Prácheňský zpěvník/Pastucho, žeň svině na sucho

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key c \major
 \time 3/8
 g8^"var. a)" e' c g e' c g e' c g e' c g e' c g e' c g e' c
 g16 g g g g'8( g4. g4) r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pa -- stu -- cho, 
 žeň svi -- ně na su -- cho
 a krá -- vy do trá -- vy
 voch -- ce do ja -- lov -- ce,
 ko -- zy do tr -- ní!
 }

\relative g' {
 \key c \major
 \time 3/8
 g8^"var. b)" e' c g e' c g e' c g e' c g e' c g e' c g e' c
 g e' c g e' c g e' c g e' c g e' c g16 g g g g'8( g4. g4) r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pa -- stu -- cho, 
 žeň svi -- ně na su -- cho
 a krá -- vy do trá -- vy
 voch -- ce do ja -- lov -- ce,
 ko -- by -- ly do há -- je.
 Ja -- ká je? Hez -- ká je, sa -- mej lůj, ka -- ma -- rá -- de můj!
 }

Pastucho,
žeň svině na sucho
a krávy do trávy
vochce do jalovce,
a) kozy do trní!
b) kobyly do háje.
Jaká je? Hezká je, samej lůj, kamaráde můj!

Anna Jandová, Mladějovice, *1864, †1946, sběratelova matka, do smrti užívala slova vochce.

M. Tomášková, Paračov, 50 let


Pastýřské štědrovečení troubení na Prácheňsku.


\relative g' {
 \key c \major
 \time 3/8
 g8( g' e16 c g4. e'4 c8 g'4.)
 \bar "||"
 \repeat percent 4 { g,8\staccato e'([ c)]_"pokud dech stačí" }
 g8\staccato e'([ c)] g\staccato e'([ c] g'4 e16 c g4. e'4 c8 g'4.\fermata)
 \bar "|."
 }