, Vatra u običajima i životu srpskog naroda, kn. I. od Sime Trojanović, str. IX a 339.) NVČ XXIV. (1931), s. 317. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Филологическія Записки. 1884 I—V. LF XII. (1885), s. 320. 1884 VI., 1885 I—VI. v LF XIII. (1886), s. 319-320.
 • Этнографичесское Обозрѣніе. O sv. I—II. v ČČM (1891), s. 336—340. — O sv. 56—57. v ZsVVkde 14. (1904), s. 344—345. Internet Archive — O sv. 58—60. v ZsVVkd 15. (1905), s. 222—224.
V. Nekrology. Vzpomínky jubilejní.
 • † Dem. Matov. NSČ I. (1897), s. 201—202. Internet Archive
 • † F. J. Buslajev. NSČ III. (1898), s. 184. Internet Archive
 • † Ivan Kunšič. NSČ IV—V. (1899), s. str. 194. Internet Archive
 • † A. N. Pypin. ZsVVkde 15. (1905), s. 220. Internet Archive
 • † Alexander Nikolajevič Veselovskij. NVČ I. (1906), s. 301—302. El. knihovna NÚLK — ZsVVkde 17. (1907), s. 230—232. Internet Archive — Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte XVII—XVIII. (1906/7), č. 827, str. 530.
 • † Vladimir Vasiljevič Stasov. NVČ I. (1906), s. 302. El. knihovna NÚLK
 • † Prof. dr. Jan Gebauer. NVČ II. (1907), s. 159—160. El. knihovna NÚLK
 • † Nikolaj Pavlovič Daškevič. NVČ III. (1908), s. 89—99.
 • † Profesor Elard Hugo Meyer. NVČ III (1908), s. 99.
 • Prof. V. Jagić. (Vzpomínka jubilejní). NVČ III. (1908), s. 165—166.
 • † M. Gj. Miličević. NVČ III. (1908), s. 229.
 • † Matouš Václavek. NVČ IV. (1909), s. 21.
 • H. F. Feilberg. (Vzpomínka jubilejní k osmdesátým narozeninám). NVČ VII. (1912), s. 68—69.
 • V. Radlov. (Vzpomínka jubilejní k sedmdesátým narozeninám.) NVČ VII. (1912), s. 94.
 • † K. Štrekelj. ZsVVkde 23. (1913), s. 305. Internet Archive
 • † Prof. Vsevolod Miller. NVČ IX. (1914), s. 18—19.
 • † František Josef I. (Úmrtní oznámení.). NVČ XI. (1916), str. 377.
 • † Vladimir Ivanovič Lamanskij. Český časopis historický XXII. (1916), s. 98—116. (Též zvl. otisk). — AfslPh XXXVI. (1916), s. 609—624. (Též zvl. otisk).
 • Prof. dr. Václav Tille. (K padesátým narozeninám.) NVČ XII. (1917), s. 81—83.
 • Jihoslovanské Akademie věd a umění padesáté výročí. NVČ XII. (1917), s. 336. El. knihovna NÚLK
 • Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Český časopis historický XXIII. (1917), s. 261—279.
 • † Karel Rhamm. (Posmrtná vzpomínka) NVČ XII. (1917), s. 446.
 • Alex. Herzen. Naše Doba 27. (1920), s. 475—477. Internet Archive
 • Akademik prof. A. Petrov. NVČ XVI. (1923), s. 182.
 • † Alexej Alexandrovič Šachmatov. Nové Athenaeum II. (1921), s. 186—192; 228—240.
 • † René Basset. NVČ XIX. (1926), s. 68.
 • † Vołodymyr Hnatjuk. (1871—1926). Slavia V. (1926—27), s. 820—822.
 • Václav Tille. Prager Presse, 16. II. 1927.
 • Johannes Bolte. Prager Presse, 11. II. 1928.
 • † P. Lavrov. Slavia 3. (1930), s. 203—208.
 • † Ljubomir Stojanović. Ročenka Slovanského ústavu 3. (1931), s. 188—200.
VI. Bibliografické přehledy.
 • Folklorystyka czeska, przegląd bibljograficzny. Wisła II.(1888), zes. 3., s. 563—583. Digital Library of Wielkopolska Srov. tamtéž str. 672—3: Dodatek do artykułu profesora Poliwki. (Přelož, do češtiny J. Paulík: České lidoznalství. Liter. listy XII. (1891), s. 200—202; 217—218; 233—234; 219—251: 265—267; 281—282.)
 • Обозоръ трудовъ по чешской этнографіи за послѣднее десятилѣтіе 1880—90. Живая Старина II. (1892), Вып. I., s. 99—104; Internet Archive вып. II, s. 146—152. Internet Archive
 • Literatur der österreichische Volkskunde III. Die Čechoslaven. ZsöVkde I. (1895), s. 353—361 (za rok 1894). Internet Archive — Ibid. II. (1896), s. 369—380 (za r. 1895). Internet Archive — III. (1897), s. 375—382 (za r. 1896). Internet Archive – spíše hodí se rozepsat, co většího je recenzováno.
 • Přehled časopisu. 4. Ruské. 5. Jihoslovanské. NSČ I. (1897), s. 152—155. Internet Archive
 • Bibliografie za rok 1895. 3. Polská (E. Kovář a J. P.) 4. Ruská. 5. Jihoslovanská. 6. Bibliografie o Slovanech vůbec. NSČ I. (1897), s. 169—179. Internet Archive
 • Bibliografie tradicionálni literatury za rok 1896. NSČ II. (1898), s. 113—129. Internet Archive
 • Tradicionální, ústní literatura na r. 1897 (Přispěli Iv. Kunšič a Quido Hodura) upravil — NSČ IV—V. (1899), s. 160—187. Internet Archive
 • Věstník slovanské filologie a starožitností. R. I., 1901. Odd. III. Historie literatur slovanských do konce XVIII. stol., s. 72—123. Internet Archive Odd. IV. Národopis, s. 124—204. Internet Archive — Roč. 2, 1902. Odd. III. Historie literatur slovanských do polov. XIX. stol., s. 79—179. Internet Archive Odd. IV. Národopis, s. 180—252. Internet Archive
 • Bibliografie. NVČ I. (1906), s. 21—28; 52—59; 90—92; 120—124; 151—155; 217—221; 245—251; 284—289. — II. (1907), s. 24—30; 54—59; 108—112: 155—159; 187—190; 250—254.
 • Neuere Arbeiten zur slavischen Volkskunde. Südslavisch und Russisch. ZsVVkde 13. (1903), s. 238—244. — ZsVVkde 14. (1904), s. 339—347. Internet Archive — ZsVVkde 15. (1905), s. 215—226. Internet Archive — ZsVVkde 16. (1906), s. 209—223. Internet Archive — ZsVVkde 17. (1907), s. 343—354. Internet Archive — ZsVVkde 18. (1908), s. 214—219 Internet Archive; 313—331. Internet Archive — ZsVVkde 19. (1909), s. 317—328 Internet Archive; 441—457. Internet Archive — ZsVVkde 20. (1910), s. 411—428. (Südslavisch). Internet Archive — ZsVVkde 22. (1912), s. 302—318 Internet Archive; 414—428. (Russisch) Internet Archive — ZsVVkde 23. (1913), s. 305—327. (Südslavisch) Internet Archive
 • Publikační činnost Petrohradské akademie věd za léta 1914—1921. Nové Athenaeum I. (1922), s. 44 nsl..
 • Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1919. NVČ XVI. (1923), s. 191 (dz.).
 • Etnografická díla Srbské královské akademie za rok 1925. NVČ XIX. (1926), s. 201—202 (dz).
VII. Úvodní studie ke knihám a komentáře k edicím lidové prózy
 • Několik slovenských pohádek z Krakovan. Zapsal Václav Tille. Komentáře J. Polívka. NVČ II. (1907), s. 229—234, 286—288.
 • O českých pohádkách. In: Národní pohádky. Za školní četbu vybral Jan Satranský. Výkladem doprovází Jiří Polívka. V Praze : J. Otto, 1911. 257 str. (ed. Česká knihovna zábavy a poučení; čís. 27), s. 199—253.
 • Poznámky k Peškovu článku „O dvou Aninkách‟. NVČ XII. (1917), s. 152.
 • Sokolov, Boris Matvejevič: Věda v sovětském Rusku S úvodní studií Jiřího Polívky. Praha : Orbis, 1921, 65 str.
 • Ončukov, Nikolaj J.; Sadovnikov, Dmitrij N.: O čem si ruský lid vypravuje. Přeložil Jiří Horák. Poznámky Jiří Polívka. V Praze: Jan Laichter, 1924. 100 str. (ed. Žeň z literatur, sv. LIX)
 • Srbské národní pohádky. Vybr. a uprav. Tihomir Ostojić. Přeložil Ant. Beringer. Úvodem opatřil J. Polívka. Praha : Profesorské nakladat. a knihkup., 1925. 215 str. (ed. Vybraná díla, sv. V.)
 • Erben Karel Jaromír: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Díl I. (??) Uspořádal J. Horák. Poznámky Jiří Polívka. (Žeň z literatur, sv. LX.) Praha 1925, 160 str. (2. vyd. v r. 1953.)
 • Stránecká Františka: Pohádky. Díl I. Z rukopisné pozůstalosti k tisku upravil M. Remeš. S poznámkami Jiřího Polívky. Olomouc 1927, 94 str.
C) Studie a příležitostné články o Jiřím Polívkovi
 • Polívka Jiří (heslo). In: Ottuv slovník naučný. Díl 20. Praha 1903, s. 115. Internet Archive
 • Horák, Jiří (ed.): Sborník prací věnovaných prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám : Společností Národopisného musea českoslovanského v Praze. Praha 1918, 258 str. Internet Archive
  Rec.: ZsVVkde 30—32. (1920—22), s. 37—38. Internet Archive
 • Tille, Václav: Polívkovy studie ze srovnávací literatury. In: Sborník prací věnovaných prof. dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 1—216. Internet Archive
 • Máchal, Jan: Literárně-historické práce Polívkovy. In: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 217—228. Internet Archive
 • Weingart, Miloš: Jiří Polívka a slovanská lidověda. In: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 229—234. Internet Archive
 • Haškovec, Prokop Miroslav: Vzpomínka. In: Sborník prací věnovaných prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 235—236. Internet Archive
 • Paul, Karel: Třicetileté jubileum. In: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918, s. 237—238. Internet Archive
 • Horák, Jiří: Soupis prací Prof. Dra. J. Polívky (1879—1918). In: Sborník prací věnovaných Prof. Dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha 1918. s. 239—256. Internet Archive
 • Horák, Jiří: Zu Georg Polívkas 60. Geburtstag. ZsVVkde 27. (1917), s. 249—250. Internet Archive
 • Horák, Jiří; Chotek, Karel: Jiří Polívka (Vzpomínka jubilejní.) *6. března 1918. NVČ 13, 1918, s. 114. El. knihovna NÚLK
 • Páta, Josef: O staroslověnských a středobulharských pracích prof. J. Polívky. Časopis pro moderní filologii a literatury VI. (1918), s. 329—343 Kramerius AV ČR
 • Páta, Josef: ??? ČČM (Časopis Musea království českého) 1918., s. ??
 • Horák, Jiří: Národopis na pražském sjezdu antropologů. (Přehled referátů v VI. a VII. sekci, mezi jinými též o přednášce J. Polívky Lidové pohádky slovenské, s. 254—256) NVČ 19, 1920, s. 250—260. El. knihovna NÚLK
 • Horák, Jiří: Jiří Polívka (Vzpomínka jubilejní.) NVČ 21, 1928, s. 1—13. (Aj separátny výtlačok so súpisom prác 1918—1928.) El. knihovna NÚLK
 • Horák, Jiří: Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928. NVČ 21, 1928, s. 13—16. El. knihovna NÚLK
 • Bogatyrev, Petr Grigorjevič: Prof. Ju. I. Polívka. 1001(??) Центральная Европа 2, Praha 1928.
 • Fischer, A.: Siedemdziesięeciolecie prof. dr. Jerzego Polívki. (S bibliografiou.) Lud 27, 1928, s. 194—197. Silesian Digital library
 • Tille, Václav: Jiřímu Polívkovi k 70. narozeninám. NVČ 35 (???), 1928.
 • Tille, Václav: Učitel a žák. Venkov 2. 2. 1928.
 • Соколов Ю. М., О социологическом изучении фольклора. [Ответ проф. Ю. Поливке] In: Литература и марксизм. 1928, № 2, s. ???
 • Wollman, Frank: Jiří Polívka. Lidové noviny 6. 3. 1933.
 • Páta, Josef: Jiří Polívka. K sedmdesátinám českého slavisty. Národní listy 6. 3. 1928.
 • Weingart, Miloš: ?????????? Slovanský přehled 1928.
 • Polívka Jiří. (heslo) In: Masarykův slovník naučný. Díl 5. Praha 1931, s. 847.
 • Horák, Jiří::?????? Ročenka Slovanského ústavu 1932—1934.
 • Horák, Jiří: ........... Prager Rundschau 1933.
 • Weingart, Miloš: Jiří Polívka. Časopis pro moderní filologii XIX. (1933), s. 225—234 Kramerius AV ČR.
 • Wollman, Frank: Za Jiřím Polívkou. Lidové noviny 23. 3. 1933, s. 7.
 • Páta, Josef: Za profesorem Jiřím Polívkou. Národní Listy 23. 3. 1933.
 • Jiří Polívka mrtev. Proslulý český slavista. České slovo 23. 3. 1933.
 • Horák, Jiří: Prof. Jiří Polívka gestorben. Prager Tagblatt 23. März 1933.
 • Wollman, Frank: Jiří Polívka (6. 3. 1858—21. 3. 1933). (Nekrolog). In: Slavia 12, 1933—1934, č. 3—4, s. 586—593.
 • Hýsek Miloslav: Jiří Polívka. Literární listy 60, 1933, s. 203—205.
 • Bogatyrev, Petr Grigorjevič: Poslednij trud prof. Ju. I. Polivki o vostočnoslavjanskich skazkach. (Die letzte Arbeit Prof. J. I. Polivkas über ostslav. Märchen.) Центральная Европа 1933, s. 339—341.
 • Bolte, Johannes: Georg Polívka. Nachruf. ZsVVkde 42. (1933?), s. 291.
 • Arnaudov, Michail: Jirži Polivka (1858—1933). Slavjanski glas 27, 1933, No 2, s. 81.
 • Huska Miroslav Anton: ???? Bratislava. Časopis Učené společnosti Šafaříkovy 7, 1933, s. 305—308.
 • Mazon, Anre. Nécrologie. In: Revue des études slaves, Tome 13, fascicule 3-4, 1933. s. 308—311.
 • Havránek, Bohuslav: Jiří Polívka. Naše věda 15, 1934, s. 1—8.
 • Polívka Jiří. (heslo) In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Velkému Ottovmu slovníku naučnému. Praha 1937, s. 1226—1227.
 • Wollman, Frank: Pražská škola komparatistů. Pohled nazpět při pětaosmdesátce prof. Murka. In: Slovesná věda I (1947—1948), č. 1, s. 51—54.
 • Horák, Jiří: Jiří Polívka 1858—1958. Československá etnografie 1958, s. 315—317.
 • Pavláskové, Eva — Baťha, František: Jiří Polívka - literární pozůstalost: [Soupis]. Praha : Lit. archiv Nár. muzea, 1959. 11 s. (ed. Literární pozůstalosti Lit. archivu Nár. musea, č. 565.)
 • Horák, Jiří: ??? Historica 1960.
 • Jech, Jaromír: Jiří Polívka (6. 3. 1858 — 21. 3. 1933). Demos 4, 1963, stĺp. 205—206.
 • Horálek, Karel: Bălgarskijat folklor i češkata folkloristika. Čechoslovakija i Bălgarija prez vekovete. Sofia 1963, s. 393 a 413.
 • Horálek, Karel: J. Polívka und V. Tille. Ein Beitrag zur Geschichte der vergleichenden slawischen Folkloristik. Beiträge zur Geschichte der Slawistik. Herausgegeben von H. Bielfeldt und K. Horálek (separátny výtlačok). Berlin 1964, s. 58—80.
 • Jech, Jaromír: Dílo Josefa Štefana Kubína ve světle korespondence Jiřího Polívku. Das Werk Josef Štefan Kubíns im Lichte der Korrespondenz Jiří Polívkas. Český lid 51, 1964, s. 272—281.
 • Krzyżanowski, Julian: Polívka Jiří (1858—1933). In: Słownik folkloru polskiego. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1965, s. 323.
 • Romanska, Cvetana: K charakteristice Jiřího Polívky jako vědce-folkloristy. In: Strážnice 1946-1965. Národopisné studie. Brno : Blok 1966, s. 345—356.
 • Богатырев, Петр Григорьевич: Поливка (Polívka), Йиржи (6.III.1858—21.III.1933). In: Краткая литературная энциклопедия. Том 5. Moskva 1968. FEB-web
 • Bolte, Johannes - Polívka, Georg Aarne, A., Muuan saduntutkimuksen merkkiteos. Mémoires de la Société Finno-Outgrienne (Helsingfors) 52, s. 1—14. ???
 • Kolár, Jaroslav: Dopisy Petra Bogatyreva Jiřímu Polívkovi. (4 dopisy z r. 1923 a 1931) Slavia 41, 1972, s. 306—309.
 • Kudělka, Milan: Polívka Jiří. In: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Ed. M. Kudělka — Z. Šimeček. Praha 1972, s. 389—392 (s bibliografií).
 • Petr, Jan: Jiří Polívka – polonista. In: Práce z dějin slavistiky 4. Uspoř. Teodor Bašta. Praha : Univerzita Karlova 1977, s. 55—69.
 • Brouček, Stanislav: Jiří Polívka a česko-bulharské vědecké kontakty. (Jiří Polívka und die tschechisch-bulgarischen wissenschaftlichen Kontakte). Český lid 67, 1980, s. 196—202.
 • Парпулова-Грибъл, Любомира: Иржи Поливка и българската наука. Български фолклор ХІV, (1988), кн. 3, s. 37—40.
 • Popvasileva, Alexandra: Zbornik ot Lidové povídky jihomakedonské simbol na južnoslovenskata uma narodna kultura od aspekt na izvornosta, motivite i elementite. Referati na makedonskite slavisti za XI. medžunaroden slavistički kongres vo Bratislava. Skopje 1993, s. 141—153.
 • Gašparíková, Viera: Polívka Jiří. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Bratislava 1995, s. 59—60.
 • Rusek, Jerzy: Jiří Polívka. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra : sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě : Praha, 8.-10. června 1998. Praha : Euroslavica 1998, s. 28—31.
 • Gašparíková, Viera: Polívka, Jiří. In: Enzyklopädie der Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Band 10. Lieferung 3. Berlin — New York 2002, s. 1145—1150.
 • Gašparíková Viera: Ku geneze Polívkovho Súpisu slovenských rozprávok. Zur Entstehung von J. Polívkas „Súpis slovenských rozprávok". Ethnologia slovaca et slavica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 30—31. Bratislava 2003, s. 137—151.
 • Milada Vilímková: Polívka, Jiří. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Band 8. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1983, s. 180. ISBN 3-7001-0187-2. ÖBL Online Edition
 • Gašparíková, Viera (ed.): Jiří Polívka (1858-1933). Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. 62 s. (Bibliografická příloha Národopisné revue; č. 20.) ISBN 80-86156-89-3.
  Rec.: Zelenková, Anna: Cenna slavistická bibliografia Jiřího Polívku. In: Slavica Slovaca. Roč. 42, č. 2 (2007), s. 168-169. ISSN 0037-6787.
 • Hlôšková, Hana (ed.); Zelenková, Anna (ed.) a Gašparíková, Viera (ed.): Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno : Katedra etnológie a kulturnej antropológie FF UK : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Česká asociace slavistů : Ústav etnológie SAV : Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. 2 sv., 112, 248 str. ISBN 978-80-969992-0-0.
 • Wollman, Slavomír: Jiří Polívka očami žiaka jeho žiakov. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 17—20.
 • Klímová, Dagmar: Jiří Polívka očima mé generace. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 21—25.
 • Pospíšil, Ivo: Jiří Polívka, revoluční Rusko a ti druzí: spor kolem ex oriente lux (In margine jednoho Polívkova článku). In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 27—42.
 • Blümlová, Dagmar: Cesty dvou džentlmenů vědy k jednomu cíli. Jiří Polívka a Václav Tille. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 43—54.
 • Zelenka, Miloš: K charakteristice a vývoji Polívkovy komparativní metody. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 55—66.
 • Stanonik, Marija: Jiří Polívka kot buden spremljevalec slovenske slovstvene folkloristike. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 67—101.
 • Dorovský, Ivan: Jiří Polívka a makedonská lidová slovesnost. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 103—116.
 • Žeňuchová, Katarína: Cambelove zbierky ľudovej prózy v katalogizačných prácach Jiřího Polívku. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 117—125.
 • Hlôšková, Hana: Folkloristické dielo Jiřího Polívku vo svetle korešpondencie. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 127—133.
 • Mikulová, Helena: Jiří Polívka. Fond v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 135—151.
 • Brcková, Jana: Braunschweig – Bruncvík – Брунцвикъ. Polívkův příspěvek k bádání o pověsti putující Evropou. In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 153—156.
 • Zelenková, Anna: Ku koreňom slovanskej filológie (Korešpondencia J. Polívku s M. Murkom). In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 157—184.
 • Zelenková, Anna: Jiří Polívka v dokumentoch Archívu Univerzity Karlovej (Príspevok k dejinám pražskej slavistiky na prelome 19. a 20. stor.). Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Bratislava — Brno 2008. Sv. I., s. 185—203.
 • Gašparíková, Viera: Bibliografia Jiřího Polívku (1858–1933) In: Slavista Jiří Polívka v kontexte litaratúry a folklóru. Sv. II. Bratislava — Brno 2008., s. 1—112.
 • Chodějovský, Jan. Jiří Polívka (1858–1933). In: Akademický bulletin AV ČR. 2008, č. 1, s. 48. Akademický bulletin AV ČR
 • Lemeškinas, Ilja: Jiržis Polyvka ir lituanistika, arba kaip Jono Basanavičiaus levai atsidūrė Prahoje. 150-ąsias gimimo metines paminint. (Jiří Polívka and lithuanistic studies, or how did lions of Jonas Basanavičius come to be in Prague. On the occasion of 150th birth anniversary). In: Tautosakos darbai XXXV. (2008). s. 318—328. ISSN 1392–2831 Institute of Lithuanian literature and folklore
 • Korespondence in: Dokumenty k istorii slavjanovedenija v Rosii (Moskva — Peterburg 1948) a J. Hamm, Register der Korrespodenz von Vatroslav Jagić in Zagreb (Wiener slavistisches Jahrbuch, Wien 1960).
XYZ) Varia a prozatím nezařazené položky k dalšímu posouzení
 • Anderson, Walter: Über P. Jensens Methode der vergleichenden Sagenforschung von. Dorpat 1930, s. 48. NVČ 24, (1931), s. 322. El. knihovna NÚLK
 • Antropologické a etnografické museum císaře Petra Velikého v Petrohradě. NVČ V. (1910), s. 48. El. knihovna NÚLK
 • Archiv ruské zeměpisné společnosti v Petrohradě. NVČ XVII. (1924), s. 173. El. knihovna NÚLK
 • Baranek, Franz J.: Příspěvek k otázce lidové paměti. Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde zoš. 1, IV, s. 21—24. ???
 • Beneš, Bedřich: Buchlovská knížka. Pověsti. Bzenec 1918. NVČ XIV. (1920), s. 113. (ref.) El. knihovna NÚLK
 • Boháč, Antonín: Ze statistiky Slovanstva. NVČ 6, 1911, s. 92. El. knihovna NÚLK
 • Bugiel, Włodzimierz: O dosavadních výkladech stavěni máje. In: Korrespondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte XLII, s. 8—12. NVČ VII. (1912), s. 66. El. knihovna NÚLK - národopis
 • Ciszewski, Stanisław Bronisław: Wygadzanie, pożyczka i odsetki. (Separátny výtlačok 1912, str. 21.) NVČ VII. (1912), s. 94. El. knihovna NÚLK - národopis
 • Činnost národopisné sekce císařské Společnosti přátel přírodních věd, antropologie a etnografie v Moskvě v roce 1909/10. NVČ VI. (1911), s. 223. El. knihovna NÚLK
 • Deutsche Volkskunde im ausserdeutschen Osten. Vier Vorträge G. Brandsch, G. Jungbauer, V. Schirmunski und E. von Schwarz. Berlin und Leipzig, str. 81. NVČ 23, 1930, s. 428. – chybí!!
 • Dubský, Ota: Zaklínací formule a lidová zaříkadla v západních a jižních Cechách. In: Sborník historického musea v Plzni IV. (1919), s. 118—139. NVČ XIV. (1920), s. 113. El. knihovna NÚLK ???
 • Erjavec, Fran: Slovenci. NVČ 16, 1923, s. 186. není ????
 • Etnografická sekce císařské ruské zeměpisné společnosti. NVČ VIII. (1913), s. 235. ??? El. knihovna NÚLK (moc krátké ale zajímavé) - národopis
 • Expedice moskevské akademie uměleckých věd do Karelského kraje. NVČ XX. (1927), s. 81—82. El. knihovna NÚLK
 • Kaarle Krohn: O finské metodě folkloristické. (Nástupní přednáška 31. ledna 1909.) NVČ VII. (1912), s. 23—24. El. knihovna NÚLK
 • Karskij, Evfimij Fedorovič: Geschichte der Weissrussischen Volksdichtung und Literatur. NVČ XIX. (1926), s. 202. El. knihovna NÚLK
 • Markov, A.: Poesie Velikého Novgorodu a její pozůstatky v Severním Rusku. (Sborník historicko-filologického spolku v Charkove XVIII, str. 454.) NVČ VII. (1912), s. 22—23. El. knihovna NÚLK - patřilo by spíš do literatury
 • Mezinárodní svazek folkloristický „FF". NVČ III. (1908), s. 21—22. - národopis
 • Mitteilungen zur Volks- und Heimatskunde des Schönhengster Landes XII, 1916 (1917). NVČ XII. (1917), s. 444. ??????? (není)
 • Murko, Matija: Nové o jihoslovanské národní epice. Neue Jahrbücher 1919, zv. XLIV, seš. 6, s. 173-296. NVČ 14, 1920, s. 111-112. El. knihovna NÚLK
 • Murko, Matija: Pojednání o Žunkovičově knize „Die Slaven, ein Urfolk Europas‟. In: Veda, s. 266—273. NVČ 6, 1911, s. 188. El. knihovna NÚLK
 • Národopisné sekce císařské ruské společnosti přátel věd přírodních, antropologie a etnografie. NVČ IV. (1909), s. 96. El. knihovna NÚLK
 • Nitsch, Kazimierz: Ceskopolská hranice ve Slezsku. NVČ II. (1907), s. 112. El. knihovna NÚLK
 • O sběru pohádek D. K. Zeleninem ve výroční zprávě Oddělení ruského jazyka a písemnictví císařské Akademie věd, 1908. NVČ V. (1910), s. 198. El. knihovna NÚLK
 • Pohádka o modrým ptáčku. (J. Š. Baar, v čas. Pramen, č. 11—12, s. 487—494.). NVČ XIV. (1920), s. 112—113. El. knihovna NÚLK
 • Pohádková sekce v etnografickém oddělení geografické společnosti v Petrohradě. NVČ VIII. (1913), s. 151. ??? (moc krátké ale zajímavé) El. knihovna NÚLK (moc krátké ale zajímavé) - národopis
 • Potočnik, Matko: Vojvodina Koroška. NVČ V. (1910), s. 151. (ref.) El. knihovna NÚLK ???
 • Přehled institutů pro studium Balkánu. In: Hrvatska Njiva, č. 21, s. 372. NVČ XIII. (1918), s. 127. El. knihovna NÚLK
 • Ramovš, Fran: Pověsti o Trutu-Trotu. In: AfslPh XXXVI., s. 457—460. NVČ XI. (1916), s. 237. El. knihovna NÚLK
 • Ruská vědecká expedice do Makedonie. NVČ 3, 1908, s. 167. El. knihovna NÚLK
 • Rychlík, Jevgen: Z etnohrafyčnich studij I. (Zapysky nižninskoho Instytuta Narodnoj Osvyti kn. VII, s. 193-200). 2. Doslydi nad českimi kolonyjami na Ukrajiny. NVČ 21, 1928, s. 111. El. knihovna NÚLK - národopis
 • Sjezd inteligence vyrostlé z lidu podhalanského v Zakopaném 19. a 20. srpna 1911. NVČ VI. (1911), s. 188—189. El. knihovna NÚLK
 • Smólski, Grzegorz: Ludność polska we wschodnich i šrodkowych źupaństwach Górnych Węgier. NVČ 4, 1909, s. 227. El. knihovna NÚLK
 • Srbské národopisné museum v Bělehradě. Výročná správa S. Trojanoviće v Godišńaku Srbské královské Akademie XXIII, s. 255—264. NVČ VII. (1912), s. 24. El. knihovna NÚLK
 • Strzygowski, Josef: Museum pro rakouský národopis ve Vídni (fejeton). In: Zeit, 14. 03. 1911. NVČ VI. (1911), s. 94. El. knihovna NÚLK
 • Založení Folk-Lore Fellows. NVČ III. (1908), s. 21. El. knihovna NÚLK - národopis
 • Zelenin, Dmitrij Konstanovič: Die religiöse Funktion der Volksmärchen. Internationales Archiv für Ethnographie XXXI., 21—31) El. knihovna NÚLK
 • Zpráva císařské ruské zeměpisné společnosti za rok 1909. NVČ VI. (1911), s. 222—223. El. knihovna NÚLK
 • Аѳанасьевъ, Александр Николаевич: Народныя русския сказки и легенды. NVČ 16, 1923, s. 187. ??? není
 • Кузеля, Зенон Францискович: Про потребу і техніку збирання етнографічних матеріалів. NVČ 5, 1910, s. 92. ?? El. knihovna NÚLK
 • Монголы. Сборник монголо-ойратских сказок. Волшебный мертвец. Сказки. Перевод, вступительная статья и примечанія Б. Я. Владиыирцова. Петербург-Москва 1923. NVČ XXIX. (1926), s. 139. El. knihovna NÚLK
 • Отзыв о сочиненіи В. А. Францева Письма к Вячеславу Ганкѣ изъ славянскихъ земель. Матеріалы для исторіи славянской филологіи. Варшава 1905. СПб. 1911. kde ???
 • Српске народне јуначке песме. Београд, 1922. NVČ XX. (1927), s. 80. El. knihovna NÚLK ???
 • Францев, Владимир Андреевич: Referát o maďarské národopisné mapě zemí koruny sv. Štěpána. In: Русскій Филологическій Вѣстникъ LXIV. str. 400—404. NVČ VI. (1911), s. 69. El. knihovna NÚLK
 • Шкловский, Виктор: Матвей Комаров, житель города Москвы. Прибой – Ленинград 1929, 295 str. NVČ XXIII. (1930), s. 425. – není ????
 • Horálek, Karel: Jiří Polívka jako bulharista. — [363] 133—137.
 • Petăr, Jan: Irži Polivka (1858—1933) — SEz 8, 1983/3, 121—124.
 • r. 1918 časopisy i denní listy (Časop. mod. fil. lit., Česká Revue, Kmen, Kalich, Lumír, Topičův Sborník, Národ, Zlatá Praha, Český Svět, Nár. Listy, Venkov a j.) přinesly jubilejní stati Polívkovi.
 • Sedmý ročník Slavie, věnovaný Jiřímu Polívkovi k 70. narozeninám!
 • Lexikon české literatury – heslo Polívka!
 • Полівка, Юрій: Перевірка правдивости одержаного поденного. In: Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергіовича Грушевського з нагоди шістьдесятої річници життя та сорокових роковин науков. Т. II., Київ : Українська Академія Наук 1928, с. 19—25.

Poznámka:Připomínáme, že soupis není úplný, ačkoliv obsahuje něco málo nad 1000 položek. Zejména nebylo možno zohlednit všechny časopisy ruské, jihoslovanské a j., které přinášely zprávy o pracích prof. Polívky, mimo to pak byly vynechány drobné referáty, stati v NVČ, denních listech atd. Z bibliografických přehledů otiskovaných v Zeitschrift des Vereins für Volkskunde vybrány byly jen zprávy obšírnější. — Zkratky (méně zřejmé): AfslPh = Archiv für slavische Philologie. — ČČM = Časopis musea království Českého. — LF = Listy filologické. — NSČ = Národopisný sborník českoslovanský. — NVČ = Národopisný věstník českoslovanský. — ZsöVkde — Zeitschrift für österreichische Volkskunde. — ZsVVkde — Zeitschrift des Vereins für Volkskunde.