Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1139

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


umínil si, že bude vůči Židům dbáti spravedlnosti zvláště pro bezpráví, které se stalo proti nim, a že pokojně bude s nimi nakládati. 13Byl však proto obžalován od přátel u Eupatora. Byl také častokrát zrádcem nazýván proto, že Cypr sobě od Filometora svěřený opustil a k Antiochu Slavnému přeběhl, ale i od něho také odešel; proto jedem život dokonal.

14Tehdy Gorgiáš, vladař oněch krajin, najav cizí žoldnéře často proti Židům bojoval. 15Také Edomci, kteří drželi výhodné pevnosti a vyhnané z Jerusalema přijímali, podnikali boje. 16Ale stoupenci Machabejského na modlitbách Pána vzývajíce, aby jim pomocen byl, udeřili na edomské pevnosti; 17silně se na ně obořivše zmocnili se (těch) míst; kde se kdo naskytl, zabili; úhrnem pobili ne méně než dvacet tisíc lidí. 18Když pak utekli někteří na dvě velmi pevné a všemi prostředky na obranu opatřené věže, 19Machabejský zanechav Šimona, Josefa a Zachea s vojsky jejich dosti četnými, aby jich dobyli, sám odebral se k bojům tam, kam ho větší potřeba volala. 20Ale vojsko Šimonovo lakotou svedené dalo se od některých z těch, kteří na věžích byli, penězi namluviti; přijavše sedmdesát tisíc drachem dopustili některým utéci. 21Když bylo Machabejskému oznámeno, co se stalo, shromáždiv vůdce lidu žaloval, že za peníze prodali (své) bratry nepřátele jejich propustivše. 22Tyto zrádce tedy pobiv rychle těch dvou věží dobyl. 23Ježto vždycky, kdykoliv vložil ruku na zbraň měl štěstí, na dvou pevnostech zahubil více nežli dvacet tisíc.

24Ale Timotej, který prve přemožen byl od Židů, sebrav vojsko z množství cizinců a shromáždív asijskou jízdu přitáhl, aby zbraní dobyl země Judské. 25Když se přibližoval, Machabejský a stoupenci jeho modlili se Pánu prachem hlavy posypavše, bedra žínicemi přepásavše 26a u kraje oltáře padše, aby jim milostiv byl, nepřátelům pak jejich aby byl nepřítelem a protivníkům jejich aby se protivil, jak zákon dí. 27Po modlitbě vzavše zbroj vytáhli daleko z města a položili se velmi blízko před nepřítelem. 28Hned pak jak slunce vyšlo, utkaly se obě strany; tito měli za rukojmí vítězství a štěstí Pána kromě své statečnosti, onino za vůdce boje měli zuřivost. 29Když bitva nabyla prudkosti, ukázalo se nepřátelům s nebe pět mužů na koních, ozdobených zlatými uzdami; ti postavili se Židům v čelo. 30Dva z nich Macha-


V. 13. „od přátel“ — králových. — Zoufal si.

V. 14—23. odpovídá 1 Mach 5, 3—5. — Únor r. 164 (Kugler). — Gorgiáš byl podřízeným vůdcem Lysiášovým (v. 11). — Ten s Edomci (Tak dlužno čistí misto „Židy“ Vulg!) udržoval válku proti Židům.

V. 15. Juda Mach. vyháněl z jerusalema ty, kdož odpadlí od Židů k pohanům; srv 1 Mach 3, 5—8.

V. 18 n. Podle řeckého uteklo jich na ty dvě věže 9000 mužů; byly to tedy pevnůstky. — O Josefovi srv. 8, 22.

V. 23. „dvě pevnosti“ byly z těch, o kterých se zmínil v. 15. 17.

V 24—38 patří do března r. 164 před Kr. (Kugler). — Tento úryvek není totožný s 1 Mach 5, 6—81 Proto také Timotej zde (v. 24) jmenovaný není Timotej úryvku 1 Mach 5, 6—8! — Timotej v. 24. byl jmenován již 8, 30. — Timotej úryvku 1 Mach 5, 6—8 jest jmenován také 2 Mach 12. 2. — Pevnost Gazara ve v. 32. jmenovaná nesmí býti ztotožňovana s pevností Jazer (1 Mach 5, 8)! Gazara, které Judovci tu dobyli (v. 33 nn) a jejíž hradby byly přirozeně poškozeny, byla později (1 Mach 9, 52) opravena (r. 161 před Kr.). — Časově patří úryvek 2 Mach 10, 24—38 (březen r. 164 před Kr.) za úryvek 1 Mach 5, 6—8, (únor r. 164). — Zdá se, že tohoto Timoteje (v. 24) poslal Lysiáš, aby se na Židech pomstil (2 Mach 11, 1). Kugler.

V. 26. „zákon“ to praví Ex 23, 22.