Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/74

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Bojtež se Boha, neboť u Hospodina, Boha našeho, není bezpráví aniž ohled na osobu aniž podplacení.“ Jošafat byl prvním králem říše Judské, jenž s říší Israelskou žil v míru, ba sešvakřil se i s Achabem a vytáhl s ním do boje proti Ramot-Gilead (viz. č. 84.) Když z Ramot-Gilead se vracel, vyslovil prorok Jéhu, syn Chananiův, svoji nelibost o spolku s Achabem: „Což má se pomoci hříšníkům a miluješ ty, kteří Boha nenávidí?“

Základní učení mosaického náboženství a israelské vyzání víry. Jošafat snažil se učení Božské lidu známým učiniti a rozšiřovati, neboť jen důkladnou znalostí nauky Božské umožní se pravá nábožnost. Náboženstvím vyrozumíváme věrné zachovávání nauk náboženských.

Náboženství jest poznání a uctění Boha.

Israelské náboženství sluje též náboženstvím mosaickým, protože Bůh nauky náboženství tohoto Israelskému lidu zvěstoval Mojžišem. Základní učení mosaického náboženství jest: Bůh jest jediný, věčný a netělesný, jest tvůrcem, zachovatelem a vládcem Všehomíra. Slovo písma: „Slyš Israeli, Hospodin jest Bůh náš, Hospodin jest jediný“ [שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד‎] (5. kn. Mojž. 6. 4.) jest Israelským vyznáním víry. Nauka, již nám Mojžíš přikázal, jest dědictvím obce Jakubovy. (5. kn. Mojž. 33. 4.)

113. Jošafat měl velké vojsko vedené statečnými vojenskými náčelníky a byl velice vážen u národů sousedních, ba Filištínští a Arabové byli mu poplatní. Moabity a Ammonity do země své vpadnuvší důkladně porazil. Avšak spolek s králem Achabem a jeho synem Achasjou nebyl pro něho požehnaný; lodě, které společně s Achasjou vypravil, aby z Ofiru zlato přivezly, ztroskotaly se v přístavu Ecjon-Geber. Jošafat vládl 25 let a synům svým, než zemřel, dal bohaté dary, svého prvorozence Jehórama ustanovil ale svým nástupcem.

Jehóram (8 roků, 892—834), Achasja (1 rok, 883), Atalie (882—876). Kněz Jehojada.

114. Jehóram [יְהוֹרָם‎] kterýž měl za man-