Stránka:Bible kralická (1918).pdf/524

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


65 Potom pak [1] procítil Pán jako ze sna, jako silný rek, kterýž po víně sobě vykřikuje.
66 A ranil nepřátely své po zadu, a u věčné pohanění je vydal.
67 Ačkoli pak pohrdl stánkem Jozefovým, a pokolení Efraimova nevyvolil,
68 Však vyvolil pokolení Judovo, horu Sion, kterouž zamiloval.
69 A vystavěl sobě, jako hrad vysoký, svatyni svou, jako zemi, kterouž utvrdil na věky.
70 A vyvolil [2] Davida služebníka svého, vzav jej od chlévů stáda.
71 Když chodil za ovcemi březími, zavedl jej, aby [3] pásl Jákoba, lid jeho, a Izraele, dědictví jeho.
72 Kterýž pásl je v upřímnosti srdce svého, a zvláštní opatrností rukou svých vodil je.

 1. Mat.8,24.
 2. 1 Sam.16,11 násl.
 3. 2 Sam.5,2.

Žalm LXXIX.

Na veliké své těžkosti nepřátl církev tužebně před Bohem naříká, 6. vedlé toho, aby nepřátely jejich ztrestal, jim pak hříchy odpustil, poníženě prosíce, 13. vděčnost společnou osvědčují.

1 Žalm Azafovi.
Ó Bože, vtrhli pohané do dědictví tvého, poškvrnili chrámu svatosti tvé, obrátili Jeruzalém v hromady.
2 Dali těla mrtvá služebníků tvých za pokrm ptákům nebeským, těla svatých tvých šelmám zemským.
3 Vylili krev jejich jako vodu okolo Jeruzaléma, a nebyl, kdo by je pochovával.
4 Vydáni [1] jsme v pohanění sousedům našim, v posměch a žert těm, kteříž jsou vůkol nás.
5[2] dokud, ó Hospodine? Na věky-liž se hněvati budeš, a hořeti bude jako oheň horlení tvé?
6 Vylí [3] hněv svůj na národy, kteříž tě neznají, a na království, kteráž jména tvého nevzývají.
7 Neboť jsou sežrali Jákoba, a obydlí jeho v poustku obrátili.
8 Nezpomínejž nám dřevních nepravostí našich, rychle ať předejdou nás milosrdenství tvá, neboť jsme velmi znuzeni.
9 Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého; [4] vytrhni nás, a buď milostiv hříchům našim pro jméno své.
10 Proč mají říkati [5] pohané: Kdež jest Bůh jejich? Budiž znám mezi pohany, před očima našima, skrze pomstu krve služebníků svých, kteráž jest vylita.
11 Vstupiž před oblíčej tvůj lkání vězňů, a podlé velikosti síly své zanechej ostatků k smrti oddaných.
12 A odplať sousedům našim sedmernásobně do lůna jejich za [6] pohanění, kteréž jsou tobě činili, ó Pane.
13 My pak, lid [7] tvůj a ovce pastvy tvé, slaviti tě budeme na věky; od národu do pronárodu vypravovati budeme chválu tvou.

 1. Žalm.44,14;89,42.
 2. Žalm 77,8;85,6.
 3. Jer.10,25.
 4. Žalm.39,9.
 5. Žalm.42,4. Joel.2,17.
 6. Žalm.89,52.
 7. Žalm.100,3.

Žalm LXXX.

Církev Boží v zajetí za vysvobození modlí se Bohu. 5. těžkosti své vyčítá, 9. předešlá Boží dobrodiní, 13. i přítomný způsob svůj ukazuje, a vždy milosti i ochrany žádá.

1 Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.
2 Ó pastýři [1] Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš [2] nad cherubíny, ó zastkvějž se.
3 Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.
4 Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
5 Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?
6 Nakrmil jsi je [3] chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.
7 Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.
8 Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám [4] svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
9 Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.
10 Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.
11 Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.
12 Vypustil ratolesti své až k moři, a až [5] do řeky rozvody své.
13 I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby [6] každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?
14 Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.
15 Ó Bože zástupů, obrať se již, po-

 1. Žalm.23,1.
 2. 1 Sam.4,4. Isai.37,16.
 3. Žalm.102,10.
 4. 1 Mojž.32,30.
 5. 2 Mojž.23,31.
 6. Žalm.89,42. Isai.5,5.6.