Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1104

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


33Šimon pak opravil pevnosti Judské země ohradiv je vysokými věžemi a velikými zdmi, branami a závorami; nakladl také potravin do pevností. 34A vybrav Šimon muže poslal je ke králi Demetriovi, aby ulevil zemi, neboť vše, co Tryfon činil, bylo lupičství. 35Na to poselství odpověděl mu král Demetrius listem tohoto znění:

36„Král Demetrius (posílá) Šimonovi, nejvyššímu knězi a příteli králů, jakož i starším a národu židovskému, pozdrav!

37Zlatou korunu a palmovou ratolest, kterou jste poslali, přijali jsme; hotovi jsme vejíti s vámi v dokonalý pokoj a napsati královským úředníkům, aby vám odpustili, co my odpouštíme. 38Cokoliv totiž ustanovujeme, zůstane vám na vždy. Pevnosti, které jste vystavěli, buďtež vaše. 39Odpouštíme (vám), co jste přehlédli a opomněli až do dneška, i korunu, kterou jste dlužni, a bylo-li co jiného v Jerusalemě zdaněno, již nebude zdaněno. 40A jsou-li kteří z vás způsobilí, aby zapsáni byli mezi naše osobní strážce, nechť jsou zapsáni a budiž mezi námi pokoj!“

41(Tak) bylo léta stého sedmdesátého sňato jho pohanů s Israele.

42I počal národ israelský psáti v listinách a ve smlouvách „Léta prvního Šimona, nejvyššího kněze, velikého vojevůdce a vladaře židovského.“

43v těch dnech Šimon položiv se u Gazy obklíčil ji vojsky, nadělal dobývacích nástrojů, postavil je proti městu a udeřiv na jednu věž dobyl jí. 44Když pak vpadli ti, kteří byli v nástroji, do města, nastalo ve městě veliké pohnutí. 45Obyvatelé města vystoupili se ženami a s dětmi


při svých vykopávkách v Chirbet el-Medije (r. 1872) nalezl také zbytky té hrobky.


V. 31 n. „zabil“ = dal zabíti. Podle Livia prohlásili podplacení lékaři, že král trpí kaménky, že bude operován; při operaci ho zabili a lidu namluvili, že při ni zemřel. — Také Jos. Flavius, Diodor, Appian a Justin svědčí, že Tryfon dal zabíti Antiocha VI., tvrdí však, že se tak stalo teprve po výpravě Demetriově do Medie, o které se zmiňuje níže hl 14. — Patřil by tedy v. 31 n časově za tuto hlavu. Gutberlet se domnívá, že zmínka o smrti Jonatanově (v. 24) přiměla spisovatele k tomu, aby se hned zmínil také o smrti Antiochově. — Kugler však dokazuje, že Antioch VI. byl zabit pravděpodobně v únoru nebo březnu r. 142. př. Kr., kdežto Demetrius II. podnikl svou nešťastnou výpravu proti Partům teprve r. 141. př. Kr.; podle toho vypravuje 1 Mach i zde v časovém postupu. (Nevládl tedy Tryfon jménem Antiocha osm roků, nýbrž toliko tři roky! (asi od března 145 do února nebo do března r. 142. př. Kr). - {{{1}}}. — „natropil mnoho zla“ válkami, jež vedl, aby svůj trůn si upevnil.

V. 34. Od Demetria byl se Jonatan odklonil, protože nedodržel slova (11, 52 n). Šimon za změněných poměrů mění ten politický směr. Mohl se totiž Šimon domnívati, že Demetrius v boji proti Tryfonovi nepohrdne židovskou pomocí a že si ji i vykoupí ústupky, jež budou Židé žádati. — Příklad „lupičství“ Tryfonova viz 13, 15 nn.

V. 37. O zlaté koruně viz 10, 20. 29; 11, 35. — „ratolest“ ze zlata. Srv. 2 Mach 14, 4.

V. 39. „co jste přehlédli a opomněli“ znamená odpad Židů od Demetria II. a příklon jejich k soku jeho Antiochu VI. (Tryfonovi), jakož i všecky projevy nepřátelství Židů k Demetriovi II. — O zlaté koruně srv. 10, 29.

V. 41 n. „sňato jho“ ještě však ne úplně! Viz níže 14, 38. — Rok 170 letopočtu seleukovského byl r. 143/2 př. Kr. — Zachované mince s daty: „Roku x vysvobození“ (nebo svobody) Israelova (nebo Jerusalema nebo Sionu) sotva jsou peníze ražené od Šimona! Srv. níže 14, 27.

V. 43. Místo „Gazy“ bývá všeobecně se zřetelem na 14, 7. 34; 15, 28; 16, 1. čítáno: „Gazeru“, t. j. Geseru (4, 15; 7, 45; 9, 52). - „dobývací nástroj“, o němž mluví níže v. 44. byla obrněná povozná věž (na kolách), kterou bylo lze posunouti až k samým hradbám.