Ottův slovník naučný/Čechy/Školy obchodní

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Školy obchodní
Autor: Rudolf Hutterer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 204–205. Dostupné online.
Licence: PD old 70
3. Školy obchodní.

Počátek vyučování vědám obchodním v Čechách učiněn zavedením příslušných výkladů při polytechnice v Praze (založ. r. 1806). Též na školách reálných, jichž prvá třída otevřena v Praze teprve r. 1834, vyučováno naukám obchodním, ovšem v míře velice skrovné. R. 1850 zařízeno v místnostech pražské polytechniky nedělní vyučování pro učně obchodní. Již o rok dříve (1849) pomýšleli někteří pražští velkoobchodníci na založení ústavu k důkladnějšímu vzdělávání obchodníkův a úředníků směru obchodního. Sneseno za tím účelem téhož roku 12.000 zl., a když tato jistina základní úrokováním a novými hojnými příspěvky vzrostla na 55.000 zl, přistoupeno k otevření vyšší školy obchodní, první toho druhu v Rakousku, s vyučovacím jazykem německým. Tento ústav vydržován jest obch. gremiem pražským. S počátku měla tato vyšší škola obchodní vedlé 3 řádných ročníků též běh přípravný, který později odpadl, za to však přibylo oddělení pro absolventy škol středních. R. 1866 změnila vyšší škola obchodní název svůj a zvala se na dále obchodní akademií pražskou. Od r. 1872–77 vydržovány státem při této škole zvláštní běhy učebné pro úředníky poštovní, telegrafní a železniční.

Zásluhou a přičiněním pražského obchodního spolku »Merkuru« sestaveno r. 1869 družstvo k vydržování podobné obchodní akademie s vyučovacím jazykem českým, a již r. 1872 otevřen takový ústav pod názvem Českoslovanská obchodní akademie (srovn. Akadémie, díl I., str. 604.). – Roku 1882 otevřena v Chrudimi obchodní akademie s vyučovacím jazykem českým (srov. Akadémie, díl I., str. 604.). K uvedeným vyšším učilištím řadí se: Česká obchodní škola v Plzni, založená r. 1886 plzeňským klubem obchodníků, Vyšší obch. škola v Ústí n. L. (německá), Obchodní škola v Liberci (německá) a Obchodní škola v Jablonci (německá, založená teprve r. 1891). Tři posledně jmenované školy vydržovány jsou nákladem obcí. Ze škol obchodních dosud není žádná vydržována nákladem státu; některé z nich dostávají však státní subvenci; tak poskytnuto r. 1889 Českoslovanské obch. akad. 3000 zl., Chrudimské obch. akad. 2500 zl. Též země přispívá (od r. 1888) Českoslovanské obch. akad. a Chrudimské obch. akad. po 2500 zl., Obchod. školám v Plzni a Ústí n. L. po 1000 zl.

K obchodním učilištím sluší též čítati oba běhy (český a německý) pro comptabilitu (všeobecné a státní účetnictví), z nichž jeden zřízen při české, druhý při německé universitě. Absolventům těchto běhů jest se podrobiti zkoušce při c. k. místodržitelství, kterouž nabývají nároků na různá místa při veřejných úřadech dle stupně svého přípravného vzdělání. – Též školy měšťanské měly ve smyslu školní novelly z r. 1883 tam, kde toho místní poměry vyžadovaly, vzdělávati odborně nastávající obchodníky, avšak z příčin mnohých skoro nic ve směru tom se nestalo. Poněvadž dosavadní počet obchodních škol v Čechách nikterak potřebě kruhův obchodních nevyhovuje, působí mimo již uvedené ústavy ještě 4 obchodní školy soukromné v Praze s vyučovací řečí českou a 1 obchodní škola soukromná v České Lípě s vyučovací řečí německou.

Skoro při všech uvedených školách obchodních zařízeny časem pokračovací školy obchodní. Vedlé těchto vznikla zvláště v poslední době celá řada samostatných pokračovacích škol obchodních. Počátkem škol. r. 1890 9 čítalo se v Čechách celkem 13 českých, 15 německých a 2 utraquistické obchodní školy pokračovací. V Praze jsou 2 české a 2 německé obchodní školy pokračovací. Z českých jest škola pro učně spojena s průmyslovou školou pokračovací; druhá zřízena jest pro dívky Ženským výrobním spolkem českým. Z německých obchodních škol pokračovacích trvá škola pro učně již od r. 850; druhá zřízena také pro dívky, a sice Ženským výrobním spolkem německým.

Vedlé těchto jsou ještě české obchodní školy pokračovací v následujících místech: v Ml. Boleslavi, Jičíně, Karlíně, na Smíchově, v Kutné Hoře, Novém Bydžově, Pardubicích, Rakovníku, Jindř. Hradci, na Mělníku a v Chrudimi. – Německé obchodní školy pokračovací působí: v Chebu, Budějovicích, Kadani, Podmoklech, Karlových Varech, Litoměřicích, Rumburku, Žatci, Teplicích, Děčíně, Trutnově, Liberci a Ústí n. L. – Utraquistické obch. školy pokračovací jsou: v Lounech a Plzni. Ht.