Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/92

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


rům, avšak Jósia, jako spojenec krále Assyrského, vytáhl proti němu, s ním bojovat. V rovině Megido došlo k bitvě, v níž Jósia byl smrtelně raněn. Jeho služebníci dovezli ho do Jerusaléma, kdež zemřel. Král, vynikající svou zbožností a panovav třicet jeden rok ku blahu své země, veškerým lidem byl trpce oplakáván a prorok Jeremia zapěl píseň smuteční nad jeho skonem. Za vlády Jósiovy prorokovali proroci Nachum [נַחוּם‎] a Cefanja [צְפַנְיָה‎] jichž proroctví obsažena jsou v biblických knihách dle nich pojmenovaných, které patří ku knize dvanácti malých proroků [תְּרֵי עָשָׂר‎]. Nachum prorokoval, že Ninive, hlavní město assyrské říše, kterouž nazval „městem krevní viny, zcela naplněné lží a násilím, jež nepřestávalo loupiti“, zanikne a volá k Israeli slova útěchy: „Viz na horách stopy proroka spásy, jež zvěstuje mír! Svěť, Judo, svátky své, plň sliby své, neboť nepotáhne proti tobě ničemník, jest docela vyhlazen.“ (Nachum 2, 1.) Cefanja prorokoval velký soud Božský nad Judou a ostatními národy pro modloslužbu a mnoho neřestí, napomínal ku polepšení a slíbil lidu k Bohu se vracejícímu spásu a Božskou pomoc slovy: „Hospodin, Bůh tvůj, jest mezi tebou, vítězící hrdina, jásati bude nad tebou radostně, mlčeti ve své lásce a jásavě nad tebou se radovati. Neboť učiním vás jménem a slávou všech národů země a vráceje vám před vaše oči zajatce vaše, tak praví Hospodin.“ (Cefanja 3, 17, 20.)

Prorok Jeremia.

135. Mimo proroky Nachuma a Cefanju za doby vlády Jósiovy prorokoval také Jeremia [יִרְמְיָהוּ‎] syn kněze Chilkiy, a počal prorokovati třináctého roku vlády Jósiovy. Povolání své ku