Stránka:Bible česká SZ III.pdf/473

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


dychtivě jsme hleděli k národu,
který (nás) vysvoboditi nemohl.

18 Sade
Vinou jejich klouzaly nám nohy cestou po ulicích našich,
přiblížil se konec náš;
naplnily se dny nám stanovené,
ano, přišel náš konec.

IV.


19 Kof
Rychlejší byli naši stihatelé
nežli orlice pod nebem;
po horách stíhali nás,
na poušti číhali na nás.

20 Res
Dech našich úst, pomazaný, pán,
jat byl za naše hříchy;
(ten) jemuž jsme řekli: „Ve tvém stínu
žíti budeme mezi národy.“


21 Sin
(Jen) se raduj a vesel. Edomská dcero,
která bydlíš v zemi Hus!
Také tobě dostane se kalicha,
opojena a obnažena budeš.

22 Tau
Odčiněna je tvá nepravost, Sionská dcero,
nedá již, abys odvedena byla;
tvou (však) nepravost potrestá, Edomská dcero,
odkryje tvé hříchy.

V. 18. a podle hebr: (Chaldové) „číhali na kroky naše (pásli po krocích našich), že jsme nemohli po svých ulicích chodit“. — Egypťané způsobili, že „klouzali nohy…“ Nevidouce očekávané pomoci, nemohli se na jisto postavili.

V. 19. srv. s Dt 28, 49; Jer 4, 13. — Chaldové stíhali Sedekláše a družinu jeho, když prchal přes hory a doly z Jerusalema k Jerichu; tam v pustině (= „na poušti“) ho zajali. (Jer 39, 5; 52, 8; 4 Král 25, 5).

V. 20. „dech nozder našich“ = životní síla, zdroj, důvod, opora života. Oporou života národního a státního, duší jeho byl Judovcům Sedekjáš, jenž sluje v hebr „pomazaný Jahvův“ (= Vulg: „pomazaný, pán“). Každý král judský byl „pomazaný Hospodinův“. (l Král 24, 7. 11 (Saul); 2Král 19, 21 (David) a jj. — „Ve tvém stínu“ = pod ochranou tvou. — „mezi národy“ sousedními, u nichž hledati chtěl Sedekjáš se svou družinou útulku po útěku z obleženého Jerusalema. — V. 20ab podle hebr zní: „Opora života našeho, pomazaný Jahvův — chytil se do jejich jam.“

V. 21. Edomci měli ze zkázy Jerusalema pekelnou radost (Ž 136, 7; Ez 25, 12; 35, 15; 36, 5.) — Ať jen se těší. však dojde také na ně! — „kalicha“ hněvu Hospodinova. — „opojeni“ budou Edomci utrpením. (Jer 25, 27.) — „obnažena“ = potupena. — „Hus“ jmenována Job 1, 1. (Jer 25, 20.)

V. 22. Ježto Judsko učinílo již dosti za své nepravosti, přestanou tresty, vrátí se zase štěstí a blaho. Sion bude znova zřízen, a obyvatelstvo jeho nebude již odvedeno do vyhnanství (Jer 30, 3—31, 37). — „odkryje“ tresty (velikymi), ukáže, jak veliké byly tvé hříchy. (V Edomsku možno vidětí nepřátele království Božího vůbec. Srv. Jer 49, 7—23.)