Ottův slovník naučný/Spis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Spis
Autor: František Storch, neznámý, Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. s. 824. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Spis, v nejširším smyslu slova každé sepsání (scriptum, Schrift); v užším smyslu tolik co akt, akta (v. t.), též větší stať, rozprava, a pak i kniha.

S. nebo akt notářský viz Notářský spis.

S. obranný viz Apologie 3).

S. obžalovací jest podle rak. ř. tr. z r. 1873 určen k tomu, aby byl formálným základem hlavního přelíčení. Na žalobci jest, aby podal s. obž. a tím zahájil zvláštní stadium processní: vydání v obžalovanost. Chce-li obviněný dosáhnouti toho, aby hlavní přelíčeni se nekonalo, neb aby se konalo na podkladě změněném, může proti s-u obž. podati námitky (odpor), o kterýchž rozhodne sborový soud druhé instance. Obsah s-u obž. ustanovuje § 207. Podati jej sluší u soudce vyšetřujícího (nebylo-li konáno přípravné vyšetřování, u předsedy radní komory), a to v tolika exemplářích, aby každému obviněnému bylo lze dodati po jednom, jeden pak aby mohl býti ponechán u soudce vyšetřujícího (§ 207, posl. odst. a § 208). -rch.

S. pamětní, pamětný, obšírnější úřední (nebo v úřední formě) sepsaná zprava o nějaké záležitosti státní, mezinárodní neb i soukromé, je-li jinak důležitá, tedy tolik co memorandum, memoriál, mémoire. S-y pamětní jsou též listiny vkládané do makovic na báních věží nebo do základů veřejných budov (spolu s mincemi, čísly denních listů ze dne, kdy zákl. kámen se klade nebo oprava báně ukončuje); v textu udávají se jména panovníků, státních i samosprávných hodnostářů atd., za nichž stavba nebo oprava byla provedena.

S-y soudní jsou písemnosti, v nichž zachován jest postup a výsledek soudního řízení v každé právní záležitosti, jako veškerá písemná podání stran, protokoly, koncepty soudních rozhodnutí, doručovací listy atd. Všechny s-y týkající se jediné právní záležitosti ukládají a uschovávají se u soudů pohromadě pod jednou značkou. Děje se to způsobem tímto: každý s., kterým řízení v nějaké práv. záležitosti u soudu se zahajuje, označí se vedle běžné značky číslem jedna, a každý následující s., téže záležitosti se týkající, podle toho, kdy byl sepsán nebo podán, označuje se číslem dvě, tři atd. Všechny pak s-y jedné záležitosti se týkající chovají se pod jediným obalem. O udržování s-ů v patrnosti viz čl. Registratura a Rejstřík. Strany a jejich zástupci mají právo volně nahlédnouti ve s-y jejích záležitosti se týkající. Nahlédnouti ve s-y s. jest však dovoleno i osobám třetím, pokud prokáží jistý právní zájem na tom. Z nahlédnutí jsou však vyloučeny protokoly poradní a s-y disciplinární, vyjímaje případ žaloby syndikátní, když disciplinární řízení bylo již skončeno. Srv. též Akta 1) 2). Hlr.