Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/91

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Hospodinových a zachovávati příkazy jeho z celého srdce a z celé duše, jakož psáno jest v knize nauky Božské. Když obyvatelé Judska a Jerusaléma znovu se zasvětili službě Boží, byly dle rozkazu králova veškeré výšiny a oltáře bůžků zničeny. Také oltář v Bet-élu, kterýž Jerobeam postaviti dal, Jósia dal strhnouti, takže vyplnilo se slovo Boží, jež prorok králi Jerobeamovi byl zvěstoval (viz. č. 4.) Pak byl svátek překročení způsobem nejskvělejším a zcela dle předpisu nauky Božské v Jerusalémě svěcen. Od doby proroka Samuela svátek pessach nebyl způsobem takovým svěcen; neboť Jósia držel se nauky Mojžíšovy, jakož žádný král před ním s celým srdcem a duší.

Svěcení života božskými příkazy. Zákony ceremoniální. Jako za doby krále Jósiy veškeren lid přijal smlouvu, zachovávati příkazy Božské, máme i my Božské příkazy zachovávati s celým srdcem a celou duší. Příkazy, jichž zachovávání tóra nám předpisuje, jsou tyto: 1. zákony o mravnosti nebo mravouka, 2. zákony státní a občanské, 3. zákony ceremoniální (o náboženských zvyklostech). Účelem Božských příkazů jest, život náš posvěcovati a jej službě Boží věnovati. K zákonům ceremoniálním patří tyto: 1. modlitba pro sabat a svátky, 2. přijetí chlapce, když jest mu osm dní, do smlouvy víry israelské, 3. zákony o potravinách, 4. příkaz obléci řemínky zvané tefilin (תְּפִלִּין‎) cicis (צִיצִת‎) a přibíjeti ve veřejích mezuzu (מְזוּזָה‎). Tefilin oblekají se o dnech všedních při ranní modlitbě na levé rámě a hlavu a povinnost zachovávati příkaz ten náleží osobám mužským od věku třinácti let [בַּר מִצְוָה‎]. Příkaz ten připomína nám, abychom srdce a myšlenky své Bohu věnovali. Cicis, které mužské osoby na plášti čtyřhranném [טַלִית, אַרְבַּע כַּנְפוֹת‎] přidělati mají, mají připomenouti příkazy Božské, abychom od zlých vášní byli chráněni. Mezuza připomíná nám jsouc připevněna na veřejích našeho bytu, když vcházíme a vycházíme, že Bůh jest ochráncem našich přibytků.

Smutek po králi Jósiovi, proroci Nachum a Cefanja.

134. Za doby Jósiy panoval v Egyptě král Necho, kterýž podnikl válečnou výpravu proti Assy-