Žalmy Davidovy/Žalm 12

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 12
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative a' {
 \clef "treble"
 \key d \dorian
 \time 4/4
 a2 f4 g a2 c a4 f g f e2 d^\fermata
 a' a4 g a2 d a4 d c2 b a^\fermata
 d, f4 f e2 d a'4 a g e f2 e^\fermata
 a c4 a f2 g a4 d, f2 e d^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Ach spo -- moz, Pa -- ne Bo -- že, s_trů -- nu své -- ho,
Z_tvých by -- chom pří -- mých cest se ne -- hnu -- li;
Neb již se ne -- na -- lé -- zá la -- ska -- vé -- ho,
A z_sy -- nů lid -- ských věr -- ní zhy -- nu -- li.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Ach spomoz, Pane Bože, s trůnu svého,
Z tvých bychom přímých cest se nehnuli;
Neb již se nenalézá laskavého,
A z synů lidských věrní zhynuli.

2. Lež s bližním každý mluví, svědčí křivě,
A Boží msty se žádný nestraší;
Rty úlisnými mluvě lichotivě,
Řeč z dvojitého srdce vynáší.

3. O by Pán, jenž se na to jasně dívá,
Již vyplénil v svém přísném horlení
Ty úlisné rty, i ta ústa lživá,
A jazyk chlubný vydal v zmatení!

4. O jistě lháře chytrost jejich sklame,
Již řkou: Svým přemůžeme jazykem,
Svá vycvičená ústa s sebou máme;
Kdo pánem naším v světě velikém?

5. Pro zhoubu chudých, nuzných pro násilí
Již vstanu, dí Pán, již se oslavím,
A chudé, jimž jste léčky nastrojili,
Svou mocí v bezpečnosti postavím.

6. Jsouť čisté všecky Boží výmluvnosti,
Jež osladí nám trpkost zemských ztrát,

Jak přečištěné stříbro pálivostí
A zkoušené též v peci sedmkrát.

7. V svém slovu rač nás, Pane, zachovati,
Zkaz hříchy, v svou nás uveď svobodu,
A malé stádce své rač ostříhati
Vždy od tohoto zlého národu.

8. Bezbožní bez bázně se protulují,
A zločiny nás souží mnohými,
Když ničemní ti lidé dosahují
Zvýšení mezi syny lidskými.