Ottův slovník naučný/Rejstřík

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rejstřík
Autor: Ferdinand Heller mladší, Karel Hermann-Otavský, neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 452–453. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Obchodní rejstřík

Rejstřík, z lat. (srv. Register, Registra a Regesta), má význam několiký.

R-y soudní jsou záznamy vedené soudní kanceláří, o každé právní záležitosti na soud vznesené, vyjímaje podání týkající se knih pozemkových, firem nebo praesidiálnich záležitostí. Jsou vedeny za tím účelem, aby z nich byla přehledně patrná činnost soudu v jednotlivých právních záležitostech a aby podle nich spisy záležitosti té se týkající se označovaly, pořádaly a uschovávaly. Sdělány jsou pro ně zvláštní formuláře rozdělené ve sloupce, kamž jednotlivé údaje se zapisují. Pro každý rok zakládají se r-y nové. Podrobné předpisy o způsobu vedení jich, mající význam manipulační, obsahuje nařízení minist. spravedlnosti z 5. květ. 1897 ř. z. č. 112. Hlr.

R. obchodní (Handelsregister) jest veřejná kniha vedená u sborových soudů I. stolice jurisdikci obchodní vykonávajících, jež určena jest k zápisu určitých skutečností, týkajících se kupců plného práva a společností obchodních. Upravena jest předpisy všeob. zák. obch. (zejm. čl. 12 sl.) a zvláštním nařízením z 9. bř. 1863 č. 27 ř. z. Co do předmětu zápisu lišiti lze skutečnosti k zápisu povinné (kdež účastník pod následky úředního donucení peněžitými pokutami o zápis postarati se musí: sem náleží zejména firma, prokura a jisté vztahy společností obchodních se týkající), dále skutečnosti zápisu schopné (jež mohou, ale nemusí býti zapsány: práva manželky kupce plného práva, resp. manželky osobně ručícího společníka ze svatebních smluv) a posléze skutečnosti, jež z moci úřadu se poznamenávají (konkurs, vnucená správa). Opovědi k zápisu dějtež se buď osobně k protokolu, buď písemně s ověřením notářským neb soudním. Zápisy v r. obch. mimo to soudem veřejně se ohlašují novinami k tomu určenými. – R. obch. dělí se ve dvě oddělení: r. pro firmy jednotlivců a r. pro firmy společenské. Doplňující součástkou r-u jest kniha příloh, obsahující nutné doklady, v základě jichž zápis se stal. Zápis v r. obch. má podle toho kterého případu právní význam různý: buď pouze evidenční anebo i hmotně právní, a to v některých případech i konstitutivní. Tak na př. při akciové společnosti a kommanditě akciové jest zápis přímo i podmínkou právní jejich existence. Na zápisu práv manželčiných ze svatebních smluv (v. svrchu) závisí účinnost práv těch vůči obchodním věřitelům manželovým. Důležitá jest t. zv. zásada materiální publicity obch. r-u, jež výrazu dochází ve čl. 25. a 46. obch. zák.: podle této mohou změny a zrušení těch kterých skutečností, nebyly-li zapsány v r. a veřejně ohlášeny, namítány býti osobám třetím, jen když se jim prokáže jejich znalost; stal-li se naproti tomu zápis a veřejná vyhláška, působí změny a zrušení ona proti každému, leč by se provedl průkaz, že třetí osoba o změně té (nebo zrušení) ani nevěděla aniž věděti musila. – Po vzoru r-u obch. zaveden jest zákonem z 9. dub. 1873 pro společenstva výdělková a hospodářská zvláštní r. společenstevní (Genossenschaftsregister), podrobněji upravený nařízením ze 14. květ. 1873 č. 71. ř. z. – Bližší srv. zejm. v Randově Obchodním právu §§ 9 a 10, jakož i ve spise dra V. Kliera O zápisech do r-u obch. (Obch. knihovna »Merkur« č. 2). Hmn.

R. v knihách jest abecedně spořádaný seznam čili ukazatel jmen (r. jmenný), věcí (r. věcný) nebo slov (r. slovný), o nichž v knize buď se pojednává anebo jichž v knize bylo upotřebeno.

R. v knihtiskařství viz Punktura 2).

R., register, formát papíru, viz Papír, str. 183a.

R-y u varhan (v. t.).

R-y hlasové viz Falset, str. 1037a.