Naše písně/Pásl Janko dva voly u hája

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pásl Janko dva voly u hája
Autor:
Zdroj: VOREL, Antonín. Naše písně. Brno : Besední dům, 1912. Číslo 215, s. 227-228.  
Licence: PD traditional
PD old 70
Související:

<<
\relative f' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 69
 \autoBeamOff
 R2*4
 f8^\p c^\< f g a^\! c g4 \breathe a8^\p f4 f8 R2
 c'8^\mf g c d e g d4 \breathe e8^\p c4 c8 R2
 f8^\f f e d c f c4 d8^\> d c^\! bes a c g4
 f8^\p c f g a c g4 \breathe a8^\p f4 f8 R2
 <<
 {\voiceOne
  <f' a,>8^\f <f a,> <e a,> <d bes> <c a> f c4
  <d f,>8^\> <d f,> <c e,> <bes g>^\! a c g4
  f8^\p c <f d> <g e> <a f> <c a> <g e>
  }
 \new Voice \relative d' {\voiceTwo \autoBeamOff
  d8 d g e f4 <a f>8 <f a,> bes, bes c c <f c>4 <e c>8 <c bes>
  <c a> a g c c c c4
  }
 >> \oneVoice \breathe 
 <a f c>8^\pp <f a,>4 <f a,>8 R2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pá -- sl Ja -- no dva vo -- ly u há -- ja,
 pá -- sl Ja -- no dva vo -- ly u há -- ja,
 při -- šli k_ně -- mu haj -- ní -- ci
 ti Lé -- skov -- ští zboj -- ní -- ci,
 ti Lé -- skov -- ští zboj -- ní -- ci
 u há -- ja.
 Při -- šli k_ně -- mu haj -- ní -- ci
 ti Lé -- skov -- ští zboj -- ní -- ci,
 ti Lé -- skov -- ští zboj -- ní -- ci
 u há -- ja
 }
\relative f' {
 \key f \major
 \time 2/4
 <<{\voiceOne f16.^> c32 a16 c} \new Voice {\voiceTwo a4}>> \oneVoice
 <f' a,>8 <g c,>(-. <f d>)-. <a f>4^> <f d>8(-. <g c,>)-. <bes d,>4^> <g bes,>8(-. <e g,>) <e c>4^> <e bes>8(
 <f a,>)_\p <f a,>[( <g c,>]) <g c,>[( <a c,>]) <a c,>[( <g c,>]) <g c,>[(
 <a c,>]) <c c,>4^> <bes d,>8( <a c,>)-. <f a,>4 <f a,>8
 <c' e, g,>16.^\mf g32 e16 g c8 <d g,>(-. <e g,>)-. <e g,>([ <d g,>)] <d g,>([
 <e g,>)]-. <g g,>4^> <f a,>8(-. <e g,>)-. <c e,>4 <c e,>8
 <d, d>8.^\f <d d>16( <f d>8-. <a f>)-. <c e,> <a f> <g c,> <f a,>
 <g g,>8. <g g,>16( <g a,>8 <g bes,>)-. <f c>-. <a f>-. <c e,>-. c,-.
 <f a,>^\p <f a,>4^\< <g c,>8-. <a c,>^\! <a c>( <c e,>)^\< <c e,>
 <f a,>^\! <f a,>( <g c,>) <g c,>( <a c,>)^\> <f a,>4( <f a,>8)^\!
 <f a, d,>16. g32 f16-. e-. f-. a-. g-. f-. e-. g-. f-. e-. d-. f-. e-. d-.
 <c e, g,> e-. d-. c-. bes-. d-. c-. bes-. <a f c> c-. bes-. a-. <g bes,> bes-. a-. g
 <f a,>8^\p <f a,>( <g c,>) <g c,> <a f> <a f>( <g c,>) <g c,>( <a f>) <a f>( <c g>) <c g>( <f, a,>) <f' a,>4 <f a,>8
 <<
 {\voiceOne }
 \new Voice \relative c' {\voiceTwo }
 >>
 \oneVoice 
 }
>>

1. Pásl Jano dva voly u hája,
přišli k němu hajníci
ti Léskovští zbojníci u hája

2. Dej nám, Jano, halenu u hája,
spásl jsi nám jařinu u hája,
Já vám haleny nedám,
já se s vámi porovnám u hája.

3. Tak se oni rovnali u hája,
až Janoška zabili u hája.

4. Leží Jano zabitý,
rozmarynem přikrytý u hája.


Obě ballady[red 1] mají týž obsah, avšak nápěvy velice od sebe se různí. První z nich pohybuje se v této řadě tonů:


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} \relative e' {
 \key a \minor \time 9/4 e4 f g a2 b4 c d e
 }

Nápěvná linie jest mocně zvlněna, postupuje od 1. tonu na kvartu dolů, odtud na oktávu nahoře a z té tímže spádem o kvartu níže. Postup zajisté smělý a účinlivý. Zjednodušený nápěvný útvar jest:


\relative a' {
 \key a \minor \time 2/2
 \mark "I." a2 e e' b \bar "||"
 \mark "II." d2 e4 d c a a d \bar "||"
 \mark "III." a2 c c a
 }

Melodicky rozvíjí se dále až ve 4. taktě:


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {c''4 a' a' e'}
=

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {c''8 b' a'4 a' e'}
=

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {c''8 b' a' gis' a'4 e'}
5. takt:

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {a'2 c''}
=

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {a'4 b' c'' d''}
=

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} {a'4 a'8 b' c''4 d''}

Druhý řádek ve druhé sloze textu má býti: „dvá sančárský zbojnýci“, ne hajnýci“.

Ke druhé písni dlužno nacvičiti zprvu tyto řady tonů:


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver"} \relative c' {
 \key f \major \time 6/4
 \partial 4 c4 f g a bes c2
 }

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver" \remove "Key_engraver"} \relative g' {
 \key f \major \time 6/4
 \partial 4 g4 c d e f g2
 }

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver" \remove "Key_engraver"} \relative f'' {
 \key f \major \time 9/4
 f4 e4 d c bes a g f2
 }

Prvotní nápěvný útvar jest:


\relative f' {
 \key f \major \time 2/4
 \mark "I." f4 g a g a f \bar "||"
 \mark "II." c' d e d e c \bar "||"
 \mark "III." f d c d a g \bar "||"
 \mark "IV." f g a g a f
 }

První motiv opakuje se ve 4. části nezměněně a ve druhé části v poloze o kvintu vyšší, má tedy píseň toliko dva různé půloddíly: I. a III. Všechny mají po třech taktech. Třetí půloddíl jest potom rozšířen ve 4 takty tím, že každá doba druhého taktu jest zdvojnásobena:


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver"} \relative f'' {
 \key f \major \time 2/4
 f4 d c d a g
 }
=

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver" \remove "Clef_engraver" \remove "Key_engraver"} \relative f'' {
 \key f \major \time 2/4
 f4 d c2 d a4 g
 }

Jest tedy stavba nápěvu nesouměrná, první oddíl má šest, druhý sedm taktů. Těžiště hudebního děje leží ve 3. půloddílu. — Přes všechen rušný pohyb nápěvu zpívá se píseň klidně, šetří se však pečlivě dynamických odstínů.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Myšleno tato a jí předcházející „Páseł Janko dva voly na zeleném úhori“.