Prácheňský zpěvník/My jsme muzikanti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative f' {
 \time 3/4
 \key f \major
 \autoBeamOff
 f8 a c4 c d c r c8 c a4 f g c, r c'8 c c4 g a f r
 f8 a c4 c d c r c8 c c4 g a f r
 \bar "||" \break
 \repeat volta 2 {a8 a a a a a c c c c c c c4 bes bes}
 \alternative {{d c c}{c a r}}
 \bar "||" \break
 \repeat volta 2 {a8 bes c d c c a8 bes c d c c c4 bes bes}
 \alternative {{d c c}{a r r}}
 \bar "||" \break
 \repeat volta 2 {c8 c f4 f c8 c a2 c4 bes bes}
 \alternative {{d c c}{c a r}}
 \bar "||" \break
 \repeat volta 2 {\acciaccatura {f8} f8-> a a a a r \acciaccatura {c,8} c a' a a a r c4 bes bes}
 \alternative {{d c c}{c a r}}
 \bar "||" \break
 \repeat volta 2 {f4-. a-. c-. f,-. a-. c-. c8 bes bes4 bes}
 \alternative {{d c c}{a2 r4}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 My jsme mu -- zi -- kan -- ti,
 my u -- mí -- me hrá -- ti.
 A na co -- pak a -- si?
 A to na hou -- sli -- čky.
 Jak se na ně hra -- je?
 Fid -- li fid -- li fid -- li fid -- li fid -- li fid -- li,
 tak hra -- jou hou -- sli -- čky, hou -- sle.
 Du -- li du -- li du -- li du -- li du -- li du -- li,
 tak hra -- je kla -- ri -- net, _
 Tram -- ta -- ra -- (ra) tram -- ta -- ra,
 tak hra -- je trum -- pe -- ta, trub -- ka.
 Hu -- ky bu -- ky buk, hu -- ky bu -- ky buk,
 tak hra -- je ba -- si -- čka, ba -- sa.
 Bum bum bum bum bum bum,
 až se tře -- se ce -- lý dům, dům.
 }
\addlyrics {
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 A to na kla -- ri -- net.
 Jak se na něj hra -- je?
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 tak on hra -- _ _ _ je.
 }
\addlyrics {
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 A to na trum -- pe -- tu.
 Jak se na ni hra -- je?
 }
\addlyrics {
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 A to na ba -- si -- čku.
 Jak se na ni hra -- je?
 }
\addlyrics {
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 A to na vel -- ký buben.
 Jak se na něj hra -- je?
 }

Františka Mathiasková, Písek, *1880, †1962