Trianonská mírová smlouva/Část V - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Část V
Podtitulek: Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: . Trianonská mírová smlouva, , CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD CZ

Aby bylo umožněno připraviti obecné omezení zbrojení u všech národů, zavazuje se Maďarsko dbáti přesně klausulí vojenských, námořních a vzduchoplaveckých takto stanovených:


ODDÍL I. KLAUSULE VOJENSKÉ.[editovat]

HLAVA I. KLAUSULE OBECNÉ.[editovat]

Článek 102.[editovat]

Do tří měsíců ode dny, kdy nabude tato smlouva působnosti, budou vojenské síly maďarské demobilisovány způsobem níže předepsaným.

Článek 103.[editovat]

Všeobecná branná povinnost bude v Maďarsku zrušena. Maďarska armáda bude příště sestavována a doplňována jenom dobrovolným vstupem.

HLAVA II. POČETNÝ STAV A ROZČLENĚNÍ MAĎARSKÉ ARMÁDY.[editovat]

Článek 104.[editovat]

Celkový počet vojenských sil v armádě maďarské nesmí přesahovati 35.000 mužů, čítajíc v to důstojníky a doplňovací tělesa.

Maďarsko může určiti samo formace tvořící maďarskou armádu, avšak s těmito výhradami:

1. početný stav utvořených jednotek bude se držeti v mezích nejvyšší a nejnižší číslice uvedené v tabulce IV, přiložené k tomuto oddílu;

2. poměr důstojnictva, čítaje v to příslušníky štábů a služeb, nebude přesahovati dvacátý a poměr poddůstojníků patnáctý díl celkového početného stavu jsoucího ve službě;

3. počet kulometů, děl a houfnic nebude přesahovati počet, který je v tabulce V, přiložené k tomuto Oddílu, stanoven na 1000 mužů celkového početného stavu jsoucího ve službě.

Armády maďarské smí se užívati výhradně jen k udržování pořádku v hranicích území maďarského a k střežení hranic.

Článek 105.[editovat]

Největší početnost štábů a všech formací, jež by mohlo Maďarsko utvořiti, jest uvedena v tabulkách příložených k tomuto Oddílu. Tyto číslice se nemusí dodržovati přesně, nesmějí se však překročiti.

Každá jiná organisace, týká-li se velení vojsku nebo přípravy k válce, jest zakázána.

Článek 106.[editovat]

Všechna opatření mobilisační nebo vztahující se k mobilisaci jsou zakázána.

Vojsková tělesa, pomocné služby ani štáby nesmějí míti v žádném případě doplňovacích kádrů.

Jest zakázáno činiti přípravy k rekvisici zvířat nebo jiných dopravních prostředků vojenských.

Článek 107.[editovat]

Počet četníků, celníků, hajných, místních nebo obecních strážníků a jiných podobných zaměstnanců nesmí přesahovati počet osob, které vykonávaly podobné služby v roce 1913 a které nyní slouží v územních hranicích maďarských, jak byly stanoveny touto smlouvou. Čelné mocnosti spojené a sdružené budou však moci zvýšiti tento počet, uzná-li dozorčí komise dotčení v článku 137 po vyšetření na místě, že jest nedostatečný.

Počet těchto zaměstnanců smí v budoucnosti býti rozmnožován jen v poměru odpovídajícím přírůstku obyvatelstva v místech nebo obcích, v jejichž službách jsou.

Tito zřízenci a úředníci, jakož i zřízenci železniční nesmějí býti svoláváni k tomu, aby se zúčastnili jakéhokoliv vojenského výcviku.

Článek 108.[editovat]

Každé vojenské těleso, které není uvedeno v hořejších článcích, jest zakázáno. Ta, která by tu byla nad povolený početný stav 35.000 mužů, budou zrušena ve lhůtě stanovené článkem 102.


HLAVA III. DOPLŇOVÁNÍ A VÝCVIK VOJSKA.[editovat]

Článek 109.[editovat]

Všichni důstojníci musí býti důstojníky z povolání. Důstojníci, kteří jsou nyní ve službě a kteří budou ponecháni v armádě, v četnictvu aneb ve službách shora řečených, musí se zavázati, že budou sloužiti nejméně do věku 40 let. Důstojníci, kteří jsou nyní ve službě a kteří se nezaváží k službě v nové armádě, budou prosti jakékoliv vojenské povinnosti; nesmějí se zúčastniti nijakého výcviku vojenského, teoretického ani praktického.

Důstojníci nově jmenovaní musí se zavázati, že budou sloužiti činně nejméně dvacet let za sebou jdoucích.

Poměrný počet důstojníky opouštějících službu z jakékoli příčiny před uplynutím doby, na niž se zavázali, nesmí přesahovati každoročně dvacítinu celkového početného stavu důstojnictva uvedeného v článku 104. Je-li tento poměr překročen z důvodu vyšší moci, nesmí se úbytek tím v tělese vzniklý nahraditi novým jmenováním.

Článek 110.[editovat]

Celková služební doba poddůstojníků a mužstva nesmí býti nižší než dvanáct let za sebou jdoucích a z toho nejméně šest let služby pod prapory.

Poměrný počet mužstva propuštěného před uplynutím doby, na kterou se zavázalo, ať již bylo propuštěno z důvodů zdravotních či opatřením disciplinárním či z jakékoli jiné příčiny, nesmí ročně přesahovati dvacítinu celkového stavu stanoveného článkem 104. Je-li tento poměr překročen z důvodu vyšší moci, nesmí se úbytek tím vzniklý nahraditi novým přijímáním.

HLAVA IV. ŠKOLY, UČITELÉ, SPOLKY A SDRUŽENÍ VOJENSKÁ.[editovat]

Článek 111.[editovat]

Počet žáků připuštěných k návštěvě škol vojenských bude přesně úměrný uprázdněným místům ve sborech důstojnických. Žáci i kádry budou se započítávati do početného stavu stanoveného v článku 104.

Proto budou veškeré vojenské školy, které neodpovídají této potřebě, zrušeny.

Článek 112.[editovat]

Jiná učiliště než ta, která jsou stanovena článkem 111, ani jakékoli sportovní nebo jiné spolky nesmějí se zabývati žádnou věcí vojenskou.

HLAVA V. VÝZBROJ, STŘELIVO A MATERIÁL.[editovat]

Článek 113.[editovat]

Po uplynutí tří měsíců od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, nesmí výzbroj maďarské armády přesahovati číslici stanovenou na 1000 mužů v tabulce V, přiložené k tomuto Oddílu.

Přebytků v poměru k početným stavům bude používáno jedině k doplňování, jehož by snad bylo třeba.

Článek 114.[editovat]

Zásoby střeliva armády maďarské nesmějí přesahovati množství uvedené v tabulce V, přiložené k tomuto Oddílu.

Za tři měsíce od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, složí maďarská vláda nynější přebytek zbraní a střeliva na místech, která jí budou oznámena Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými.

Žádná jiná zásobárna, sklad nebo záloha střeliva nebude zakládána.

Článek 115.[editovat]

Zbraně, střelivo a jakýkoli materiál válečný smějí se vyráběti v jediné toliko továrně. Tato továrna bude řízena státem, který bude jejím vlastníkem, a její výroba bude přesně omezena na práce, které by byly potřebné pro početný stav vojska a pro výzbroj, jak jsou stanoveny v článcích 104, 107, 113 a 114. Čelné mocnosti spojené a sdružené budou však moci povoliti po jistou dobu dle svého dobrého zdání zmíněnou výrobu v jedné neb více jiných továrnách, které budou schváleny dozorčí komisí.

Výroba zbraní loveckých nebude zakázána, s výhradou, že žádná lovecká kulovnice, vyrobená v Maďarsku, nebude téže ráže jako zbraně válečné, užívané v kterémkoli vojsku evropském.

Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, budou zrušeny nebo k potřebám čistě osobním proměněny všechny jiné závody, jejichž účelem je výroba, příprava, ukládání nebo zkoumání zbraní, střeliva nebo jakéhokoli jiného válečného materiálu.

V téže době budou taktéž zrušeny všechny zbrojnice, vyjímaje ty, které budou skladišti dovolené zásoby střeliva, a jejich personál bude propuštěn.

Článek 116.[editovat]

Zařízení závodů nebo zbrojnic, přesahující potřeby dovolené výroby, bude vyřaděno z činnosti nebo proměněno k potřebám čistě obchodním podle rozhodnutí mezispojenecké dozorčí komise vojenské, ustanovené článkem 137.

Článek 117.[editovat]

Do tří měsíců od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, budou všechny zbraně, všechno střelivo a všechen válečný materiál, které jsou v Maďarsku, počítajíc v to jakýkoli obranný materiál proti letadlům, ať už je původ jakýkoli, pokud přesahují dovolené množství, vydány Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Toto vydání bude provedeno v těch místech území maďarského, která určí jmenované mocnosti; tyto mocnosti rozhodnou rovněž, jak s tím materiálem naložiti.

Článek 118.[editovat]

Dovážeti do Maďarska zbraně, střelivo a válečný materiál jakéhokoli druhu je výslovně zapovězeno. Totéž platí o výrobě a vývozu zbraní, střeliva a jakéhokoli válečného materiálu určeného pro cizinu.

Článek 119.[editovat]

Ježto je zakázáno užívati chrličů plamenů, dusivých, otravných a podobných plynů, jakož i všech takových kapalin, látek a prostředků, je v Maďarsku přísně zapovězeno je vyráběti a tam dovážeti.

Totéž platí o materiálu zvlášť určeném k výrobě, uchovávání nebo používání jmenovaných výrobků nebo prostředků.

Rovněž se zakazuje v Maďarsku vyráběti i dovážeti obrněné vozy, tanky a všechny jiné podobné stroje, jež mohou sloužiti válečným účelům.

TABULKA I. SLOŽENÍ A NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV PĚŠÍ DIVISE.[editovat]

|JEDNOTKY: |NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV KAŽDÉ | | |JEDNOTKY | | |Důstojníků |Mužstva | |Štáb pěší divise |25 |70 | |Štáb divisní pěchoty |5 |50 | |Štáb divisního dělostřelectva |4 |30 | |3 pěší pluky (1) (po 65 důstojnících a |195 |6.000 | |2000 mužích) | | | |1 eskadrona |6 |160 | |1 prapor zákopového dělostřelectva (3 |14 |500 | |roty) | | | |1 prapor zákopníků (2) |14 |500 | |1 pluk polního dělostřelectva (3) |80 |1.200 | |1 prapor cyklistů po 3 rotách |18 |450 | |1 spojovací oddíl (4) |11 |330 | |Divisní služba zdravotní |28 |550 | |Parky a vozatajstvo |14 |940 | |ÚHRN pro pěší divisi |414 |10.780 | |(1) Pluk má 3 prapory pěchoty. Prapor má 3 roty pěchoty a 1 rotu | |kulometnou. | |(2) Prapor se skládá ze štábu, ze 2 rot zákopníků, 1 oddílu | |pontonového, 1 oddílu pro reflektory. | |(3) Pluk se skládá ze štábu, ze tří skupin polního nebo horského | |dělostřelectva, které se skládají celkem z 8 baterií po 4 kusech děl | |nebo houfnic polních nebo horských | |4) Tento oddíl se skládá z 1 oddílu telefonního a telegrafního, z 1 | |oddělení zvědů a z 1 oddělení holubářů. |

TABULKA II. SLOŽENÍ A NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV JÍZDNÍ DIVISE.[editovat]

|JEDNOTKY: |NEJVYŠŠÍ POČET |NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV KAŽDÉ | | |TĚCHTO JEDNOTEK |JEDNOTKY | | |V JEDNÉ A TÉŽE | | | |DIVISI | | | | |Důst. |Mužstva | |Štáb jízdní |1 |15 |50 | |divise | | | | |Pluk jízdy (1) |6 |30 |720 | |Skupina polního |1 |30 |430 | |dělostřelectva | | | | |(3 baterie) | | | | |Skupina |1 |4 |80 | |automobilů | | | | |s kulomety a | | | | |s děly (2) | | | | |Různé služby |- |30 |500 | |ÚHRN pro jízdní | |259 |5.380 | |divisi o šesti | | | | |plucích | | | | |(1) Pluk má 4 eskadrony. | |(2) Skupina má 9 bitevních vozů, každý s 1 dělem, s 1 kulometem a 1 | |kulometem náhradním, 4 spojovací vozy, 2 nákladní vozy zásobovací, 7 | |nákladních vozů, z toho 1 dílenský, 4 motocykly. | | | |POZNÁMKA: Velké jednotky jízdy mohou míti různý počet pluků a mohou | |též býti sdruženy v nezávislé brigády v rámci hořejších početných | |stavů. |

TABULKA III. SLOŽENÍ A NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV SMÍŠENÉ BRIGÁDY.[editovat]

|JEDNOTKY: |NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV KAŽDÉ JEDNOTKY | | |Důst. |Mužstva | |Štáb brigády |10 |50 | |2 pluky pěchoty (1) |130 |4.000 | |1 prapor cyklistů po 3|18 |450 | |rotách | | | |1 eskadrona jízdy |5 |100 | |1 skupina polního nebo|20 |400 | |horského | | | |dělostřelectva po 3 | | | |bateriích | | | |1 rota zákopového |5 |150 | |dělostřelectva | | | |Různé služby |10 |200 | |ÚHRN pro smíšenou |198 |5.350 | |brigádu | | | |(1) Pluk se skládá ze 3 pěších praporů. Prapor má 3 pěší roty a 1 rotu| |kulometnou. |

TABULKA IV. NEJMENŠÍ POČETNÝ STAV JEDNOTEK, AŤ JIŽ JE PŘIJATA PRO ARMÁDU JAKÁKOLIV ORGANISACE.[editovat]

(Divise, smíšené brigády atd.)

|JEDNOTKY |NEJVYŠŠÍ POČETNÝ STAV |NEJNIŽŠÍ POČETNÝ STAV | | |(opakování) | | | |DŮST. |MUŽSTVA |DŮST. |MUŽSTVA | |Pěší divise |414 |10.780 |300 |8.000 | |Jízdní divise |259 |5.380 |180 |3.650 | |Smíšená brigáda|198 |5.350 |140 |4.250 | |Pěší pluk |65 |2.000 |52 |1.600 | |Pěší prapor |16 |650 |12 |500 | |Rota pěchoty |3 |160 |2 |120 | |nebo kulometná | | | | | |Skupina |18 |450 |12 |300 | |cyklistů | | | | | |Pluk jízdy |30 |720 |20 |450 | |Eskadrona jízdy|6 |160 |3 |100 | |Pluk |80 |1.200 |60 |1.000 | |dělostřelecký | | | | | |Baterie polního|4 |150 |2 |120 | |dělostřelectva | | | | | |Rota zákopového|3 |150 |2 |100 | |dělostřelectva | | | | | |Prapor |14 |500 |8 |300 | |zákopníků | | | | | |Baterie |5 |320 |3 |200 | |horského | | | | | |dělostřelectva | | | | |

TABULKA V. NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ VÝZBROJ A ZÁSOBA STŘELIVA.[editovat]

|MATERIÁLY |MNOŽSTVÍ NA 1.000 MUŽŮ|MNOŽSTVÍ STŘELIVA pro | | | |zbraň (pušku, dělo, | | | |atd.) | |Puška neb karabina (1)|1.150 |500 ran | |Těžký neb lehký |15 |10.000 ran | |kulomet | | | |Lehké zákopové moždíře|2 |1.000 ran | |Prostřední zákopové |2 |500 ran | |moždíře | | | |Děla nebo houfnice, |3 |1.000 ran | |polní nebo horské | | | |(1) Samostřelné pušky nebo karabiny počítají se za lehké kulomety. | |POZNÁMKA: Žádné těžké dělo, t. j. s ráží větší než 105 mm, není | |dovoleno. |

ODDÍL II. KLAUSULE NÁMOŘNÍ.[editovat]

Článek 120.[editovat]

Od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, prohlašují se všechny rakousko- uherské válečné lodi i ponorky za vydané s konečnou platností Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Všechny monitory, torpédové čluny a ozbrojené lodi flotil dunajských budou vydány Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Maďarsko má však právo udržovati na Dunaji pro poříční policii tři zvědné čluny, které budou určeny komisí vzpomenutou v článku 138 této smlouvy. Čelné mocnosti spojené a sdružené mohou zvýšiti tento počet, uzná-li řečená komise po vyšetření na místě, že jest nedostatečný.

Článek 121.[editovat]

Pomocné křižníky a pomocné lodi rakousko-uherské níže vypočtené se odzbrojí a budou pokládány za lodi obchodní:

 • Bosna.
 • Gablonz.
 • Carolina.
 • Lussin.
 • Teodo.
 • Nixe.
 • Gigant.
 • Afrika.
 • Tirol.
 • Argentina.
 • Pluto.
 • President Wilson (dříve Kaiser Franz Joseph).
 • Triest.
 • Dalmat.
 • Persia.
 • Prinz Hohenlohe.
 • Gastein.
 • Helouan.
 • Graf Wurmbrandt.
 • Pelikan.
 • Herkules.
 • Pola.
 • Najade.
 • Baron Bruck.
 • Elisabeth.
 • Metkovic.
 • Baron Gall.
 • Gaea.
 • Cyclop.
 • Vesta.
 • Nymphe.
 • Büffel.
Článek 122.[editovat]

Všechny válečné lodi, počítajíc v to i ponorky, které jsou nyní ve stavbě v přístavech, jež náleží Maďarsku nebo dříve náležely mocnářství rakousko- uherskému, budou rozebrány.

S rozbíráním těchto lodí se počne co možno nejdříve po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti.

Minonosky však, které by byly vyráběny v Porto-ré, mohou býti zachovány, jestliže mezispojenecká námořní komise kontrolní a komise reparační uznají, že jest z důvodů národohospodářských žádoucno, aby byly použity k účelům obchodním. V tom případě budou odevzdány řečené lodi komisi reparační, která určí jich cenu a připíše ji v celku neb v částkách Maďarsku neb případně Rakousku ku prospěchu na reparačním účtu.

Článek 123.[editovat]

Všech předmětů, strojů a hmot z rozebraných rakousko-uherských lodí válečných, ať jsou to lodi povrchové či ponorné, smí se použíti pouze k účelům čistě průmyslovým neb obchodním.

Nesmějí se prodati ani postoupiti do ciziny.

Článek 124.[editovat]

V Maďarsku se zakazuje stavěti ponorné lodi, byť i obchodní, neb jich nabývati.

Článek 125.[editovat]

Všechny zbraně, všechno střelivo a všechen námořní materiál válečný i miny a torpeda, jež náležely Rakousko-Uhersku v době podepsání příměří dne 3. listopadu 1918, prohlašují se za vydané s konečnou platností Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Článek 126.[editovat]

Maďarsko bude odpovědno za vydání (články 120 a 125), odzbrojení (článek 121), rozebrání (článek 122), jakož i za způsob používání (článek 121) nebo zužitkování (článek 123) předmětů uvedených v předchozích článcích jen potud, pokud jde o předměty na jeho území.

Článek 127.[editovat]

Po tři měsíce ode dne, kdy nabude působnosti tato smlouva, nesmí býti používáno dalekonosné bezdrátové maďarské stanice telegrafické v Budapešti bez povolení Čelných mocností spojených a sdružených k zasílání zpráv námořních, vojenských a politických, o něž má zájem Maďarsko nebo kterýkoli stát, spojencem Rakousko-Uherska. Stanice tato smí zasílati a přijímati obchodní telegramy, avšak jen pod dozorem řečených mocností, které určí délku používaných vln.

Po stejnou dobu nesmí Maďarsko zřizovati dalekonosné bezdrátové stanice telegrafické ani na vlastním území na území rakouském, německém, bulharském nebo tureckém.

ODDÍL III. KLAUSULE TÝKAJÍCÍ SE VZDUCHOPLAVBY VOJENSKÉ I NÁMOŘNÍ.[editovat]

Článek 128.[editovat]

Vojenská moc Maďarska nesmí míti ani vojenského ani námořního letectva.

Nebude zachována žádná řiditelná vzducholoď.

Článek 129.[editovat]

Do dvou měsíců ode dne, kdy nabude působnosti tato smlouva, bude demobilisován personál vzduchoplavecký, zapsaný právě v seznamech maďarských pozemních a námořních vojsk.

Článek 130.[editovat]

Do doby, než bude území Maďarska úplně vyklizeno od vojsk spojených a sdružených, budou v Maďarsku požívati vzduchoplavecké přístroje mocností spojených a sdružených práva svobodného příletu, svobodného průchodu vzduchem a přistání.

Článek 131.[editovat]

Po šest měsíců od doby, kdy nabude působnosti tato smlouva, jest na celém území Maďarska zakázáno vyráběti, dovážeti a vyvážeti letadla, součásti letadel, jakož i motory a součástky motorů pro vzduchoplavbu.

Článek 132.[editovat]

Jakmile tato smlouva nabude působnosti, vydá Maďarsko na svůj náklad všechen materiál vojenské a námořní vzduchoplavby Čelným mocnostem spojeným a sdruženým.

Toto vydání bude provedeno v místech označených vládami řečených mocností; bude ukončeno ve třech měsících.

V tomto materiálu bude zahrnut zvláště materiál, kterého se užívá nebo užívalo nebo který jest nebo byl určen k válečným účelům, zejména:

Úplná letadla a vodní letadla, jakož i ta, která se stavějí, opravují nebo sestavují.

Řiditelné balony schopné plavby, jakož i balony, které se stavějí, opravují neb sestavují.

Přístroje k výrobě vodíku.

Hangary pro řiditelné balony a přístřeší všeho druhu pro letadla.

Až do svého odevzdání budou řiditelné balony nákladem Maďarska udržovány naplněné vodíkem; přístroje na výrobu vodíku, jakož i přístřeší pro řiditelné balony budou moci podle volného uvážení řečených mocností býti ponechány Maďarsku až do doby, kdy budou řiditelné balony odevzdány.

Motory letadel.

Loďky.

Výzbroj (děla, kulomety, kulometné pušky, vrhače pum a torped, přístroje pro stejnoběh, přístroje mířicí).

Střelivo(nábojnice, granáty, nabité pumy, prázdné pumy, zásoby výbušných látek neb suroviny k jejich výrobě).

Nástroje palubní.

Přístroje pro telegrafii bez drátu, fotografické a kinematografické přístroje, kterých se používá ke vzduchoplavbě.

Jednotlivé součástky náležející k některé z uvedených skupin.

Materiál shora uvedený nesmí se bez zvláštního povolení jmenovaných vlád přemístiti.

ODDÍL IV. MEZISPOJENECKÉ KOMISE DOZORČÍ.[editovat]

Článek 133.[editovat]

Všechny klausule o vojenství, námořní plavbě a vzduchoplavbě, které jsou obsaženy v této smlouvě a k jejichž provedení byla ustanovena časová mez, provede Maďarsko pod dozorem mezispojeneckých komisí, zřízených k tomu cíli Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými.

Komise právě uvedené budou zastupovati u vlády maďarské Čelné mocnosti spojené a sdružené ve všem, co se týká provedení klausulí o vojenství, námořní plavbě a vzduchoplavbě, budou oznamovati maďarským úřadům rozhodnutí, která si Čelné mocnosti spojené a sdružené vyhradily, nebo která by byla potřebna k provádění těchto klausulí.

Článek 134.[editovat]

Mezispojenecké komise dozorčí mohou úřadovati v Budapešti a mají právo, aby se, kdykoli to uznají za vhodné, odebraly na kterékoli místo maďarského území anebo tam vyslaly subkomise nebo uložily některému neb několika členům, aby se tam vydali.

Článek 135.[editovat]

Vláda maďarská musí poskytnouti mezispojeneckým komisím dozorčím všecka vysvětlení a doklady, které budou pokládati za nutné k výkonu svého poslání, a všechny prostředky osobní i věcné, jejichž potřeba by se mohla vyskytnouti, aby bylo zabezpečeno dokonalé provedení klausulí o vojenství, námořní plavbě a vzduchoplavbě.

Vláda maďarská musí ustanoviti při každé mezispojenecké komisi dozorčí kvalifikovaného zástupce, který by přijímal od ní oznámení určená pro vládu Maďarskou a podával i obstarával jí veškerá vyžádaná vysvětlení i doklady.

Článek 136.[editovat]

Vydržování a náklady dozorčích komisí i výlohy vzniklé jejich činností ponese Maďarsko.

Článek 137.[editovat]

Úkolem mezispojenecké dozorčí komise vojenské bude zejména, aby přijímala od maďarské vlády zprávy o umístění zásob a skladů střeliva, o umístění a činnosti dílen neb továren na zbraně, střelivo a válečný materiál.

Bude přijímati vydané zbraně, střelivo a válečný materiál, nástroje k válečné výrobě, ustanoví místa, kde tyto předměty jest vydati, a bude dohlížeti, aby bylo zničeno, uvedeno v neupotřebitelný stav nebo přeměněno to, co nařizuje tato smlouva.

Článek 138.[editovat]

Úkolem mezispojenecké dozorčí komise námořní bude zejména, aby se odebrala do loděnic a dohlížela na rozbírání lodí, které se tam budují, aby převzala vydané zbraně, střelivo a válečný námořní materiál a dohlížela na nařízená rozbourání a zničení.

Vláda maďarská musí podati mezispojenecké dozorčí komisi námořní veškerá vysvětlení a všechny doklady, které bude tato komise pokládati za nutné, aby se přesvědčila o úplném splnění všech klausulí o válečném námořnictvu, zejména plány válečných lodí, složení jejich výzbroje, o zvláštnostech a modelech děl, o střelivu, torpedech, minách, výbušných látkách, o přístrojích bezdrátové telegrafie a vůbec o všem, co se týká válečného materiálu námořního, a konečně všechny doklady týkající se zákonodárství, správy a řádů služebních.

Článek 139.[editovat]

Úkolem mezispojenecké dozorčí komise vzduchoplavecké bude zejména, aby pořídila soupis vzduchoplaveckého materiálu, který je nyní v rukou vlády maďarské, a dozírala na dílny na letadla, balony a motory pro vzducholodi, na továrny na zbraně, střelivo a výbušné látky, kterých by mohlo býti užito pro vzducholodi, aby prohlížela všechna letiště, hangary, přístaviště, parky a skladiště na maďarském území, a aby, bude-li potřeba, zařídila převoz jmenovaného materiálu a aby jej převzala.

Vláda maďarská musí podati mezispojenecké dozorčí komisi vzduchoplavecké všechna vysvětlení a doklady týkající se zákonodárství, správy neb jiné doklady, které komise tato bude pokládati za nutné, aby se přesvědčila o úplném splnění klausulí vzduchoplaveckých, zejména číselný výkaz personálu náležejícího ke vzduchoplavecké službě v Maďarsku, jakož i materiálu hotového, rozdělaného nebo objednaného, úplný seznam veškerých závodů pracujících pro vzduchoplavbu, jejich umístění i všech hangarů a přístavišť.

ODDÍL V. KLAUSULE OBECNÉ.[editovat]

Článek 140.[editovat]

Do tří měsíců ode dne, kdy nabude tato smlouva působnosti, musí maďarské zákonodárství býti změněno a dále vládou maďarskou udržováno ve shodě s touto Částí této smlouvy.

V téže lhůtě musí maďarská vláda provésti všechna správní neb jiná opatření, nutná k splnění předpisů této Části této smlouvy.

Článek 141.[editovat]

Následující ustanovení příměří ze dne 3. listopadu 1918 zůstávají v platnosti, pokud nejsou v odporu s předchozími ustanoveními: paragrafy 2 a 3 hlavy I (Klausule vojenské) a paragrafy 2, 3 a 6 hlavy I přiloženého protokolu (Klausule vojenské).

Článek 142.[editovat]

Maďarsko se zavazuje, že od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, žádného poselstva vojenského, námořního ani vzduchoplaveckého pro žádnou cizí zemi neověří, nevyšle aniž mu odjeti dovolí; kromě toho se zavazuje ke vhodným opatřením, aby zabránilo příslušníkům maďarským opustiti jeho území za tím účelem, aby se dali zařaditi do armády, loďstva nebo vzduchoplavectva některé cizí mocnosti, anebo aby jich bylo v cizině užito k výpomoci při výcviku vojenském, nebo aby byli vůbec při vojenském, námořním nebo vzduchoplaveckém školení v některé cizí zemi jakkoli činni.

Mocnosti spojené a sdružené jsou zajedno v tom, že, co se jich samých týká, nebudou od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, zařaďovati maďarských příslušníků do svých armád, loďstev a sil vzduchoplaveckých, ani že jich nebudou užívati k výpomoci při výcviku vojenském nebo vůbec jakkoli jako instruktorů vojenských, námořních nebo vzduchoplaveckých.

Toto ustanovení však nikterak není na újmu právu Francie, odváděti pro cizineckou legii podle vojenských zákonů a předpisů francouzských.

Článek 143.[editovat]

Dokud tato smlouva zůstane v působnosti, zavazuje se Maďarsko, že se podrobí jakémukoli vyšetřování, které by Rada Společnosti národů většinou hlasů uznala za nutné.