Zákon o státních symbolech České republiky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992, o státních symbolech České republiky
Autor: Česká národní rada
Původní znění: 3/1993 Sb.
Zdroj: https://web.archive.org/web/20120305022939/http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb02-93.pdf
Účinnost od: 1. ledna 1993
Toto znění: 154/1998 Sb.
Licence: PD CZ

Zákon
České národní rady
ze dne ,
o státních symbolech České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

Velký a malý státní znak

 1. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.
 2. Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.
 3. Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
 4. Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4

Státní vlajka

 1. Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3.
 2. Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

§ 5

Vlajka prezidenta republiky

 1. Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis Pravda vítězí na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
 2. Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6

Státní pečeť

 1. Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „Česká republika“.
 2. Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.
 3. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7

Státní hymna

 1. Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána TylaKde domov můj“.
 2. Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem .

Příloha 1[editovat]

Coat of arms of the Czech Republic.svg

Příloha 2[editovat]

Small coat of arms of the Czech Republic.svg

Příloha 3[editovat]

Flag of the Czech Republic.svg

Příloha 4[editovat]

Flag of the President of the Czech Republic.svg

Příloha 5[editovat]

Seal of the Czech Republic.png

Příloha 6[editovat]

Kde domov můj?!
Hučí voda po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ —
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země —
Česká země — — domov můj!

Kde domov můj?!
Znáte v kraji bohumilém,
Tiché duše v těle čilém,
Jasnou mysel, znik a zdar,
A tu sílu, vzdoru zmar:
To je Čechů slavné plémě —
Mezi Čechy domov můj!

Píseň „Kde domov můj?“ z Fidlovačky v původním rukopisu Josefa Kajetána Tyla z roku 1834.[red 1]


\relative b' {
 \key e \major
 \time 4/4
 \autoBeamOff
 \mark "Andante con motto"
 \tempo 4=88
 r4^\p^\< b2 cis8^\> b8 fis4^\! \breathe a2^\< gis8 fis^\> e2 r4^\! e8 e
 e8.([^\< a16)] a2^\> b8 cis b([^\! gis)] e4 r e8^\mf e e([^\< a)] a( cis)
 e4(^\! dis8)^\> cis8 cis4 b4 r4^\! b8^\p b8 b2~ b8 cis b a
 gis2 r4 b8^\mf^\< b dis2~ dis8^\> cis b a gis2^\! r4 gis8^\p gis
 gis4.^\< gis8 gis4( ais8) bis bis([^\! cis)]^\> cis4 r4^\! cis8^\f cis cis([ b!)] b2
 a8 b gis4(^\< e'2) \breathe dis8^\! cis cis4^\> b2 \breathe fis8^\!^\pp gis8 \partial 2 {e2}
 \bar "|." 
}
\addlyrics {
\set stanza = #"1. "
Kde do -- mov můj,
kde do -- mov můj?
Vo -- da hu -- čí po lu -- či -- nách,
bo -- ry šu -- mí po ska -- li -- nách,
v_sa -- dě skví se ja -- ra květ,
zem -- ský ráj to na po -- hled!
A to je ta krá -- sná ze -- mě,
ze -- mě če -- ská, do -- mov můj,
ze -- mě če -- ská, do -- mov můj!
}

Autentické znění české hymny, otištěné ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty, roč. XV, 1933, výnos č. 39,

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Ve sbírce je přetištěno faksimile rukopisu. Zde je text přepsán do moderního pravopisu a jsou z něj vypuštěny dramaturgické poznámky.