Vlastní životopis Karla IV./Kapitola druhá

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vlastní životopis
Podtitulek: Kapitola druhá
Autor: Karel IV.
Zdroj: Císař Karel IV. Vlastní životopis. Praha: J. Otto, 1909. s. 10–13.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: autor překladu neznámý, redakčně připravil Josef Emler
Licence překlad: PD old 70
Tuto učí budúcie své ten předuostojný ciesař Karel, kterak mají hospodina milovati a svého blížnieho a hřiechov sě vystřiehati.

Když pak kralovati budete po mně, okrášleni královú korunú, pamatujte, že sem já kraloval před vámi a v prach navrácen sem a v hlínu červóv; takéž vy padnete, jdúce, jakžto stien a jakžto květ polský. Zač stojí urozenie aneb všech věcí stok, jedno ač bude čisté svědomie s vierú pravú a s nadějí svatého vzkřiešenie. Nemněte života vašeho, jakžto nemilostiví, nepravě mysléce, dějí: krátký a tesklivý jest čas života našeho a z ničehož jsme sě narodili, a potom v nic navrátíme sě, jakžto bychme nebyli. Vězte vy, že máte otce věčného a syna jeho pána našeho Jezu Krista, jenž prvorozený jest v mnohé bratři, jenž vy chce účastny býti královstvie svého, ač zákon jeho zachováte a nepoškvrníte myslí svědomie, a vuoli krve a těla vašeho nesplníte, budete synové boží. Jakžto svatý Jan ve čtení die: Dal jim moc syny božími býti. Protož chcete~li synové boží býti, zákon otce vašeho zachovajte, jenž zvěstoval Vám skrze syna svého, pána našeho Jesu Krista krále nebeského, jehožto podobenstvie a náměststvie držíte na zemi. Přikázánie najvěčie jest: milovati pána boha ze všeho srdce a ze všie duše a blížnieho svého jako sám sě. Budete-li tiem milováním Boha milovati, duší vašich proň položiti nebudete sě strachovati, a nebudete sě báti těch, ježto tělo mohú zahubiti, ale duše zatratiti nemohú. Než budete sě báti otce vašeho, jenž mocen jest spasiti a také poslati v uoheň věčný. A budete-li v strachu božiem choditi, múdrost váš bude počátek, i budete súditi bratři vaši v spravedlnosti a v pravdě jakžto sami súzeni býti nadějete se ot hospodina a tak nevstúpíte v bludné cesty; nebo cesta božie upřiemá jest. A bude milosrdenstvie vaše nad bohatými a nad chudými, jakžto sami žádáte milosrdenstvie dojíti z ubožstvie a křehkosti vašie od hospodina, a múdrost vaše posílena bude v moci božie a položí jakžto lučiště mosazné ramena vaše a zetřete boje silné a padnú nemilostiví před vámi. Ale spravedliví budú sě radovati a myšlenie nepřátel vašich buoh zruší a naučí vás činiti pravdu a súd. A zjeví vám tajemstvie, zpytánie spravedlivé ukáže vám a nepokryje muž chytrý zlosti své před obličejem vaším; neb duch múdrosti a rozum boží bude v vás. A zasloněně budú oči nepravých před vámi; i vyňme buoh z srdcí jich slovo a bez paměti budú promluvenie jich. Spravedlivý pak spasí život svój, a tak bude králova čest; nebo psáno jest v žaltáři: čest králova súd miluje. A žezla vaše kviesti budú před hospodinem; nebo podali jste jich poklúzlému a ubohého vytáhli jste z uosidla lovčieho. A koruny vaše budú sě skvieti, oblíčeji vaši osvieceni budú; nebo oči múdrých v ně budú hleděti a budú chváliti hospodina řkúce: Přidaj hospodin dnóv králových nad dni jeho. V pokolení spravedlivých požehnáno buď plémě vaše. Lakomstvie budete-li nenáviděti, připlovú vám bohatstvie; jimžto neroďte srdce přiložiti, ale hromažďte sobě múdrost; nebo mieti múdrost jest mnohé panovánie. Ale lakomý nepanuje; neb poddán jest peněžnému panství. Převráceného tovařistvie a rady varujte sě; neb jest psáno v žaltáři, že s svatými světí budete a s převrácenými převráceni budete; nebo hřiech jest neduh příchopný. Přijímajte naučenie božie, ať sě někdy nerozhněvá a zhynete s cesty spravedlivé, když krátce vzplane hněv jeho. Událi sě vám zhřešiti, teskli duše vaše vašeho života, dokavadž neutečete sě k studnici dobroty a milosrdenstvie. Nebo kterakž kolivěk člověčie věc jest hřešiti, ale ďábelská věc jest v hřieše trvati. Neroďte hřešiti v ducha svatého, hřešiece v úfanie božie; nebo duch boží svatý vzdálí sě od vás; i máte věděti, že duch svatý hřiecha nenaviditel jest. Nedajte v vás miesta hněvu, ale tichosti; neb tichost přemáhá zlost. Neroďte záviděti jeden druhému, ale lásku radějše mějte mezi sebú; neb závist rodí nenávist, a kdož nenávidí, nenie milován a tak v rozlícenie božiem zahyne. Než ktož lásku má, ten miluje a jest mil bohu i lidem. A bude-li povýšenie žádati srdce vaše; pokořte sě, ani přichoď vám noha pýchy. Pýcha nevděčna jest stvořiteli i dobrodějcóm, a protož nemá pyšný milosti ani před bohem ani před lidmi. A zetře ji hospodin na konci, ssazuje mocné s stolice a povyšuje z prachu pokorných, aby seděli s kniežaty a stolici chvály drželi. Neroďte lakotiti v jedení a pití, jakožto činie ti, jichžto břich buoh jest, jichžto chvála a dokonánie jest hnisóv shromážděnie. Neroďte ledvinek vašich przniti, ale ledvie vaše opašte silnú pamětí, manželstvo držiece. Neb duch svatý bude sě varovati těch, ježto sě smilství dávají, ani přebývati bude v tělech, ježto jsú poddána hřiechu. Vzdržte sě vy od lenosti, aby vás netáhla těžkostí svú do hlubokosti pekelné. Protož vystřiehajte sě všelikého hřiechu v mladých létech; nebo malý blud na počátce veliký bude na skonání; ale choďte v ustavení božiem, aby požehnánie přijeli od něho, ježto die: blahoslavení nepoškvrnění na cestě, ježto chodie v přikázání božiem, aby byli jakžto dřevo, ježto vsazeno jest podle stoku vod, ježto ovoce své dá v čas svój a list jeho neopadne, ale bude připsáno v knihy života, tu kdež popsána jsú jména spravedlivých. To nám rač dáti ten, ježto duostojen byl otevřieti knihy i znamenie jich.