Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/75

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
63


ani mečem odpor klásti se neštítil a sice s úspěchem takovým, že samého pověstného vojevůdce Žižku u Nenakonic r. 1423 porazil[1] a tímto svým počínáním nepřátelům tolik strachu nahnal, že na Olomouc a na jeho velechrám dotírati se neodvážili.

Za panování Olomouckého biskupa Jana XI. příjmím Ház (od r. 1450—1454.) zavítal do Olomouce muž veliké pověsti, sv. Jan Kapistrán, aby nauku církve katolické proti kališníkům hájil, kteří učili, že k platnému přijímání jest užívání Krista Pána pod obojí spůsobou (chleba a vína) zapotřebí. Tehdejší kapitulní děkan Olomoucký, Bohuš ze Zvole ujal se jmenovaného světce velmi laskavě a po celý čas jeho pobytu v Olomouci jej hostil, aby, nemaje starost o vezdejší chléb, výhradně potírání bludu oddati se mohl. Sv. Jan Kapistrán dodělal se v Olomouci úspěchů nemalých. Posluchačstva vždy jemu přibývalo, a když chrámy Olomoucké posluchačstvo pojati nestačily, byla před velechrámem pod šírým nebem zbudována kazatelna, odkudž nadšený kazatel několikráte mluvil ku shromážděnému a četnému lidu.

Ačkoliv lid slyšel jeho kázaní pouze v překladě (neboť sv. Jan Kapistrán mluvil latinsky a kněží jeho slova česky a německy lidu tlumočili) přece jeho uschvacující postava, jeho si počínání, jeho plamenné oko, jeho rozechvělý hlas, jeho celý zjev na posluchačstvo tak mocně působil, že se nejen přečetný lid, nýbrž i přemnozí velmožové a kněží bludu husitského zřekli a do lůna církve katolické se navrátili.[2]

Mezi velmoži, jižto přičiněním Kapistránovým do lůna církve se navrátili, byl též moravský komoří, pán Václav z Boskovic, otec biskupa Olomouckého Protasia z Černé Hory, jenž od r. 1457—1482. biskupství Olomoucké šťastně spravoval. Po smrti své byl dne 24. srpna[3] uvedený biskup slavnostně pochován na dómě a sice uprostřed chrámu a jeho hrob označen červenou mramorovou deskou s nápisem, jenž označoval jméno a stav a den úmrtí v Pánu zesnulého.[4]


  1. Richter Series 151.
  2. Richter Series 161 a 162.
  3. Dud. Nekr. 71.
  4. Nápis byl takový: Anno Domini MCCCCXXXII. VIII. Kal. Sept. obiit Reverendus Pater, Dominus Protasius de Boskoviz Czernahora, Olomuc. Ecclesiae Episcopus. Orate pro eo. Když r. 1709. dómský kostel se na