Ottův slovník naučný/Čechy/Ústavy pojišťovací

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Ústavy pojišťovací
Autor: František Vlach
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 178–181. Dostupné online
Licence: PD old 70
V. Ústavy pojišťovací.

Pokud paměť sahá, byl již v prvé polovici XIV. stol. vydán pro město Prahu řád o ohni, to jest předpis, kterak se zachovati jest při požárech. Postupem času zavedla také ostatní čelná města v Čechách své vlastní hasičské řády, až konečně dne 25. čce 1785 vydán byl řád o ohni pro celé království České. Jak by se však požárem postiženým dostalo náhrady za škodu utrpenou, o to nebylo postaráno ani zákonem, ani jiným vhodným zařízením, leč jediné snad tím, že úřady vydávaly pohořelcům tak zvané licence čili povolení, aby vybírali dobrovolné příspěvky buď v jednotlivých okresích, krajích aneb celé zemi, nebo že zavedeny kostelní kollekty ve prospěch pohořelých. Zavedení těchto sbírek povoleno patentem ze dne 3. dubna 1750 a některými jinými pozdějšími nařízeními.

První pokus, nesoucí se k upravení těchto neutěšených poměrů, stal se r. 1740, kdy vyšel patent, kterým se zemským vládám doporučovalo, aby zakládaly ústavy, pojišťující proti škodám z požáru. Podobné patenty vydávány také později, zvláště v l. 1745, 1747, 1776 a 1784. Zemské vlády těmto pokynům nevěnovaly zasloužené bedlivé pozornosti, toliko někteří soukromníci uchopili se této myšlénky, předloživše návrhy na založení pojišťovny požární pro království České zemské vládě, která však návrhů těch neschválila. C. k. kamerální panství Brandýs n. L. jediné zřídilo pro poddané své r. 1776 pojišťovnu proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která byla ve správě vrchnostenského úřadu a dekretem dvorní kanceláře ze dne 17. září 1777 potvrzena. Pojišťovna tato však brzy zanikla.

Nejvyšším rozhodnutím císaře Františka I. r. 1798 byly opětně všecky zemské vlády vyzvány, aby podaly návrhy ve příčině zřízení pojišťoven proti ohni. Nejvyšším vynesením ze dne 13. října 1802 vyzvání toto opětováno a zároveň připomenuto, že vylučuje se všeliké donucování a pojištění obmezuje se pouze na budovy. Jednak událostmi válečnými, jednak liknavostí rozhodujících kruhů stalo se, že neuskutečněno zřízení domácího ústavu pojišťovacího pro celou zemi, až konečně k opětnému vyzvání vlády ze dne 20. listop. 1817 předložil rozšířený stavovský výbor sněmu království Českého osnovu pravidel samostatné zemské pojišťovny království Českého, kteroužto osnovu sněm dne 26. ún. 1818 přijal, načež o tom c. k. guberniu dne 21. dub. 1819 příslušná zpráva podána. Prvé než mohl návrh stanov vládě ku schválení býti předložen, vydal císař František I. dne 4. září 1819 patent, dle kterého se mají budoucně v dědičných zemích rak. zařizovati pojišťovny vždy jen jako podniky soukromé. Tím ovšem zmařeno bylo obmýšlené zřízení samostatné zemské pojišťovny pro království České. V krátké době na to skutečně povstaly některé soukromé pojišťovny, z nichž v r. 1824 »C. k. priv. Azienda Assecuratrice« v Terstu, v r. 1822 s akciovým kapitálem 500.000 tolarů po 2 zl. nebo 1 mill. zlatých stříbra založená, a »C. k. priv. první rakouská pojišťovací společnost« ve Vídni s kapitálem 2 mill. zlatých, z nichž vždy 600.000 zl. v stálém oběhu zůstati mělo, zařídily v Praze svá hlavní zastupitelství pro Č. Zásluhou hraběte Josefa M. Thuna na Žehušicích zřízen byl na základě stanov schválených výnosem dvorní kanceláře ze dne 27. října 1827 »Cís. král. výsadní český náhradu ohněm svedené škody společně pojišťující ústav« v Praze, první to česká pojišťovna, která se s počátku omezovala pouze na pojišťování budov proti škodám z ohně, v r. 1864 však působnost svou rozšířila také na pojišťování movitého majetku proti ohni a polních plodin proti krupobití. Ústav tento dosud zdárně působí po celých Čechách pode jménem »První český c. k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití«, jehož reservní a jiné fondy dostoupily koncem r. 1891 výše 2,488.686 zl. 08 kr.

Pojišťování životní uvedeno v Čechách tím, že zřídily svá gener. zastupitelství v Praze r. 1823 založený ústav pro opatřování výslužného vdovám a sirotkům a r. 1824 všeobecný zaopatřovací ústav, s první rakouskou spořitelnou spojený. V létech následujících založeny byly jak v mocnářství Rakouském, tak i ve státech sousedních četné, hlavně akciové pojišťovny jak živelní tak i životní, které zřizováním generálních zastupitelstev pro Č. a dokonalou organisací jednatelskou značnou činnost po celé zemi vyvinuly.

V Čechách počaly se zvláště od let padesátých zřizovati vzájemné ústavy a spolky místní, okresní nebo krajinské, mající za účel pojišťování škod požárních; jen některé zavedly také pojišťování proti krupobití. Ústavův a spolků těchto jest nyní v Čechách přes 80, z nichž čelnějši jsou: »Spolek ku vzájemn. pojištění proti škodám z ohně« pro boleslavský, litoměřický a žatecký kraj, jakož i okresy Brandýs n. L. a Mělník pražského kraje, v Doksech (okres Dubá), zal. r. 1846–47; »Sv. Florian« v Chebu, spolek ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně, zal. r. 1866; »Pražská městská pojišťovna«, zal. r. 1865, jejíž reservní fond obnáší 500.000 zl.; »Spolek ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně« v Markvarticích, okres Č. Kamenice, založ. r. 1856; »Okresní vzáj. pojišťovací spolek« v obvodu c. k. okres. hejtmanství mosteckého a teplického v Mostě, zal. r. 1867; »Vzájemně škody z ohně a krupobití pojišťovací ústav« v Plaňanech (okres Kouřim), zal. r. 1871; »Cís. kr. koncess. Jílovsko-Vilsdorfský spolek ku pojišťování proti škodám z ohně« v Podmoklech (okres Děčín), založ. r. 1859; »Spolek ku vzájemnému pojišťování proti škodám z ohně a krupobití« ve Sloupě (okres Hajda), založ. r. 1865; »Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni« politického okresu Rychnovsko-Novoměstského n. M. ve Spech (okres Nové Město n. M.), a »Severočeský spolek ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně« čtyř berních okresů varnsdorfského, rumburského, šluknovského a hanšpašského ve Varnsdorfu, zal. r. 1861.

K zakládání domácích pojišťoven, které pracují také mimo Č., přikročeno teprve v létech šedesátých. Roku 1862 založen »Assekurační spolek cukrovarníků v Rakousko-Uherském mocnářství« se sídlem v Praze. Reservní a jiné fondy činí 1,189.186 zl. 87 kr. V r. 1867 »Konkordia«, liberecko-brněnský vzájemně pojišťovací ústav v Liberci, který až do r. 1891 pěstoval pojišťování požární, krupobitní a životní, avšak v r. 1891 pojišťování krupobitní zastavil. Reservní a jiné fondy ústavu toho činily koncem r. 1890 1,233.176 zl. 70 kr. Roku 1869 založeny tři pojišťovny se sídlem v Praze, a to: »Praha«, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující, jehož reservní a jiné fondy koncem r. 1891 obnášejí 1,219.172 zl. 32 kr.; »Slavia«, vzájemně pojišťovací banka v Praze, která pěstujíc pojišťování životní, požární a krupobitní, hlavně u slovanských národů rakouských veliké obliby dochází. Ústav tento zřídil gener. zastupitelstva: v Plzni pro západní Č., v Brně pro Moravu a Slezsko, ve Lvově pro Halič a Bukovinu, ve Vídni pro Horní a Dolní Rakousy, v Lublani pro Krajinu, Korutany, Štýrsko, Přímoří, Istrii a Dalmacii, v Záhřebě pro království Chorvatské a Slavonské. Z českých pojišťoven jest »Slavia« největší a její reservní a jiné fondy činí koncem r. 1891 již 5,800.796 zl. 63 kr. Rolnický vzájemně pojišťovací ústav v Praze, pěstující pojišťování požární a krupobitní. Reservní a jiné fondy činí koncem r. 1890 89.436 zl. 68 ½ kr.

Kromě těchto pojišťoven založeny byly v roce 1872 ještě tři domácí ústavy, a to: »Vltava«, banka škody z ohně, krup a život vzájemně pojišťující v Praze; Všeobecná česká akciová společnost pro živelní a životní pojišťování v Praze s akciovým kapitálem 2,000.000 zl. v 10.000 akcií po 200 zl. a První česká všeobecná pojišťovací banka v Praze s akciovým kapitálem 6,000.000 zl. v 30.000 akcií po 200 zl. Tyto tři ústavy v krátké době úplně zanikly. Téhož roku založena byla »První česká všeobecná zajišťovací banka v Praze«, jediný toho druhu ústav český s úplně splaceným akciovým kapitálem 600.000 zl. se 6000 akciemi po 100 zl. Banka tato přijímá do zajištění toliko pojištění požární.

Ústavy a spolky, které v Čechách škody z ohně pojišťují, zapravily za r. 1890 2 % příspěvku na základě zemských zákonů ze dne 24. pros. 1884 a 12. břez. 1886 pro výdaje k účelům hasičství a ku podpoře hasičů k úrazu přišlých v král. Českém 128.821 zl. 72 kr., bylo tedy za pojištění požární za r. 1890 v Čechách zaplaceno 6,441.086 zl. Z toho připadá na české pojišťovací ústavy a spolky 2,953 505 zl., na ústavy cizí 3,487.581 zl. Z čelných cizích pojišťoven zřídily v Praze gener. zastupitelstva pro Č.: C. k. priv. Assicurazioni Generali v Terstu s akc. kapitálem 5,250.000 zl. v 5000 akcií po 1050 zl. s 30% splacených, založ. r. 1831; »Austria«, všeobecná vzájemná kapitály a důchody pojišťovací společnost ve Vídni, založ. r. 1860 (reservní a jiné fondy koncem roku 1890 činí 2,918.238 zl. 46 kr.); »Dunaj«, c. k. priv. rakouská pojišťovací společnost ve Vídni, s akc. úplně splaceným kapitálem 1,000 000 zl. v 5000 akcií po 200 zl., zal. r. 1867; »Equitable«. společnost na život pojišťující v Novém Yorku, s akc. kapitálem 100.000 doll. v 1000 akciích po 100 doll., zal. r. 1882; »Fénix rakouský«, c. k. priv pojišťovací společnost ve Vídni, s akc. úplně splaceným kapitálem 2,000.000 zl. se 20.000 na vlastníka znějícími akciemi po 100 zl., založena r. 1860; »Fénix rakouský«, c. k. priv. na život lidský pojišťovací společnost ve Vídni, se stejným akc. kapit.; »Foncière«, pešťská pojišťovací společnost v Budapešti, s úplně splaceným akc. kapitálem 3,000.000zl. ve 30.000 akcií po 100 zl. na doručitele znějících, založena r. 1879; »Franco-Hongroise«, uhersko-francouzská akciová společnost v Budapešti, s úplně splaceným kapitálem 2,000.000 zl. ve 20.000 akcií po 100 zl., zal. r. 1879; »Germania«, novoyorská společnost život pojišťující, jejíž jmění dne 1. ledna 1891 obnášelo 66,881.021 marek; »Germania«, na život pojišťující akciová společnost ve Štětíně, s akc. kapitálem 1,800 000 marek v 6000 akcií po 1500 markách se splátkou 300 marek, založena r. 1857; »Gresham«, na život a důchody pojišťující společnost v Londýně, s akc. kapitálem 100.000l. št., na nějž splaceno 21.712 l. št., zal. r. 1848; »Janus«, vzájemný pojišťovací ústav ve Vídni, zal. r. 1839, jehož reservy a jiné fondy činily koncem r. 1890 9,20t.491 zl. 28 kr.; »Kotva«, společnost ku pojišťování kapitálův a důchodů na život ve Vídni, s akc. kapitálem 1,000.000 zl. v 500 akcií po 2000 zl. se splátkou 1000 zl., založ. r. 1858; Lipský nejv. povol. proti škodám z ohně poj. ústav v Lipsku s akc. kap. 3,000.000 marek v 1000 akciích po 3000 marek se splátkou 60 %, zal. r. 1819; »L'Aigle«, franc. společnost na život lidský poj. v Paříži, s akc. kapitálem 3,000.000 franků v 6000 akc. po 500 fr., připuštěná do Rakouska v r. 1885; North British and Mercantile Insurance Company v Londýně a Edinburce s úplně splaceným akc. kap. 625.000 l. št., zal. r. 1809; C. k. priv. Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu, akc. kapitál 4,000.000 zl. ve 4000 akc. po 1000 zl., zal. r. 1838; »The Mutual«, společnost pro pojišťování na život v Novém Yorku, zal. r. 1842 a do Rakouska připuštěná r. 1890. Reservní fondy koncem r. 1891 činí 826,000.000 franků; Prvý všeobecný úřadnický spolek Rakousko-Uherského mocnářství ve Vídni, založen r. 1864; reservní a jiné fondy koncem r. 1890 11,792.126 zl.; Vídeňská pojišťovací společnost ve Vídni s akc. kapit. 2,000.000 zl. v 1000 plně spl. akc. po 200 zl., zal. r. 1881: Vídeňský ústav ku pojišťování kapitálův a důchodů na život ve Vídni s akc. kapitálem 1,000.000 zl. v 5000 plně splacených akciích po 200 zl.

Pojišťování škod způsobených dopravou po vodě a na zemi při českých ústavech se neujalo a pracují v oboru tomto v Čechách jenom generální zastupitelstva následujících ústavů rakousko-uherských: C. k. priv. Assicurazioni Generali v Terstu, C. k. priv. Riunione Adriaticadi Sicurtà tamže, Fénix rakouský, Foncière, pešťská pojišťovací společnost v Budapešti, Dunaj a Vídeňská poj. společnost ve Vídni. Z cizozemských pojišťoven toho druhu mají v Praze zastupitelstva: Badenská poj. společnost proti škodám způsobeným dopravou po vodě v Mannheimu s akciovým kapitálem 2,000 000 marek, Thuringia v Erfurtě s akc. kap. 3,000.000 tol., Všeobecná poj. společnost pro dopravu po vodě i po zemi v Düsseldorfu s akc. kapit. 3,000.000 marek, Dopravní, proti úrazům a poškození skla poj. akciová společnost ve Frankfurtě, akc. kapitál 300 000 marek, Dopravní pojišťovna v Basileji s akciovým kapitálem 1,000.000 franků, Helvetia, všeob. dopravní poj. společnost ve Sv. Havlu, akciový kapitál 500 000 fr., Lloyd Švýcarský, společnost ku pojišťování škod způsobených při dopravě ve Winterthuru, akc. kap. 5.000.000 fr., Lloyd Rýnský, westfálská společnost ku pojišťování škod dopravou způsobených v Gladbachu, akc. kapitál 490 000 marek.

Pojišťování dobytka proti škodám, způsobeným různými nemocmi, nedaří se vůbec. Hlavní příčinu toho dlužno přičítati tomu, že valná čásť pojištěnců domáhá se náhrad neoprávněných; mimo to mnohý ze založených ústavů zavinil úpadek svůj špatnou správou. Právem lze říci, že pojišťování dobytka nijak se nechce ujati a že jest mezi všemi různými druhy pojišťování na místě posledním. V Čechách založena byla r. 1870 Česká banka dobytek vzájemně pojišťující se sídlem v Praze, která po desítiletém trudném působení skončila úpadkem. Též ostatní v Rakousku pracovavší ústavy, jako: Taurus, Apis, Orion atd. po krátkém trvání zanikly. V roce 1883 založen v Mariánských Lázních Sv. Martin, spolek ku vzájemnému pojišťování dobytka, který v r. 1890 správu svou do Vídně přenesl pod novou firmou První rakouská všeobecná společnost dobytek pojišťující. Výsledky pojišťovny této neopravňují k velikým nadějím.

Pojišťování skla (zrcadel a oken) jest v Čechách dosti rozšířeno. Z domácích pojišťoven pěstuje pojišťování skla pro Prahu a předměstí pražská městská pojišťovna. Z cizích ústavů dlužno jmenovati založenou roku 1867 vzájemnou První vídeňskou společnost ku pojišťování skla ve Vídni, jejíž reservní a jiné fondy koncem roku 1891 činily 229.184 zl. 93 kr., a již dříve uvedenou akc. Vídeňskou pojišťovací společnost ve Vídni, kteréžto ústavy mají v Praze svá generální zastupitelství. F. V.