Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Studně nepřevážená

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Studně nepřevážená
Autor: Jan Amos Komenský
Zdroj: . Evangelický zpěvník a Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
noty dle vydání z roku 1923, údajně Bratrský náp. (XVI. st.).

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key c \major \time 4/4}
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' { \repeat volta 2 {a4 a h c |c h2 g4 \fermata | g a a h | h2 e, \fermata} \break
										e'4 d h c| a h2. \fermata | h4 c d e | c d2 h4 \fermata |\break
										d4 c h a | a h2 g4 \fermata | g e a a | g a2. \fermata \bar "|." }>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {e4 e g g | a g2 e4 | d f f f | e2 e }
											g4 g g e | a gis2. | e4 e g g | a f( g) g |
											g e g f | f g2 e4 | d c c f | e e2.
															}>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Stud -- ně ne -- pře -- vá -- že -- ná všech Bož -- ských mi -- lo -- stí, 
								Bo -- že, Du -- chu sva -- tý, jenž’s po -- sa -- vad v_da -- řích svých
								pře -- dra -- hých a roz -- koš -- ných pře -- hoj -- ně bo -- ha -- tý. }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { k_to -- bě ú -- pí du -- še má, tvých žíz -- níc slad -- ko -- stí. }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {c4 c d e | e e2 h4 | h c d a | gis2 gis |}
												c4 h d c | c e2. | gis,4 a h c | e a,( h) d |
												h c e c | d d2 c4 | h g f c' | c c2.}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {a,4 a' g c, | a e'2 e4 \fermata | g f d d| e2 e \fermata |}
												c4 g' g a | f e2. \fermata | e4 a g c, | a d( g,) g \fermata |
												g' a e f | d g2 c,4 \fermata | g c f, f'| c a2. \fermata}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 2 = 66
 \hudba
 }
 \midi { }
}

1. Studně nepřevážená
všech Božských milostí,
k tobě úpí duše má,
tvých žízníc sladkostí,

Bože, Duchu svatý,
jenž’s posavad v darech svých
předrahých a rozkošných
přehojně bohatý.

2. Vladaři můj výborný,
braň a posilň mne sám,
by libý neb odporný
vítr sem ani tam

mnou nemoh viklati,
nýbrž ať v každé době
důvěřuji se tobě,
rač mi pomáhati.

J. A. Komenský (1592—1670)