Našinec/1869/březen/20. březen/str. 1/Program

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
< Našinec‎ | 1869‎ | březen‎ | 20. březen‎ | str. 1
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Program
Autor: neuveden
Zdroj: Našinec. Vědecká knihovna Olomouc, digitální knihovna novin. Dostupné online
Vydáno: Olomouc
Licence: PD anon 70
Související: (Úvodník 1.1.1889)
„Našinec“ — denníkem

Listu tomuto dáno jmeno „Našinec“; proto že veškré zájmy naše pěstovati má a s pomocí Boží a s pomocí našincův také pěstovati bude. „Našinec“ jest co do původu svého neodvislý, nemaje jiných závazků a povinností, leč které mu ukládá národ slovanský na Moravě, v jehož službu se dnes uvazuje, s nímžto se radovati i kvíleti a za nějžto sebe hořštější kalich i byťby toho třeba bylo až na dno píti bude. “Našinec“ nevytknul si sám žádného zvláštního cíle, nebude se spravovati a říditi náhledy osobními aneb choutkami svými, nýbrž se podrobuje ve všelikém činění a jednání vůli národa, jenž vyslovena byla pravicí na sněmu zemském. V tomto smyslu jest „Našinec“ samostatný i závislý a meze jeho působivosti jsou: tiskový zákon.

Hlavní úsilí „Našincova“ obráceno bude k tomu, aby se neumořitelné zásady a pravdy, ježto obsaženy jsou v „nezměnitelném“ diplomu z 20. října l. P. 1860 ve veškerých královstvích a zemích, z nichžto podivná říše Rakouská vznikla a se skládá, znenáhla uskutečňovaly práva historická a obrodou touto přirozenou, aby se sílily části a mohútně celek říše této.

Co království uherskému bylo dáno, budiž mu necháno. Avšak budiž dopřán a vrácen také mír a pokoj všem ostatním vlastím a zvlášť národu našemu českoslovanskému, pročež se snášiti a zasazovati budeme o narovnání a sice v stejný prospěch jak náš tak říše veškeré, majíce na zřeteli památný výrok otce Palackého: „Kdybychom Rakouska neměli, museli bychom si ho utvořiti.“ Bez volnosti a svobody nestává ani blaha ani života. Avšak považujeme za základ a za podmínku volnosti a svobody samosprávu a svézákonnosť jak obcí a žup či okresních obcí, tak jednotlivých království a zemí, zákonitě oprávněných sborův, společností náboženských a vůbec individualit.

Provozováním samosprávy hodláme odjímati státu byrokratických břemen a ulevovati takto státní pokladně.

Aby obecná obrana prospívala a se dařila, budeme s novotami u vojska a s důležitostí a nutností oprav v armádě a při dodávání vojsku náš národ obeznamovati co nejpilněji, prohlédajíce k dokonalosti válečné.

Jazyku mateřskému budeme zjednávati úplného práva jak ve školách a úřadech tak v životě veřejném, aniž bychom ujmy nějaké Němcům činili.

Školství hodláme věnovati nejpilnější zřetel svůj, jsouce přesvědčení, že na přiměřeném a národním zřízení dostatečného počtu škol, jak nižších tak vyšších spočívá netoliko štěstí a pokrok v ohledu duchovném, nýbrž také blahobyt, zámožnosť a vážnosť národa.

Spolkovým záležitostem dopřejeme v listu našem ochotně místa, neboť nám tane na mysli důležitosť hesla: Spojenými sílami.

Světozoru budeme si všímati bedlivě zahraničných i domácích záležitostí, aby naše obecenstvo zvědělo o všech důležitějších udalostech světových a se mu dávala příležitosť, poměry své s přespolnými porovnávati.

dopisech bude národ sám ukládati své zkušenosti, tužby a stížnosti. V části této budou se našinci ze všech končin našich vlastí scházeti jako do besedy a tam stručně o svých potřebách rokovati.

drobnůstkách shledá se čtenářstvo s přehledem zjevův z života všedního.

Směs obsahovati bude krátká ponaučná aneb žertovná pojednánička.

Pod záhlavím Literatura a umění budou se uveřejňovati zprávy a úsudky o spisech, buďto v jazyku slovanském psaných aneb se života našeho dotýkajících.

Pod čárou pěstována bude zábava náučná ve spůsobu povídek, úryvků z dějin vlasteneckých, popisův krajin a národův, humoristických čtení, básní atd.

Za obsah ve Veřejné hovorně aneb pod nápise „Zasláno“ umístěný státi nebudeme, činíce za něj zodpovědným dopisovatele.

V listárně veřejné odpovídati budou redakce i administrace v záležitostech časopisu „Našince.“

Národní hospodář, jemuž velkou péči věnovati hodláme, podávati bude zprávy o nejnovějších vynálezích a pokroku v oboru rolnickém, naváděti bude k průmyslovým podnikům, všímati si bude zdaru řemesla a živnosti, seznamovati bude obecenstvo naše s bursou, cenami surovin a výrobků a podávati bude návěští o prodejech, nabízkách atd. pod záhlavím „Věstník.“