Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/13

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 177 —


jen náležitě a správně jeho výhod. Mělť za to, že živé slovo, zvláště knězem pronesené, působí na obecný lid vždy mocněji nežli psané nebo tištěné. A blahodárně působiti chtěl Wurm, a že to chtěl, dokázal svým životem. Wurm vůbec dokázal svým životem, jak velice uplatniti se může kněz na prospěch svého národa a jeho snah, vede-li ho k tomu opravdové přesvědčení, opravdová vůle a mysl ušlechtilá. Slovem, Wurm chtěl býti vychovatelem lidu z vnitřního přesvědčení, že cítil se k tomu povolaným a byl jim také skutečně. Kdekoli byl a působil, všady zastavil po sobě hojných stop svého neobyčejně blahodárného působení na lid, který tak vroucně miloval. Tak bylo tomu hned v Mutěnicích, první to stanici na jeho dráze kněžské. Ba zde zvláště naskytla se Wurmovi příležitost, aby rozvinul bohatou činnost ve svém smyslu a osvědčil se také jako pevný, důsledný karakter a národní buditel. Bylať to obec každým směrem zanedbaná, vůbec taková stanice, která byla tehdy postrachem všech kněží začátečníků a s níž každý rád záhy se loučil. Proto snad také tak snadno ze své ubohosti vybaviti se nemohla. Také Wurm nebyl snad nadšen, když po svém okolí se rozhlédl, ale nelekal se toho. Nezapomínaje svého předsevzetí a proč vlastně knězem se stal, chopil se neprodleně práce, vytrvávaje v ní důsledně a neúnavně, až domohl se výsledků skutečně pěkných. V dosti krátké době získal si tu velikých zásluh a vřelé příchylnosti všech jako opravdový dobrodinec a učitel lidu a rovněž upřímný správce jeho mravní a duchovní podstaty.

Příznačno jest a zasluhuje povšimnutí, že Wurm neopomínal národně buditi a osvětně na lid působiti ani při svých duchovních výkonech. Do svých kázání zabíral vždy případné dějinné události a nejinak činil i při vyučování náboženství. Wurm vůbec seznamoval mládež i dospělé své osadníky se Slovany v minulosti, s jejich významem a s jejich zásluhami za každé vhodné příležitosti. Nedělního křesťanského cvičení používal k tomu, že promlouval s dospívající mládeží o všelikých užitečných věcech, v praktický život zasahujících, čímž arci zavděčil se také dospělým, neboť dostavovali se sami, aby vyslechli krásné věci, o nichž panáček vykládá.

Jako neobyčejně důsledný a přesný vykonavatel svého předsevzetí: lid poučovati, šlechtiti a povznášeti, nepouštěl se zřetele dospívající mládeže ani při její chhrách a zábavách. l zde působil svou přítomností na zušlechtění jejího chování a vedl ji ke všemu dobrému.

Tak přirozeně nastaly a musily nastati Wurmovým působením záhy zjevné převraty všudy, kdekoli byl a působil, i žal veliký, kdykoli své působiště opouštěl.

Wurm nebyl však povaha pouze pevná a důsledná, nýbrž také shovívavá a snášenlivá. O dosti obvyklém antagonismu mezi knězem a učitelem nebylo tu ani potuchy. Každý učitel, s nímž bylo Wurmovi jednati a působiti, přilnul k němu láskou opravdovou. Tak nebylo tomu pouze v Mutěnicích, nýbrž také v Dědicích, ve Vyškově a konečně i v Brně, kdež ustanoven jsa správcem opatrovny pro zanedbanou mládež, osvědčil se zvláště jako vychovatel výborný. Většina ze zpustlých