Stabat Mater dolorosa

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Stabat Mater dolorosa
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Krátký popis: otrocky doslovný překlad do češtiny[red 1]
Zdroj: viz diskusi
Licence: PD old 70
Překlad: PhDr. Milena Přecechtělová a Kychot
Licence překlad: GFDL 1.3
Dílo ve Wikipedii: Stabat Mater

1.

Stabat Mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Stála matka bolestiplná
vedle kříže slzy_ronící
zatímco (na něm) visel Syn.

2.

Cujus animam gementem
contristatam (contristantem) et dolentem
pertransivit gladius.

Jejíž duši lkající
zarmoucenou a truchlící
pronikl meč.

3.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti,

Ó jak smutná a sklíčená
byla ona požehnaná
Matka Jednorozeného,

4.

quae maerebat et dolebat,
pia Mater (et tremebat) dum videbat
Nati poenas incliti.

která naříkala a truchlila,
zbožná Matka (a chvěla se) když viděla
Zrozeného (syna) tresty.

5.

Quis est homo qui non_fleret
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio,

Kdo je člověk, který (by) neplakal,
Kristovu matku kdyby viděl
v takových mukách,

6.

quis non posset contristari
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio.

kdo by_nemohl_být zarmoucen,
zbožnou matku že_pozoruje
jak_se_trápí se Synem?

7.

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Za hříchy svého pokolení
vidí Ježíše v mukách
a bičování vystaveného.

8.

Vidit suum dulcem Natum
moriendo (morientem) desolatum,
dum emisit spiritum.

Vidí svého sladkého Zrozeného
v_umírání (umírajícího) opuštěného,
dokud vypouští ducha.

9.

Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris,
fac, ut tecum lugeam,

Jeho Matko, zdroji (prameni) lásky,
(učiň,) abych pocítil sílu bolesti,
učiň, abych s_tebou truchlil,

10.

fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

učiň, ať plane srdce mé
v milování Krista Boha,
abych jemu se_zalíbil.

11.

Sancta Mater, istud agas
Crucifixi fige plagas,
cordi meo valide.

Svatá Matko, to učiň,
Ukřižovaného vetkni rány
(do) srdce mého silně

12.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Svého Zrozeného zraněného,
hodného, aby pro mě trpěl,
utrpení se mnou rozděl.

13.

Fac me tecum pie flere (fac me vere tecum flere)
Crucifixo condolere,
donec ego vixero,

Učiň, abych s tebou věrně (opravdu) plakal
(s) Ukřižovaným soucítil,
dokud já budu_žít,

14.

Juxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare (meque tibi sociare)
in planctu desidero.

U kříže s tebou stát
a sebe s_tebou spojit
v nářku toužím.

15.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Panno z_panen nejslavnější
už pro mě nebuď hořká (trpká)
učiň, abych s_tebou hořekoval.

16.

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Učiň, abych nesl Kristovu smrt,
(v) utrpení učiň (mě) společníkem
a (na) rány (abych) pamatoval.

17.

Fac me plagis vulnerari,
(fac me Cruce) inebriari, (cruce hac inebriari)
et cruore Filii.

Učiň, abych ranami byl_zraňován,
opojen tímto utrpením
a krví (z ran) Syna

.
18.

Flammis orci ne urar succendar,
per te Virgo sim fac defendar
in die iudicii.

Plameny smrti abych nebyl trýzněn a (s)pálen
tebou, Panno, učiň,_abych byl_ochráněn
v den soudu

Varianta

(Inflammatus et accensus
per te Virgo sim defensus)

Zapálený (podnícený) a rozpálený
tebou, Panno, ať jsem_ochráněn

19.

Christe, cum sit hinc exire,
fac per matrem me venire
ad palmam victoriae.

Kriste, až by bylo odsud vyjít
učiň,_abych skrze matku přišel
k palmě vítězství.

Varianta:

Fac me cruce custodiri
morte Christi praemuniri
confoveri gratia

Učiň,_abych křížem byl_střežen,
smrtí Krista opevněn,
podpořen milostí

20.

Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur,
paradisi gloria. Amen.

Když tělo zemře,
učiň, aby duši byla_darována
ráje sláva. Amen.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Zatímco existuje množství různých překladů tohoto středověkého hymnu do češtiny, jedná se vesměs o různé velmi volné překlady a přebásnění (viz např. text na české Wikipedii), určené zejména jako liturgické texty, zhudebněné různými skladateli v průběhu několika století. Naproti tomu chybí doslovný překlad latinského textu, který by umožnil např. zpěvákům latinského textu orientovat se v tom, co zpívají, i bez znalosti latinského jazyka. Z tohoto důvodu byl pořízen následující co nejdoslovnější překlad, ve kterém se snažíme, aby každé latinské slovo bylo přeloženo jak českým ekvivalentem, tak i ekvivalentní gramatickou formou, i se zachováním původního slovosledu a to i za cenu značného znásilnění českého jazyka. Pokud jednoslovnému výrazu odpovídá v překladu více slov, jsou tato slova namísto mezer spojena podtržítky tak, aby bylo možné se při porovnání latinského a českého verše dopočítat, který výraz odpovídá jakému. To se však zatím nepodařilo pokaždé dokonale. Slova, která musela být vložena kvůli srozumitelnosti či kvůli gramatice, jsou uvedena v kulatých závorkách. Kromě toho jsou v kulatých závorkách uvedeny i případné varianty – je v tom tedy ještě určitá nejednotnost, která by se měla časem vylepšit.
    Existuje mnoho variant latinského textu. V tomto případě nám byl latinským vzorem text, který zhudebnil František Ignác Tůma (1704–1774). Pro orientaci i v jiných variantách textu jsme do textu vložili i další varianty, se kterými se můžeme setkat.

Odkazy[editovat]