Stránka:Bible česká SZ II.djvu/35

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

6Aman pak, syn Amadatiův, Bugejský, byl velmi slavný před králem, i chtěl uškoditi Mardocheovi a národu jeho pro dva komorníky královské, kteří byli usmrceni. Potud předmluva.


Vyhlazovací výnos Amanův

(12, 6b.— 13, 7).

(Patří k 3, 14.)

Co doleji podáno, položeno bylo na tom místě, kde psáno je v knize. „A pobrali statky, to jest majetek jejich.“ (3, 13.) Nalezli jsme to ve vydání obecném toliko.

Opis listu pak byl tento:


Hlava 13.1Artaxerxes, převeliký král od Indie; až do Etiopie, sto dvaceti sedmi krajin knížatům a vévodům; kteří vládě jeho poddáni jsou, pozdrav!

2Nad mnohými národy stav se králem a všecku zemi své vládě podmaniv nechtěl jsem nijak zneužívati moci veliké, ale milostivě a dobrotivě spravovati poddané, aby beze strachu život tiše vedouce, požívali pokoje všem lidem žádoucího. 3Když jsem však tázal se radů svých, kterak by lze bylo splniti to, jeden, který jiné moudrostí a věrností převyšoval, a byl druhý po králi, jménem Aman, 4oznámil mi, že je po všem kruhu země rozptýlen národ, který nových zákonů užívá, proti obyčeji všech národů jedná, královskými rozkazy pohrdá a všech národů svornost výstředností svou ruší. 5Zvěděvše to a vidouce, že jeden národ všemu lidskému pokolení na vzdor zvrácených zákonů užívá, našim rozkazům se protiví a ruší pokoj i svornost krajin nám poddaných; 6rozkázali jsme, na kterékoli Aman, všem krajinám představený a druhý po, králi, jehož si vážíme jako otce, ukáže, ti by se ženami i s dětmi vyhlazeni byli od nepřátel svých a žádný by se nad nimi, nesmiloval, čtrnáctého dne měsíce dvanáctého adaru tohoto roku, 7tak aby ti nešlechetní lidé jednoho dne do podsvětí sestoupíce vrátili říši naší pokoj, který porušili. Až potud opis listu.


dle 3, 2. nn. Mezi dvořanstvem četným byly dvě neb i více stran — jak bývá — které na sebe sočily a nevražily. Popravení dva strážcové byli stoupenci Amanovi, Mardocheus pak jejich odpůrce. — „Bugejský“ = Chlubil (?). Srv. 5, 11. — „Předmluvou“ nazývá tu sv. Jeronym v poznámce úryvek 11, 2. — 12, 6a. Viz pozn. k 11, 2. — „Co doleji podáno“ = 12, 6b. — 13, 7.


Hl. 13. — V. J - „Xerxes, ve liký král“ je krátký titul, který se zachoval na čtyřjazyčných (staropersky, babylonsky, elamsky, a egyptsky (hieroglify) psaných) nápisech alabastrových nádob Xerxových. Delší titul ustálený na jiných nápisech Xerxových (v Persepoli, Susách a j.) zní: „Já Xerxes, král veliký, král králů, král zemí mnoha kmenů (dle babylonského nápisu: „král zemí veškerenstva jazyků“), král této země veliké a rozsáhlé, krále Daria syn, Achémenovec.“ Podobně zněl titul Xerxova předchůdce, Daria.

V. 2. Pěkný to „program“ pohanského krále! Mohl by jej podepsati také panovník křesťanský!

V. 3. n. ježto si královský tento výnos Aman sám sepsal (3, 12.), pochopitelno, že se v něm samolibě vynáší.

V. 5. n. Aman dostává moc úřední cestou zosnovati „pogrom“, řež proti lidem, které blíže označí. Takový pogrom od vyšší státní moci pořádaný je sice v moderním státě, milovném pořádku, věc neslýchaná, v orientálních státech však i do nejnovějších dob (na př, proti křesťanům) opakovaná. V takových okolnostech ti, proti kterým pogrom čelí, domnívají se, že mají právo zbraněmi se hájiti. Snadno si vysvětliti, že jiná, vláda případně toto právo uzná. Viz níže 16, 1. nn. — Žíti dle jednobožského náboženství znamenalo dle Amana zločin: rušiti veřejný pokoj! — Místo „14. adaru“ přesněji dle 3, 13; 8, 12; 9, 1. „třináctého“.

V. 7. „pekla“ = podsvětí, onen svět. Srv. Dt 32, 22.