Stránka:Bible kralická (1918).pdf/526

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


7 Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,
8 Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští, Filistinští s obyvateli Tyrskými.
9 Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům Lotovým. Sélah.
10 Učiniž jim jako [1] Madianským, jako [2] Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,
11 Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj země.
12 Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s [3] Gorébem, jako s Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.
13 Neboť jsou řekli: Uvažme [4] se dědičně v příbytky Boží.
14 Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo před větrem.
15 Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,
16 Tak ty je vichřicí svou stihej, a bouří svou ohrom je.
17 Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.
18 Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.
19 A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš [5] Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí.

 1. Soud.7,25.
 2. k.4,15.21.
 3. Soud.7,25.
 4. Žalm.74,8.
 5. 2 Mojž.14,4.

Žalm LXXXIV.

Opravdové své toužení po příbytcích Božích a službách svatých prorok předloživ, 9. žádá v nich stále zůstávati a dobroty Hospodinovy užívati.

1 Přednímu z kantorů na gittit, synů Chóre, žalm.
2 Jak jsou [1] milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů!
3 Žádostiva [2] jest a velice touží duše má po síňcích Hospodinových; srdce mé, i tělo mé pléše k Bohu živému.
4 Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj.
5 Blahoslavení, kteříž přebývají v domě tvém, tiť tebe na věky chváliti budou. Sélah.
6 Blahoslavený člověk, jehož [3] síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich,
7 Ti, kteříž jdouce přes údolí moruší, za studnici jej sobě pokládají, na něž i déšť požehnání přichází.
8 Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.
9 Hospodine Bože zástupů, [4] vyslyš modlitbu mou, pozoruj, ó Bože Jákobův. Sélah.
10 Pavézo naše, popatř, ó Bože, a viz tvář pomazaného svého.
11 Nebo lepší jest den v síňcích tvých, než jinde tisíc; zvolil jsem sobě raději u prahu seděti v domě Boha svého, nežli přebývati v stáncích bezbožníků.
12 Nebo Hospodin Bůh jest [5] slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře [6] čeho dobrého chodícím v upřímnosti.
13 Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději skládá v tobě.

 1. 4 Mojž.24,5.
 2. Žalm.26,6.7;27,4.
 3. Žalm.18,2.3.
 4. Žalm.5,2.3.
 5. 1 Mojž.15,1.
 6. Žalm.23,1.

Žalm LXXXV.

Dobrodiní Božská předešlým činěná připomínaje lid Boží za podobná v podobné příčině Bohu se modlí, 9. a hledě na Boží sliby, nastavuje se v naději o naplnění též modlitby.

1 Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm.
2 Laskavěs se, Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.
3 Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.
4 Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.
5 Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.
6 Zdaliž na věky [1] hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?
7 Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?
8 Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.
9 Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.
10 Zajisté žeť jest [2] blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.
11 Milosrdenství [3] a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
12 Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.
13 Dáť také Hospodin i časné dobré, tak [4] že země naše vydá úrody své.

 1. Žalm.77,8.
 2. Žalm.145,18.19.
 3. Žalm.72,3.
 4. 3 Mojž.26,4. Žalm.67,7. Joel.2,19.22