Ottův slovník naučný/Útulny

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Útulny
Autor: Rudolf Krejčí
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 265. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Stravovny
Heslo ve Wikipedii: Internát

Útulny. Význam slova ú-na jest různý. Ú-nou rozumějí se a) buď dobročinná zařízení, v nichž poskytuje se nejnutnější útulek osobám bez přístřeší vůbec, pokud není o ně postaráno zákonodárstvím chudinským, na př. chudobinci, chorobinci; neb jsou b) ú. určeny jen pro příslušníky určitého stavu, a to jednak jako zařízení ryze charitativní, při nichž nesleduje se žádný vedlejší účel správní (ú. hercův a p.), jednak jako zařízení sloužící k tomu, aby přijatým členům bylo umožněno dosíci určitého cíle životního, na př. ú. pro služebné, ú. učňův. Obyčejně poskytuje se útulek zcela zdarma; toliko v ú-nách druhu posléz uvedeného požadují se určité poplatky od přijatých členův.

a) Ú. pro osoby bez přístřeší jsou obyčejně zařízeními soukromé (spolkové) dobročinnosti a poskytují po určitý čas pobyt zdarma osobám chudým bez rozdílu pohlaví, stáří, náboženství i národnosti. Bývají zřizovány ve velikých městech, kde jest značný příliv pracovního lidu z venkova a kde i jinak nezaměstnanost z různých příčin nabývá povážlivějších rozměrův. Ú. jsou právě k tomu určeny, aby poskytly těmto nezaměstnaným živlům nejnutnější útulek, pokud nenaleznou přiměřeného zaměstnání; musí býti však vhodným upravením přijímacích podmínek postaráno o to, aby bylo zamezeno zneužívání ú-len živly práce se štítícími. Za tím účelem bývá obmezen pobyt v ú-ně na 5—6 nocí v měsíci, a to buď nepřetřžitě za sebou nebo po různu. V Praze ú-na pro osoby bez přístřeší jest vydržována zvláštním spolkem. Z ustanovení stanov sluší vytknouti, že za účelem zprostředkování práce má býti ú-na ve stálém styku s osobami, jež práce zadávají, a se společenstvy jakož i spolky řemeslnickými a dělnickými; že však práce se zprostředkuje přijatým osobám jen tehdy, když si toho samy přejí. Ustanovení toto jest ovšem ve mnohém směru vadné; výsledky zprostředkování jsou také minimální.

b) Nejvýznačnější způsobou ú-len zřizovaných pro příslušníky určitých tříd lidových jsou α) ú. pro služebné a β) pro učně.

ad α) Podstata, účel a zařízení ú-len pro služebné jsou nejlépe patrny z význačných ustanovení stanov ú. král. hl. města Prahy pro služebné, která byla zřízena péčí sociálně-humanitní komisse r. 1903. Ú-na tato po určitý čas a za poplatek nepřevyšující náhradu skutečných nákladů poskytuje pobyt a stravu osobám ženským, které přicházejí do Prahy hledati službu nebo které vystupují ze služby a hledají službu novou. Pokud místnosti stačí, mohou se přijímati do ú. také osoby služebné setrvávající ve službě, odjede-li hospodář na krátký čas z místa služby na př. na cesty neb pro pobyt na letním bytě. S ú-nou má býti spojen v mezích zařízení a potřeb ústavu samého výcvik přijatých osob v nejnutnějších pracích pro konání jejich služby potřebných, podle možnosti též návod k povinnostem při ošetřování dítek a dozírání na ně. Do ú. přijímají se osoby ženské překročivší 14. rok věku svého bez ohledu na příslušnost, jsou-li jen mravně zachovalé a v příčině zdravotní nezávadné. Platným průkazem pro přijetí jest pracovní neb čelední knížka. Pobyt v ú-ně jest obmezen na 14 dní; jen z příčin vážných může býti prodloužen na dobu jednoho měsíce. Ú-na jest doplňkem ústavu obecního pro všeobecné a bezplatné zprostředkování služby a práce.

ad β) Ú. učňův mají za účel péči o soukromý život učňův a společenskou i mravní jejich výchovu. Ve vlastním slova smysle jest ú-na (asyl) zařízení takové, v němž učňové trvale bydlí a se stravují a s nímž jest spojeno také zprostředkování práce. Tyto ú. bývají zařizovány jen zřídka; častější jsou učňovská přístřeší (noclehárny), mající za účel poskytovati přespolním učňům prozatímní zaopatření, pokud nejsou umístěni u mistra neb ubytováni v řádném bytě. Zvláštním zařízením jest dále učenický patronát, t. j. péče, aby nedostatek rodičovské péče byl nahrazen neb doplněn řádcným dozorem na učně a podporováním jich, však bez jakýchkoli vnějších zařízení společných. Podpora hmotná resp. mravní záleží obyčejně v zaplacení učebného, poplatků přijímacích a propouštěcích, v praemiování učně za dobré výkony ve škole a p. Patronát vykonávají pravidlem spolky soukromé, ponejvíce konfessionální. Ú-na učňovská v pravém smysle slova jest zřízena na př. ve Vídni (I. Wiener Lehrlingsheim, integrierendes Institut des Centralvereines f. Lehringsunterbringung in Wien), kteráž má dvě oddělení: 1. asyl (internát) pro trvalý pobyt učňů po celou dobu učení a 2. přístřeší pro dočasný pobyt učňův, obyčejně 8denní, nejdéle čtyřnedělní. Příčinou, pro kterou učňovské ú. poměrně málo jsou zakládány, jsou především veliké poměrně náklady, jichž vyžaduje jejich vypravení i vydržování. Častější jsou učňovská přístřeší, ačkoliv i v tomto směru intensivnější činnost zejména živnostenských společenstev byla by velmi žádoucí. Dr. Kčí