Stránka:Bible česká SZ I.djvu/723

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


byly vy mrtvým i mně! 9 Dej vám dojíti spokojenosti v domech mužů, kterých se vám dostane!“ A políbila je.

Ony však počaly hlasitě plakati 10a říkati: „S tebou půjdeme k lidu tvému!“

11Noemi jim odpověděla: „Navraťte se, dcery mé! Proč byste se mnou šly? Mám ještě syny ve svém lůně, že byste mohly nadíti se mužů ze mne? 12Vraťte se, dcery mé, jděte, nebo jsem již stářím sešlá, že nejsem způsobilá k manželskému svazku. A kdybych i mohla této noci počíti a poroditi syny, 13kdybyste si chtěly na ně počkati, až by dorostli, [až by dospěli], budete dříve stařeny, nežli se vdáte. Ne tak, prosím, dcery mé! Neboť vaše tíseň (ještě) více mne trápí, že vystoupila ruka Hospodinova proti mně.“

14Tu zase počaly hlasitě plakati. Orfa políbila tchyni a vrátila se; Rut (však) se tchyně přidržela. 15I řekla jí Noemi : „Hle, tvá švakrová vrátila se k lidu svému a k bohům svým; jdi s ní.“v bydlišti matčině. — Rut i Orfa chovaly se „milostivě“, laskavě, dobrotivě k mrtvým, dokud žili, i k Noemi; byla tedy rodina jejich sídlem vzájemné úcty, lásky, jakož i svornosti. Tu lásku nechať jim Bůh odplatí láskou svou! Pěkný vzor i rodině křesťanské! — Z toho, že Noemi svolává na obě snachy požehnání Jahvovo, lze právem vyvozovati, že obě byly také ctitelkami Boha Jahve; možno z těch slov také vyvozovati její přesvědčení, že Jahve může komu chce i v Moabsku dobře činiti, že je tedy Bohem všehomíra, a ne snad jen národním bohem Israelovým, jehož moc sahá jen potud, pokud sahají hranice Israelitů. — „spokojenosti“ může dojiti mladá vdova, plná života, roztoužená po radostech rodinných a mateřských (srv. níže 3, 1.) v manželství. Této spokojenosti, nejvřelejší tužby starozákonné ženy nedojdou, půjdou-li s Noemi, která jim mužů dáti nemůže (srv. níže 12. n.). — Možná, že podobná slova, kterými Noemi své snachy vrací domů, byla projevem tehdejší zdvořilosti, a že obyčej v takových případech podobný projev ukládal; jisto však, že Noemi míní tu slova svá upřímně. Totéž dlužno tvrditi o jiných zdvořilůstkách, pokud v následujících rozmluvách jsou obsaženy (na př. v. 10.).

V. 11. n. Noemi tu má na zřeteli zákon o levirském manželství Dt 25, 5; Gn 38,26. — „k manželskému svazku“ = k účelu manželského svazku, způsobem člověka důstojným dbáti o zachování neb i rozmnožení lidského pokolení dítkami.

V. 13a. hebr.: „budete proto čekati, až dorostou, zavřete se proto a nevdáte se za muže? t. j. chcete tak dlouho postrádati radostí manželských (a mateřských)? — „ruka Hospodinova výstoupila proti Noemi“ tím, že jí odňala manžela i dva syny. To působí jí veliké hoře; ta bolest bude však ještě větší, bude-li žíti se dvěma snachami, a patřiti ustavičně na to, že nedošly „uspokojení“ oprávněných ženských tužeb (srv. v. 9.). Že by mohly zachovávati vdovskou čistotu z vyšších pohnutek, z lásky k Bohu, proto neměla ovšem Noemi, jsouc dcerou S. Z., smyslu. O ceně takové ctnosti poučilo lidstvo teprve křesťanství.

V. 14. Jako dle v. 9. políbila Noemi Orfu na rozloučenou, posílajíc ji domů, tak nyní zase Orfa líbá tchyni, vracejíc se domů. — Pozoruj veliký rozdíl v jednání obou snach. Orfa dává se unášeti touhou po novém rodinném krbu a proto se vrací. Rut však přemáhá tento mocný požadavek svého srdce, vzdává se naděje na sňatek, děti a potomstvo a tím těsněji se přimyká ke staré, vetché, opuštěné, těžce zkoušené tchyni, od které nemůže očekávati, co by hovělo její samolásce. Je to takořka hrdinná láska snachy k tchyni, která je tím vzácnější, čím řidčeji se vyskytá. Takové lásce slíbeno Boží požehnání: dlouhý věk a pozemský blahobyt (Ex 20, 12; Dt 5, 16.).

V. 15. - „vrátila se k lidu svému“ = k otci a tím do národního svazku moabského; ježto v tehdejších dobách národnost a náboženství toho onoho národa splývaly v jedno, znamenalo vrátiti se do pospolitosti národní ctíti bohy nebo Boha toho národa. Vrátila-li se tedy Orfa k oteckému krbu, vrátila se také k oteckému náboženství, k oteckým bohům. Obětovala tedy Orfa své touze po rodinném krbu také pravé náboženství, odpadla od pravého Boha, kterého vzýval její manžel, odpadla od Jahve. Přijmouti náboženství a bohy moabské bylo by jí