Velký Olomouc/Sociální péče a zdravotnictví Velkého Olomouce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Velký Olomouc
Podtitulek: Informace o jeho přítomném stavu a jeho významu
Autor: anonymní
Zdroj: Původní vydání
Vydáno: nákladem hlavního města Olomouce, 1924
Licence: PD anon 70

O sociální péči v Olomouci, příštím to sídle župy, je dostatek postaráno. Dosavadní dobročinné ústavy a spolky byly rozmnoženy o celou řadu dalších sociálních zařízení a organisací, které byly vyvolány v život hlavně bědnými poměry doby válečné a poválečné. Přiložili tu ruce k dílu nejen jednotlivci a různé korporace, nýbrž také činitelé veřejní: obec, země a stát.

Česká správa obce zřídila hned po převratě Městský úřad pro sociální péči, do jehož kompetence náležejí: věci bytové, péče o mládež, chudinství, dobročinnost, nadace a veškeré ostatní sociální věci. V roce 1923 vyřídil tento úřad celkem 5451 spisů, z nich 987 žádostí o podporu v nezaměstnanosti. K němu druží se Zprostředkovatelna práce, v níž se přihlásilo v roce 1923 5332 osob o práci, z nichž 2818 práci obdrželo.

Chudobinec a zaopatřovací ústav pro zchudlé měšťany mají v ošetřování 98 dospělých a 4 děti; personál čítá 13 osob. Ústav tento nestačí již svému účelu a proto obec zamýšlí v brzku zbudovati nový, rozsáhlejší chorobinec.

V městské noclehárně našlo 660 osob útulek.

O invalidy a válečné poškozence pečuje jednak Místní skupina družiny čs. válečných poškozenců (150 členů), jednak Okresní úřadovna pro válečné poškozence, která v roce 1923 vyřídila 17.333 spisů.

Péče o mládež je z větší části soustředěna ve spolku Okresní péče o mládež. Tato má 2402 členy a roční její potřeba činí 180.000 Kč. Vydržuje Sirotčinec v Křelově (54 dětí) a Denní útulek pro děti bez dozoru (90 dětí). Kancelář nalézá se v radnici, má dva tajemníky, 1 písařku a 1 sociální pracovnici. Dále má ještě následující odbory: Ochrana matek a kojenců, spravující Jesle na Hradě pro 20 kojenců do 2 let, pak 3 Poradny pro matky a kojence, ve vnitřním městě, v Olomouci-Hodolanech a Olomouci-Hejčíně, dále Odbor rodinné péče, Odbor dorostový s poradnou pro volbu povolání, Odbor pro feriální kolonie, který v roce 1923 vyslal 240 dětí na letní pobyt, pak Odbor ošacovací a stravovací, který v roce 1923 ošatil 1200 dětí a vydal za přispění dobročinného komitétu dám 25.337 obědů. V poslední době založen Spolek pro prázdninovou péči o děti. Okresní péči o mládež je také svěřeno Poručenství z povolání a generální. Těchto poručenstev bylo v roce 1923 1046, z toho 857 nad dětmi nemanželskými.

Připojena je k ní též Úřadovna pro péči o mladistvé provinilce do 18 let, která se uplatnila v 96 případech v roce 1923.

V oboru sociální péče o mládež jsou dále činnými: Poradna našim dětem spravovaná Kuratoriem a vydržovaná obcí a ministerstvem zdravotnictví; v roce 1923 vykonáno v ní 10.945 ordinací školních dětí a v evidenci má 4543 dětí; Sirotčinec klášterní na Novosadech pečuje o 26 dětí, Dobročinný komitét dámDobročinný spolek dám na Úřední Čtvrti provádějí stravování mládeže s okresní péčí a Matice cyrilometodějská stará se o nábožensko-mravní výchovu mládeže.

O chlapecký dorost vede péči Učňovská útulna, v níž umístěno na celé zaopatření 17 učňů, dále Učňovská besídka všeobecnáUčňovská besídka podkovářská; obě navštěvuje asi 70 učňů.

O dívčí dorost se stará Sdružení pokrokových žen, Křesťan.-sociál. spolek žen a dívek v různých kursech, dále Ústav hr. Pöttinga, Škola rodinná, Konvent Dominikánek v ŘepčíněKlášter Uršulinek v Olomouci.

Ymka, která se organisovala v Olomouci v roce 1921, má zde vlastní dům a vytkla si za úkol vychovávati charakter mladých mužů a pomáhati mladíkům dneška, aby se stali celými muži zítřka. Nejdůležitější obory její činnosti jsou: tělovýchova, společenská výchova, činnost duchovní a mravní.

Svaz čs. charity v Olomouci je ústředím veškeré katolické dobročinnosti, kterou hají a šíří slovem a tiskem i jinými zákonnými prostředky. Vybudoval Ústav mrzáčků v Tršicích, kde je umístěno 21 hochů těžce zmrzačených, pak Sirotčinec v Lukově s 28 dětmi a v rodinách umístil v roku 1923 celkem 74 dětí.

Odbočka Čs. Červeného kříže vede si též čile, má na 6000 členů, vydala na léčebném a podporách v roce 1923 6566 Kč a hodlá v brzku zříditi v lesnaté krajině ozdravovnu. Ošetřování nemocných v rodinách a nemocnici věnují se Milosrdné sestry v Mariánské ulici, zaopatřování starých osob ku práci neschopných spolek Útulna sv. Alžběty, který má dva domy, v nichž umístěno 18 chudých, a konečně dobročinné péči o chudé Spolek bl. Jana Sarkandra a sv. Antonína, který podporoval v roce 1923 319 chudých osob a rozdal 1520 kg potravin.

V posledních dnech zahájena akce pro zřízení Útulku nemanželských matek a kojenců, jakožto župního nalezince při porodnici v Olomouci.

Němci mají v Olomouci: Deutsche Jugendfürsorge, 2 Mutterberatungsstellen, Deutsche Frauenvereinigung, Grippe, Kinderheim, Frauenwohltätigkeitsverein a 2 Lehrlingshorte.

Také zdravotnictví je ve Velkém Olomouci pěkně organisováno.

Město má svůj zdravotní úřad s 6 lékaři. Je rozděleno na 5 zdravotních obvodů vždy s jedním lékařem. Dále má 2 zvěrolékaře, jeden je správcem městské porážky, druhý má tržní dozor nad potravinami a vede chemicko-bakteriologický ústav.

Lékařů všech v Olomouci je 66, z nich 21 specialistů, 11 zubních. Zubních techniků je 8, porodních asistentek 56, lékáren 8 a drogerií 9.

V roce 1923 bylo porodů celkem 1427 (z toho v porodnici 330), kdežto úmrtí 591 ze 57.049 obyvatelů.

Zemským nákladem jsou vydržovány Mor. zem. ústavy (veřejná nemocnice a porodnice). Nemocnice má oddělení interní, dermatologicko-venerické, chirurgické, oční, ginaekologicko - porodnické, stanici röntgenologickou a prosekturu se státní bakteriologickou stanicí. Primářů je 7, sekundárních lékařů 17, počet lůžek v nemocnici 513, v porodnici 117, infekčních pavilonů 7. V roce 1923 bylo ošetřováno v nemocnici 7056 osob, v porodnici 1937 osob.

Nemocenských pokladen je 6 a to Okresní nemocenská (v roce 1923 členů 18.198, podpor vyplaceno 4,688.164 Kč, lékařů praktických 24, specialistů 14, zubních 5), Nemocenská pokladna soukromých úředníků a zřízenců (členů 3.717, podpor vyplaceno 153.585 Kč), Nemocenský pokladna pomocníků společenstva živností šatících a ozdobných (členů 1116, podpor 157.053 Kč), Společenská pokladna nemocenská živností potravních (členů 1126, podpor 227.077 Kč), Nemocenská pokladna obchodního gremia (členů 1070, podpor 175.650 Kč) a Společná nemocenská pokladna živností stavebních (členů 886, podpor 422.715 Kč).

Dobrovolná záchranná stanice zakročila v roce 1923 v 1528 případech a to ve 1331 ve dne a 197 v noci, mužů 728, žen 582, dětí 169.

Masarykova liga proti tuberkulose (250 členů) má vlastní poradnu s horským sluncem, provádí též roentgenování.

Zemský spolek pro potírání chorob pohlavních (členů 200), nedávno ustavený, zřizuje také poradnu pro pohlavní nemoce.

Také Skauti mají zde svůj domov. Hříšť je značný počet. Z nich dlužno uvésti hříště Sokola, Orla, Sport. klubu, Děl. těl. jednoty, Posád. velitelství, Ymky, Čes. sport. společnosti a j.

Obec přikročí ještě letos k vybudování lidového domu pro sociální péči zdravotní, kde mají býti soustředěny všechny poradny a instituce pro potírání chorob sociálních.

Z uvedeného je viděti, že práci na poli sociální i sociálně-zdravotní péče daří se v Olomouci dobře a lze doufati, že v krátké době bude město všemi humánními institucemi opatřeno, jakých doba vyžaduje.