Uživatel:Joseliani

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súbor odkazov na historické dokumenty k dejinám Slovenska a širšieho regiónu[editovat]


Všetko, čo je teraz skryté, sa raz dostane na svetlo a všetko, čo je ešte tajomné, bude raz zjavné
(Evanjelium podľa Lukáša 8-17)
Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу
(Kto minulosť svoju snaží sa skryť urputne, tomu budúcnosť nič dobré neveští Alexander Tvardovský, Právo na pamäť)
Az amnézia a társadalom egyik legveszélyesebb betegsége. Se erkölcs, se jog, se szokás, se innováció nincs memória nélkül. Sőt szelektív emlékezetzavarral együtt sem.
(Strata pamäte - čo i selektívna - je jednou z najnebezpečnejších nemocí spoločnosti. Bez pamäte niet morálky, ani práva, ani tradície, ani pokroku Ferenc Donáth)


Špecifikom slovenského historického vedomia je ambivalentný vzťah k dobovému pramennému materiálu. Pre tento jav vznikol i termín - "dohodnuté mlčanie" - označujúci jednu z foriem cielenej manipulácie s dejinným vedomím. Robím azda užitočnú vec ak sústreďujem na jednom mieste odkazy na historické dokumenty a nedostupné z nich na tomto mieste publikujem.

Všetky pramene sú publikované výhradne za účelom štúdia histórie. Nižšieuvedený zoznam obsahuje názvy 2536 dokumentov, z nich je online prístupných 1203 (47,44%), z toho 577 (22,75%) je v rámci tejto iniciatívy sprístupnených na internete po prvý krát.

Dátum Udalosť
0863.??.?? Dokumenty k najstaršiemu obdobiu uhorských dejín
1620.??.?? Dokumenty k americkému ústavnému systému
1781.10.13 Dokumenty k uhorským dejinám po r. 1500
 • István Werbőczy, Opus Tripartitum z r. 1517
 • Revízia Tripartita podľa zák. čl. 21/1548
 • Quadripartitum Opus Juris Consuetudinarii Regni Hungariae z r. 1550
 • Rekatolizační patent Ferdinanda Druhého z 31. 06. 1627
 • Vyhlásenia prijaté na sneme v Bratislave v roku 1687
 • Explanatio Leopoldina z roku 1691
 • Corpus iuris Hungarici z roku 1696
 • Pragmatická sankcia cisára Karola IV. o nástupníctve v habsburských krajinách z roku 1713
 • Novum Tripartitum z roku 1715
 • Resolutio Carolina z roku 1731
 • Zbierka súdnych rozhodnutí Planum tabulare z r. 1769
 • Tolerančný patent Jozefa II. z 13. 10. 1781
 • Patent Jozefa II. o zrušení nevoľníctva z 1. 11. 1781
 • Zákonník o zločinoch a trestoch za ne z roku 1787
 • Tzv. triciatkový poriadok z roku 1788
 • zák. čl. 26/1790
 • Desideria českých stavů z 27. 11. 1790
 • František II. cisárom rakúskym 11. 08. 1804
 • Cisár František sa zrieka titulu rímsko-nemeckého cisára 6. 08. 1806
 • Dokumenty k založeniu ""jednoty milovníkov národa a života slovenského" Tatrín 26. 8. 1844 - Stanovy
 • Dedukce o právní nepřetržitosti ústavních práv a svobod českých stavů z 17. 02. 1847
1847.11.10 Dokumenty k poslednému uhorskému stavovskému snemu v r. 1847-1848.
1848.05.10 Dokumenty k revolučnému pohybu v Rakúsku v r. 1848/49, uhorskej revolúcii v období do 02. 06. 1848
1848.06.02 Dokumenty k Slovanskému zjazdu v Prahe konaného v dňoch 2. - 12. 06. 1848

Ďaľšie dokumenty k Slovanskému zjazdu v Prahe 02-12. 06. 1848

1848.06.12 Dokumenty k revolučnému pohybu v Rakúsku v r. 1848/49, uhorskej revolúcii a slovenskému povstaniu po 12. 06. 1848

Ďalšie dokumenty k vývoju v Rakúsku a Uhorsku po 12. 06. 1848

1850.??.?? Dokumenty k dejinám Rakúskej monarchie a slovenským národným snahám v období 1850-1861.
 • Článok S. Ormisa „Naše snahy"
 • Články Jonáša Záhorského „Stará nota Mad'arův v novém věku" - „O krajinském sněmu uherskom" - „O centralisaci a foederaci"
 • Úryvky z polemiky Videňského denika s Havlíčkovým Slovanom
 • Článok dr. Andreja Radlinského „O národných záležitostecli"
 • Článok Ľ. Štúra „Zo Slovenska"
 • Samuel Vozár, „Hlas od Tatier" - Ľ. Štúr, kritika brožúrky S. Vozára „Hlas od Tatier"
 • Článok Jonáša Záhorského "Otázka reči a o úprave užívaní nemeckého a slovenského jazyka v Uhorsku"
 • Články Jána Palárika „Slovo na čase o vyrovnaní rozepre strany spisovného jazyka na Slovensku'" - „Cirkevná literatúra za upravenú hattalovskú slovenčinu"
 • Silvestrovské patenty z 31. 12. 1851
 • Hodža, Hurban, Palárik, Radlinský, Štúr, Závodník, Predhovor ku „Krátkej mluvnici slovenskej" od Martina Hattalu z r. 1852
 • Úvaha J. D. Makovického „...aby úbohí Slováci neboli nútení v cudzine žobrotou vydobývať"
 • Októbrový diplom panovníka z 20. 10. 1860, obnovenie ústavnosti
 • Ústava rakúskej ríše (Schmerlingova, februárová ústava, februárový patent) z 26. 02. 1861
 • Článok Jána Palárika "Za reč a práva ľudu"
1861.06.06 Dokumenty k slovenskému národnému zhromaždeniu v Turč. Sv. Martine v dňoch 6. - 7. 06. 1861.
 • Poďakovanie peštianskych Slovákov biskupovi J. J. Strossmayerovi za hájenie záujmov slovenskej národnosti v ríšskej rade vo Viedni
 • Článok Jána Palárika „Čo máme očakávať od konštitúcie uhorskej pre našu národnosť a čo nám teraz predovšetkým treba?"
 • Článok J. M. Hurbana „20. október, čili Patent a Diplom"
 • Článok Jána Palárika „Otázka národnosti pri novom politickom usporiadaní Uhorska"
 • Úvaha Daniela Licharda „Jako že stojíme?"
 • Úvaha Adolfa Szentiványiho „Záujmy Slovákov v Uhorsku"
 • Návrhy na vyslanie slovenskej deputácie do Viedne
 • Štefan M. Daxner, „Hlas zo Slovenska"
 • Memorandum J. M. Hurbana tajomníkovi viedenského ministerstva vnútra Rudolfovi Hirseliovi o riešení slovenskej otázky
 • Úvaha Jána Nemessányiho „Naše nároky na základe spravodlivosti a rovnoprávností a náš program"
 • Článok Michala Mácsayi „Nedávna minulosť a prítomnosť naša"
 • Článok Jána Palárika „Slovo na čase ku nastávajúcim voľbám na snem krajinský"
 • Článok Jána Moravčíka „Úvahy o budúcom postavení slovenského národa v Uhrách"
 • Pešťbudínske vedomosti o hlavných programových zásadách pre obnovenú aktivitu Slovákov
 • Článok Jána Franeisciho „Severoslovania v Uhrách, t. j. Slováci a Rusíni a krajinský snem uhorský"
 • Rozprava Jána Nemessányiho „Naše časy a naša úloha"
 • Návrh Prjateľa ľudu „Ako sa môže slušným a spravodlivým žiadostiam a potrebám našej národnosti vyhoveť?"
 • Úvaha St. M. Daxnera „Ešte o rovnoprávnosti národnej"
 • Článok Jána Franeisciho „Slováci ešte raz pozor!"
 • Článok Jána Palárika „Čo máme mi robiť"
 • Prejavy na martinskom zhromaždení v dňoch 6. - 7. 06. 1861 Jána Nemessányiho - Ľudovíta Dolmányiho - Jána Palárika
 • Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej prijaté v Turč. Sv. Martine 7.6.1861
 • Uzavretia Slovenského národného zhromaždenia v Martine
 • Prípis Slovákov k Chorvátom, Srbom a s niektorými premenami k Rusínom a Rumunom
 • Článok Jána Palárika „Na dorozumenie"
 • Obrana Jána Nemessányiho proti útokom prívržencov memorandových žiadostí
 • Správa Jána Nemessányiho o zasadnutí slovenských národovcov v Lipt. Mikuláši v súvislosti s konaním martinského zhromaždenia
 • Článok Fr. V. Sasinku „Memorandum a protesty"
 • „Hlas oproli všetkým proteslom proti shromaždeniu Svätomartinskému národovcov slovenských"
 • Správa parlamentného výboru uhorského snemu o národnostnej otázke z 1. 8. 1861
 • Prosbopis Slovákov odovzdaný 12.12.1861 biskupom Štefanom Moysesom cisárovi Františkovi Jozefovi
 • Návrh na privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu osobitného slovenského dištrikiu či Okolia
 • Memorandum biskupa Št. Moysesa panovníkovi z 5. 12. 1862
1862.02.05 Dokumenty k založeniu Matice slovenskej v r. 1863 a jej rozpusteniu v r. 1875

Ďaľšie materiály k založeniu Slovenskej Matice v r. 1863 a jej rozpusteniu v r. 1875.

1862.09.16 Dokumenty k činnosti slov. gymnázií v Revúcej (16.9.1862-1874), v Martine (1867-1875), v Kláštore pod Znievom (1869-1874).
 • Odpoveď Š. Moysesa „V záležitosti hornovidieckych prositeľov na útoky maďarského časopisu Sürgöny a najmä L. Mácsaya"
 • List Š. Moysesa uh. kráľ. miestodržiteľstvu o potrebe slovenského vyučovania na banskobystrickom gymnáziu
 • Úryvok z reči A. H. Škultétyho pri otváraní veľkorevúckeho gymnázia
 • Prosbopis obyvateľov Spišskej cisárovi v záležitosti neužívania slovenskej reči v stoličnom úradovaní a na levočskom gymnáziu
 • Petícia Slovákov županovi Trenčianskej vo veci uplatňovania slovenčiny v sloličnom úradovaní
 • Článok Michala Chrásteka „Slovo o nižších gymnáziách a k našej mládeži"
 • „Slovo o uzavretí Slovenskej Matice v záležitosti spisovnej reči"
 • Prosbopis niektorých turčianskych národovcov cisárovi a kráľovi Františkovi Jozefovi
 • Okružný list „K priateľom mojim" od Štefana M. Daxnera
 • Správa vyšetrovacej komisie o činnosti veľkorevúckeho gymnázia od ev. a. v. superintendenta Š. Czékusa z 20. 7. 1874
 • Uznesenie č. V konventu potisského ev. dištriktu z 30.7.1874 o vylúčení veľkorevúckeho gymnázia spomedzi ev. cirkevných škôl
 • Ministerský rozkaz č. 1197 z 24. 8. 1874 na zatvorenie veľkorevúckeho gymnázia
 • August Hor. Škultéty, Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia vo Veľkej Revúcej (Ružomberok 1889)
1864.12.08 Pápežská encyklika Quanta cura (Pius IX.) z 8. 12. 1864, obsahujúca tzv. Syllabus - 80 bludov modernej doby
1867.02.?? Dokumenty k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu v r. 1867
1891.05.15 Pápežská encyklika Rerum novarum (Lev XIII.) z 15. 05. 1891. Prvá sociálna encyklika Vatikánu
1899.03.29 Dokumenty k Procesu s Leopoldom Hilsnerom
 • "Tajuplná vražda v Polné", články v Národní politice z 14., 15. 04. 1898. Zahájení kampaně o rituální vraždě.
 • Antisemitská kampaňv tlači v r. 1899: Deutches Volksblatt 17. 4., 18. 04., 5.11., Radikální listy 20. 04., Katolické listy 22. 04., 29.04.
 • Protikampaň: Právo lidu 17. 04., Bloch's Oesterreichische Wochenschrift 14. 04., 21.04., 5. 05., Čas 22. 04.
 • Materiály kutnohorského procesu 12. 9. 1899 - 16. 9. 1889. První rozsudek smrti.
 • Přelíčení s Hilsnerem před porotou v Kutné Hoře pro vraždu v Polné. Stenoprotokoly. (Beaufortovo nakladatelství Praha 1899)
 • Dopis vyšetřujícího soudce Otto Baudyše z 2. 10. 1899 vrchnímu státnímu návladnímu do Prahy
 • "Krev", prepis prednášky biskupa Brynycha uveřejnený v časopise Obnova 3. 11. 1899
 • "Nutnost revidovati proces polenský", (první) brožura T.G. Masaryka z 11. 11. 1899
 • "Profesor Masaryk českým Zolou", článek v Katolických listech z 8. 11. 1899
 • Osobní prohláśení T.G. Masaryka v deníku Čas z 11. 11. 1899
 • "Pověra rituální vraždy ve světle polenského procesu", článek T.G. Masaryka v týdeníku Die Zeit 18. 11. 1899
 • "Der czechische Zola und die Revision des Polnaer 'Ritual-mord' - Prozesses", Heinricha Kannera v Frankfurter Zeitung 22. 11. 1899
 • "Pravda o vraždách v Polné. Odpověď na udavačský agitační spis profesoa Masaryka", spis Arnolda Schwera (Vídeň 01.1900)
 • "Podstata a vznik rituelní pověry", článek T.G. Masaryka v týdeníku Die Zeit 24. 03. 1900
 • článek K. Baxu v Radikálních Listech z 30. 03. 1900
 • Nález kasačního soudniho dvora ve Vídni z 25. 04. 1900 o zrušení rozsudku kutnohorského soudu
 • "Opětné důkazy jsoucnosti Talmudu", článek J. Huška z čas. České zájmy v interpelaci posl. Březnovského v Říšské řadě 17. 05. 1900
 • "Talmud v praksi", brožura Vojtěcha Budějovského v interpelaci poslance Březnovského v Říšské řadě 18. 05. 1900
 • Interpelace poslance Schlesingera v Říšské radě 18. 05. 1900 - 13 otázek ministru spravedlnosti
 • "O pověre rituelní", seriál článků v měsíčníku T.G. Masaryka Naše Doba z 10. 11. 1899, 19. 11. 1899, 20. 04. 1900, 20. 05. 1900
 • "Význam procesu polenského pro pověru rituelní", (druhá) brožura T.G. Masaryka (Berlín 1900)
 • "K obnovenému procesu polenskému", článek T.G. Masaryka v deníku Čas z 24. 10. 1900
 • Materiály píseckého procesu 25. 10. 1900 - 14. 11. 1900. Druhý rozsudek smrti.
 • "Zpráva o revizi polenského procesu", (negativní) článek T.G. Masaryka v týdeníku Die Zeit z 10. 11. 1900
 • "Druhá zpráva o revizi polenského procesu", (příznivý) článek T.G. Masaryka z 17. 11. 1900
 • "Polenský zločin. K psychologii rituální pověry", článek T.G. Masaryka v Berliner Tageblatt z 3. 12. 1900
 • článok na privítanie T. G. Masaryka v Londýně, Pall Mall Gazette 8. 05. 1901
 • Císařská milost - změna trestu smrti na doživotní žalář z 06. 1901
 • článek římského časopisu Civiltá Cattolica z 17. 08. 1901
 • Rozhovor redaktora K. Dostála-Lutinova s F.L. Riegrem v časopise Květen z října 1901
 • "Otevřený list urozenému pánu, panu baronovi dr. F. L. Riegrovi", článek T.G. Masaryka v deníku Čas z 27. 10. 1901
 • Rozhovor T.G. Masaryka redaktorem anerického časopisu Hebrew Standard v srpnu 1907
 • Polemika mezi poslanci Luegerem a Masarykem v Říšské řadě 7. 12. 1907 (Reichsrat. Stenoprotokolle. Wien 1861-1918)
 • Arthur Nussbaum, Der Polnaer Ritualmordprozess: Eine kriminalpsychologische Untersuchung (Berlin 1906)
 • Polemika mezi poslanci Straucherem a Sturmem v Říšské řadě 9. 03. 1906
 • článek Maxa Burckharda v Neue Freie Presse z 23. 12. 1906
 • Interpelace poslance Ofnera v Říšské řadě 28. 01. 1907
 • Interpelace poslance Strauchera v Říšské řadě 2. 07. 1907
 • Vystoupení Hilsnerovho advokáta F. Elbogena na manifestaci v Žofínském sále ve Vídni 27. 12. 1907
 • Žádost Hilsnerovho advokáta F. Elbogena o milost z 21. 12. 1908
 • Zdenko Auředníček, Materiale zum Prozess gegen Leopold Hilsner (Wien 1910)
 • "Dvorní rada Olič o polenské vraždě", článek v deníku Bohemia z 23. 03. 1913
 • Projev T.G. Masaryka na manifestaci v Plodinové burze dne 23. 11. 1913
 • Žádost židovských organisací ve Vídni panovníkovi o milost pro Hilsnera z 21. 12. 1914
 • Žádost Hilsnerova obhájce Z. Auředníčka panovníkovi o milost pro Hilsnera z 8. 01. 1915
 • Žádost L. Hilsnera o milost z 22. 01. 1918
 • Rozhodnutí rakouské vlády z 31. 01. 1918 o propuštění L. Hilsnera na svobodu
 • "Zum Tode Leopold Hilsners", článok E. E. Kische v Bearliner Montagspost z 16. 1. 1928
 • Jan Rys-Rozsévač, Hilsneriáda a TGM. Ke čtyřicátému výročí vražd polenských (Praha 1939)
1900.??.?? Dokumenty k slovakofilskej kampani českých predstaviteľov na začiatku 20. storočia
 • "Maďarisace jest v těle říše Rakouské vřed bolavý..." František Palacký, Idea státu Rakouského (1865)
 • Prejav K. Riegra počas návštevy Budapešti r. 1880 o tom, že česká strana nebude podporovať slovenský separatizmus a rešpektuje celistvosť Uhorska
 • Založenie Českoslovanské jednoty v r. 1896 In. Slovenské dejiny II. (Brat 1968) s. 513-520
 • T. G. Masaryk, Ke sporu rusko-polskému In. Čas 4. 4. 1891 č. 14 s. 222-226, 11. 4. 1891 č. 15 s. 236-240, reprint In. Slovanské studie a texty z let 1889-1891 (Praha 2007)
 • Správa o návšteve T. G. Masaryka a J. Škultétyho u P. O. Hviezdoslava v Námestove v lete 1894
 • Stretnutie Šrobára, Makovického a Rátha s TGM na Bystričke pri Martine 4. 8. 1897
 • Diskusia v spolku Detvan v Prahe 14. 5. 1892 o Národných novinách, spor medzi Petrikovichom a Kukučínom.
 • Stretnutie "O potrebe spoločného spisovného jazyka" z príležitosti Československej národopisnej výstavy 16. 5. 1895
 • Smetanay, Slovensko (Praha 1896)
 • Ze Slovenska In. Naše doba 3 (1896) s. 1011-1015
 • Vavro Šrobár, Naše snahy (Hlas č. 1/1899)
 • Zborník Slovensko Ed. František Pastrnek (Umelecká beseda Praha 1901)
 • časopisy Československá vzájomnosť (Olomouc), Ľudové noviny (Ružomberok, od r. 1903 v českých rukách, red. M. Hodža a J. G. Tajovský), Slovenský obzor (Praha), Naše Slovensko
 • K. Kálal (anonymne) O věcech slovenských In. Naše doba č. 8 (1900), sešit 1 s. 28-37, sešit 2 s. 106-112, sešit 3 s. 189-192), Naše doba č. 9 (1901) sešit 4 s. 266-273, sešit 5 s. 337-346, Naše doba č. 17 (1908) č. 2 s. 106-112
 • Odpoveď Našej dobe, séria článkov v martinských Národných novinách In. Národné noviny 4. 12. 1900 č. 143 s. 2, 8. 12. 1900 č. 145 s. 2-3, 13. 12. 1900 č. 147 s. 2, 15. 12. 1900 č. 148 s. 5, 26. 1. 1901 č. 11 s. 1-2, 31. 1. 1901 č. 13 s. 1-2, 5. 2. 1901 č. 15 s.1-2, 9. 2. 1901 č. 17 s. 2, 12. 2. 1901 č. 18 s. 1-2, 16. 2. 1901 č. 20, 4. 06. 1901 č. 64 s. 1-2
 • K. Kálal, O maďarisaci na Slovensku (Osvěta 28 č. 2 s. 97-101, č. 3 s. 207-218, č. 4 s. 348-361, č. 6 s. 536-545
 • K. Kálal, Slovensko a Slováci (Praha 1901)
 • Meakulpinsky (Ladislav Novomeský) Co háti Slováky (Göding 1901)
 • Reakcia P. Mudroňa na prácu Meakulpínskeho In. Národné noviny (1901 č. 87)
 • R. Talgo (K. Kálal) Vyhubit. Obraz slovenského utrpení (Telč 1906), Slovensko a Slováci (Praha 1905), K. Kálal, K. Salva , Proč se o Slováky staráme ? (Praha 1906) reprint In. K. Kálal Utrpenie Slovákov (Brat. 2006)
 • Vystúpenie T. G. Masaryka v Budapešti 23. 02. 1911 s prednáškou pre Prúdistov "O probléme malého národa"

Ďaľšie dokumenty k téme

 • T. G. Masaryk, Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození (Praha 1895) s. 62
 • A. Pražák, T. G. Masaryk a Slovensko (Praha 1937)
 • I. Petrus, Korešpondencia S. H. Vajanského (Brat. 1967)
1904.11.20 Dokumenty k udalostiam predchádzajúcim a sprevádzajúcim streľbu do davu v Černovej ("černovskej masakre").

Dokumenty k prvému procesu s A. Hlinkom

Dokumenty k udalostiam v Černovej

 • Černovský proces od 2. do 10. marca 1908 pred kr. súdnou stolicou v Ružomberku. Ed. V. L. Hurban (Turč. Sv. Martin KÚS 1908)

Dokumenty k bratislavskému procesu s A. Hlinkom 4. 5. 1908 obžalovaným za buričské články v Ľodových novinách

 • Články A. Hlinku "Stav obleženia v okolí Ružomberka" (ĽN okt. 1907) a "Snáď posledné slovo" (ĽN č. 46 z 15. 11. 1907)
 • Reč žalobcu Ernesta Glosza - Obhajovacia reč Milana Ivanku - Obhajovacia reč A. Hlinku - Rozsudok
 • Andrej Hlinka pred prešporskou porotou. Článok I. Lyseckého v NN č. 55 z 9. 5. 1908
 • List A. Hlinku V. Makovickému zo 7. 7. 1908 (SNA, V. Makovický, kart. 9, i. č. 11)
 • Drahí rodáci ! Článok A. Hlinku v ĽN č. 10 zo 4. 3. 1910

Články Björnstjerne Björnsona v r. 1904-1908

Ďalšie materiály k článkom Björnstjerne Björnsona v r. 1904-1908

1905.01.?? Dokumenty k sociálnemu a politickému vývoju na Slovensku v r. 1905 - 1907 a vplyvu ruskej revolúcie z r. 1905
1907.??.?? Lex Apponyi 1907.XXVI.tc (maď.), 1907.XXVII.tc (maď.)
1908.03.?? Dokumenty k dianiu v Rusku v období pred 1. sv. vojnou
1913.11.06 Dokumenty k politickému dianiu na Slovensku, k česko-slovenským vzťahom a k národnostnej politike Uhorska pred I. svetovou vojnou
 • V. Paulíny-Tóth, Listy Židom (Národné noviny 28.10.1871 - 16. 12. 1871)
 • S. H. Vajanský, Židovská otázka na Slovensku (Slovenské pohľady 1881 č. 4, s. 289-292)
 • T. G. Masaryk v r. 1897 o oprávnenosti antisemitizmu na Slovensku In: Šrobár, Z môjho života (Borový Praha 1946), J. Mésároš (Hist. čas. 14/1966)
 • Masarykova reč o tzv. Záhrebskom vlastizradnom procese v posl. snemovni Ríšskej rady 14. a 18. 05. 1909 (M. Parlamentní projevy 1907-1914, Praha 2002)
 • Porada Hlinkovho krídla SNS 29. 7. 1913 v Žiline a založenie Slovenskej ľudovej strany na čele s A. Hlinkom, F. Jurigom, F. Skyčákom
 • Slovenská otázka v Uhorsku. Analýza pre min. predsedu I. Tiszu zo 6. 11. 1913 / A Magyarországi tót nemzetiségi kérdés ismertetése
 • 4. zjazd slovenskej sociálnej demokracie v apríli 1914
 • Vyhlásenie predsedníctva SNS o loyalite k uhorskej vláde a odchode do pasivity z 5. 8. 1914
 • S. H. Vajanský, Osvedčenie In: Národnie noviny 17. 7. 1915
 • Ján Pazúrik, Ničoho o nás bez nás IIn: Národnie noviny 31. 7. 1915

Ďalšie materiály:

 • J. L. Píč, O metode dějepisu Slovenska
 • Jozef Škultéty, Slovensko v minulosti - Verboczyho Tripartitum - Slováci a koruna Sv. Štefana - Uhorsko - Zemania a renegáti
 • Dokumenty k snahám o národné zjednotenie Čechov a Slovákov (Rudolf Pokorný, Jozef Holeček) po r. 1870
  • Jaroslav Vlček, Literatúra na Slovensku (Pokorného Českolsovenská knižnica 1881)
 • Samo Cambel, Príspevky k dejinám jazyka slovenského (1887)
 • S. H. Vajanský, Hyenizmus v Uhrách (Národné noviny 1892)
 • Súkromné porady v Martine 17.-18. 8. 1892 (P. Mudroň, M. Dula, A. Pietor, S. H. Vajanský, J. Čajda, A. Halaša, J. Škultéty ) o reorganizácii Slov. nár. strany
 • Porada v Martine 18. 8. 1892 o založení Slov. vedeckého spolku (Muzeálnej spoločnosti) (Zakladatelia: A. Kmeť, J. Francisci, P. Mudroň, M. Dula, A. Pietor, S. H. Vajanský, Ž. Melfelber, J. Čajda, A. Sokolík, J. Petrikovič, S. Šimko, S. Šípka, A. Halaša, J. Škultéty)
 • Prvé výborové zhromaždenie Muzeálnej spoločnosti v Martine 24. 4. 1893
 • Baudouin de Courtenay, Slováci a koruna Sv. Štefana (Slovanský přehled 1899)
 • Timofej Florinský, Lekcii po slavjanskomu jazykoznaniju (1898)
 • Samo Cambel, A cseh-tót nemzetegység múltja, jelene és jövõje / Minulosť, prítomnosť a budúcnosť česko-slovenskej národnej jednoty (1902)
 • Samo Cambel, Rukoväť spisovnej reči (KÚS Martin 1902) V Škultétyho reedícii (19015, 1919)
 • Samo Cambel, Slováci a ich reč (1903)
 • Meakulpínsky (Ladislav Novomeský), Co hatí Slováky ()
 • Meakulpínsky (Ladislav Novomeský), ˇUvahy o spisovnom jazyku slovenskom (Hlas, 1904)
 • Samo Cambel, Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov (Martin 1906)
 • Július Botto, Krátke dejiny Slovákov
 • Samo Cambel, Slovenský pravopis (1909)
 • Július Botto, Slováci - vývin ich národného povedomia (1909-1912)
 • Zobrané spisy Istvána Tiszu / Gróf Tisza István összes munkái. Tanulmányok és értekezések (Franklin Társulat Bp. 1923)(maď.)
 • Národnostná otázka v Uhorsku v encyklopédii z r. 1905 / A nemzetiségi kérdés Mo. (Nagy Képes Világtörténet Bp. 1898-1905)
1914.07.28 Dokumenty k vypuknutiu 1. svetovej vojny.
1915.04.26 Výňatky z tajnej zmluvy z 26. apríla 1915 medzi Talianskom a Spojencami
1917.??.?? Dokumenty k udalostiam z r. 1914-1918 predznamenávajúcim vznik Československa v r. 1918
1917.03.02 Dokumenty k dianiu v Rusku v období r. 1917-1924

Ďalšie materiály k dianiu v Rusku v období 1917-1924

1918.10.30 Dokumenty k vyhláseniu Československej republiky v r. 1918.

Ďalšie materiály k téme

 • Francúzsko-československá zmluva z 20. 1. 1919. Dohoda o vyslaní francúzslkej vojenskej misie do ČSR
 • Vymenovanie francúzskeho generála M.Pellé za náčelníka štábu československej armády z 17. 2. 1919
 • O. Czernin, WKI Im Weltkriege (Ullstein 1919) / Чернин О. В дни мировой войны (Гиз M. 1923)
 • Antonín Svatopluk Kalina, Krví a železem dobyto československé samostatnosti (Praha 1938) Boj o Československo (Lakewood 1982)
 • František Zuman, Osvobozenecká legenda I. II. (Praha 1922) Osudné rozhodování (Praha 1927)
 • Josef Kalvoda, Genese Československa (Dílo Kladno 1998)
1918.11.14 Dokumenty k činnosti vlády a Revolučného národného zhromaždenia (RNZ) v Prahe po vyhlásení ČSR (14. 11. 1918 - 1920)
1919.??.?? Dokumenty k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom období
1919.??.?? Dokumenty k pozemkovej reforme v ČSR v rokoch 1919-1920.
1919.01.01 Dokumenty k dianiu na Slovensku a k činnosti ministra s plnou mocou pre Slovensko V. Šrobára v r. 1919

Materiály k pripojeniu Bratislavy k Československej republike

Materiály k streľbe čsl. vojska do štrajkujúceho davu v Bratislave 12. 2. 1919

Materiály o uzatvorení Bratislavskej uhorskej kráľ. Alžbetínskej univerzity / Pozsonyi Magyar kir. Erzsébettudományegyetem v r. 1919

Materiály o vypovedaní rím.-kat. biskupov zo Slovenska v marci 1919

Daľšie materiály k dianiu na Slovensku a k činnosti ministra s plnou mocou pre Slovensko V. Šrobára v r. 1919

1919.04.09 Dokumenty k priebehu Mierovej konferencie v Paríži v r. 1919-1920

Parížske mierové zmluvy (tzv. Versaillský mierový systém)

Ďaľšie materiály k Versaillskému mierovému systému:

Súbor článkov o mierovej konferencii v Paríži v r. 1919-1920, vydaný Min. kultúry SR vo vyd. Kubko Goral v edícii "Porozumenie" v r. 1996

1919.05.20 Memorandá E. Beneša odovzdané mierovej konferencii v r. 1919-1920
 • 1. Čechoslováci - Ich dejiny a kultúra - Ich zápas a práca - Ich úkol vo svete [1]
 • 2. Územné nároky Československej republiky
 • 3. Problém Nemcov v Čechách nem
 • 4. Problém Sliezska na Tešínsku nem
 • 4a. Memorandum o situácii v Sliezsku nem
 • 5. Slovensko - Územné nároky na Slovensko nem
 • 6. Problém Rusínov v Uhorsku, s prílohou nem
 • 7. Lužickí Srbi nem
 • 8. České Horné Sliezsko (oblasť ratiborská) nem
 • 9. Problém oblasti kladskej nem
 • 10. Problém opravy hraníc československo-rakúskych
 • 11. Československá republika a jej právo na reparáciu škôd válečných
1919.06.16 Vyhlásenie Slovenskej republiky rád v Prešove
1920.04.18 Dokumenty k práci vlády a Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia ČSR v období r. 1920 -1927

Dokumenty k delimitácii Rak.-Uhorskej finančnej sústavy.

 • Dohovor o likvidácii Rakúsko-uhorskej banky, Viedeň, 14. 03. 1922, publ. pod č. 237/1923 Zb.
 • Dohovor o peniazoch umiestnených vo vojnových pôžičkách, Rím, 6. 04. 1922, publ. pod č. 28/1925 Zb.
 • Dohovor o peniazoch, poukázaných bývalou vládou rakúskou, Rím, 6. 04. 1922, publ. pod č. 194/1926 Zb., č. 171/1929 Zb. a č. 33/1931 Zb.
 • Dohovor o prevode pohľadávok a depozít z hospodárenia poštovej sporiteľne vo Viedni, Rím, 6. 04. 1922, publ. pod č. 230/1926, č. 106/1929 a č. 107/1929 Zb.
 • Dohovor týkajúci sa záväzkov vzniknutých z hospodárenia bývalej rakúskej poštovej správy, c.a k. poštovej správy vojenskej a poľnej a poštových správ nástupníckych štátov, Rím, 6. 04. 1922, publ. pod č. 117/1928 Zb.
 • Dohovor o otázkach týkajúcich sa archívov, Rím, 6. 04. 1922, publ. pod č.10/1925 Zb.
 • Dohovor o poštovej sporiteľni uhorskej, Budapešť, 7. 11. 1922, publ. pod č. 147/1924, č. 166/1925, č. 167/1931 a č. 11/1938 Zb.
 • Inšprucký protokol, Inspruck, 29. 06. 1923, publ. pod č. 163/1927 Zb.
 • Dohovor o úprave rôznych skupín odpočivných požitkov, ktoré neboli upravené dohovorom v Ríme zo dňa 6.4.1922, Viedeň, 30. 11. 1923, publ. pod č. 195/1926, č. 159/1926 a č. 82/1930 Zb.
 • Dohovor o úprave penzií zemských, obecných a okresných, Viedeň, 30. 11. 1923, publ. pod č. 57/1930, č. 59/1930 a č. 83/1930 Zb.
 • Dodatočná dohoda k Dohovoru podpísanému v Ríme dňa 6. 04. 1922 o prevode pohľadávok a depozitov z hospodárenia poštovej sporiteľne vo Viedni, Rím, 23. februára 1925, publ. pod č. 231/1926, č. 232/1926, č. 106/1929 a č. 107/1929 Zb.
 • Pražská dohoda, Praha, 14. 11. 1925, publ. pod č. 163/1927 Zb.
 • Dodatočný protokol k Inšpruckému protokolu a k Pražskej dohode, Paríž, 15. 03. 1926, publ. pod č. 163/1927 Zb.
 • Dodatková zmluva k čl. 6 Pražskej dohody, Paríž, 26. 11. 1927
 • Dohovor o "Detskej sporiteľni zriadencov a stálych robotníkov Severnej dráhy", Viedeň, 30. 10. 1928, publ. pod č. 43/1933 Zb.
1921.03.18 Dokumenty k poľsko-sovietskej vojne v rokoch 1919-1921.
1927. 06. 21 Dokumenty k tzv. Rothermerovskej akcii a snahám o revíziu trianonských hraníc v medzivojnovom období.

Ďalšie materiály k tzv. Rothermerovskej akcii a snahám o revíziu trianonských hraníc v medzivojnovom období.

1928.??.?? Dokumenty k činnosti KSČ a politike Komunistickej internacionály voči Československu v období 1928-1938.
 • Materiály I. zjazdu KSČ v r. 1929
 • Materiály V. zjazdu KSČ
 • Vystúpenie V. Širokého v parlamente 29. 03. 1929
 • "My se chodíme do Moskvy učit, jak vám zakroutit krkem." První parlamentní řeč Kl. Gottwalda 21. 12. 1929 - Stenoprotokoly
 • K. Kautsky, Le bolschevisme dans l'impasse (Paríž 1931)
 • Vystúpenie Georgi Dimitrova na lipskom procese 16. 12. 1933
 • Dokumenty k 7. (poslednému) zjazdu Komunistickej internacionály v Moskve v r. 1935
 • G. Dimitrov, Ľudový front boja proti fašizmu In: moskovská Pravda 7. 11. 1936
 • Vystúpenie na Exekutíve Komunistickej internacionály (EKI) 26. 12. 1938 V. Sírokého - Kl. Gottwalda
 • Dokuemnty sekretariátu Exekutívy Komunistickej internacionály (EKI) proti slovenskému štátu z 29. 09. 1938 - z 7. 02. 1939
 • Uznesenie ÚV KSČ z 19. 02. 1939
 • Stanovisko ilegálneho ÚV KSČ z jesene 1939
 • J. Šverma, Správa o politike strany za druhej republiky, 1939
 • "Smernice pre vnútrostranícku organizačnú a ideologickú kampaň" (I. ilegálnej ÚV KSS) vypracované J. Ďurišom v okt. 1939 v Pov. Bystrici
1928.01.20 Dokumenty ku vzťahom s Vatikánom po r. 1919.
1931.05.15 Pápežská encyklika Quadragesimo anno (Pius XI.) z 15. 05. 1931, obsahujúca definíciu subsidiarity - štátnej sociálnej pomoci
1932.11.05 Dokumenty k česko-slovenským vzťahom a vyhláseniam slovenských spisovateľov v rokoch 1920 - 1936
 • Milan Hodža, Československý rozkol (1920) - J. Škultéty, Stodvadsaťpať rokov zo slovenského života (1790-1914) (1920)
 • Albert Pražák, Dejiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu (Praha 1922)
 • Správa o návšteve T. G. Masaryka v MS v Martine 21. 9. 1921 - 8. 8. 1923
 • Albert Pražák, Slovenská svojskosť (Atheneum Praha roč. 1 zv. 2, 1923) - Reakcia J. Škultétyho v SP (1923)
 • Anton A. Baník, Črty k osnove náuky o jazyku slovenskom (Pamätnica spolku slov. akademikov Tatran Brno 1923)
 • Albert Pražák, Jozef Škultéty (Brat. 1924)
 • Protimatičný článok Alberta Pražáka v Ročenke Československej republiky 1924 - Prednáška J. Škultétyho v klube Čsl. národnodem. strany 6. 2. 1925
 • Článok Miloša Weingarta v Časopise pro moderní filologii ("Cambel zjavne slúžil Maďarom")
 • J. Škultéty - L. Odeschalci, Zástava veje (1925) (za návrat pomaďarčených Slovákov)
 • Václav Chaloupecký, Staré Slovensko - Polemické články J. Škultétyho na stránkach Nár. novín z r. 1925
 • Materiály zjazdu slovenských osvetových pracovníkov v Turč. Tepliciach 23. 5. 1926
  • Vystúpenie Štefana Krčméryho (proti čechoslovakistickej "ideománii")
 • M. Hodža, Úkoly učenej spoločnosti P. J. Šafárika (Prúdy 1927) - Články V. Šrobára (Prúdy 1927)
 • J. Škultéty, Nehaňte ľud môj. Črty zo slovenskej minulosti (1928)
 • Spor o pravidlá slovenského jazyka prijaté v r. 1931 a následný tzv.prevrat v Matici slovenskej 12. 05. 1932
 • Albert Pražák, Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých (Praha 1932)
 • I. Kongres mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach 25.-26. 06. 1932
  • Vystúpenie gen. tajomníka HSĽS M. Sokola s požiadavkou autonómie na báze federalizmu
 • I. kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 31. 5. - 1. 6. 1936
  • Vladimír Clementis - Ladislav Novomeský - Eduard Goldstücker - Ilja Ehrenburg - Janko Jesenský - Emil B. Lukáč - Rudolf Dilong - J. Gregor Tajovský - Milo Urban - Tido J. Gašpar
 • Manifest I. kongresu slovenských spisovateľov v Tren. Tepliciach In: Kongres slovenských spisovateľov 1936 Ed. R. Chmel (Tatran Brat. 1986)
 • "Martin musí byť porazený." Prejav Alberta Pražáka pred slovenskými študentmi v Prahe z r. 1936
1933.07.09 Dokumenty k práci vlády a Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia ČSR v období r. 1928 -1938
1935.09.15 Dokumenty k rasovému prenasledovaniu v Nemecku.
1936.03.21 Dokumenty k činnosti maď. pol. strán na Slovensku v r. 1919-1938 a k zlučovaciemu zjazdu Maďarskej národnej strany (MNS) a Krajinskej kresťanskosociálnej strany (KKS) 21.6.1936 v N. Zámkoch
1936.04.29 Dokumenty k antisemitskej kampani na Slovensku v r. 1936 (tzv. golemiády)
1936.08.19 Dokumenty k moskovským procesom

Proces Antisovietskeho spojeného trockisticko-zinovjevského centra 19.-24. 8. 1936 (G.J. Zinovjev, L. Kamenev a spol.)

Proces antisovietského trockistického centra 23–30. 1. 1937 (Pjatakov, Radek, Sokolnikov a spol.)

Proces antisovietskeho bloku pravice a trockistov 2..-13. 3. 1938 (Bucharin, Rykov, Jagoda, Krestinský, Rakovský a spol.)

Ďaľšie materiály k moskovským procesom

1936.09.19 Dokumenty k slovenskému autonomistickému hnutiu v r. 1920-1938
1937.09.21 Masarykova cesta a odkaz. Projev E. Beneše nad rakví T. G. Masaryka 21. 09. 1937
1937.11.08 Dokumenty k jazykovej otázke na Slovensku, česko-slovenskej a slovensko-slovenskej konfrontácii v r. 1935-1937
 • Manifestácia "Proti revízii, za demokraciu !" v Bratislave 6. 12. 1935 - P. Zaťko - T. J. Gašpar - D. Rostás - B. Tejessi - J. Opavský
 • E. Klinger, O smrti (Hlinku) v topánkach In: Ľudový denník 21. 04. 1936 - A. Hlinka, ...s topánkami na nohách ! In: Slovák, 26. 4. 1936
 • Otto Bauer, Zwischen zwei Weltkriegen ? (Eugen Prager Verlag Brat. 1936)
 • List správcu spolku sv. Vojtecha a člena výboru MS Msgre Jána Pöstényiho 26 katolíckym kňazom v USA v súvislosti c návštevou matičnej delegácie v USA zo zač. r. 1936 s výzvou dištancovať sa z mravného hľaiska od Matice a jej delegátov
 • V. Clementis, Čo sa chystá v Matici In: Slovenské zvesti, 27.04.1936
 • Dokumenty k odchodu Ľudovíta Nováka z jazykovedného doboru MS
 • Ľudovít Novák, Jazykovedné glosy k československej otázke In: Knižnica Slovenských pohľadov XXXV.
 • Vystúpenia E. Beneša na jeho turné po Slovensku 19.-25. 09. 1936 (N.Zámky - Bratislava - Modra - Trenč.Teplice - Nitra)
 • F. Tichý, K pathologii slovenského nacionalizmu
 • Pavol Čarnogurský, Boľševická infekcia školstva In: Slovák 10. 01. 1937
 • Návrh HSĽS na zmenu jazykového zákona z r. 1937
 • O jazykových otázkach so zvláštnym zreteľom na Slovensko. Verejná prednáška univ. prof. Zd. Pešku v Bratislave 8. 11. 1937
 • V. Clementis, „Na Slovensku po slovensky" aj Nemci a Maďari? In: Slovenské zvesti 11. 11. 1937

Materiály k Diskusii o jazykovej otázke organizovanej Štefánikovou spoločnosťou v Bratislave 18. 11. 1937

 • Diskusné príspevky: Zd. Peška - Vl. Clementis - A. Štefánek - Sv. Štúr - H. Bartek - J. Poničan - V. Vážný - J. Čaplovič - dr. Frisch - dr. Húsek - J. Šujan - prof. Marušiak
1938.09.15 Dokumenty k udalostiam predchádzajúcim a sprevádzajúcim prijatie Mníchovskej dohody.

Mníchovská dohoda v spomienkach súčastníkov

 • Edvard Beneš, Mnichovské dny. Paměti. s. 324-328 (Svoboda Praha 1968)
 • L. Feierabend
 • H. Ripka, Munich before and After (London 1939)
 • Pamietniki Józefa Becka s.123-125 (Wars. 1955) In: Historia Polityczna Polski Odrodzonej 1918-1980 I. s. 197-199 (Wars. 1981)
 • Rudolf Beran, Das Dritte Reich s. 464-465
 • Georges Bonnet, Défense de la Paix. De Washington au Quai d'Orsay s. 165-167, 192, 195-196, 204-205 (Genéve 1946)
 • Alan Campbell-Johnson, Viscount Halifax. A Biography s. 483 (1941)
 • Winston Churchill, The Second World War. I. (London 1948)
 • Galeazzo Ciano, Denníky / Gróf Galeazzo Ciano olasz külügyminister 1936-1943-as teljes naplói (Athenaeum Bp. 1946)
 • Ian Colvin, Vansittart in Office s. 230-234 (London 1965)
 • Charles De Gaulle, Mémoires de guerre. V.1 (Paris 1954) / Военные мемуары: Призыв 1940-1942 (Астрель M. 2003)
 • Anthony Eden, The Eden Memoirs. Facing the Dictators s. 570-571 (London 1962)
 • Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925-1945 гг. (Наука Москва, 1971) / Ivan M. Majskij, Cesta do minulosti
 • Paul Reynaud, In the thick of the fight s. 186-194, 197-198 (London 1855)
 • Štefan Osuský, Na lži se budoucnost národa budovat nedá (Novina Chicago 1967)
 • Jonathan Zorach, The Nečas mission during the Munich Crisis (Central Europe 16/1989 No. 1-2 p. 53-70)
1938.10.01 Dokumenty k občianskej vojne v Španielsku
 • Stretnutie špan. republikánskeho premiéra Julia Alvareza del Vayo a Geogesa Bonneta 1. 10. 1938 In: Julio Alvarez del Vayo, les battailes de la liberté s. 272-273 (Paris 1963)

Ďalšie materiály k téme

1938.10.09 Dokumenty z komárňanských rokovaní delegácie Česko-Slovenska a Maďarska 9.-13. októbra 1938:
1938.10.11 Dokumenty k spoločensko-politickému dianiu počas 2. Československej republiky
 • Vyhlásenie M. Osuského o nutnosti vyšetrenia a odsúdenia vinníkov Mníchova
 • Vládní nařízení č. 223/1938 Sb. ze dne 11. října 1938, o pracovních útvarech
 • Opatření Stálého výboru č. 253/1938 Sb. ze dne 27. října 1938, o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění
 • Vládní nařízení č. 257/1938 Sb. ze dne 28. října 1938, kterým se mění zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. , o pobytu cizinců, a vládní nařízení ze dne 21. května 1937, č. 82 Sb. , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. března 1928, č. 39 Sb. , o ochraně domácího trhu práce
 • Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce (č. 300/1938 Sb. )
 • Ústavný zákon č. 299/1938 Sb. zo dňa 22. novembra 1938, o autonomii Slovenskej krajiny
 • Ústavní zákon č. 328/1938 Sb. ze dne 22. listopadu 1938, o autonomii Podkarpatské Rusi
 • Nařízení vlády č. 301/1938 Sb. ze dne 25. listopadu 1938, kterým se provádí smlouva ze dne 20. listopadu 1938 mezi Československou republikou a Německou říší, o otázkách státního občanství a opce
 • Vládní nařízení č. 317/1938 Sb. ze dne 12. prosince 1938, kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu
 • Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. (tzv. Zmocňovací ) zo dňa 15. decembra 1938, o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej
 • Vládní nařízení č. 355/1938 Sb. ze dne 23. prosince 1938 o politických stranách
 • Vládní nařízení č. 392/1938 Sb. ze dne 30. prosince 1938, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské
 • Vládní nařízení č. 4/1939 Sb. ze dne 13. ledna 1939, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb. o politických stranách
 • Vládní nařízení č. 9/1939 Sb. ze dne 25. ledna 1939, o opatřeních, týkajících se spolků a výdělkových a hospodářských společenstev a útvarů obdobných
 • Vládní nařízení č. 12/1939 Sb. ze dne 27. ledna 1939, jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. , o právu shromažďovacím
 • Vládní nařízení č. 13/1939 Sb. ze dne 27. ledna 1939, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z. , o právu spolčovacím, a stanoví tresty za neoprávněné sdružování
 • Vládní nařízení č. 14/1939 Sb. ze dne 27. ledna 1939, jímž se doplňují předpisy o pobytu cizinců, pokud jsou emigranty
 • Vládní nařízení č. 14/1939 Sb. ze dne 27. ledna 1939, o domovní evidenci obyvatelstva a některých opatřeních obmezujících jeho pohyb
 • Vládní nařízení č. 15/1939 Sb. ze dne 27. ledna 1939, o přezkoumání česko-slovenského občanství některých osob
 • Vládní nařízení č. 20/1939 Sb. ze dne 3. února 1939, kterým se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky.
 • Vládní nařízení č. 72/1939 Sb. ze dne 2. března 1939, o kárnych pracovních táborech
 • Vládní nařízení č. 62/1939 Sb. ze dne 9. března 1939, kterým se doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 300 Sb. , o mimořádných opatřeních, ve znění zákona ze dne 10. července 1933, č. 125 Sb. , a vládního nařízení ze dne 10. ledna 1939, č. l Sb. I
1938.11.02 Dokumenty k Viedenskej arbitráži 2. 11. 1938

Materiály o zastrelení Márie Kokošovej maďarskými žandármi v Šuranoch 25. 12. 1938

Ďalšie materiály k Viedenskej arbitráži 2. 11. 1938.

1938.11.04 Dokumenty k rasovému prenasledovaniu na Slovensku

Ďaľšie materiály k rasovému prenasledovaniu na Slovensku.

1939.03.09 Dokumenty k vyhláseniu samostatného slovenského štátu v marci 1939.
1939.03.15 Dokumenty k vyhláseniu a trvaniu Protektorátu Čechy a Morava.

Materiály k atenttátu na Heydricha 27. 05. 1942

1939.03.16 Dokumenty k tzv. "Malej vojne"
 • "Maďarské jednotky obsadili vyše sto obcí na území Rusínska", článok v denníku Népszava 16. 3. 1939 (maď.)
 • Nóta maďarského konzula 16. marca 1939 - Verbálna nóta slovenského MZV z 23. marca 1939 - Odpoveď maďarskej vlády
 • Intervencia nem. gen. konzula u slov. vlády dňa 24. marca 1939 - Nóta slov. MZV Zahr. úradu v Berlíne zo dňa 24. marca 1939
 • Nóta maď. konzula slov. vláde zo dňa 24. marca 1939 - Odpoveď MZV maďarskej vláde - Nóta MZV maď. vláde o prímerí
 • Stanovisko maď. delegácie o hraničnej čiare - Odpoveď slov. delegácie - Nóta MZV nem. vláde z 30. marca 1939
 • Protokol slovensko-maďarskej vládnej komisie o stanovení novej východnej hranice zo 4. apríla 1939
1939.03.18 Dokumenty k činnosti prezidenta, vlády a snemu vojnového Slovenského štátu.

Ďaľšie materiály k činnosti prezidenta, vlády a snemu vojnového Slovenského štátu.

 • J. Tiso, Politika a náboženstvo (kníhtlačiareň Andreja Brat. 1940)
 • J. Bor, Dr. A. Tuka, Kämpfer und Staatsmann (Unia Brat. 1941)
 • Actes und documents du Saint Siege relatifs á la Seconde Guerre Mondiale (Libreria editrice Vaticana zv. 8)
1939.05.28 Dokumenty k rasovému prenasledovaniu v Maďarsku.
1939.06.21 Dokumenty k rasovému prenasledovaniu v Protektoráte Čechy a Morava.
1939.08.23 Dokumenty k Paktu Molotova-Ribbentropa z 23.8.1939, sovietsko-nemeckým a sovietsko - japonským vzťahom v rokoch 1939-1940.
 • Zmluva o neútočení medzi Nemeckom a ZSSR z 23. 8. 1939 a tajný protokol (po česky), (po angl.), (po rusky)
 • Správa o rozhovore Stalina a Molotova s Ribbentropom v Moskve 24. 8. 1939
 • Blahoželanie Molotova nemeckej vláde ku vstupu nemeckých vojsk do Varšavy z 9. 9. 1939
 • Nemecko-sovietska zmluva o hraniciach a priatelstve a dôverný protokol a tajný dodatkový protokol I., II. z 28. 9. 1939
 • Vyhlásenie vlády Nemeckej Ríše a vlády ZSSR z 28. 9. 1939
 • Prejav predsedu Rady ľudových komisárov V.M. Molotova na zasadaní Najvyšśieho sovietu ZSSR 31. 10. 1939
 • Rozhlasový prejav predsedu Rady ľudových komisárov V.M. Molotova 29. 11. 1939
 • Odpoveď J.V. Stalina na otázky redaktora Pravdy z 30. 11. 1939
 • Finsko - sovětská smlouva z 12. 3. 1940
 • Prejav predsedu Rady ľudových komisárov V.M. Molotova na 7. zasadaní Najvyšśieho sovietu ZSSR 1. 8. 1940
 • Dopis Ribbentropa J.V. Stalinovi 13. 10. 1940 - Odpoveď J. V. Stalina z 22. 10. 1940
 • Memorandum o rozhovore J. von Ribbentropa s V. M. Molotovom v Berlíne 12. 11. 1940
 • Memorandum o rozhovore A. Hitlera s V. M. Molotovom v Berlíne 12. 11. 1940
 • Memorandum o rozhovore A. Hitlera a J. von Ribbentropa s V. M. Molotovom v Berlíne 13. 11. 1940
 • Memorandum o záverečnom rozhovore rozhovore J. von Ribbentropa s V. M. Molotovom v Berlíne 13. 11. 1940
 • Sovietske ultimátum Rumunsku o odstúpení Besarábie a severnej Bukoviny
 • Sovietska anexia pribaltských republik
 • Sovietsko-japonská zmluva z jara 1941
1939.09.01 Dokumenty k účasti Slovenska na nemeckom útoku proti Poľsku 1. 9. 1939
1939.12.20 Dokumenty k činnosti exilovej vlády E. Beneša v Londýne.
 • Telegram E. Beneše Rooseveltovi, Chamberlainovi, Daladierovi, Litvinovovi a předsedovi Rady Společnosti národů z 16. 03. 1939
 • Chikagská řeč E. Beneše k americkému lidu z 19. 3. 1939
 • Sjezd amerických Čechů a Slováků v Chicagu 28.-29. 4. 1939 proti podpoře Benešově politiky
 • Projev E. beneše v Plzeňském parku v Chikagu k legionářům 8. 6. 1939
 • Churchillův projev 13. 5. 1940 ("křev, pot a slzy") - 18. 7. 1940 - 30. 9. 1940
 • Rozhlasový projev E. Beneše k domovu 19. 9. 1939 - 19. 7. 1940 - 24. 7. 1940 (o právní kontinuitě a předmnich. hranicích)
 • Odkaz prednostu Benešovej kancelárie Smutného domácemu odboju z 21. 08. 1939
 • Prohlášení Československého národního výboru z 17. 10. 1939
 • Správa slovenského podzemia Benešovi z 20. 11. 1939 o hospodárskej konjunktúre na Slovensku
 • Dopis Dr. E. Beneše lordu Halifaxovi o ustavení Československého národního výboru z 20. 12. 1939
 • Memorandum zo Slovenska, Lettrich , december 1939
 • Správa B. Bočka o odkaze princa Schwarzenberga Šrámkovi z apríla 1940
 • Z rozhlasových prejavov Dr. E. Beneša 24. 6. 1940 - 26. 7. 1941 - 8. 8. 1942
 • Dopis E. Beneše Halifaxovi o ustavení prozatímní čsl. vlády z 9. 7. 1940 - Dopis Halifaxe o uznání prozatímní čsl. vlády z 18. 7. 1940 (bez kontinuity a hranic) - "Czechoslovakia's guilty man, What The Czechoslovak provisional government stands for" publikace KSČ v Londýně
 • Hitlerova nabídka separátniho míru Anglii z 19. 7. 1940
 • Ústavní dekret pres. rep. č. 1/1940 z 21. 7. 1940, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřížení ČSR
 • Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/1940 Úř. vest. čs. ze dne 15. 10. 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné
 • Prohlášení 24 býv. funkcionářů německé soc. dem. v ČSR proti W. Jakschovi
 • Dekret pres. rep. č. 4/1940 z 26. 10. 1940, jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení čsl. vlády
 • Prejav E. Beneša v Štátnej rade 11. 12. 1940
 • Rozhlasový prejav Winstona Churchilla 22. 6. 1941 po útoku Nemecka na Sov. zväz (eng.)
 • Dopis E. Beneša E. Háchovi, v ktorom spoluprácu s ním označuje za "krásnu stránku naší historie" z 24. 6. 1941
 • Úmluva mezi Svazem Sovětských socialistických republik a Republikou československou ze dne 18. 7. 1941
 • Dopis britského ministra zahraničních věcí A. Edena ministru J. Masarykovi z 18. 7. 1941 o uznaní (exilovej) vlády a prezidenta ČSR
 • Dopis velvyslance J. G. Winanta ministru J. Masarykovi z 31. 7. 1941
 • "Power and Peace", článok v The Times o potrebe starých veľmocenských blokov v strednej Euope z 1. 8. 1941
 • "Eastern Fringe", článok v The Economist o nebezpečí ruskej nadvlády v strednej Európe z 16. 8. 1941
 • Ústavní dekret pres. rep. č. 3/1942 z 24. 11. 1941, jímž se mění ústavní dekret pres. rep. z 21. 7. 1940 č. 1
 • Nóta československé exilové vlády spojeneckým vládám z 16. 12. 1941
 • Řecko-jugoslávská dohoda o budoucí vzájemné spolupráci z 15. 2. 1942
 • Deklarace exilových vlád ČSR a Polska o vytvoření konfederaci Československa a Polska z 19. 1. 1942
 • Zápis o vojenské poradě u presidenta Beneše 22. 1. 1942 v Londýně
 • "Zvláštní poselství k lidu doma" (exilová vláda k atentátu na Heydricha) z 29. 5. 1942 - Z pamätí L. Feierabenda
 • Uznesenie Predstavenstva Sudetonemeckej soc.dem. strany v Londýne z 7. 6. 1942 - Stanovisko E. Beneša z 1. 12. 1942
 • Dopis predsedu Sudetonemeckej soc.dem. strany W. Jakscha E. Benešovi z 22. 6. 1942 - Odpoveď E. Beneša W. Jakschovi z 10. 1. 1943
 • Nóta Edena o odčinění Mnichova z 5. 8. 1942 - Poselství Roosevelta z 30. 7. 1941
 • "Tři roky svetové války", článok E. beneša v časopise Čechoslovák (Londýn) 28. 8. 1942
 • Dopis gen. Ch. de Gaulla předsedovi vlády Msgr. J. Šrámkovi z 29. 9. 1942
 • Benešovo memorandum americkému vyslancovi Biddlovi z októbra 1943
 • Ústavní dekret pres. rep. č. 12/1942 z 27. 10. 1942, jímž se mění ústavní dekret pres. rep. z 21. 7. 1940 č. 1
 • Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR z 12. 12. 1943

Ďalšie dokumenty k téme

 • Štefan Osuský, Triedenie duchov nastalo, Pravda víťazí, Beneš a Slovensko, Riadená demokracia pri práci (Londýn 1943)
 • Karel Locher, Naše akce (Londýn 1942)
 • František Schwarz, Dr. Beneš o vojně před válkou i za ní (Londýn 1940)
 • Karel Pichlík, Zahraniční odboj 1914-1918 bez legend (Praha 1968)
 • Jan Kuklík, Vznik čsl. národního výboru v letech 1939-1940 (Praha 1996) Londýnský exil 1938-1945 (Praha 1998)
 • Jan Kuklík, Jan Němeček, Hodža versus Beneš (Praha 1999)
 • Josef Kalvoda, Role Československa v sovětské strategii (Dílo Kladno 1996)
1940.08.30 Dokumenty k 2. viedenskej arbitráži.
1940.08.31 Dokumenty k vyhláseniam slovenských spisovateľov v rokoch 1940 - 1948
1941.04.11 Dokumenty k účasti Maďarska na nemeckom útoku proti Juhoslávii 11. 4. 1941
1941.08.14 * The Atlantic Charter/Atlantická charta. Vyhlásnie vojny Japonsku v r. 1941
1942.11.09 Dokumenty k činnosti Kominterny a ilegálnej KSČ a jej moskovského exilového vedenia na čele s Kl. Gottwaldom.

Ďaľsie materiály k činnosti ilegálnej KSČ a jej moskovského exilového vedenia na čele s Kl. Gottwaldom.

 • G. Husák, Zápas o zajtrajšok (Brat. 1948)
 • Vystúpenie Ľ. Benadu a O. Krajňáka ma zasadnutí ÚV KSS 6.-7. 04. 1950
 • "K výročiu Slovenského národného povstania". Článok K. Bacílka v Tvorbe roč. 1951, str. 825
 • A. Hučková-Štvrtecká, Činnosť prvého ilegálneho ÚV KSS (Brat. 1952)
 • Kl. Gottwald - V. Široký, O našom odboji (Brat. 1954)
 • Za slobodu českého a slovenského národa (Brat. 1956)
 • Rozhovory s G. Husákom 26. 08. 1963, 29. 08. 1963 - P. Stahlom 27. 09. 1963 - O. Krajňákom (členom bratislavského oblastného vedenia KSS a od r. 1941 členom II. ilegálneho ÚV KSS) 4. 10. 1963 - J. Ďurišom 9. 10. 1963 - V. Širokým z okt. 1963 - M. Hrušovským 18. 10. 1963 - K. Bacílkom 22. 10. 1963 - G. Husákom 19. 11. 1963

Ďalšie materiály k k činnosti ilegálnej KSČ a jej moskovského exilového vedenia na čele s Kl. Gottwaldom.

1943.07.11 Dokumenty k politickému dianiu v Maďarsku v rokoch 1939 -1944.
1944.01.?? Dokumenty k činnosti Milana Hodžu v britskom a americkom exile
1944.07.25 Dokumenty súvisiace s uplatňovaním kolektívnej viny voči maď. a nem. menšine v Československu v období pred 2. 8. 1945.
1944.08.29 Dokumenty k Slovenskému národnému povstaniu a k činnosti vlády na oslobodenom území.

Spory o mieste a význame Slovenského národného povstania v slovenských dejinách

 • Dies ater, nešťastný deň 29. augusta 1944. 2 vydanie (Bratislava 1994)
1944.10.15 Dokumenty k memorandu regenta Hothyho z 15. 10. 1944 o vystúpení Maďarska z vojny

Ďalšie materiály k memorandu regenta Hothyho z 15. 10. 1944.

1944.11.26 Dokumenty o pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k Sovietskemu Zväzu.

Ďaľšie materiály o pripojení Zakarpatskej Ukrajiny k Sovietskemu Zväzu.

1945.02.22 Ústavní dekret presidenta republiky č. 3/1945 Úř. vest. čs. z 22. 2. 1945, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
1945.06.01 Dokumenty o česko-slovenských rokovaniach v rokoch 1945-1946
1945.06.26 Dokumenty z Konferencie Spojených národov v San Francisku 25. 04. - 26. 06. 1945.
1945.07.17 Dokumenty z Konferencie šéfov vlád ZSSR, USA a Veľkej Británie - v Berlíne (Postupimi) 17. 07.- 02. 08. 1945.
1945.08.02 Dokumenty súvisiace s uplatňovaním kolektívnej viny voči maď. a nem. menšine v Československu v období 2. 8. 1945 - 13. 4. 1948.

Ďalšie materiály k uplatňovaniu kolektívnej viny voči maď. a nem. menšine v Československu v období 2. 8. 1945 - 13. 4. 1948.

Dokumenty z publikácie Almanach oslobodeného juhu (Nitra, júl 1947)

 • E. Beneš, Posolstvo k Slovákom v Maďarsku, 1946
 • Vl. Clementis, Premislite si to a rozhodnite, 1946
 • A. J. Vyšinský, Maďarsko malo revizionistické plány na revanš, 1946
 • A. Granatier, Slovo k Slovákom v zahraničí, 1946
 • A. Granatier, V štádiu prípravy presídľovania, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Dr. J. Lettrich, Prívet k Slovákom v cudzine, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • L. Novomeský, Slováci nie sú len príslušníkmi ČSR, ale i veľkého slovanského sveta, 1946
 • Ohlas Matice slovenskej k navráteným Slovákom, 1946
 • Dr. Andrej Mráz, Novoročný prívet dolnozemským Slovákom, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Dr. Andrej Mráz, Návrat Slovákov a čo s ním súvisí na kultúrnom poli, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Rozhovor s Dr. J. Svetoňom o význame presídlenia, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Posl. Žiak, Kto hovorí menom Slovákov v Maďarsku?, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Dr. Peter Doval, Praktický výklad dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • Dr. Martin Kvetko, Všade dobre — doma najlepšie, 1946
 • J. Janík, O prípravách na výmenu obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom, 1946
 • O. Beňo, Dvestoročné jubileum založenia Slovenského Komlóša, 1946
 • Dr. Sam. Št. Osuský, Význam evanjelickej cirkvi v národnom živote Slovákov v Maďarsku, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • J. Janík, Rozhovor s vdp. biskupom Dr. Sam. Št. Osuským, 1946
 • Dr. Juraj Šimalčík, Prečo sa slovenskí katolíci tešia návratu svojich bratov z Maďarska, prednesené v čsl. rozhlase v r. 1946
 • J. Janík , Rozhovor s predsedom AFS v Maďarsku Alex. Horákom, 1946
 • Dr. Pavol Popaďák, Konfiškácia pôdy a jej prideľovanie, 1946
 • A. Granatier, Reslovakizácia a jej zdôvodnenie, 1946
 • Ohlas Slovesnkej národnoj rady verejnosti v deň podpísania mierovej zmluvy 18. 2. 1947
1945.08.25 Ústavní dekret presidenta republiky č. 47/1945 ze dne 25. srpna 1945 o Prozatímním Národním shromáždění
1946.03.28 Ústavní zákon č. 57/1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, Praha dňa 28. března 1946
1946.08.14 Prejav maď. ministra zahr. vecí J. Gyöngyösiho na plenárnom zasadaní pařížskej mierovej konferencie 14. augusta 1946
1946.08.14 Dokumenty k hnutiu disidentov a ideologickej vojne a stalinskému režimu v Sovietskom zväze

Dokumenty k zneužívaniu psychiatrie proti disidentov v ZSSR. Prípady Petra Grigorenko a Žoresa Medvedeva

Dokumenty k činnosti A. I. Solženicyna v období 1962-1970

Dokumenty sovietskej propagandy proti A. Solženicynovi

Dokumenty o činnosti Andreja Sacharova v období 1969-1989

Газетная кампания 1973 года против Сахарова / Štvavá kampaň proti A. Sacharovovi na stránkach sov. tlače

Ďalšie materiály k hnutiu disidentov v Sovietskom zväze

Materiály k činnosti VČK - NKVD - MGB - KGB

Materiály o charaktere stalinského režimu v Sovietskom zväze

1947.02.10 Mierové zmluvy po 2. sv. vojne
1947.04.15 Proces pred Národným súdom proti J. Tisovi, F. Ďurčanskému a A. Machovi v Bratislave v dňoch 2. dec. 1946 - 15. apríla 1947.
1948.02.28 Dokumenty k prevzatiu moci v Československu komunistickou stranou 25. 02. 1948
 • Proti rozvratnému plánu reakcie pozitívny plán budovania. Z prejavu predsedu vlády Kl. Gottwalda na zasadnutí ÚV KSČ 28. 11. 1947
 • S kroka na krok budeme lámať odpor a sabotáž reakcie. Z referátu podpredsedu vlády V. Širokého na zasadnutí ÚV KSS 4.12. 1947
 • Komunistická strana volá do pohotovosti. Stanovisko predsedníctva KSČ k situácii zo dňa 17. 02. 1948
 • Pracujúci l'ud z miest a vidieka za vládu Klementa Gottwalda. Stanovisko predsedníctiev KSČ a KSS z 20. 02. 1948 k situácii
 • Buďte jednotní a rozhodní a pravda zvíťazí! Prejav predsedu vlády Kl. Gottwalda na Staromeskom námestí v Prahe 21. 02. 1948
 • Slovensko za Gottwaldovu vládu bez reakčných ministrov. Prejav podpredsedu vlády V. Širokého v bratislavskej Redute 21. 02. 1948
 • List predsedníctva KSČ prezidentovi Republiky z 21. 02. 1948
 • List predsedníctva KSČ Čs. sociálnej demokracii z 21. 02. 1948 - Odpoveď ÚVV Čs. sociálnej demokracie z 23. 02. 1948
 • List predsedu Sboru povereníkov Dr. G. Husáka členom Sboru povereníkov za Demokratickú stranu z 21. 02. 1948
 • Jediná cesta vpred — bez reakčníkov a zpiatočníkov! Prejav Kl. Gottwalda na zjazde závodných rád ROH v Prahe 22. 02. 1948
 • Po boku SSSR silnejší ako kedykoľvek predtým. Prejav Kl. Gottwalda na zjazde Sväzu čsl.-sov. priateľstva v Prahe 22. 02. 1948
 • List predsedu Sboru povereníkov Dr. G. Husáka predsedovi vlády Kl. Gottwaldovi z 23. 02. 1948 - Odpoveď Kl. Gottwalda
 • Prejav V. Širokého na oslavách sov. armády na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave 23. 02. 1948
 • Za rozšírenie a obrodenie Národného frontu. Prejav Kl. Gottwalda k prípravnému výboru Národného frontu 23. 02. 1948
 • List prezidenta Republiky predsedníctvu ÚV KSČ z 24. 02. 1948 - Odpoveď predsedníctva ÚV KSČ z 24. 02. 1948
 • Nová vláda menovaná. Prejav predsedu vlády Kl. Gottwalda k zhromaždeniu ľudu na Václvskom námestí v Prahe 25. 02. 1948
 • Preukázali sme hlboký a úprimný demokratizmus nášho štátu. Prejav Kl. Gottwalda pri sľube nových členov vlády 27. 02. 1948
 • Odpoveď prezidenta Dr. Edvarda Beneša
 • Posolstvo .k československej inteligencii. List Kl. Gottwalda k zhromaždeniu ľavicovej inteligencie v pražskej Lucerne 27. 02. 1948
 • Pravda zvíťazila! Prejav predsedu vlády Kl. Gottwalda k sjazdu roľníckych komisií v Prahe 28. 02. 1948
 • Prejav Kl. Gottwalda pri prehliadke Sboru národnej bespečnosti a robotníckych milícií na Staromestskom námestí v Prahe 28. 02. 1948
 • Prejav predsedu vlády Kl. Gottwalda k sjazdu roľníckych komisií na Václavskom námestí v Prahe 29. 02. 1948
 • Po slávnom víťazstve do lepšej budovateľskej práce! Vyhlásenie ÚV KSČ 29. 02. 1948
 • Odpovede predsedu vlády Kl. Gottwalda na otázky zpravodajcov Poľskej tlačovej agentúry a novín Unita a Le Soir z 29. 02. 1948
 • Otvárame brány KSS pre všetkých verných Slovákov a Slovenky. Ohlas ÚV KSS zo 4. 03. 1948.
 • Odstránením reakcie upevní sa jednota Čechov a Slovákov. Prejav V. Širokého na zasadnutí ústr. akčného výboru čs. NF z 9. 03. 1948
 • Treba rýchlo urobiť kroky k povzneseniu Slovenska. Prejav Kl. Gottwalda pri složení prísahy členov Sboru povereníkov 19. 03. 1948
 • Slovensko odteraz baštou štátnej jednoty. Z prejavu Dr. G. Husáka pri složení prísahy členov Sboru povereníkov 19. 03. 1948
 • Akčný program Gottwaldovej vlády prednesený Kl. Gottwaldom v Ústavodarnom Národnom shromaždení 10. 03. 1948
 • Prejav Kl. Gottwalda v parlamente 9. 05. 1948 - Zvukový záznam
1948.04.13 Dokumenty súvisiace s uplatňovaním kolektívnej viny voči maď. a nem. menšine v Československu v období po 13. 4. 1948.
1948.05.09 Ústavný zákon č. 150/1948 Zb. z 9. 5. 1948 Ústava Československej republiky
1948.05.14 Dokumenty k vyhláseniu štátu Izrael 14. 5.1948

Dokumenty k procesu s Adolfom Eichmannom v Izraeli v r. 1960-1961

1948.09.21 Dokumenty k antisemitskej kampani v Sovietskom zväze po r. 1943

Ďalšie materiály k antisemitskej kampani v Sovietskom zväze po r. 1943

Polemika o falšovaní histórie v diele Solženicyna a jeho antisemitizme

1948.12.10 Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá na Valnom zhromaždení OSN 10.12.1948
1948.12.21 Zákon o krajském zřízení ČSR 280/1941 Sb. z 21. 12. 1948
1949.06.07 Dokumenty k procesu s László Rajk-om v Budapešti
1949.11.16 Dokumenty k studenej vojne a konfrontácii sovietskeho bloku s Juhosláviou v období r. 1945-1956.

Ďalšie materiály k téme

1950.05.09 Deklarácia Roberta Schumana o vytvorení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ z 9. 05. 1950
1951.01.02 Dokumenty k "Procesu proti vlastizradným biskupm J. Vojtaššákovi, M. Buzalkovi, P. Gojdičovi" 2. 01. 1951 - 15. 01. 1951
1952.11.27 Dokumenty k "Procesu s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským".
 • Václav Kopecký, K 50. narozeninám Rudolfa Slánského (Rudé právo, 31. 7. 1951)
 • Zpráva o zasedání ÚV KSČ (Rudé právo, 7. 9. 1951)
 • Projev A. Zápotockého v Kladně 25. 11. 1951 (Rudé právo, 26. 11. 1951)
 • Dopis Rudolfa Slánského z vězení předsednictvu ÚV KSČ z 26. 11. 1951
 • Projev ministra Národní bezpečnosti L. Kopřivy na kulturním věčeru družby SNB s pracujícími v Bratislavě 27. 11. 1951 (Rudé právo, 28. 11. 1951)
 • Úřední zpráva o vyšetrovací vazbě uvalené na R. Slánského (Rudé právo, 28. 11. 1951)
 • Zpráva o zasedání ÚV KSČ (Rudé právo, 6. 12. 1951) - Projev Kl. Gottwalda na zasedání ÚV KSČ (Rudé právo, 7. 12. 1951)
 • Obžaloba
 • Výsluch obvineného Rudolfa Slánskeho
 • Výsluch obvineného Dr. Vlada Clementisa
 • Výpoveď svedka Laca Novomeského
 • Záverečná reč hlavného obžalobcu Dr. Josefa Urválka
 • Rozsudok
 • Úřední zpráva o popravě 3. 12. 1952 (Rudé právo, 4. 12. 1952)
 • Referát Kl. Gottwalda na celostátní konferenci KSČ 16. 12. 1952 (RP, 17. 12.) - Vystoupení K. Bacílka 17. 12. 1952 (RP, 18. 12.)
 • Referát A. Novotného na celostátní konferenci KSČ v červnu 1956
 • Referát A. Novotného na zasedání ÚV KSČ 15. 11. 1961 (Rudé právo, 21. 11. 1961)
 • Vystúpenie A. Novotného na aktíve komunistov v Košiciach 12. 6. 1963

Kampaň v Rudom práve v novembri 1952

 • Před soudem lidu (21. 11.) - Drtivá porážka imperialistů - Jidáš (22. 11.) - Nejtvrdší trest zločincům - Ne to nejsou lidé (23. 11.)
 • Sionismus-nástroj amerických imperialistů - Zrádce aneb špion nemá vlasti (24. 11.) - Neocenitelná pomoc (25. 11.)
 • Vlna hněvu - Vítězství demokracie a míru (26. 11.) - Urychlíme růst a rozkět... (27. 11.) - Spravedlivý trest - Konec zrádce - Tři lavice (28. 11.)
 • Titovská tvář Slánského bandy (29. 11.) - Nezdolná síla naší strany (30. 11.)

Ďalšie materiály k téme

1953.05.31 Peněžní reforma a zrušení lístků, Rudé Právo - 31. května 1953
1954.04.21 Dokumenty k Procesu s tzv. slovenskými buržoaznymi nacionalistami.

Ďaľšie materiály k Procesu s tzv. slovenskými buržoaznymi nacionalistami.

 • Miloš Gosiorovský, „Slovenské národné povstanie", Bratislava 1954, str. 44.
 • O slovenskom buržoáznom naconalizme na X. zjazde KSS
1954.04.27 Dokumenty k Činnosti Matice slovenskej v r. 1946-1989

Ďalšie materiály k Činnosti Matice slovenskej v r. 1946-1989

1955.05.14 Dokumenty k založeniu a existencii Varšavského paktu
1955.05.15 Štátna zmluva o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska, Viedeň, 15. 05. 1955, publ. pod č. 39/1956 Zb.
1956.02.25 Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščova na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu 25.února 1956
1956.08.01 Ústavný zákon č. 33/1956 Zb. z 1. 8. 1956 o slovenských národných orgánoch
1956.10.25 Dokumenty k povstaniu v Maďarsku v októbri 1956

Ďalšie materiály k povstaniu v Maďarsku v októbri 1956

1957.06.22 Uznesenie ÚV KSSZ O protistraníckej skupine G. M. Malenkova, L. M. Kaganoviča a V. M. Molotova, Moskva 22. júna 1957
1958.10.17 Dokumenty k riešeniu rómskej otázky.
1958.11.27 Dokumenty k berlínskej otázke 1958 - 1971
 • Nota vlády SSSR vládě USA z 27. 11. 1958 k berlínské otázce
 • Nota vlády SSSR vládě USA z 10. 01. 1959 k otázce mírové smlouvy s Německem
 • Memorandum o mírové smlouvě s Německem a otáce Záp. Berlína, předložené N. S. Chruščovem J. F. Kennedymu ve Vídni 4. 06. 1961
 • Německý mírový plán, schválený Lidovou sněmovnou NDR 6. 06. 1961
 • Zpráva o poradě prvních tajemníků ústředních výborů komunistických stran členských zemí Varšavské smlouvy z 5. 08. 1961
 • Prohlášení vlád členských států Varšavské smlouvy k situaci v Berlíně z 12. 08. 1961
 • Usnesení ministerské rady NDR o ochranných opatřeních v Berlíně z 12. 08. 1961
 • Prohlášení vlády ČSSR k uzavření smlouvy s Německem z 21. 08. 1961
 • Prohlášení členských států Varšavské smlouvy o otázkách upevnění bezpečnosti a rozvoje mírové spolupráce v Evropě z 2. 12. 1970
 • Dohoda čtyř mocností o Západním Berlínu z 3. 09. 1971 - Přílohy k dohodě čtyř mocností o Západním Berlínu
1960.07.11 Dokumenty k prijatiu novej ústavy ČSSR z r. 1960.
1962.10. 11 Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 1962 - 1965
1962.11.27 Dokumenty k práci (rehabilitačných) komisií ÚV KSČ na vyšetrenie nezákonností v päťdesiatych rokoch.
 • Správa tzv. Barákovej komisie z r. 1955
 • Záverečná správa Kolderovej komisie z 27. 11. 1962
 • Zpráva o výsledcích revize politických procesů z období 1949-1954 (Rudé právo, 22. 08. 1963)
 • D. Kolder, Jak pracovala a co zjistila komise pro prošetrování politických procesů. Z diskuse na plénu ÚV KSČ v dubnu 1968 (Mladá fronta, 6. 4. 1968)
 • Správa tzv. Pillerovej komisie z r. 1968
1963.05.23 Dokumenty k práci Zväzu československých spisovateľov v rokoch 1963 - 1968

Dokumenty k 3. zjazdu československých spisovateľov konaného v Prahe 22.- 24. 5. 1963.

 • Vladimír Mináč, I dnes jde o budoucnost - Milan Kundera, Před každým z nás se pravda skrývá - Vojtech Mihálik, Čest spisovatele - Pavel Kohout, Pravda vždycky slouží nám - Laco Novomeský, Básník si musí myšlenku přivlastnit - Peter Karvaš, Být na úrovni marxistického myšlení - Ladislav Mňačko, Boj teprve začíná - Vratislav Blažek, Každá výmluva je planá - Jiří Gruša, Jací vlastně jsme - Anton Hykisch, Píšeme pro ty, z kterých jsme vyšli - Arnošt Lustig, Hájit základní hodnoty člověka - Josef Škvorecký, Záleží na nás - Miroslav Holub, Abychom byli tím, co jsme - Alexander Matuška, Literatura musí překročit samu sebe - Ján Rozner, Hledat soupeře intelektuálně silné - Výzva III. sjezdu čsl. spisovatelů Ústřednímu výboru KSČ z 24. 05. 1963 - Rezoluce III. sjezdu čs. spisovatelů, konaného ve dnech 22.-24. 05. 1963

Dokumenty ke konferenci o F. Kafkovi v Liblicích v červnu 1963

 • Eduard Goldstücker - Ivan Sviták - Roger Garaudy (Fr.) - Ernst Fisher (Rak.) - Anna Seghersová (NDR)

Dokumenty ku konferencii Zväzu československých spisovateľov 9. 6. 1965

Dokumenty k 4. zjazdu československých spisovateľov konaného v Prahe 27.- 29. 6. 1967.

 • (1. den sjezdového jednání) – 27. 06. 1967 - Návrh stanoviska ÚV SČSS k některým otázkám čs. literatury - Vilém Závada - Milan Kundera - Jiří Hendrych - Pavel Kohout - Eduard Goldstücker - Laco Novomeský - Jan Pilař - Alexander Matuška
 • (2. den sjezdového jednání) - 28. 06. 1967 - Jiří Šotola - Antonín J. Liehm - Milan Lajčiak - Ivan Klíma - Jiří Hájek - Jan Skácel - Josef Škvorecký - Ivan Skála - Václav Havel - Ludvík Vaculík - Miroslav Válek - Jiří Hanzelka - Zdeněk Urbánek
 • (3. den sjezdového jednání) - 29. 06 1967 - Jiří Hendrych - Karel Ptáčník - Rezoluce 4. sjezdu SČSS

Dokumenty z konferencie Zväzu slovenských spisovateľov 30. 04. 1968

 • Vystúpenie L. Novomeského
1968.01.03 Dokumenty k tzv. obrodnému procesu a Pražskej jari 1968

Komuniké o návštěvě stranické a vládní delegace Bulharské lidové repub­liky v Československé socialistické republice. 27. 04. 1968 Správa ze schůze předsednictva ÚV KSČ. 30. 04. 1968

Komuniké o pobytu delegace ČSSR v Moskvě. 4. 05. 1968

1968.08.21 Dokumenty k okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968.
1968.11.04 Dokumenty k prijatiu zákona o československej federácii 4. 11. 1968
1970.05.06 Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR zo dňa 6. mája 1970, vyhlásená pod č. 67/1970 Sb.
1971.08.31 Dokumenty ku vzťahu štátu a cirkví po r. 1948.

Dokumenty k zriadeniu samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku v r. 1977.

Ďaľšie dokumenty ku vzťahu štátu a cirkví po r. 1977.

1972. 11. 15 "Против антиисторизма" (ЛГ 15 11. 1972). Článok A. N. Jakovleva proti rus. nacionalizmu (bol dôvodom jeho odvolania z funkcie ved. odd. propagandy ÚV KSSZ
1973.12.11 Dokumenty k česko(slovensko)-nemeckým vzťahom po 2. sv. vojne.
1975.08.01 Dokumenty k mierovým iniciatívam a zmluvám o mierovej spolupráci.
 • Druhé zasadnutie výboru Svetového kongresu obrancov mieru v Ríme 27. - 30. 10. 1949
 • Tretie zasadnutie výboru Svetového kongresu obrancov mieru v Štokholme 15. - 19. 03. 1950
  • Manifest Stáleho výboru - Správa o treťom zasadaní SKOM - Otvárací prejav F. Joliota-Curieho - J. Mukařovský - I. Erenburg
 • Bukurešťská deklarácia krajín Varšavskej zmluvy z r. 1966
 • Luxemburgská správa európskych spoločenstiev z r. 1970
 • "Brežnevova doktrína" z 13. 11. 1968
 • Budapeštianska deklarácia z 17. 03. 1969
 • Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. 8. 1975 predstaviteľmi 35 štátov v Helsinkách (eng.) - (rus.)
 • Záverečný dokument viedenskej schôdzky roku 1986 predstaviteľov účastníckych štátov KBSE 4. 11. 1986 - 19. 01. 1989. Prílohy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
1977.01.01 Dokumenty k Vyhláseniu Charty 77.
1977.09.16 Dokumenty k výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.
1981.12.13 Dokumenty k vyhláseniu výnimočnéjho stavu v Poľsku 13. 12. 1981
1985.11.07 Dokumenty k ideologickej konfrontácii v Československu v rokoch 1980-1989

Dokumenty k procesu s tzv. Bratislavskou päťkou (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Hana Ponická, Anton Selecký)

1987.10.?? Vyhlásenia k deportáciám Židov zo Slovenska.
1987.12.?? Dokumenty k "perestrojke" v Československu

Ďalšie dokumenty k téme

 • Studená válka 1946-1989
1987.12.08 Dokumenty k summitu Reagan-Gorbačov vo Washingtone 8. 12. 1987 a k zmluve o likvidácii rakiet stredného doletu (START).
1988.10.20 Dokumenty k (česko)slovensko-maďarským vzťahom.

Ďaľšie materiály o (česko)slovensko-maďarských vzťahoch.

1989.03.?? Materiály k sporu o Štúrov odkaz.
1989.11.17 Dokumenty k novembru 1989 v Prahe.
1989.11.17 Dokumenty k udalostiam v novembri 1989 na Slovensku.

Ďalšie materiály k udalostiam v novembri 1989 na Slovensku.

1989.11.20 November 1989 a katolícka cirkev

Ďaľšie materiály k novembru 1989

 • Koniec smutne známeho združenia. Katolícke noviny č. 52 - 53/1989
1990.03.03 Dokumenty k činnosti Matice Slovenskej po novembri 1989

(Pre obdobie od 20. 5. 1990 do 31. 10. 1990 pozri Dokumenty k prijatiu zákona SNR č. 428/1990 Zb. O úradnom jazyku v SR)

(Pre obdobie od 5. 2. 1990 do 1. 1. 1993 pozri Dokumenty k rozdeleniu Československa a ku vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993)

Dokumenty o stretnutiach Slovákov južného Slovenska v Šuranoch v r. 1990-2002.

Ďaľšie dokumenty k činnosti Matice Slovenskej po novembri 1989

1990.04.20 Dokumenty k tzv. Pomlčkovej vojne na začiatku roku 1990
1990.06.29 Medzinárodné dokumenty o ochrane ľudských práv a práv národnostných menśín.
1990.10.20 Dokumenty k formovaniu politických strán na Slovensku v období 17. 11. 1989 - 5. 6. 1992
 • Programové vyhlásenie Slovenskej národnej strany z 7. 3. 1990
 • Hnutie za nezávislé Slovensko (HzNS) sept. 1990
 • Hnutie za oslobodenie Slovenska (HzOS, preds. Dr. Peter Blaško) sept. 1990, ústredné heslo "Vládnime si sami !"
 • Slovenské národnodemokratické hnutie (preds. Peter Brňák, poslanec za Demokrat. stranu) 21. 6. 1990 In: Nový Slovák, č. 45/1991
 • Slovenská národná jednota (SNJ, preds. St. Pánis, poslanec FZ ČSFR za SNS) v januári 1991 - 1. zjazd SNJ v Bytči - vznik HSĽS-SNJ
 • Založenie Strany nár. zjednotenia Slovákov (SNZS, preds. Dr. Ján Veselovský, býv. dôst. VB) 28. 5. 1991 In: Slov. ozveny, 17. 9. 1991
 • Vznik občianskej inicatívy Hlas Slovenska 15. 06. 1991, zverejnila Deklaráciu práv slovenského národa In: Hlas Slovenska č. 10/1991
 • Slovenská ľudová strana (SĽS) máj 1991 In: Hlas Slovesnka č. 13/1991 - 1. snem v Ružomberku 28. 9. 1991
 • Slovenská organizácia na ochranu ľudských a národných práv, 1. 8. 1991 In: Hlas Slovenska č. 24/1991
 • Stanislav Pánis, "Diskusia až v samostatnom štáte" (Pravda 22. 1. 1992)
 • Mimoriadny snem SNZS vo Sv. Jure 28. 3. 1992 - fúzia so Stranou slobody, vznik SSL - SNZS
 • Slovenský nár. kongres (preds. Dr. T. Böhm, obhajca J. Čarn., po r. 89 gen. prokurátor ČSFR) In: Hlas Slovenska č. 34/1991
 • Nezávislá strana Slovákov - Slovenská kresťanskosociálna strana v zahraničí
 • Nadácia Božského Srdca Ježišovho - Slovenská asociácia národnej tlače - Spoločnosť ThDr. Jozefa Tisu - a. s. Nádej - Bradlo
 • 61 krokov za zvrchované Slovensko - Únia slovenskej mládeže - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska
 • Slovenské kresťanskodemokratické hnutie, marec (SKDH, preds. Ján Klepáč) 1992

Dokumenty k rozpadu hnutia Verejnosť proti násiliu a vzniku Hnutia za demokratické Slovensko.

1990.10.25 Dokumenty k prijatiu zákona SNR č. 428/1990 Zb. O úradnom jazyku v Slovenskej republike
1991.??.?? Materiály ku kauze poslovenčovania uhorských historických mien.
1991.02.08 Ústavní zákon č. 23/1991 kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon FS ČSFR z 8. 02. 1991
1991.02.12 Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov. Bratislava 12. februára 1991
1991.03.19 Dokumenty k útokom na G. Sorosa na Slovensku v r. 1991
1991.12.12 Informácia o zasadaní slovensko-maďarskej medziparlamentárnej komisie historikov 12. decembra 1991 v Budapešti
1992.07.17 Dokumenty k rozdeleniu Československa a k vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993

Ďalšie materiály k rozdeleniu Československa a k vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993

1993.08.21 Dokumenty súvisiace s pokusmi o rehabilitáciu Dr. Jozefa Tisa

Ďalšie materiály súvisiace s pokusmi o rehabilitáciu Dr. Jozefa Tisa

 • "Prečo Pius XII. neexkomunikoval Tisa?", článok talianskeho politického týždenníka Vie Nuove č. 6/1965
 • Hansjakob Stehle, "Národní stát z Hitlerovy milosti" (Die Zeit č. 39/1991, Nedělní Lidové noviny 12. 10. 1991)

Dokumenty súvisiace s antisemitskými prejavmi na Slovesnku po r. 1989

 • Yeshayahu A. Jelinek, Židovské slovo Slovákom In: Slovenské národné noviny č. 21/1991 (o obviňovaní židov z maďarónstva)
 • Vlado Gráf In: Roš Chodeš sept. 1991
 • Spoločné prehlásenie predsedu Svet. kongresu Slovákov v Kanade M. Šťastného a predsedu ÚZ ŽNO SR J. Reicha z 14. 6. 1991
1993.10.07 Vyhlásenie skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k 55. výročiu Viedenskej arbitráže
1993.11.27 Dokumenty k dianiu na Slovensku v období vlády V. Mečiara v r. 1992-1993, 1994-1998.
1994.??.?? Dokumenty súvisiace s kauzou obnovenia konania o rehabilitácii Jánosa Esterházyho v r. 1994.
1995.03.08 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, publ. pod. č. 55/1995 Sb.
1997.01.?? Dokumenty ku kauze sporu o Ďuricove dejiny Slovenska a Slovákov.
1997.03.28 Dokumenty k mediálnym kauzám arcibiskupa Jána Sokola.

Dokumenty k článku Martina Kleina v týždenníku Domino efekt č. 4 z 28. 3. 1997 so satirou na arcibiskupa Jána Sokola.

Dokumenty k tlačovej konferencii na AÚ v Trnave 12. 1. 2007 k údajnej spolupráci J. Sokola s Štb

1997.06.30 Dokumenty k vydaniu publikácie "Hungarians in Slovakia" Informačným centrom Maďarskej koalície na Slovensku v r. 1997
2000.11.?? Dokumenty ku kauze blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.
2000.11.24 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, Českou republikou a Svätou stolicou po r. 1989
A Dokumenty k sčítaniam ľudu v rokoch 1880-2000.
 • Výsledky sčítania ľudu v r. 1880
 • Výsledky sčítania ľudu v r. 1890
 • Výsledky uhorského sčítania ľudu z r. 1900. Materinský jazyk, náboženské vyznanie a gramotnosť podľa stolíc/okresov
 • Výsledky uhorského sčítania ľudu z r. 1910. Materinský jazyk, náboženské vyznanie a gramotnosť podľa stolíc/okresov
 • Výsledky dočasného sčítania ľudu na Slovensku 1919
 • Výmera územia, počet obyvateľstva podľa pohlavia a štátnej príslušnosti v ČSR (Podľa sčítania ľudu z 15.2.1921)
 • Národnosť československých štátnych príslušníkov v ČSR podľa sčítania ľudu zo dňa 15. 2.1921
 • Národnosť cudzincov v Československej republike podľa sčítania ľudu zo dňa 15. 2.1921
 • Porovnanie národnosti z roku 1921 s obcovacou resp. s materinskou rečou z r. 1910 v ČSR
 • Náboženské vyznanie všetkého prítomného obyvateľstva v kombinácii s údajmi o pohlaví podľa sčítania zo dňa 15. 2.1921
 • Zmeny v rozdelení správnych okresov - slúžnovské okresy do konca r. 1922 podľa stavu dňa 15. 2.1921 (národnosť obyvateľstva)
 • Zmeny v rozdelení správnych okresov - slúžnovské okresy do konca r. 1922 podľa stavu dňa 15. 2. 1921 (pohlavie a náb. vyznanie)
 • Prehľad Slovenska podľa správnych okresov na základe sčítania zo dňa 15. 2.1921 - (národnostné zloženie obyvateľstva)
 • Pomerné zastúpenie hlavných národností v správnych okresoch na Slovensku podľa sčítania z 15. 2.1921
 • Prehľad Slovenska podľa správnych okresov na základe sčítania zo dňa 15. 2. 1921 (pohlavie a náboženské vyznanie obyvateľstva)
 • Pomerné zastúpenie hlavných náboženských vyznaní v politických okresoch na Slovensku podľa sčítania z 15. 2.1921
 • Národnostné zloženie obyvateľstva niektorých vybraných miest na Slovensku podľa sčítania z 15. 2. 1921
 • Náboženské vyznanie všetkého prítomného obyvateľstva v deň sčítania ľudu 15. 2.1921 na Slovensku (podľa veľkosti obce pobytu)
 • Prehľad Slovenska podľa žúp 1923 -1928
 • Výsledky sčítania ľudu 1930
 • Prítomné obyvateľstvo ČSR a jeho hustota na m2 podľa sčítania ľudu z 1.12. 1930
 • Prírastok obyvateľstva ČSR v r. 1921 -1930 prirodzenou zmenou a sťahovaním
 • Národnosť občanov ČSR podľa sčítania ľudu z 1.12.1930 v absolútnych a relatívnych Číslach
 • Národnosť cudzincov v ČSR podľa sčítania ľudu z 1.12.1930 v absolútnych a relatívnych Číslach
 • Náboženské vyznanie obyvateľstva ČSR podľa sčítania ľudu z 1.12.1930 v absolútnych a relatívnych číslach
 • Rozloha a obyvateľstvo správnych okresov na Slovensku podľa sčítania zo dňa 1.12.1930 (národnostné zloženie obyvateľstva)
 • Pomerné zastúpenie hlavných národností v politických okresoch na Slovensku podľa sčítania z 1. 12. 1930
 • Národnostné zloženie obyvateľstva niektorých vybraných miest na Slovensku podľa sčítania z 1.12.1930
 • Prehľad Slovenska podľa správnych okresov na základe sčítania zo dňa 1.12.1930 (náboženské vyznanie obyvateľstva)
 • Pomerné zastúpenie hlavných náboženských vyznaní v politických okresoch na Slovensku podľa sčítania z 1.12.1930
 • Národnostné zloženie obyvateľstva ČSR, českých krajín a Slovenska k 1. 7.1937
 • Národnosť a vierovyznanie obyvateľov južného Slovenska podľa (maďarského) sčítania ľudu z 15.12.1938
 • Výsledky sčítania ľudu na území Slovenskej krajiny k 31. 12. 1938 (na základe nariadenia predsedu krajinskej autómnej vlády J. Tisu)
 • Výsledky sčítania ľudu 1940
 • Výsledky sčítania ľudu 1950
 • Výsledky sčítania ľudu 1960
 • Výsledky sčítania ľudu 1970
 • Výsledky sčítania ľudu 1980
 • Výsledky sčítania ľudu 1990
 • Výsledky sčítania ľudu 2000

Ďalšie dokumenty k téme

 • Česi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století (Praha 2000)
B Dokumenty k Volebným výsledkom a práci zákonodarných a zastupiteľských orgánov v období 1918-1939.
C Materiály o česko(slovensko)-nemeckých vzťahoch.
D Materiály k dejinám všeslovanskej vzájomnosti a panslavizmu.
E Materiály o historickej pamäti národa a falošnom historickom vedomí.
F Dokumenty k štúdiu xenofóbie, rasizmu a nacionalizmu
G Dokumenty k študiu politických a ekonomických teórií XX. storočia
H Dokumenty k štúdiu histórie vedy, vedeckého myslenia a informačnej explózie