Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci/1911/112/Poslední vůle Ign. Wurma

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Poslední vůle Ign. Wurma
Autor: Ignát Wurm
Zdroj: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, č. 112. s. 249. Dostupné online.
Vydáno: Olomouc,. prosinec 1911
Licence: PD old 70
Související: Autor:Ignát Wurm
Index stran
Poslední vůle Ign. Wurma.
Ve jménu Boha Otce, Jeho Syna i Ducha svatého!

Stoje nad hrobem, modlím se, aby mne před soudnou stolici našeho Pána Ježíše Krista doprovodili SS. Cyrill a Method a se i s Jeho Matkou přimluvili, aby mi ráčil býti milostiv.

Zlata a stříbra nezanechávám, leč které mi snesla láska přátelův, za něž jim všem vroucně děkuji a mezi nimiž jmenuji pp. professora Fierlingra a Dra Hříbka. K zvláštním díkům zavázal mne Nejdůstojnější pan biskup Wiesnar neobyčejným dobrodiním, že za mne kázávati se dobrovolně podvolil a kázával za mne po celou řadu let. Také těm pánům prelátům a kanovníkům jest mi děkovati, kteří ochotně mše sv. sloužívali, které sloužiti jako vikáři mně přináleželo; jakož i těm všem milým kollegům pp. vikářům, kteří za mne vikářské povinnosti konali. Jeho kníže-arcibiskupské Milosti odměňoval jsem se synovskou oddaností.

Přítele p. Fierlingra prosím, aby převzal a konal obtíže executoris testamenti nebožtíka, jenž, jak svrchu podotknuto, statku nezanechává. Ale oč se hlavně jedná, by zamezeno bylo všeliké nedorozumění pozůstalostní. On i p. Dr. Hříbek vědí, že pí. Vlasta Havelková, odjíždějíc do Prahy, deponovala u mě všeliké nářadí, a že také má hospodyň, slečna Anna Dražďákova, své nářadí, náčiní, hodiny a možné věci v mé residenci uložila, když její sestra v Divišově zemřela.

Jaké obětavé službě mi tato sl. Anna Dražďákova v mojích těžkých nemocech (byla), svědky byli jak p. prof. Fierlinger tak i p. Dr. Hříbek. Její věrnost a zbožnost nelíčená budila svou úctu a jest mi bolno, že opouštěje tento svět, nejsem s to za 20leté vzácné služby zaopatřiti ji na stará léta; leč že ji dědicem činím a jí odporučuji chatrným mojím nářadím, šatstvem a prádlem a co v mé residenci je mojím jako jsou obrazy, hodiny atd.

Této mé poslední vůle aby šetřeno bylo, prositi, ukládá mi svědomí.

Olomouci, 16. května o sv. Janu 1911.

Ig. Wurm, vikář.

Závěť tuto napsal Wurm v noci před odjezdem svým do Brna k poslední operaci.