Bible kralická (1613)/Žalmy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kniha Žałmů (Žałtář)
Autor: David (sporné)
Krátký popis: biblická kniha
Zdroj: Soubor:Bible kralická (1613) 1-3.pdf, s. 472 a násl.
Vydáno: [s. l.] M.DC.XIII
Licence: PD old 70
PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible/Žalmy
Index stran
Ponecháno v bratrském pravopisu.
Dílo ve Wikipedii: Kniha žalmů

Žaľm I.Wyučugjcý. Wľaſtnoſti, 3. y Sſťaſtný proſpěch lidj bľahoſľawených. 4. Způſob lidj bezbožných y cýl hrozný gegich.

1Bľahoſľawenſtwj, kterým ſe lidem přiſwědčuge BĽahoſľawený ten muž, kterýž nechodj[1] po radě bezbožných/ a na ceſtě hřjſſnjků neſtogj/ a na ſtolici poſměwačů neſedá: 2[2] Ale w Zákoně Hoſpodinowě [geſt] ljboſt geho/ a w Zákoně geho přemýſſlj dnem y nocý. 3A gaké vžitky neſe [3] Nebo bude gako ſtrom ſſtjpený při tekutých wodách/ kterýž owoce ſwé wydáwá čaſem ſwým: gehožto liſt newadne/ a cožkoli činiti bude, ſſťaſtně [mu] ſe powede. 4Srownánj bezbožných s pobožnými. Netakť [budau] bezbožnj:[4] ale gako plewy, kteréž rozmjtá wjtr. 5 A protož neoſtogj bezbožnj na ſaudu/ ani hřjſſnjcy w ſhromážděnj ſprawedliwých. 6 Neboť zná Hoſpodin ceſtu ſprawedliwých/ ale ceſta bezbožných zahyne.

 1. Příſľ. 1. 10.
 2. Jozue 2. 8.
 3. Ger. 17. 8.
 4. Njž 35. 4., Mat. 3. 12

Žaľm II.Prorocký, a wyučugjcý Nepřáteľ Dawidowých, a Kryſtowých marná vſyľowánj. 5 Vľoženj Božj o kráľowſtwj Kryſtowu, 10. a napomenutj ku poddánj ſe a k ſľauženj gemu.

1 Lidé powſtáwagjcý proti Bo: [1]PRoč ſe bauřj národowé, a lidé daremné wěcy přemyſſlugj? 2 S ſtupugj ſe králowé zemſſtj/ a knjžata ſe ſpoľu radj/ proti Hoſpodinu/ a proti pomazanému geho: 3 [Řjkagjce]; Roztrheyme ſwazky gegich/ a zawrzme od ſebe prowazy gegich. 4 Poſměch z ſebe před njm činj. [Ale] ten genž přebýwá w nebeſých, ſměge ſe: Pán poſmjwá ſe gim. 5 Tehdáž mľuwiti bude k nim w hněwě ſwém/ a w prchliwoſti ſwé předěſý ge, [řka]; 6 Jáť ſem vſtanowiľ krále ſwého nad Syonem, horau ſwatau mau: 7 Sám král vſudek B. wynáſſj. Wyprawowati budu vſudek. Hoſpodin řekľ ke mně;[2] Syn můg ty gſy/ gá dnes zpľodiľ ſem tě: 8 Požádey mne/ a dámť národy, dědictwj twé/ a končiny země, wľádařſtwj twé. 9 [3]Roztľučeš ge prutem železným/ a gako nádobu hrnčjřſkau roztřjſſtjš ge. 10 Napomenutj mocných/ aby ſe poddali Kryſtu. A protož králowé, nynj ſrozuměgte: wyvčůgte ſe ſaudcowé zemſſtj: 11 Sľužte Hoſpodinu w báznj/ a wesſelte ſe s třeſenjm: 12 Ljbeyte Syna/ aby ſe nerozhněwaľ, a zhynulibyſſte [na] ceſtě/ gakžby ſe gen maľo zapáliľ hněw geho: Bľahoſľawenj ſau wſſickni,[4] kteřjž dauffagj w něho.

 1. Skut. 4. 25
 2. Skut. 13. 33, Žid. 1. 5., Item 5. 5.
 3. Zgew. 2. 27, Item 10. 15
 4. Přjſ. 16. 20.

Žaľm III.Modlitebný. Dawid tauže ſwých těžkoſtj Boha 4. s předkľadanjm ſobě geho dobroty y ochrany prwněgſſj / za ſwé y wſſe* lidu ſpaſenj ſe modlj.

1 Žalm Dawidú, když[1] vtjkaľ před Abſolonem ſynem ſwým.
2 Zľoſtných nepřáteľ rozmnoženj. HOſpodine, gakť ſau mnozý nepřátelé mogi/ mnozý powſtáwagj proti mně? 3 Mnozý mľuwj o duſſi mé; Nemáť tento žádné pomocy w Bohu. 4 Ale ty Hoſpodine [gſy] ſſtjtem wůkoľ mne/Potěſſenj ſe w Bohu žiwẽ. ſľáwou mou/ a kterýž powyſſugeš hľawy mé. 5 Hľaſem ſwým woľaľ ſem k Hoſpodinu, a wyſľyſſeľ mne s hory ſwaté ſwé. Sélah. 6 Ga ſem lehľ, a ſpaľ ſem, y zas procýtiľ: nebo mne zdržowaľ Hoſpodin. 7 Nebuduť ſe báti mnoha tiſýců lidj, kteřjž ſe wůkoľ kľadau proti mně. 8 Powſtaniž Hoſpodine/ zachowey mne Bože můg/Poručenj ſe gemu w modlitbě. kterýž ſy zbiľ wſſech nepřáteľ mých ljce/ [a] zuby bezbožnjků zwyražeľ. 9 Twéť ó Hoſpodine geſt ſpaſenj/ [a] nad lidem twým požehnánj twé. Sélah.

 1. 2 Kráľ. 34. 14.

Žaľm IIII.Modlitebný, wyvčugjcý, a w daufánj vstawugjcý Dawid, modlitbau žaľm tento začjnage y zawjraje/ 3. Mezy tjm protiwnjky ſwé treſce, 4. včj, 5. ſtraſſj a ku pokánj wzbuzuge.

1Modlitba s wyznánjm Božj dobroty. Přednjmu Zpěwáku na Neginot, Žaľm Dawidú.
2 KDyž woľám, wyſľýš mne Bože ſprawedlnoſti mé: [ty] ſy mi w vzkoſti proſtranſtwj způſobowaľ: ſmiľůg ſe nademnau/ a wyſľyš modlitbu mau. 3Obwiněnj y povčenj nepřáteľ Synowé lidſſtj, dokudž ſľáwa má w potupě [bude? dľauholiž] marnoſt miľowati, a ľži hledati budete? Sélah. 4 Wězte, žeť geſt odděliľ Hoſpodin ſobě miľého: Wyſľyſſjť mne Hoſpodin, když k němu woľati budu. 5 Vleknětež ſe[1] a nehřeſſte: přemyſſľůgte [o tom] w ſrdcy ſwém/ na ľožcy ſwém/ a vmlkněte. Sélah. 6 Obětůgte oběti ſprawedlnoſti/ a daufeyte w Hoſpodina. 7 Mnozý řjkagj; O bychom widěti mohli dobré wěcy: Hoſpodine,Daufánliwé poručenj ſe B. pozdwihni nad námi gaſného obljčege ſwého: 8 Y způſobjš radoſt w ſrdcy mém/ wětſſj než oni mjwagj/ když obilé a wjno gegich ſe obrodj. 9 [Gáť] v pokogi y lehnu y ſpáti budu: nebo ty Hoſpodine, ſám způſobjš mi bydlenj bezpečné.

 1. Efez 4. 26.

Žaľm V.Modlitebný. Dawid S. požádaw ſľyſſenj, a vſtawiw ſe w dowěrnoſti/ 9. Modlj ſe za ochráněnj ſebe, 11. a zkaženj Bohu odporných nepráteľ.

1 Přednjmu Zpěwáku na Nechilot, Žalm Dawidú.
2Modlj ſe S. Dawid SĽowa má ſľyš, Hoſpodine/ porozuměg tužebnému vpěnj mému. 3 Pozorůg hľaſu woľánj mého/ Králi můg a Bože můg: nebo ſe tobě modljm. 41. Za wyſľyſſenj. Hoſpodine, w gitře wyſľyſſjš hľas můg, w gitře předľožjm tobě žádoſt/ a ſſetřiti budu. 5 Nebo ty ó Bože Sylný, neoblibugeš bezbožnoſti/ nemá mjſta v tebe neſſlechetnjk: 6 Neoſtogj bľázniwj před očima twýma/ w nenáwiſti máš wſſecky činitele neprawoſti. 7 Zatratjš mľuwjcý lež: čľowěka vkrutného a ľſtiwého, w ohawnoſti má Hoſpodin. 8 Gá pak we množſtwj miľoſrdenſtwj twého, wegdu do domu twého/ kľaněti ſe budu k ſwatému chrámu twému, w bázni twé. 92. Za Zprawowánj. Hoſpodine proweď mne w ſprawedlnoſti ſwé, pro ty genž mne ſtřehau/ zprawůg přede mnau ceſtu ſwau. 10[1] Neboť nenj w vſtech gegich žádné vpřjmnoſti: wnitřnoſti gegich plné neſſlechetnoſti: hrob otewřený hrdľo gegich/ gazykem ſwým ľahodně mľuwj. 113. Za pomſtu Zkaz ge ó Bože, nechať padnau od rad ſwých: pro množſtwj neſſlechetnoſtj gegich, rozptyl ge/ poněwadž odpornj gſau tobě. 124. Za potěſſenj. A ať ſe wſſickni w tě daufagjcý radugj/ na wěky ať pléſagj, když ge zaſtjrati budeſſ/ ať ſe w tobě wesſelj kteřjž koli miľugj gméno twé. 13 Nebo ty Hoſpodine, požehnáš ſprawedliwé*/ [a] gako ſſtjtem, přjwětiwoſtj ſwau wůkoľ zaſtřeš geg.

 1. (???), Řjm 3. 12.

Žaľm VI.Modlitebný. Dawid S. modle ſe, aby nemocy y ſmrti zproſſtěn byľ. 9. A gſa tjm giſt že bude wyſľyſſán/ 11. nepřátelům ſwým zahanbenj žádá.

1 Přednjmu Kantoru na Neginot, k njzkému zpěwu, Žaľm Dawidú.
2Modlitba w nemocy činěna. HOſpodine, netreſcy mne w hněwě ſwém/ ani w prchliwoſti ſwé káreg mne: 3 Smiľůg ſe nade mnau Hoſpodine neboť ſem zemdlený/ vzdraw mne Hoſpodine/ nebo ztrnuľy koſti mé: 4 Ano y duſſe má předěſſena geſt náramně/ ty pak Hoſpodine až dokawád? 5 Nawratiž ſe Hoſpodine/ a wytrhni duſſi mau/ ſpomoz mi pro miľoſrdenſtwj ſwé. 6 Nebo mrtwj nezpomjnagj na tebe/ [a] w hrobě kdo tě bude oſľawowati? 7 Vſtáwám w vpěnj ſwém ľožce ſwé každé nocy ſwľažugi, ſlzami ſwými poſtel ſwau ſmáčjm. 8 Sſſkwrkľa ſe zámutkem twář má/ sſtaraľa ſe přjčinau wſſech nepřáteľ mých. 9Vſtawenj ſe w daufanj. Odſtuptež odemne wſſickni činitelé neprawoſti: neboť geſt wyſľyſſeľ Hoſpodin hľaſ pľáče mého. 10 Wyſľyſſeľ Hoſpodin pokornau modlitbu mau: Hoſpodin modlitbu mau přigaľ. 11 Nechažť ſe zaſtydj, a předěſý zřegmě, wſſickni nepřátelé mogi/ nechažť ſau zpět obráceni a rychle zahanbeni.


Žaľm VII.Modlitebný, a wyvčugjcý. Dawid S. modlj ſe Bohu za wyſwobozenj: 11. zatjm vſtanowiw ſe w daufánj/ protiwnjkům ſwým treſtánjm hrozý. 13. Sám pak od ſebe wděčnoſt zaſlibuge.

1 Oſwědčenj newiny Dawidowy/ o čemž zpjwaľ Hoſpodinu, z přjčiny ſľow Chúzy ſyna Geminowa.
2Modlitba za wyſwobozenj z vkľadů nepřáteľ. HOſpodine Bože můg w toběť daufám wyſwoboď mne odewſſech protiwnjků mých/ a wytrhni mne: 3 Aby neuchwátiľ gako lew duſſe mé/ a neroztrhaľ/ kdyžby nebyľ kdoby wyſwobodiľ. 4Oſwědčenj newiny Hoſpodine Bože můg, učiniľli ſem to/ geſtli neprawoſt při mně: 5 Činiľli ſem zle, tomu kdož ſe ke mně pokogně chowaľ: (nýbrž ſpomáhaľ ſem protiwjcýmu ſe mi bez přjčiny[1],), 6 Nechať ſtihá nepřjtel duſſi mau, y popadne/ a poſſlapá na zemi žiwot můg/ a ſľáwu mau w prach vwede. Sélah. 7 Powſtaň, Hoſpodine, w hněwě ſwém/ wywyš ſe proti wztekľoſtem mých nepřáteľ/ a procýť ke mně/ nebo ſy ſaud nařjdiľ. 8 Y ſhrne ſe k tobě ſhromážděnj lidj: pro ně tedy v wýſoſt nawrať ſe zaſe. 9 Hoſpodin ſauditi bude lidi: Sudiž mne Hoſpodine, podlé ſprawedlnoſti mé/ a podlé newinnoſti mé, kteráž při mně geſt. 10 O by giž k ſkončenj přiſſľa neſſlechetnoſt bezbožných/ ſprawedliwého pak aby vtwrdiľ/ [ty][2] kterýž zkuſſugeš ſrdce a ledwj, Bože ſprawedliwý. 11Vſtawenj ſe w daufánjm. Bůh geſt ſſtjt můg/ kterýž ſpaſeny činj upřjmé ſrdcem. 12 Bůh geſt ſaudce ſprawedliwý/ [Bůh] Sylný hněwá ſe [na bezbožného] každý den. 13 Neobrátjli ſe, naoſtřjť meč ſwůg/ ľučiſſtě ſwé natáhľ/ a naměřiľ ge. 14 Připrawiľ ſobě y zbrog ſmrtedlnau/ ſtřeľy ſwé proti ſſkůdcým přiſtrogiľ. 15[3] Ay rodj neprawoſt: nebo počaw těžkau boleſt, vrodj ľež. 16 Gámu kopaľ, y wykopaľ gi/ ale padne do doľu kterýž přiſtrogiľ: 17 Obratjť ſe vſylowánj geho na hľawu geho/ a na wrch hľawy ge* neprawoſt geho sſtaupj. 18 Sľawiti budu Hoſpodina, podlé ſprawedlnoſti geho/ a žaľmy zpjwati gménu Hoſpodina negwyšſſjho.

 1. 1. Krá. 24. 7., Item 26. 9., 2. Král. 16. 11.
 2. 1 Krá. 16. 7., 1 Par. 28. 9., Item 17. 20., Item 17. 10., Item 29. 12.
 3. Job. 14. 35., Izai. 59. 4.

Žaľm VIII.K chwále wzbuzugjcý. Dawid wywyſſuge Božſkau welebnoſt we wſſech věcech/ a obzwľáſſtně w ſtwořenj a w naprawenj čľowěka zgewenau.

1 Přednjmu zpěwáku na Gitteyſký náſtrog Žaľm Dawidú.
2Zwelebowánj Božj ſľáwy, HOſpodine Pane náš, gak důſtogné g~t gméno twé, nawſſj zemi! Nebo ſy wywýſſiľ ſľáwu ſwau nad nebeſa. 3Mocy, [1] Z vſt nemľuwňátek a těch, genž prſý požjwagj, mocně dokazugeš ſjľy, z přjčiny ſwých nepřáteľ/ aby přjtrž včiniľ protiwnjku a wymſtjwagjcýmu ſe. 4 Když ſpatřugi nebeſa twá, djľo prſtů twých, měſýc a hwězdy, kteréž ſy tak vpewniľ, [řjkám]; 5Láſky k lidem. [2] Co geſt čľowěk, že gſi naň pamětliw/ a ſyn čľowěka, že geg nawſſtěwugeš? 6 Nebo včiniľſy ho máľo menſſjho anděľů/ ſľáwau a ctj korunowaľ ſy geg. 7 Pánem ſy ho včiniľ, nad djľem rukau ſwých/[3] wſſecko ſy podľožiľ pod nohy geho: 8 Owce, y woľy wſſecky/ také y zwěř polnj, 9 Ptactwo nebeſké/ y ryby mořſké/ [a] cožkoli chodj ſtezkami mořſkými. 10 Hoſpodine Pane náš, gak důſtogné geſt gméno twé na wſſj zemi.

 1. Mat. 21. 16}}
 2. Žid. 2. 6.
 3. Gene. 1. 29, Item 9. 2., 1 Kor. 15. 27.

Žaľm IX.K chwále wzbuzugjcý, a modlitebný. Dawidowa, za poraženj nepřáteľ wděčnoſt k Bohu/ 12. y giných knj napomenutj, 14. a Za tjm modlitba.

1 Přednjmu zpěwáku na AlMutlabben, Žaľm Dawidů.
2 Chwálenj B. z wjtězſtwj. OSľawowati [tě] budu Hoſpodine ceľým ſrdcem ſwým/ wyprawowati budu wſſecky diwné ſkutky twé: 3 Radowati a weſeliti ſe budu w tobě/ žaľmy zpjwati budu gménu twému ó Neywyšſſj, 4 Pro to že nepřátelé mogi ſau nazpět obráceni/ že kleſli/ a zahynuli od twáři twé. 5 Nebo ſy wywedľ ſaud můg, a Při mau/ poſadiľs ſe na ſtolicy ſaudce ſprawedliwý. 6 Ohromiľ ſy národy/ zatratiľs bezbožnjka/ gméno gegich wyhľadiľ ſy na wěčné wěky. 7 O nepřjteli, gižli ſau dokonány zhauby twé na wěky? gižli ſy měſta podwrátiľ? zahynuľa památka gegich s nimi: 8 Ale Hoſpodin nawěky kraľuge/ připrawiľ k ſaudu trůn ſwůg. 9 Onť ſaudj ſám okrſſlek w ſprawedlnoſti/ a wýpowěd činj národům w prawoſti. 10 Hoſpodin zagiſté geſt vtočiſſtě chudého/ vtočiſſtě w čas sſauženj. 11 Y budau w tebe daufati, kteřjž znagj gméno twé: nebo neopauſſtjš hledagjcých tě Hoſpodine. 12 Napomenutj k témuž y giných. Žaľmy zpjwegte Hoſpodinu přebýwagjcýmu na Syonu/ zwěſtůgte mezi národy ſkutky geho: 13 Nebo on wyhledáwá krwe/ rozpomjná ſe na ni/ aniž ſe zapomjná na křik vtiſſtěných. 14 Modlitba Smiľůg ſe nademnau Hoſpodine/ wiz sſauženj mé, od těch kteřjž mne nenáwidj/ ty, kterýž mne wyzdwihugeš z bran ſmrti: 15 Abych wyprawowaľ wſſecky chwáľy twé, w branách dcery Syonſké/ [a] wesſeliľ ſe w ſpaſenj twém. 16 Pohřjženiť ſau národowe w gámě [kterauž] vděľali/ w oſýdle kteréž polékli, vwázľa noha gegich. 17 Přiſſelť g~t w známoſt Hoſpodin, pomſtu včiniw: w djle rukau ſwých zapletľ ſe bezbožnjk: Hyggaion Selah. 18 Obraceni buďte bezbožnjcy do pekľa/ wſſickni narodowé kteřjž ſe zapomjnagj nad Bohem. 19 Neboť nebude dán chudý u wěčné zapomenutj/ očekáwánj ſaužených nezahyneť na wěky. 20 Powſtaniž Hoſpodine/ ať ſe neſylj člowěk: národowé buďte ſauzeni před tebau. 21 Puſť na ně ſtrach, ó Hoſpodine/ ať tomu porozuměgj národowé, že ſmrtedlnj gſau. Selah.

Žaľm X.W daufanj vſtawugjcý, a modlitebny. Cýrkew Božj nad opuſſtěnjm ſebe, nad pýchau, zľoſtj, ſſtěſtjm, y nátiſky ſwých nepřáteľ nařjká: 12. a za wyſwobozenj/ nepřáteľ pak ztreſtánj daufánliwě ſe modlj.

1Nařjkánj nad zľoſtj nepřáteľ. PRoč, ó Hoſpodine, ſtogjš zdaleka? a ſkrýwáš ſe w čas sſauženj? 2 Z pychu bezbožnjk protiwenſtwj činj chudému ó by gati byli w zľých radách, kteréž wymýſſlegj. 3 Neboť ſe honoſý bezbožnjk[1] w ljboſtech žiwota ſwého/ a ľakomý [ſobě] pochlebuge/ [a] Hoſpodina popauzý. 4 Bezbožnjk pro pýchu kterauž na ſobě prokazuge, nedbá na nic/ wſſecka myſſlenj geho [gſau, že][2] nenj Boha. 5 Dobře mu ſe dařj na ceſtách geho, wſſelikého čaſu, ſaudowé twogi wzdáleni ſau od něho/ [y] na wſſecky nepřáteľy ſwé fauká, 6 Řjkage w ſrdcy ſwém: Nepohnuť ſe od národu, až do pronárodu: nebo ne[bogjm ſe] zleho. 7 [3]Vſta geho plná gſau zlořečenſtwj, y chytroſti a lſti/ pod gazykem geho trápenj a ſtaroſt: 8 Sedj w zálohách [we] wſech a w ſkrýſſjch/ aby zamordowaľ newinného/ očima ſwýma po chudém ſſpehuge: 9 Čjhá w ſkrytě gako lew w geſkyni ſwé/ čjhá, aby pochytiľ chudého/ vchwacugeť geg, a táhne pod ſýtku ſwau. 10 Připada a ſtuluge ſe/ dokudž by newpadľo w ſylné [pazaury] geho ſhromážděnj chudých: 11 Řjká w ſrdcy ſwém: Zapomenulť geſt Bůh ſylný/ ſkryľ twář ſwau/ nepohledjť na wěky. 12 Modlitba za ochranu Powſtaniž Hoſpodine Bože ſylný/ wznes ruku ſwau/ nezapomjneyž ſe nad chudými. 13 Proč má bezbožnjk Boha popauzeti? řjkage w ſrdcy ſwém; [Že toho] wyhledáwati nebudeš? 14 Djwáš ſe [do čaſu]: nebo ty nátiſk a boleſt ſpatřugeš/ abys gim odpľatiľ rukau ſwau: na tebeť ſe ſpauſſtj chudý/ ſyrotku ty gſy ſpomocnjk. 15 Potři rámě bezbožného a wyhledey neprawoſti zloſtného/ tak aby neoſtáľ. 16 Hoſpodin geſt králem wěčných wěků/ národowé z země ſwé hynau. 17 [4]Žádoſt ponjžených wyſľýcháš Hoſpodine/ vtwrzugeš ſrdce gegich/ vcha ſwého [k nim] nakloňugeš/ 18 [5]Aby ſaud činiľ ſyrotku, a s ſauženému, tak aby [gich] nesſužowaľ wjce člowěk bjdný [a] zemſký.

 1. Fill. 3. 19.
 2. Njž 14. 1.
 3. Njž 12. 3., Řjm. 3. 14.
 4. Njž 18. 28., Item 34. 7.
 5. Exod. 22. 23., Deut. 10. 18.

Žalm XI.Podlé ſtarého wýkľadu 10.
W daufanj vſtawugjcý.
Dawid ſwé w Bohu daufánj, 2. a bezbožných zahynutj/ 4. též, Božj, ſwých opatrowánj, 6. bezbožnjků pak přjſné treſtánj vkazuge

1 Přednjmu Zpěwáku [Žaľm] Dawidú.

W Hoſpodina daufám/ kterakž tedy řjkáte duſſi mé;Obwiněnj nepřáteľ. Vleť s hory ſwé, [gako] ptáče? 2 Nebo ay bezbožnjcy napjnagj ľučiſſtě přikľádagj ſſjpy ſwé na tětiwo/ aby ſtřjleli ſkrytě, na vpřjmé ſrdcem. 3 Ale těmi vſylowánjmi zkaženi budau: [Nebo] ſprawedliwý co včinil? 4 Vſtanowenj ſe w dowěrnoſt. [1]Hoſpodin [geſt] w chrámě ſwatém ſwém/ trůn Hoſpodinú w nebi geſt/[2] oči geho hledj/ wjčka geho zkuſſugj ſynů lidſkých: 5 Hoſpodin zkuſſuge ſp~wedliwého/ bezbožnjka pak, a miľugjcýho neprawoſt, nenáwidj duſſe geho. 6 Dſſtjti bude na bezbožnjky vhljm řeřawým ohněm, a ſyrau/ a duch wichřice [bude] čáſtka kalicha gegich. 7 Nebo Hoſpodin ſprawedliwý geſt/ ſprawedlnoſt miľuge: na vpřjmého oči geho patřj.

 1. Aba. 2. 20
 2. Žaľm 94. 1., Item 113. 4.

Žalm XII.Star. 11.
Modlitebný.
Wzýwage Dawid Boha na pomoc nad řjdkoſtj vpřjmých, y přewrácenoſtj bezbožných nařjká, 6. A prawdomľuwnými ſliby Božjmi ſebe y giné w daufánj vſtawuge.

1 Přednjmu Kantoru k njzkému zpěwu Žaľm Dawidú.
2 SPomoz, ó Hoſpodine:[1] nebo ſe giž nenalézá miľoſrdného/ a wyhynuli wěrnj z ſynů lidſkých. 2 Lež mľuwj gedenkaždý s bližnjm ſwým: rty vliſnými, z ſrdce dwogiteho řeči wynáſſegj. 3 O by wypléniľ Hoſpodin wſſeliké rty vliſné, [a] gazyk welikomľuwný, 4 Kteřjž řjkagj: Gazykem ſwým přemůžeme/ mámeť vſta ſwá s ſebau, kdo geſt pánem naſſim? 5 Pro zhaubu chudých/ pro vpěnj nuzných/ gižť powſtanu, prawj Hoſpodin/ w bezpečnoſti poſtawjm [toho] na něgž polečeno byľo. 6 Wýmľuwnoſti[2] Hoſpodinowy, gſau wýmľuwnoſti čiſté: [gako] ſtřjbro w hliněnné pecy, přehnané/ a ſedmkrát zprubowané. 7 Ty Hoſpodine gim ſpomáhati budeš, a oſtřjhati každeho/ od národu tohoto, až na wěky. 8 Wůkoľ a wůkoľ bezbožnj ſe protuľugj/ když takowj ničemnj wywýſſeni býwagj, mezy ſyny lidſkými.

 1. Mich. 7. 2.
 2. Njž 19. 9.

Žalm XIII.Star. 12.
Modlitebný.
Dawid w sſauženj, stjžně ſe na Boha o prodlévánj s pomocý domľauwá. 4. Z toho zaſe za zachowánj a ſpomoženj pokorně a dowěrně gemu ſe modlj.

1 Přednjmu Zpěwáku Žaľm Dawidú.

2AŽ dokud, Hoſpodine? [Což] ſe na wěky zapomeneš na mne? Dokudž twář ſwau ſkrýwati budeš předemnau? 2 Dokud rady wyhledáwati budu w myſli ſwé/ [a] den ode dne ſwjrati ſe w ſrdcy ſwém? až dokud ſe zpjnati bude nepřjtel můg nademnau? 4 Modlitba Vzhlédni, wyſľyš mne Hoſpodine Bože můg: oſwěť oči mé/ abych nevſnuľ [ſnem] ſmrti: 5 A aby neřekľ nepřjtel můg; Swjtězyľ ſem nad nim/ a nepřátelé mogi aby nepléſali, geſtližebych ſe pokleſľ. 6 Jáť zagiſté w miľoſrdenſtwj twém daufám/ pléſati bude ſrdce mé, w ſpaſenj twém zpjwati budu Hoſpodinu, že geſt mi tak dobře včiniľ.


Žaľm XIIII.Star. 13.
Wyvčugjcý
Prorok obecnau wſſech lidj zkázu a poruſſenj předkľádá, 5. Pobožné těſſj, 6. bezbožnỹ domľauwá, 7. a wyſwobozenj wěřjcỹ žádá.

1 Přednjmu zpěwáku, [pjſeň] Dawidowa.

Poruſſenj lidſké ŘJká bľázen[1] w ſrdci ſwém: Nenj Boha. Poruſſeni ſau, a ohawnj w ſnažnoſtech/ nenj kdoby činiľ dobré. 2 Hoſpodin s nebe popatřiľ na ſyny lidſké/ aby widěľ, byľli by kdo rozumný a hledagjcý Boha. 3 Wſſickni ſe odwrátili/ napořád nevžitečnj včiněni ſau/[2] nenj kdoby činiľ dobré/ nenj ani gednoho. 4 Zdaliž newědj wſſickni činitelé neprawoſti/ že zžjragj lid můg, [gakoby] chléb gedli? Hoſpodina [pak] newzýwagj. 5 Tehdáž ſe náramně ſtraſſiti budau/ nebo Bůh [geſt] w rodině ſprawedliwého. 6 Radu chudého potupugete, ale Hoſpodin geſt naděge geho. 7 O by z Syona dáno byľo ſpaſenj Izraelowi: když Hoſpodin zaſe přiwede zagaté lidu ſwého/ pléſati bude Jákob/ a weſeliti ſe Izrael.

 1. Žalm 13.
 2. Řím. 3. 12.

Žaľm XV.Star. 14.
Wyvčugjcý
David ſe otazuge, a Bůh odpowjdá na to/ Kdoby prawj audowé cýrkwe ſwaté byli/ a w nebi wěčné přebývati měli.

1 Žaľm Dawidú.

Znamenj prawých audů cýrkwe Božj. HOſpodine, kdo bude přebýwati w Stãku twém?[1] kdo bydliti bude na hoře ſwaté twé? 2 [2][Ten] kdož chodj w vpřjmnoſti/ a činj ſprawedlnoſt/ a mľuwj prawdu z ſrdce ſwého: 3 [3]Kdož nevtrhá gazykem ſwým/ bližnjmu ſwému nečinj zľého/ a potupy nevwodj nabližnjho ſweho: 4 [Ten] před gehož očima w newážnoſti geſt zawržený/ w poctiwoſti pak bogjcý ſe Hoſpodina: a přiſáhlliby y ſeſſkodau/ wſſak [toho] neměnj: 5 Kdož peněz ſwých nedáwá na lichwu/ a daru proti newinnému nebéře: [4]kdož tyto wěci činj/ nepohneť ſe na wěky.

 1. Žaľm 14. 3.
 2. Izai. 31. 15.
 3. Efez. 4. 26, 29, 32.
 4. Jan 13. 17.

Žaľm XVI.Star. 15.
Wzbuzugjcý k wdečnoſti, a prorocký.
Modlitba s ukázaním prawé důwěrnoſti k Bohu. 5. Zatjm dobrodinj Božjch wděčné a potěſſené wyprawowánj.

1 Zľatý zpěw Dawidú.

Modlitba OStřjheg mne Bože ſylný: neboť w tebe daufám. 2 Rcyž [duſſe má] Hoſpodinu; Ty gſy Pán můg/ dobrota má nic tobě neproſpěge: 3 [Ale] ſwatým kteřjž ſau na zemi, a znamenitým, w nichž wſſecka ljboſt má. 4 Rozmnožugj boleſti ſwé, ti kteřjž k cyzýmu [bohu] chwatagj: neokuſým obětj gegich ze krwe/ aniž wezmu gména gegich we rty ſwé. Připomjnánj Božjch dobrodinj. 5 Hoſpodin geſt čáſtka djľu mého/ a kalicha mého: ty zdržugeš los můg. 6 Prowazcowé padli mi na [mjſtech] weſeľých/ a dědictwj rozkoſſné, [doſtaľo ſe] mi. 7 Dobrořečiti budu Hoſpodinu, kterýž mi radj: [nebo] y w noci wyvčugj mne ledwj má. 8 [1]Předſtawugi Hoſpodina před obljčeg ſwůg wždycky/ a kdyžť geſt mi po prawicy, nikoli ſe nepohnu. 9 Zté přjčiny rozwesſeliľo ſe ſrdce mé/ a zpléſaľa ſľawa má/ ano y tělo mé w bezpečnoſti přebýwati bude. 10 [2]Nebo nenecháš duſſe me w pekle/ aniž dopuſtjš ſwatému ſwému widěti poruſſenj. 11 Známu včinjš mi ceſtu žiwota: ſytoſt hogného wesſelj g~t před obljčegem twým/ [a] dokonaľé vtěſſenj po prawicy twé, až na wěky.

 1. Skut. 2. 39
 2. Skut. 2. 12., Item 13. 34.

Žaľm XVII.Star. 16.
Modlitebný.
Muž ſwatý w sſauženj ſwém poraučí ſe sſwau nevinau B. nepřáteľ ſwých wſtekľotě, ſwau pak k Bohu daufálivost předkľádaje

1 Modlitba Dawidowa.

WYſľyš Hoſpodine ſprawedlnoſt/ [a] pozorůg woľánj mého: nakľoň vſſj k modlitbě mé/ [kteráž gẽḭ] beze wſſj rtů oſſemetnoſti. 2 Od twáři twé wygdiž ſaud můg/ oči twé nechať patřj na vpřjmnoſt. 3 Zkuſyľs ſrdce mého/ nawſſtjwiľs [ge] w nocy; ohněm ſy mne zprubowaľ/ aniž ſy co ſhledaľ: to což myſljm, nepředſtihá vſt mých. 4 Z ſtrany [pak] ſkutků lidſkých/ gá podlé ſľowa rtů twých, wyſtřjhaľ ſem ſe ſtezky zhaubce. Modlitba 5 Zdržůg kroky mé na ceſtách ſwých aby ſe nevchylowaľy nohy mé. 6 Já woľám k tobě, nebo wyſľýcháš mne, ó Bože ſylný: nakloň ke mně vcha ſwého/ [a] ſľyš řeč mau. 7 Prokaž miľoſrdenſtwj ſwá, naděgi magjcých ochránce/ před těmi, kteřjž powſtáwagj proti prawici twé. 8 Oſtřjheg mne[1] gako zřjtelnice oka/[2] w ſtjnu křjdeľ ſwých ſkrey mne: 9 Od twáři bezbožných, těch kteřjž mne hubj/ [od] nepřáteľ mých vhľawnjch obkličugjcých mne: 10 [Kteřjž] tukem ſwým zaroſtli/ mľuwj pyſſně vſty ſwými. 11 Jižť y kroky náſſe předſtihagj/ oči ſwé obrácené magj, aby nás porazyli na zem. 12 Každý z nich podoben geſt lwu žádoſtiwému ľaupeže/ a lwjčeti ſedjcýmu w ſkreyſſi. 13 Powſtaniž Hoſpodine/ předegdi twář geho/ ſehni geg, [a] wytrhni duſſi mau od bezbožnjka, mečẽ ſwým 14 Rukau ſwau od lidj/ ó Hoſpodine, od lidj ſwětſkých/ gichžto oddjľ geſt w tomto žiwotě/ a gegichž břicho, ty z ſſpižjrny ſwé naplňugeš: [čjmž y] ſynowé gegich naſyceni býwagj/ a oſtatků zanecháwagj maličkým ſwým. 15 Gá pak w ſprawedlnoſti ſpatřowati budu twář twau/ naſycen budu obrazem twým, když procýtjm.

 1. Deut. 32.10.
 2. (???) 1. 12., Žalm 91. 4.

Žaľm XVIII.Star. 17.
K wděčnoſti wzbuzugjcý, a prorocký
Wypſaw Dawid S. wyſwobozenj ſebe z rukau nepřáteľ. 47. Oprawdowau wděčnoſt za to Pánu Bohu připowjdá.

1 Přednjmu Zpěwáku, ſľužebnjka Hoſpodinowa Dawida, kterýž mľuwiľ Hoſpodinu ſľowa pjſně této, w ten den/ w němž ho wyſwobodiľ Hoſpodin z ruky wſſech nepřáteľ geho/ y z ruky [1]Saulowy, a řekľ:

2 Wyſwobozenj swého na Bohu održaného, vkazuge D. Z Wnitřnoſti ſrdce miľugi tě Hoſpodine, ſýľo má. 3 Hoſpodin ſkáľa má/ a hrad můg/ y wyſwoboditeľ můg; Bůh Sylný můg, ſkáľa má, w němž naděgi ſkľádám, ſſtjt můg, a roh ſpaſenj mého/ mé vtočiſſtě. 4 1. Giſtý způſob Chwáľy hodného wzýwaľ ſem Hoſpodina/ a od nepřáteľ ſwých byľ ſem wyproſſtěn. 5 Obkljčiľyť mne byľy boleſti ſmrti a praudowé neſſlechetných předěſyli mne: 6 Byľyť ſau mne obkljčiľy boleſti hrobu/ oſýdľa ſmrti zachwátiľa mne: 7 W vzkoſti ſwé wzýwaľ ſem Hoſpodina/ a k Bohu ſwému woľaľ ſem, [y] wyſľyſſeľ z chrámu ſwého hľas můg/ a woľánj mé, před obljčegem geho, přiſſlo w vſſi geho. 8 Tehdy pohnuľa ſe a zatřáſľa země/ zákľadowé hor pohnuli ſe/ a třáſli ſe pro rozhněwánj geº. 9 Dým wyſtupowaľ z chřjpj geho/ a oheň zžjragjcý z vſt geho/ odněhož ſe vhlj rozpáliľo. 10 Nakľoniw nebes, sſtaupiľ/ a mrákota [byľa] pod nohami geho, 11 A ſedě na Cherubjnu, letěľ: letěľ na peřj wětrowém. 12 Vděľaľ ſobě z temnoſtj ſkreyſſi/ wůkoľ ſebe ſtánek ſwůg z temných wod/ a huſtých obľaků. 13 Od bleſku před nim, obľakowé geho rozehnáni ſau, krupobitj, y vhlj řeřawé. 14 Y hřjmaľ na nebi Hoſpodin/ a Neywyšſſj wydaľ zwuk ſwůg, [y] krupobitj, a vhlj řeřawé. 15 Vyſtřeliľ y ſtřeľy ſwé, a rozptýliľ ge/ a bľýſkánjm čaſtým porazyľ ge. 16 Y vkázaľy ſe hľubiny wod/ a odkryti ſau zákľadowé okrſſlku/ pro žehránj twé Hoſpodine/ pro dchnutj wětru chřjpj twých. 17 Poſľaw s wýſoſti, vchopiľ mne/ wytáhľ mne z welilikých wod. 18 Wytrhľ mne od nepřjtele mého ſylného/ a od těch, kteřjž mne nenáwiděli, ačkoli ſylněgſſj mne byli. 19 Předſtihliť ſau mne byli w den trápenj mého/ ale Hoſpodin byľ mi podpora: 20 2. Přjčiny. Kterýž wywedľ mne na proſtranno: wytrhľ mne nebo mne ſobě obljbiľ. 21 Odpľatiľ mi Hoſpodin podlé ſprawedlnoſti mé/ podlé čiſtoty rukau mých nahradiľ mi. 22 Nebo ſem oſtřjhaľ ceſt Hoſpodinowých/ aniž ſem ſe bezbožně ſtrhľ Boha ſwého. 23 Wſſickni zagiſté ſaudowé geho [gſau] předemnau, a vſtanowenj geho neodložiľ ſem od ſebe. 24 Nýbrž vpřjmě chowaľ ſem ſe k němu/ a wyſtřjhaľ ſem ſe neprawoſti ſwé. 25 Protož odpľatiľ mi Hoſpodin podlé ſprawedlnoſti mé/ podlé čiſtoty rukau mých, [kteráž geſt] před očima geho. 26 Ty [Pane] [2] s miľoſrdným miľoſrdně nakľádáš/ a k člowěku vpřjmému, vpřjmě ſe máš: 27 K ſproſtnému ſproſtně ſe vkazugeš/ a s přewráceným přewráceně zacházýš. 28 Lid pak sſaužený wyſwobozugeš/ a [3] oči wyſoké ſnižugeš. 29 Ty zagiſté rozſwěcugeš ſwjci mau: Hoſpodin Bůh můg, oſwěcuge temnoſti mé: 30 Nebo w tobě proběhľ ſem wogſko/ a w Bohu ſwém přeſkočiľ ſem [y] zeď. 31 Boha tohoto ſylného, ceſta g~t dokonaľá/ wýmľuwnoſti Hoſpodinowy gſau přečiſſtěné/ [onť] gest ſſtjt wſſech kteřjž w něho daufagj. 32 Nebo kdo [geſt] Bohem, kromě Hoſpodina? a kdo ſkáľau kromě Boha naſſeho? 33 Ten Bůh ſylný přepaſuge mne vdatnoſtj/ a činj dokonaľau ceſtu mau: 34 Činj nohy mé gako ľanj, a na wyſokoſtech mých poſtawuge mne. 35 Včj ruce mé bogi/ tak že ľámi y ľučiſſtě oceliwé rukama ſwýma. 36 Tys mi také dodaľ ſſtjtu ſpaſenj ſwého/ a prawice twá podpjraľa mne/ a dobrotiwoſt twá mne zwelebiľa. 37 Rozſſjřiľ ſy krokům mým mjſto podemnau/ a nepodwrtľy ſe nohy mé. 38 Honiľ ſem nepřáteľy ſwé/ a poſtihľ ſem ge/ aniž ſem ſe nawrátiľ, až ſem ge wyhubiľ: 39 [Tak] ſem ge zraniľ, že nemohli powſtati, padſſe pod nohy mé. 40 Ty ſy zagiſté mne přepáſaľ vdatnoſtj k bogi/ powſtáwagjcý proti mně ſehnuľ ſy pode mne: 41 Nýbrž daľs mi ſſjgi nepřáteľ mých/ abych ty kteřjž mne nenáwiděli, wypléniľ. 42 Woľaliť ſau, ale nebyľo ſpomocnjka/ k Hoſpodinu, ale newyſľyſſeľ gich. 43 Y potřeľ ſem ge gako prach v powětřj/ gako bľato na vlicých rozſſľapaľ ſem ge. 44 Ty ſy mne wyproſtiľ z různic lidu/ a poſtawiľs mne w hľawu národům: lid kteréhož ſẽ neznaľ, ſľaužiľ mi. 45 Gakž gen zaſlechli/ vpoſlechli mne: cyzozemcy lhali mi. 46 Cyzozemcy ſwadli a třáſli ſe w ohradách ſwých. 47 3. Wděčnoſt Žiwť geſt Hoſpodin, a požehnaná ſkaľa má: protož buď wywyſſowán Bůh ſpaſenj meho: 48 Bůh Sylný, kterýž mi pomſty poraučj/ a podmaňuge mi lidi: 49 [Ty gſy] wyſwoboditeľ múg z [mocy] nepřateľ mých, také i nad powſtáwagjcý proti mně, wywýſſils mne/ a od člowěka vkrutného, wyproſtils mne. 50 [4]A protož chwáliti tě budu mezy národy, ó Hoſpodine/ a gménu twemu Žaľmy prozpěwowati: 51 Kterýž tak důſtogně wyſwobozugeš krale ſweho/ a činjš miľoſrdenſtwj pomazanému ſwému, Dawidowi, yſemeni geho, až na wěky.

 1. 1. Král. 22. 1.
 2. (???)
 3. Luk. 1. 52, 1 Petr. 5. 5.
 4. Řjm. 15. 9.

Žaľm XIX.Star. 18.
Wyvčugjcy, a modlitebný.
Dawid vkázaw, gak ſe Bůh wěcmi ſtvořenými y ſľowẽ swým wznámoſt vwozuge/ 13. modlj ſe, aby ho od hřjchů předeſſľých očiſtiľ, 14. od dalſſjch zdržeľ, 15. a w K. ſobě obljbiľ.

1 Přednjmu z Kantorů, Žaľm Dawidú.

2 Ohľáſſenj B. ſľáwy.
1. W Skutcých y widitedlných lidem y čitedlných.
NEbeſa wyprawugj ſľáwu Boha ſylneho/ a djlo rukau geho obľoha zwěſtuge. 3 Den po dni, wynáſſj řeč/ a noc po nocy, vkazuge vměnj. 4 Nenjť řeči, ani ſľow, [kdež by] nemohľ ſľyſſán býti hľas gegich: 5 [1]Po wſſj zemi rozcházý ſe zpráwa gegich/ a až do končin okrſſlku ſľowa gich: Sľunci [pak] rozbiľ ſtánek na nich/ 6 Kteréž gako ženich wycházý z pokoge ſwého/ weſelj ſe, gako vdatný rek, ceſtau běžeti mage. 7 Od končin nebes wýchod geho/ a obcházenj geho až zaſe do končin gegich/ a ničeho nenj, cožby ſe vkryti mohľo před horkoſtj geho. 8 Zákon Hoſpodinú g~t dokonaľý, očerſtwugjcý duſſi: 2. W ſlowu y těm hlupcům pochopitedlnem. Hoſpodinowo ſwědectwj prawé/ maudroſt dáwagjcý nevměľým. 9 Rozkazowé Hoſpodinowi přjmj, obweſelugjcý ſrdce: přikázanj Hoſpodinowo čiſte/ oſwěcugjcý oči. 10 Bazeň Hoſpodinowa čiſtá/ zuſtawagjcý na wěky: ſaudowé Hoſpodinowi prawj/ a k tomu y ſprawedliwj: 11 Mnohem žádoſtiwěgſſj gſau než zľato/ a než mnoho ryzýho zľata: ſľadſſj než med, a ſtred z pľáſtů. 12 Sľužebnjk twúg zagiſte gimi oſwěcowã býwa/ a kdož gich oſtřjhá, vžitek hogný má. 13 [Ale] pobľauzenjm kdo wyrozumj? Modlitba
1. Za očiſſtěnj hřjchů.
[Protož y] od tagných očiſť mne: 14 Y od z vmyſlných zdržůg ſľužebnjka ſwého/ aby nademnau nepanowali: a tehdyť dokonaľý budu/ a očiſſtěný odpřeſtaupenj welikéº. 15 2. Za přigetj na miľoſt w K. O ať gſau ſlowa vſt mých [tobě] přjgemná/ y přemyſſlowánj ſrdce mého p~d tebau/ Hoſpodine ſkaľo má, a wykupiteli můg.

 1. Řjm. 10. 18.

Žaľm XX.Star. 19.
Modlitebny.
Modlitba za Krale/ 7. a potěſſené ſwědectwj o naplněnj gj/ 8. S doľoženjm přjčin toho/ 10. y kratičkým též modlitby obnowenjm.

1 Přednjmu Zpěwáku Žaľm Dawidú.

2 Modlitba za Dawida krále. WYſľyſſiž tě Hoſpodin w den sſauženj/ k zwýſſenj tě přiweď gméno Boha Jákobowa: 3 Seſſliž tobě pomoc z Swatyně/ a z Syona vtwrzůg tě: 4 Rozpomeniž ſe na wſſecky oběti twé/ a zápaľy twe w popeľ obrať. Selah. 5 Deyž tobě [wſſe] podle ſrdce twéº/ a wſſelikau radu twau wyplň. 6 Y budeme prozpěwowati o ſpaſenj twém/ a we gménu Boha naſſeho, korauhwe wyzdwihneme: naplniž Hoſpodin wſſecky proſby twé. 7 Vſtawenj ſe w daufánj giſté o wyſľyſſenj gj. Nynjť ſme poznali, že Hoſpodin zachowaľ ſwého Pomazaného/ a že geg wyſľyſſeľ s nebe ſwateho ſwého: [nebo] w geho přeſylné prawicy geſt ſpaſenj. 8 Tito w wozých, ginj w konjch [daufagj]/ ale my gméno Hoſpodina Boha naſſeho ſobě připomjnáme: 9 [A protož] oni ſehnuti ſau, a padli/ ale my powſtali ſme, a zmužile ſtogjme. 10 Hoſpodine zachowáweyž [nás]/ y Kráľ [1] ať ſľyſſj nás, když [k němu] woľati budeme.

 1. t. Kryſtus.

Žaľm XXI.Star. 20.
K wdečnosti probuzugjcý.
Dawid předľožiw dobrodinj Božj ſobě včiněná, 8. ano y budaucý ſwůg způsob/ 9. nepřátľům zahynutj oſwědčuge, 14. a za rozſſjřenj ſľáwy Božj ſe modlj.

1 Přednjmu z Kantorů, Žaľm Dawidú.

2 Wyprawowánj dobrodinj Božjch HOſpodine w ſýle twé raduge ſe kráľ/ a w ſpaſenj twém weſelj ſe přenáramně. 3 Žádoſt [1] ſrdce geho daľ ſy gemu/ a pſbě rtů geho neodepřeľ ſy. Selah. 4 Předſſeľ ſy geg zagiſté hogným požehnánjm/ wſtawiľ ſy na hľawu geº korunu z ryzýho zľata. 5 Žiwota požádaľ od tebe/ a daľ ſy mu prodlenj dnů na wěky wěků. 6 Weliká gẽ ſľáwa geho w ſpaſenj twém/ důſtognoſtj a kráſau přioděľ ſy geg. 7 Nebo ſy geg wyſtawiľ [za přjkľad] hogného požehnánj, až na wěky/ rozweſeliľ ſy geg radoſtj obljčege ſwého. 8 A poněwadž král daufá w Hoſpodina, a w miľoſrdenſtwj Neywyšſſjho/ nepohneť ſe. 9 Mocy nad nepřáteľy Nagdeť ruka twá wſſecky nepřáteľy ſwé/ doſáhne prawice twá těch, kteřjž tě nenáwidj: 10 Vwržeš ge gako do pecy ohniwé, w čas rozhněwánj ſwého: Hoſpodin w prchliwoſti ſwé ſehľtj ge/ a oheň sžjře ge: 11 Plémě gegich z země wyhľadjš a ſýmě gegich z ſynů lidſkých. 12 Nebo ſau proti tobě vkľádali zľoſt/ myſlili na neſſlechetnoſt, [ač gi doweſti] nemohli. 13 Protož ge wyſtawjš za cýl, na tětiwa ſwá přikľádati budeš proti twáři gegich. 14 Modlitba Zgewiž, ſe ó Hoſpodine, w ſýle ſwé/ a budemeť zpjwati, a oſľawowati vdatnoſt twau.

 1. Njž 37. 4.

Žaľm XXII.Star. 21.
Prorocký, a modlitebný.
Prorokuge o vtrpenjch Kryſtowých/ w nichž horliwě ſe modliw, že wyſľyſſán geſt, ſwědčí. 23. Kněžſtwj a králowſtwj geho wěčné, ke wſſj Cýřkwi že přináležj, vkazuge.

1 Přednjmu Zpěwáku, k čaſu gitřnjmu, Žaľm Dawidú.

2 Modlitba BOže můg, [1] Bože můg, pročež ſy mne opuſtiľ? wzdáliľs ſe od ſpaſenj mého a od ſľow nařjkánj mého. 3 Bože můg, přes [ceľý] den woľám, a neſľyſſjš/ y w nocy a nemohu ſe vtagiti. 4 Ty zagiſté [gſy] ſwatý/ zuſtáwagjcý wždycky, k weliké chwále Izraelowi. 5 W toběť daufali otcowé naſſi: daufali/ a wyſwobozowaľs ge. 6 K tobě woľáwali/ a ſpomáhals gim; w tobě daufali/ a nebýwali zahanbeni. 7 Gá pak čerw gſem, a ne čľowěk/ vtržka lidſká/ a powrhel, wůbec. 8 Wſſickni kteřjž mne widj poſmjwagj ſe mi/ oſſklebugj ſe/ a hľawami [2] potřáſagj, [řjkagjce]; 9 Spuſtiľtě ſe na Hoſpodina/ nechť ho wyſwobodj/ nechať geg wytrhne/ poněwadž ſe mu w něm zaljbiľo. 10 [3] Geſſto ty gſy kterýž ſy mne wywedľ z žiwota/ vſtawiw mne w daufánj, při prſjch matky mé. 11 Na tebeť gſem vwržen od narozenj ſwého/ od žiwota matky mé, Bůh můg ty gſy. 12 Newzdalůgž ſe odemne/ nebo sſauženj bljzké geſt, a nemám ſpomocnjka. 13 Obkličugjť mne býkowé mnozý/ ſylnj [woľowé] z Bázan [4] obſtupugj mne: 14 Otwjragj na mne vſta ſwá/ [gako] lew rozſapáwagjcý a řwaucý. 15 Gako woda rozpľynuľ ſem ſe/ a rozſtaupiľy ſe wſſecky koſti mé/ a ſrdce mé gako woſk rozpuſtiľo ſe, v proſtřed wnitřnoſtj mých: 16 Wyprahľa gako ſtřepina ſýľa má/ a gazyk můg přilnuľ k dáſnjm mým/ anobrž w prachu ſmrti poľožiľs mne. 17 Nebo pſy obſkočili mne/ rota zľoſtnjků oblehľa mne/ zprobjgeli ruce mé, y nohy mé. 18 Mohľ bych s čjſti wſſecky koſti ſwé/ oni [pak] hledj na mne, a djwagj ſe mi: 19 Dělj mezy ſebau raucha má/ [5] a o můg oděw mecý los. 20 Ale ty Hoſpodine newzdaľůgž ſe/ ſýľo má, přiſpěg k ſpomoženj mému. 21 Vychwať od meče duſſi mau/ a z moci pſú gedinkau mau. 22 Zachoweg mne od vſt lwa/ a od rohů gednorožcowých wyproſť mne. 23 Chwáľa. [Y] budu wyprawowati [6] bratřjm ſwým, o gménu twém/ v proſtřed ſhromážděnj chwáliti tě budu, [řka]; 24 Kteřjž ſe bogjte Hoſpodina, chwalte geg/ wſſecko ſýmě Jákobowo ctěte geg/ a bog ſe ho wſſecka rodino Izraelowa. 25 Nebo nepohrdá, ani ſe odwracý od trápenj ztrápeného/ aniž ſkrýwá twáři ſwé od něho/ nýbrž když k němu woľá, wyſľýchá [geg]. 26 O tobě chwáľa má [7] w ſhromážděnj welikém/ ſliby ſwé plniti budu před těmi kteřjž ſe bogj tebe. 27 Gjſti budau tiſſj, a naſyceni budau/ Proroctwj o Cýrkwi. chwáliti budau Hoſpodina ti kteřjž ho hledagj/ žiwo bude ſrdce waſſe na wěky. 28 [8]Rozpomenau a obrátj ſe k Hoſpodinu, wſſecky končiny země/ a ſkľáněti ſe budau před njm wſſecky čeledi národů. 29 Nebo Hoſpodinowo geſt králowſtwj/ a onť panuge nad národy. 30 Gjſti budau a ſkľaněti ſe před njm wſſickni tučnj země/ gemu ſe kľaněti budau, wſſickni sſtupugjcý do prachu/ a kteřjž duſſe ſwé nemohau při žiwotu zachowati. 31 Sýmě [gegich] ſľaužiti mu bude, [a] přičteno bude ku Pánu w každém wěku. 32 Přigdauť, a lidu kterýž z nich wygde, wyprawowati budau ſprawedlnoſt geho: nebo [gi ſkutkem] wykonaľ.

 1. Mat. 27. 26., Mar. 25. 34
 2. 2 Kráľ 16. 5. 6. etc., Mat. 27. 19.
 3. Njž 71. 6.
 4. Deut. 32. 14.
 5. Mat. 27. 35., Mar. 25. 24., Jan 19. 34.
 6. Jan. 20. 17., Židům 2. 12.
 7. Njž 35.13., Item 48. 17.
 8. Izai. 60. 14.

Žaľm XXIII.Star. 22.
Wyvčugjcy, a k wděčnoſti probuzugjcý.
Prorok, Boha paſtýřem ſwým ſebe pak owcý býti vyznawage, 2. wyprawuge péči geho/ 6. y w náděgi o dalſſjm opatrowanj ſe vſtawuge.

1 Žaľm Dawidú.

Péče a Opatrowánj Božj. HOſpodin [1] geſt můg paſtýř, nebudu mjti nedoſtatku: 2 Na paſtwách zelených paſe mne/ k wodám tichým mne přiwodj: 3 Duſſi mau očerſtwuge/ wodj mne po ſtezkách ſprawedlnoſti, pro gméno ſwé. 4 Byť mi ſe doſtalo gjti přes vdolj ſtjnu ſmrti/ nebuduť ſe báti zleho: [2] nebo ty ſemnau gſy: prut twůg a hůl twá, toť mne potěſſuge. 5 Strogjš ſtůľ před obljčegem mým/ naproti mým nepřateľům/ pomazugeš olegem hľawy mé/ kalich můg [naléwáš] až opľýwá: 6 Nadto y dobrota a miľoſrdenſtwj náſledowati mne budau, po wſſecky dny žiwota mého/ a přebýwati budu w domě Hoſpodinowě za dľauhe čaſy.

 1. Iza. 40. 11., Gere. 21. 4., Ezech. 24. 23., Jan 10. 11. 1 Petr. 2. 25.
 2. Řjm. 8. 31.

Žaľm XXIIII.Star. 23.
Wyvčugjcy.
Vkázaw prorok, Kdo a gaký kral, geſt Hoſpodin/ 3. tež, Kdo ſpoľu obywatelé a lid geho/ 7. k ſtawenj Chrámu a Truhľy Božj do něho wneſenj napomjná.

1 Žaľm Dawidú.

Moc Božj. HOſpodinowa [1] geſt země, a plnoſt gegj/ okrſſlek země, y ti, kteřjž obýwagj na něm. 2 Nebo on gi na moři zaľožiľ/ a na řekách vpewniľ gi. 3 Kdo wſtaupj na horu Hoſpodinowu? a kdo ſtane na mjſtě ſwatém geho? 4 Audowé Cýrkwe/ [Ten kdož geſt] rukau newinných, a ſrdce čiſtého/ kdož neobracý duſſe ſwé k marnoſti, a nepřiſahá ľſtiwě: 5 [Ten] přigme požehnánj od Hoſpodina/ a ſprawedlnoſt, od Boha ſpaſitele ſwého. 6 Toť geſt národ hledagjcých geho/ hledagjcých twáři twe [ó Bože] Jákobú. Selah 7 A poddanoſt Kryſtu Krali. Pozdwihnětež ó brány ſwrchků ſwých/ pozdwihnětež ſe wrata wěčná/ aby wgjti mohľ kral ſľáwy. 8 Kdož geſt to ten kral ſľáwy? Hoſpodin ſylný a mocný/ Hoſpodin vdatný wálečnjk. 9 Pozdwihnětež ó brány ſwrchků ſwých/ pozdwihněte ſe wrata wěčna/ aby wgjti mohľ kral ſľáwy. 10 Kdož geſt to ten kral ſľáwy? Hoſpodin záſtupů/ onť geſt Král ſľáwy. Selah.

 1. 1 Kor. 10. 26., Žaľm 50. 12.

Žaľm XXV.Star. 24.
Modlitebný
Modlitba za to/ aby Bůh Dawida ſľowem y duchem ſwým zprawowaľ. 8. Welebenj dobroty Božj a ſſtěſtj bogjcých ſe Boha/ 16. a opět modlitba.

1 [Žaľm] Dawidú.

Modlitba K Toběť Hoſpodine duſſe ſwé pozdwihugi: 2 Bože můg, w toběť naděgi ſkľadam/ nechť negſem zahanben/ aby ſe neradowali nepřátele mogi nademnau. 3 A takť y wſſickni kteřjž na tě očekáwagj, zahanbeni nebudau: [1] zahanbeni budau, kteřjž ſe přewráceně magj bez přjčiny. 4 Ceſty ſwé Hoſpodine vweď mi w známoſt/ [a] ſtezkám ſwým wyuč mne. 5 Deyž ať chodjm w prawdě twé/ a povčůg mne: nebo ty gſy Bůh ſpaſytel můg/ na tebeť očekáwám dne každeho. 6 Rozpomeň ſe na ſlitowánj ſwá, Hoſpodine/ a na miľoſrdenſtwj ſwa, kteráž gſau od wěků. 7 Hřjchů mľadoſti me, a přeſtaupenj mých nezpomjney/ [ale] podle miľoſrdenſtwj ſweho, pamětliw buď na mne, pro dobrotu ſwau, Hoſpodine. 8 Zwelebowánj Božj dobroty Dobrý a přjmý [geſt] Hoſpodin/ a protož wyvčuge hřjſſnjky ceſtě [ſwé]: 9 Půſobj to, aby tiſſj chodili w ſaudu/ a wyvčuge tiché ceſtě ſwé. 10 Wſſecky ſtezky Hoſpodinowy, [gſau] miľoſrdenſtwj a prawda/ těm kteřjž oſtřjhagj ſmľauwy geho, a ſwědectwj geho. 11 Pro gmeno ſwe, Hoſpodine, odpuſť neprawoſt mau, neboť g~t weliká. 12 Který geſt čľowěk geſſto ſe bogj Hoſpodina, gehož wyvčuge, kterauby ceſtu wywoliti měľ? 13 Duſſe geho w dobrem přebýwati bude/ a ſýmě geho dědičně obdržj zemi. 14 Tagemſtwj Hoſpodinowo [zgewné g~t] těm, kteřjž ſe geho bogj/ a w známoſt gim vwodj ſmľauwu ſwau. 15 Oči me wždycky [patřj] k Hoſpodinu/ on zagiſté z leči wywodj nohy mé. 16 PopatřižModlitba na mne/ a ſmiľůg ſe nademnau/ neboť gſem opuſſtěný, a ſtrápený. 17 Sſauženj ſrdce mého rozmnožugj ſe/ z vzkoſtj mých wyweď mne. 18 Wiz trápenj mé, a bjdu mau/ a odpuſť wſſecky hřjchy mé. 19 Wiz nepřáteľy mé/ gak mnozj gſau/ a nenáwiſtj neſſlechetnau nenáwidj mne. 20 Oſtřjhey duſſe mé/ a wytrhni mne, ať negſem zahanben/ neboť w tebe daufám. 21 Sproſtnoſt a vpřjmnoſt nechať mne oſtřjhagj/ nebo na tě očekáwám. 22 Wykup, ó Bože, Izraele ze wſſeligakých vzkoſtj geho.

 1. Wýš 18. 27.

Žaľm XXVI.Star. 25.
Modlitebný.
Modlj ſe tuto Dawid S. za wyſwobozenj z mocy nepřáteľ/ 3. přičemž ſwau newinnoſt a při Božj ſľužbě ceľost oſwědčuge, 12. též y wděčnoſt zaſlibuge.

1 Žaľm Dawidú.

SVď mne Hoſpodine/ nebo gá w vpřjmnoſti ſwé chodjm/ a w [tě] Hoſpodina daufám/ nepohnuť ſe. 2 Z prubůgž mne Hoſpodine/ a zkus mne/ [1] přepal ledwj má, y ſrdce mé. 3 Miľoſrdenſtwj twé zagiſté před očima mýma geſt/ Oſwědčenj newiny a chodjm ſtále w prawdě twé. 4 [2]S lidmi marnými neſedám, a s pokrytci [w ſpolek] newcházjm. 5 W nenáwiſti mám ſhromážděnj zľoſtnjků/ a s bezbožnými ſe nevſazugi: 6 Vmýwám w newinnoſti ruce ſwé/ poſtawugi ſe při oľtáři twém Hoſpodine: 7 Abych [tě] hľaſytě chwáliľ a wyprawowaľ wſſecky diwné ſkutky twé. 8 Hoſpodine, gáť miľugi obydlj domu twého/ a mjſto, přjbytku ſľáwy twé. 9 Modlitba Nezahrnůgž s hřjſſnými duſſe mé/ a s lidmi wražedlnými, žiwota mého: 10 W gegichž rukau [gẽ] neſſlechetnoſt a prawice gegich wzátků plná. 11 Gá pak w vpřjmnoſti ſwé chodjm/ wykupiž mne/ a ſmiľůg ſe nademnau. 12 Noha má ſtogj na rowině: W shromážděnjch [ſwatých] dobrořečiti budu Hoſpodinu.

 1. Wýš 7. 10.
 2. Wýš 1. 2.

Žaľm XXVII.Star. 26.
W daufánj vſtawugjcy, a modlitebny.
Dawid S. moc ſwého w Bohu daufánj předkľádage/ 4. Za wolnoſt k chozenj do domu páně, 9. za pomoc, 11. včenj a wedenj, též za zachowánj od nepřáteľ ſe modlj: 14. A k očekáwánj na Hoſpodina napomjná.

1 Dawidú.

Daufánj w Boha HOſpodin ſwětlo mé, a ſpaſenj mé/ kohož ſe budu báti? Hoſpodin ſýľa žiwota mého/ kohož ſe budu ſtraſſiti? 2 Vtok včiniwſſe na mne zľoſtnjcy, k ſežránj těľa mého, protiwnjcy mogi a nepřátelé mogi, ſami ſe potkli, a padli. 3 [Protož] byť y ſtany ſwé proti mně rozbili/ nebude ſe lekati ſrdce mé: byť ſe pozdwihľa proti mně [y] wálka, na toť ſe gá ſpauſſtjm. 4 Gedné wěcy žádaľ gſem od Hoſpodina/ téť [wždy] hledati budu; [1] Abych přebýwaľ w domě Hoſpodinowě, po wſſecky dny žiwota ſwého/ a ſpatřowaľ okraſu Hoſpodinowu, a zpytowaľ w chrámě geho. 5 [2]Nebo [tu] mne vkryge w Stánku ſwém, w den zľý/ ſchowá mne w ſkreyſſi ſtanu ſwého/ a na ſkáľu wyzdwihne mne. 6 A tak wywýſſena bude hľawa má, nad nepřáteľy mými, kteřjž mne obkljčili: y budu obětowati w Stánku geho oběti pléſánj/ prozpěwowati, a chwáľy wzdáwati budu Hoſpodinu. 7 Modlitba Sľyš mne Hoſpodine, hľaſem woľagjcýho, a ſmiľůg ſe nademnau/ y wyſľyš mne. 8 O tobě přemýſſlj ſrdce mé, [že weljš, řka;] Hledeyte twáři mé: [a protož] twáři twé Hoſpodine, hledati budu. 9 Neſkrýweyž twáři ſwé předemnau/ aniž zamjtey w hněwě ſľužebnjka ſwého/ ſpomoženj mé býwaľ sy/ neopauſſtěg mne/ aniž ſe mne zhoſſťůg, Bože ſpaſenj mého. 10 [3] Ačkoli otec můg a matka má mne opuſtili/ Hoſpodin wſſak mne [k ſobě] přiwine. 11 [4] Wyvč mne Hoſpodine ceſtě ſwé/ a weď mne po ſtezce přjmé/ pro ty genž mne ſtřehau. 12 Newydáweyž mne ljboſti protiwnjků mých: neboťby oſtáli proti mně ſwědkowé ľžiwj/ y ten genž dýſſe vkrutnoſtj. 13 Bychť newěřiľ, že vžjwati budu dobroty Hoſpodinowy, [5] w zemi žiwých, [nikolibych neoſtáľ]. 14 Napomenutj k daufánj. Očekáweyž na Hoſpodina/ poſylň ſe/ a [onť] poſylnj ſrdce twého/ protož očekáwey na Hoſpodina.

 1. Wýš 25. 6.
 2. Njž 52. 7.
 3. Izai. 63. 16., Item 64. 8.
 4. Žaľm 1. 9.
 5. Njž 116. 9.

Žaľm XXVIII. Dawid S., modliľ ſe za to aby nebyľ treſtán s bezbožnjky/ 4. ale oni aby zaſľauženau mzdu ſwau wzali. 6. Wyſľyſſán pak gſa Bohu děkuge, 9. a Cýrkwi dobrých wěcý žádá.

1 Dawidú.

Modlitba K Toběť Hoſpodine woľám, ſkáľo má/ neodmlčůgž mi ſe/ abych, neozwaľli by mi ſe, nebyľ podobný včiněn těm, kteřjž sſtupugj do hrobu. 2 Wyſľýchey hľas pokorných modliteb mých/ kdyžkoli k tobě woľám/ když pozdwihugi rukau ſwých k Swatyni ſwatoſti twé. 3 Nezahrnůg mne s bezbožnjky/ a s těmi kteřjž páſſj neprawoſt kteřjž [1] mľuwjwagj pokog s bližnjmi ſwými/ ale přewrácenoſt geſt w ſrdcých gegich. 4 Deyž gim podlé ſkutků gegich, a podlé zľoſti neſſlechetnoſtj gegich: podlé práce rukau gegich dey gim/ zapľať gim zaſľauženau mzdu gegich. 5 Nebo nechtj myſli přiľožiti k ſkutkům Hoſpodinowým/ a k djľu rukau geho: [protož] podwrátj ge/ a nebude gich wzděľáwati. 6 Chwáľa Požehnaný Hoſpodin: nebo wyſľyſſeľ hľas pokorných modliteb mých. 7 Hoſpodin geſt ſýľa má [2] a ſſtjt můg/ w němť geſt ſľožiľo naděgi ſrdce mé/ a dána mi pomoc: protož ſe wesſelj ſrdce mé/ a pjſničkau ſwau oſľawowati geg budu. 8 Hoſpodin geſt ſýľa ſwých [3] : a ſýľa hogného ſpaſenj Pomazaného ſwého on geſt. 9 Spas lid ſwůg [Hoſpodine] a požehney dědictwj ſwému/ a pas ge, y wywyš ge, až na wěky.

 1. (???) 9. 8.
 2. Wýš 3. 4.
 3. Njž 29. 11.

Žaľm XXIX.Star. 28.
K chwále ponaukagjcy a wyvčugjcy
Wzbuzuge k oſľawowánj Boha/ z toho, že ſe zgewuge, 3. y ſkrze wěcy přirozené/ gako hřjmánj: 9. y ſkrze zwľáſſtnj miľoſt/ gjž podáwá Cýrkwi w ſľowu ſwém.

1 Žaľm Dawidú.

Napomenutj k B. chwále. WZdeyte Hoſpodinu welikomocnj, wzdegte Hoſpodinu čeſt a ſýľu. 2 Wzdeyte Hoſpodinu ſľáwu gména geho: ſkľáněgte ſe Hoſpodinu, w ozdobě ſwatoſti. 3 Wyprawowánj mocy Božj. Hľas Hoſpodinůw nad wodami: Bůh ſylný ſľáwy, hřjmánj wzbuzuge: Hoſpodin [to činj] nad wodami mnohými. 4 Hľas Hoſpodinú [přicházý] s mocý: Hľas Hoſpodinú s welebnoſtj. 5 Hľas Hoſpodinú ľáme cedry/ rozrážjť Hoſpodin cedry Libánſké, 6 A činj, aby ſkákali gako teľata/ Libán a Syryon, gako mľadý gednorožec. 7 Hľas Hoſpodinú rozkřeſáwá pľamen ohně. 8 Hľas Hoſpodinú k boleſti přiwodj pauſſť/ k boleſti přiwodj Hoſpodin pauſſť Kádes. 9 Hľas Hoſpodinú to činj, že ľaně pľodu pozbýwagj/ obnažuge y leſy. Ale w Chrámě ſwém, wſſecku ſwau ſľáwu wyprawuge. 10 [1]Hoſpodin nad potopau ſeděľ/ a budeť ſeděti Hoſpodin [gſa] králem [y] na wěky. 11 Hoſpodin ſýľau lid ſwůg dařj/ Hoſpodin požehná lidu ſwému w pokogi.

 1. Gene. 1. 2., Item 7. 1,23.

Žaľm XXX.Star. 29.
Ponaukagjcy k chwále Božj.
Dawid wyſwobozen gſa z rukau Abſolonowých, Boha ſľawj/ 5. A poboných ktémuž pobjzý/ 8. bjy předeſſłé, 12. y nawrácen ſwé k prwnj důſtognoſti wyprawuge/ a ſlib wděčnoſti Bohu činj.

1 Žaľm pjſně, při poſwěcenj domu Dawidowa.

2 Wděčnoſt ku P. B. WYwyſſowati tě budu Hoſpodine: nebo ſy wywýſſiľ mne/ aniž ſy obradowaľ nepřáteľ mých nademnau. 3 Hoſpodine Bože můg, k toběť ſem woľaľ/ a vzdrawiľ ſy mne. 4 Hoſpodine, wywedľ ſy z pekľa duſſi mau, obžiwiľ ſy mne, abych s ginými nesſtaupiľ do hrobu. 5 Napomenutj k geho chwale Žaľmy zpjweyte Hoſpodinu ſwatj geho/ a oſľawůgte památku ſwatoſti geho. 6 [1] Nebo na kratičko trwá w hněwě ſwém/ [wſſecken pak] žiwot, w dobré ljbeznoſti ſwé: z wečera potrwá pľáč/ ale z gitra nawrátj ſe prozpěwowánj. 7 Y gáť ſem řekľ, když mi ſe ſſťaſtně wedlo; Nepohnu ſe na wěky. 8 [Nebo] ty Hoſpodine podlé dobře ljbezné wůle ſwé, ſýľau vpewniľ ſy horu mau: [ale gakž] ſy ſkryľ twář ſwau/ byľ gſem přeſtraſſen. 9 Modlitba z vzkoſti činěná y potěſſeně ſplněná. Y woľaľ gſem k tobě Hoſpodine/ Pánu pokorně ſem ſe modliľ, [řka]; 10 Gaký [bude] vžitek z mé krwe, geſtliže sſtaupjm do gámy? [2] Zdaliž tě prach oſľawowati bude? Zdaliž zwěſtowati bude prawdu twau? 11 Wyſľyſſiž Hoſpodine/ a ſmiľůg ſe nademnau: Hoſpodine, budiž můg ſpomocnjk. 12 Y obrátiľ ſy mi pľáč můg w pléſánj/ odwázaľ ſy pytel můg/ a přepáſaľs mne wesſeljm. 13 Slib o budaucý wděčnoſti. Protož tobě žaľmy zpjwati bude gazyk [můg] a nebude mlčeti: Hoſpodine, Bože můg/ na wěky tě oſľawowati budu.

 1. Izai. 54. 8.
 2. Žaľm 6. 6., Item 115. 27., Izai. 38. 18.