Ottův slovník naučný/Alliance evangelická

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alliance evangelická
Autor: Čeněk Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 915. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alliance evangelická (angl. Evangelical alliance), jednota křesťanů evang., vzniklá ve Skotsku podnětem spisu »On christian Union«, vydaného Hendersonem z Parku po slavnosti dvoustoleté památky westminsterské synody r. 1843. První předběžná schůze konána v Liverpoolu dne 1. října 1845 za přítomnosti členů 20 evangelických denominací; první ustavovací schůze v Londýně od 10.–31. srp. 1846. A. e. čítá několik tisíc členů různých národností a všech evangelických církví. Nedovolává se práv nad církvemi, nesahá na ústavu církví, není také alliancí církví, nýbrž osob. Účel: Osvědčení jednot církví evangelických, stavení rozbrojů tuto jednotu ohrožujících, pěstování bratrské lásky, sledování cílů všem evang. církvím společných, poskytování posily utištěným, bránění nevěře, pověře, bludu atd. Pojítkem jsou tyto články víry: 1. Boží vnuknutí a dostačitelnost sv. Písma; 2. právo vlastního zkoumání; 3. jedinost božství ve třech osobách; 4. úplná porušenost lidská; 5. dokonalé zadostučinění Syna božího za hříchy; 6. ospravedlnění z víry; 7. působení Ducha sv. při obrácení hříšníka; 8. nesmrtelnost duše, vzkříšení, soud, věčný život nebo zatracení; 9. boží zřízení úřadu kazatelského, nezbytnost svátostí křtu a večeře Páně. Ostatní odchylné názory nejsou spolčení na závadu. Unitáři a kvakeři jsou vyloučeni. Na členech se žádá vystříhání se trpkosti, příkrosti a hněvu, výhost různicím, sporům a roztržkám, dbalost pokoje a lásky. Za tou příčinou zařízeny jsou současné společné modlitby na počátku roku. Poboční a. e-ké jsou ve Spojených Obcích amer., Kanadě, Africe, Australii, obou Indiích, Francii, Švýcarsku, Německu, Švédsku, Turecku, Jerusalemě atd. Hlavní schůze pořádány bývají každého třetího nebo čtvrtého roku střídavě v různých městech. Takové schůze byly již v Genevě, Berlíně, Amsterodamě, Novém Yorku, Basileji a Kodani. Výsledky práce: sblížení evang. církví, spolehlivé zprávy o církvích, odklizení svárův a polemik mezi církvemi, zmírnění tlaku na křesťany v zemích muhammedánských, vysvobození pronásledovaných (Madiai ve Florencii, Matamoros ve Španělsku) prosebným zakročením u příslušných vlád, polehčení jinověrcům (lutheránům v Rusku, katolíkům ve Švédsku, neuznaným církvím v Čechách) přímluvami u panovníků, účastenství ve zrušení otroctví v Americe, opravy v zákonodárství o klidu nedělním, národní vychování v Indii, úsilí o zrušení prodeje opia v Číně, vydávání spisův o časových otázkách. Orgánem a. e-ké jest měsíčník »Evangelical Christendom« v Londýně. –šek.