Stránka:Kancyonál Cžeský.djvu/994

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Boží bázně.
hoden kázně.
Mluví-li co, vše nepravé,
nepřipouští rady zdravé
k svému v dobrém vzdělání;
nybrž smejšlí nepravosti,
zmocňuje se v každé zlosti
pyšně bez ostejchání.

Hojnýs Pane v své milosti,
divný i v pravdomluvnosti
že tak dlouho shovíváš.
Ač spravedlnost tvá vysoká,
soud tvůj propast přehluboká,
místo pomst že přispíváš,
by bludy vše opatroval
zvěř i lidi v bytu choval,
ó lásko předůstojná!
na těť všickni spoléhají,
tebou živi, z tebe mají
rozvlažení přehojná.

Nebs ty studnice života,
tvým světlem každá mrákota
bývá osvěcována.
Konejž s těmi vždy milost svou
jenž tě znajíc, myslí snažnou
ctí tebe svého Pána.
I ke mně noha ukrutných,
též ani noha bezbožných
přístupu ať nemívá,
ale všickni v okamžení
s hřmotem ať jsou poraženi,
žádný ať neokřívá.divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative g' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key g \major
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  g1 a2 b1 a2 g fis e1 d \divisio
  g a2 b1 ces2 b1 a g \divisio
  }
 b b2 d1 c2 b a b1 \divisio
 d d2 e1 d2 c b a1 \divisio
 b d2 c1 b2 g a b1 g \divisio
 b b2 c1 b2 a g1 fis2 g\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Jak ži -- vých vod je -- len žá -- dá
v_ná -- ram -- ném u -- na -- ve -- ní,
Du -- še má v_lká -- ní tru -- chlém
tou -- ží po Bo -- hu ži -- vém;
ach! sků -- ro -- liž se u -- ká -- ži
před je -- ho ve -- leb -- nou tvá -- ří?
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
tak tě můj Bo -- že též střá -- dá
du -- še má v_svém trá -- pe -- ní.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Jak živých vod jelen žádá
v náramném unavení,
tak tě můj Bože též střádá
duše má v svém trápení.