Žalmy Davidovy/Žalm 11

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 11
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative a' {
 \clef "treble"
 \key a \major
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
 a2 e fis a4 a b cis a b gis2 e^\fermata
 e a b cis4 b cis e cis2 b a^\fermata
 }
 \cadenzaOn e \cadenzaOff \bar "|"
 e4 cis a' e fis a gis a cis2 b^\fermata
 fis a d8 cis b4 e,2 a4 gis a b
 \cadenzaOn cis2^\fermata \cadenzaOff \bar "|"
 cis b4 e cis2 b a4 a d cis b2 a^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Jáť v_Pá -- nu dou -- fám v_zda -- ru čas i plá -- če;
Nuž kte -- rakž vy mé du -- ši ří -- ká -- te:
Šíp na tě -- ti -- vu kla -- de ru -- ka msti -- vá,
By stří -- le _ -- li z_své skrý -- še doup -- na -- té
Na srd -- ce pří -- má, po -- ko -- je vždy chti -- vá.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
S_své ho -- ry u -- leť rych -- le ja -- ko ptá -- če?
Aj, lu -- či -- ště zlí ma -- jí na -- pja -- té,
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Jáť v Pánu doufám v zdaru čas i pláče;
Nuž kterakž vy mé duši říkáte:
S své hory uleť rychle jako ptáče?
Aj, lučiště zlí mají napjaté,

Šíp na tětivu klade ruka mstivá,
By stříleli z své skrýše doupnaté
Na srdce přímá, pokoje vždy chtivá.

2. Však na zkažení přijde jejich rámě,
Neb spravedlivý co jest učinil?
Hospodin slavný jsa v svém svatém chrámě,
Svůj věčný trůn na nebi upevnil;
Svým okem hledí na všech lidí činy,
A dobře zná, jak kdo se provinil;
Zkušujíť víčka jeho lidské syny.

3. Pán spravedlivé milostí svou řídí,
I když je v bídě mnohé zkušuje;
Však toho duše jeho nenávidí,
Kdož bezbožnost a křivdu miluje.
Na bezbožníky ohněm bude dštíti,
Každého toho, kdož mu vzdoruje.
Má vichřice duch kalicha část býti.

4. Pán spravedlivý jestiť času všeho,
Své zalíbení mívá v pravosti,
A na upřímé patří oči jeho.
Kdož Pána hledá v srdce nízkosti,
A v soužení své oči k němu zvedá,
Pán skloňuje se k němu v milosti,
A v dobrotě vždy hojné na něj vzhlédá.