Žalmy Davidovy/Žalm 34

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 34
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative d' {
 \clef "treble"
 \key d \major
 \time 2/2
 \partial 2 d2 a' a b4 cis d2^\fermata
 d d4 cis b a b2 b a^\fermata
 a d4 a bes fis g2 e d^\fermata
 fis a g4 fis e2 \partial 2 d^\fermata
 d a'4 a b cis d2^\fermata
 a d4 cis d2 fis e4 e d2^\fermata
 a a4 fis b2 a g4 fis e2^\fermata
 a b4 d g,2 e d1^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Chci Pá -- na sla -- vi -- ti
Svým srd -- cem ča -- su kaž -- dé -- ho.
A svý -- mi ú -- sty o je -- ho
Vždy chvá -- le mlu -- vi -- ti:
Jen v_Pá -- nu bu -- de mít
Má du -- še chlou -- bu nej -- vyš -- ší,
Tak ti -- ší, jakž to u -- sly -- ší,
Se bu -- dou ve -- se -- lit.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Chci Pána slaviti
Svým srdcem času každého.
A svými ústy o jeho
Vždy chvále mluviti:
Jen v Pánu bude mít
Má duše chloubu nejvyšší,
Tak tiší, jakž to uslyší,
Se budou veselit.

2. Nuž věrní zvěstujte
Velebnost Páně srdečně,
A jméno Páně společně
Vždy se mnou zvyšujte.
Když ve svých úzkostech
Jsem Pána hledal s vroucností,
Onť vyslyšev mne v rychlosti,
Z přístrachů vyňal všech.

3. Kdož k Pánu vzhlédají,
A běží k trůnu milosti,
Těchť tváři hanby, žalosti
V svém Bohu nemají.
Když chudý volává,
Pán vyslýchá jej s výsosti,
Všech zbavuje ho úzkostí,
I síly dodává.

4. Kdož Pána srdečně
Se bojí, mu se oddává,
Těch Anjel Páně zastává,
A chrání statečně.
Nuž vizte, okuste,
Jak Pán jest hojný v dobrotě;
Kdož doufá v něm zde v životě,
Jest blažen zajisté.

5. Nechť ve vás, svatí, jest
Vždy Páně bázeň líbezná;
Neb nedostatku nesezná,
Kdož Pánem dá se vést.
Hlad lvíče trpívá;
Však, kteříž Pána hledají,
Ti nedostatku nemají;
Pánť je vším dařívá.

6. Nuž dítky, k slovům mým
Svých uší skloňte ochotně,
A bázni Páně jistotně
Vás pravé naučím.
Kdož žádá života,
By dobrých věcí užíval,
Dnem každým více prospíval;
Slož v srdci slova ta.

7. V svém Bohu spočívej,
Svůj jazyk zdržuj od zlého,
Rty svými netup žádného,
Ni lstivě mluvívej;
S cest přímých nesbíhej,
Čiň dobré z srdce celého,
Pokoje hledej pravého,
A vždy ho dostíhej.

8. Pán mile pozírá
Svým okem na spravedlivé,
A k jejich prosbě horlivé
Své uši otvírá.
Však Páně zuřivá
Tvář proti těm, jenž páší zlé,
Těch památku ze země své
Pán stále kazívá.

9. Když věrní volají,
Pán vyslýchá je v rychlosti,
A tak svých všechněch úzkostí
Hned prosti bývají.
Neb blízko jest Pán těm,
Kdož jsou v svém srdci skroušeni;
Těm, kdož jsou v duchu potřeni,
Dá pomoc v strachu všem.

10. Ač mnoho úzkostí
Jest spravedlivým snášeti,
Však Pán, jenž své má v paměti,
Je ze všech vyprostí.
Kdož dbají na Pána,
Těch kosti věrně střežívá,
Tak, že z nich žádná nebývá
Zlých mocí zlámána.

11. Všech zlostí činění
Bezbožné v propast sporáží,
Kdož na pobožné nevraží,
tiť budou zkaženi.

Své sluhy obhájí,
I duše jich Pán vykoupí;
Tiť v zahynutí nesstoupí,
Kdož v něho doufají.