Ottův slovník naučný/Absentismus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Absentismus
Autor: Ludvík Vaněk
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 91. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Absentismus (z lat.), nepřítomnost, angl. absenteeism, kterýmžto slovem se naznačuje zvyk tříd zámožných, zejména majitelů velkých statků, přebývati trvale mimo statky své buď ve velkých městech nebo v cizině. Již sám systém pachtovní, mnohdy se zvykem tím souvisící, mívá neblahé následky v ohledu národohospodářském, které zostřují se při pobytu v cizině tím, že valná čásť důchodů ze země uniká, místo aby použito bylo jich k melioraci rolnické nebo k rozvoji průmyslu a obchodu domácího. Význačným příkladem a-mu jsou poměry irské, kdež následkem konfiskací veškerá téměř půda nalézá se v rukách několika málo rodin, jež od zrušení parlamentu irského většinou v Anglii neb na pevnině sídlí a rozsáhlé statky své na delší dobu v pronájem dávají podnikatelům, kteří je prostřednictvím t. zv. middlemen po malých parcellách na krátký čas rolníkům propůjčují, docilujíce tímto rozdrobením většího zisku. Irové proto spatřovali v a-mu hlavní příčinu zchudnutí země a vystupovali ostře proti statkářům mimo zemi se zdržujícím (absenters). Někteří národní hospodáři angličtí popírali zhoubné následky a-mu poukazujíce k tomu, že statkáři v cizině žijící důchody své berou ve směnkách cizích, které representují hodnotu zboží anglického, z Anglie do ciziny vyvezeného, tak že vlastně důchod jejich konečně přece jen jest ku prospěchu průmyslu domácího. Nehledíc ani k tomu, že místní škodný účinek a-mu na určitou krajinu tím vyvrácen není, ježto doktrina tato jednostranně jen k průmyslu domácímu jako celku přihlíží, jest nepopíratelno, že z pobytu statkářů v cizině zisk mají ti, kdož potřeby jejich tam uhrazují, a že zisk tento zvětšuje národní bohatství ciziny na úkor země domácí. Ostatně všickni shodují se v tom, že a. jest škodlivý v ohledu sociálním, ježto odcizuje vlasti třídu zámožnou a vzdělanou, což zejména na váhu padá v Irsku, kde právě všecko bohatství jest v rukách majetníků půdy, kdežto t. zv. střední třída nečetně jest zastoupena. Vk.