Přeskočit na obsah

Nápověda:Stránky na Wikizdrojích

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Již pojem stránky na Wikizdrojích popisuje jistý rozdíl oproti obvyklému označení články, známému z české Wikipedie. Během roku 2006 proběhla na doménách jazykových mutací Wikisource debata, jejímž výsledkem bylo označovat jednotlivá hesla na projektu Wikisource jako stránky, ne jako články; je to víceméně logické – nejedná se o nový, primární článek, ale skutečně o stránku, na které se nachází nějaký dokument.

Stránka a podstránka[editovat]

V projektu Wikipedie se pro encyklopedická hesla užívají výlučně stránky, na kterých se v případě potřeby odkazuje na podrobné zpracování jednotlivých dílčích tématů na jiných stránkách. Zakládání tzv. podstránek v hlavním jmenném prostoru Wikipedie se nepoužívá.

Jako podstránka se přitom rozumí stránka, založená pomocí lomítka. Dejme tomu, že existuje stránka Aaa a k této má patřit podstránka Bbb. Tato podstránka se pak založí a bude se jmenovat Aaa/Bbb.

Na Wikizdrojích však může celkem často dojít k situaci, že text, který zde má být zveřejněn, je extrémně dlouhý (a je nutno ho tedy dělit na části) nebo že zde zveřejněné texty mají charakter polosamostatných celků, pocházejí však z nějaké původní sbírky, pod kterou vešly ve známost.

Řešením v těchto případech je rozdělení příslušného dokumentu do částí, které jsou založeny jako podstránky hlavní stránky, kterou je jméno celého dokumentu, resp. jméno sbírky (kde se pak nachází obsah, odkazy na jednotlivé části apod.).

Při zakládání takových podstránek je mj. nutno vyhnout se založení tzv. slepých stránek.

Pozor: na Wikizdrojích funguje automatický přesun podstránek, když se přesouvá příslušná nadstránka. Od 9. června 2008 je však tato funkce omezena pouze na správce. Při přesunu stránek s větším množstvím podstránek se proto nejlépe obraťe na nějakého správce, který takový přesun může uskutečnit daleko jednodušeji.

Archivace[editovat]

Stránky, které neobsahují aktuální informace, resp. stránky, které mají značně velký objem, je nejlépe archivovat. Doporučujeme používat na celém projektu jednotně systém copy & paste (tedy ruční zkopírování a vložení jinam) namísto přesunu. Toto je zejména obvyklé u diskusních stránek jako U pramene apod., kde nejen zůstane zachována historie na jednom místě, ale zároveň je možné ponechat nedokončené diskuse apod. Výhoda je zde i v případě robotické archivace.

Doporučujeme archivovat i uživatelské diskusní stránky namísto jejich mazání, zejména v případech, když obsahují důležité příspěvky i jiných kolegů.

Stránky v hlavním jmenném prostoru[editovat]

Na Wikizdrojích lze rozlišovat následující typy stránek (a při zakládání nových je nutno toto mít na zřeteli):

  • stránky s dokumenty, texty apod., tedy základní stránky v hlavním jmenném prostoru, tyto jsou roztříděny podle kategorií;
  • obsahové stránky sborníků (sbírek, výborů, almanachů nebo antologií) a děl, skládájících se z více částí – vizte např. Kytice z pověstí národních; patří sem (výjimečně) i stránky, které souhrnně pojednávají a uvádějí obsah k tématicky souvisejícím stránkám či komplexům – jako příklad vizte Benešovy dekrety.

Jaké stránky se počítají[editovat]

Je rozdíl mezi tím, zda nová stránka je registrována v seznamu nových stran (kde se ukazuje každá nová stránka v hlavním jmenném prostoru), a je-li počítána jako encyklopedická stránka.

Ve statistikách lze nalézt jednak údaj Total, kde jsou započítány veškeré stránky té které subdomény. Směrodatnější jsou ovšem stránky označené jako Good, tedy vlastní stránky encyklopedie. Aby stránka byla jako taková počítána, musí splňovat tyto předpoklady:

  • musí se nacházet v hlavním jmenném prostoru,
  • nesmí se jednat o pouhé přesměrování,
  • musí obsahovat minimálně jeden odkaz na jinou stránku (ve skutečnosti software testuje pouze výskyt řetězce „[[“ kdekoliv ve zdrojovém textu ukládané stránky, bez ohledu na to, jaký význam má nebo dokonce zda se nenachází v zakomentované části stránky, proto k započítání stačí i vložení kategorie nebo interwiki),
  • tento odkaz musí být na stránku vložen ručně, odkazy vkládané automaticky šablonami (tzn. hranaté závorky nejsou okolo předávaného parametru, ale vkládá je až šablona) nemají žádný vliv na počítání.

Stejným způsobem získaný počet článků vrací vestavěná šablona {{NUMBEROFARTICLES}} a je používán také při generování srovnávacích tabulek na externím webu s23.org (např. této).

Autorské stránky[editovat]

  • Autorské stránky jsou věnovány zde zastoupeným autorům a obsahují mimo jiné i seznam děl (z nichž některá lze najít zde). Autorské stránky se necházejí ve zvláštním jmenném prostoru Autor: (např. Autor:Franz Kafka).

Uživatelská stránka[editovat]

Uživatelská stránka slouží prezentaci uživatele Wikizdrojů, k ní příslušející diskusní stránka pak komunikaci s jinými uživateli. Přesto je nutno respektovat skutečnost, že tato stránka zůstává ve vlastnictví subdomény (a podléhá licenci GFDL), není tedy soukromou stránkou uživatele. Účelem stránky je tvorba tohoto projektu.

Veřejné účty[editovat]

Veřejným účtem se rozumí uživatelský účet, jehož přihlašovací heslo bylo původním uživatelem prozrazeno jiným osobám; takový účet tedy může být používán více osobami, přičemž není možné jednotlivé editace přisoudit té které konkrétní osobě. Veřejné účty nejsou na Wikizdrojích žádoucí a mohou být, pokud jejich existence vejde ve známost, natrvalo zablokovány.

Jiné stránky[editovat]

Mimo to zde existují stránky v dalším jmenných prostorech:

  • Nápověda,
  • Wikizdroje – např. stránky o údržbě, pravidlech, správě apod.,
  • systémová hlášení a definice rozhraní ve jmenném prostoru MediaWiki.

Viz též[editovat]

a mimo projekt Wikizdroje: