Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Blázna v srdci jest

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Blázna v srdci jest (Ž 14)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 d2 d g,1 a c2 d b b a1 \divisio
 c c2 b a1 g f2 a g f e1 d \divisio
 f a2 a d, e f g a c b1 a \divisio
 a a2 g f1 a b2 a g g f1 \divisio
 g f2 e d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Blá -- zna v_srd -- ci jest to -- to mlu -- ve -- ní:
Ne -- ní Bo -- ha!
pro -- tož ctno -- stí ne -- chá -- vá
a ve vše -- cko zlé sna -- žně se vy -- dá -- vá,
ho -- to -- vo -- sti do -- bré -- ho k_či -- ně -- ní
v_žá -- dném ne -- ní.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Blázna v srdci jest toto mluvení:
„Není Boha!“
protož ctností nechává
a ve všecko zlé snažně se vydává,

hotovosti dobrého k činění
v žádném není.

Hospodin dolů z nebe pohleděl
na syny lidské, zdaby naleznouti
moh koho, žeby rozumem vládnouti
a v srdečné vážnosti Boha měl,
jej ctíti chtěl:

Toto jest ráčil v pravdě shledati,
že z cest upřimých mrzce všickni sešli
a do velkých ohavností vešli;
nemoh ani jednoho seznati
v dobrém státi:

Svědče, zdaliž to blátnovství není,
že tak bezprávně muj lid utiskají
ukrutně, nybrž jako chléb zžírají,
beze všeho soudu mých šetření
napravení?

Než staneťjim pejcha ta jich v brzcé,
když v nenadále strach sevře každého,
neb Bůh sám rodině spravedlivého
časně přispívá, jsa jejich strážce
i ochránce.

Načež oni nechtíc však patřiti
v posměch chudého kladou obcování,
že v Bohu maje všecko své douffání,
z toho nedá se nijakž svoditi,
odraziti.

Oby z Siona přišlo spasení
lidu Božímu z vězení těžkého,
tuť Jakob a Izrael předivného
okoušeti bude potěšení
bez skončení.