Nařízení veškerého ministerstva o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Nařízení veškerého ministerstva o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském.
Autor: Vláda republiky Československé
Právní oblast: vládní nařízení
Platnost: Československá republika
Zdroj: Částka 16/1918 Sbírky zákonů a nařízení státu československého, s. 73 a 74
Účinnost od: 24. prosince 1918
Zdroj: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1918/016-1918.pdf
Licence: PD CZ
Čís. 85.

Nařízení veškerého ministerstva
ze dne 18. prosince 1918

o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917, z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.

Aby dostalo se účinné podpory hospodářskému životu v obvodě Ostravském a přilehlých krajích a odvráceny byly škody hrozící z dosavadní nejednotnosti správy tohoto obvodu, zřizuje se pro obce Moravskou Ostravu, Novou Ves, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Zábřeh, Hrabovou, Hrabůvku, Polskou Ostravu, Hrušov, Muglinov, Michálkovice, Heřmanice, Radvanice, Malé a Velké Kunčice, Vrbice, Bohumín, Kopytov, Šumychl, Záblatí, Petřvald, Porembu, Rychvald, Lazy, Dombrovou, Orlovou, Ratimov, Dolní, Horní a Prostřední Suchou, Bártovice, Šenov, Šumbark, Karvín a Svinov Úžad spojené s rpávy se sídlem v Mor. Ostravě a s kompetencí doleji vytčenou.

Ministr vnitra může tomuto úřadu podříditi další obce, pokud obvody jejich hraničí s dosavadním jeho územím.


§ 2.

Úřad spojené správy skládá se ze zástupců veškerých obcí do jeho obvodu náležejících, a to tak, že každá obec volí jednoho neb více delegátů. Počet delegátů stanové se tak, aby na každých 5000 obyvatel připadl jeden zástupce, při čemž zbytky větší než 2500 zaokrouhlují se na 5000. Obce mající méně než 5000 obyvatel vysílají po jednom zástupci.

Bližší ustanovení o způsobu volby delegátů vydá ministerstvo vnitra.


§ 3.

Shromáždění delegátů volí ze svého středu 18členný výbor; ministr vnitra jmenuje předsedu úřadu a 2 místopředsedy.

Jak rozdělí se působnost úřadu na shromáždění delegátů, výbor a předsednictvo, bude ustanoveno jednacím řádem, na němž usnáší se shromáždění delegátů, a který schvaluje se ministerstvem vnitra.


§ 4.
Úřadu spojené správy přísluší

a) obstarávati veškeré záležitosti, které obce k obvodu jeho náležející vyřizovaly ve vlastním oboru působnosti, vyjma správu obecního jmění, záležitosti vztahující se na členství v obecním svazku, správu školskou a policii stavební.

Pokud to v zájmu stavebního rozvoje jest nutno, zdělává úřad spojené správy společné plány polohy ve smyslu platných stavebních řádů;

b) převzíti správu ústavů a zařízení, které obce jeho obvodu při obstarávání úkolů pod a) vytčených, vybudovaly.


§ 5.

Nejvyšší úřady státní správy jsou zmocněny, aby svěřily úřadu společné správy obstarávání dalších záležitostí v přeneseném oboru působnosti, jmenovitě vykonávání dozoru nad dovozem, průvozem a vývozem zboží v obvodu úřadu jakož i zřizování smíšených orgánů pro jednotlivá odvětví průmyslová, jimž sby příslušelo urovnávati spory pracovní, řešiti otázky týkající se nezaměstnanosti a otázky související s nerušeným chodem závodů vůbec.

Úřadu společné správy přísluší usníšeti se o návrzích, dobrozdáních a podnětech určených pro příslušné úřady státní správy; jmenovitě jest mu volno obraceti se případ od případu na súčastněná ministerstva s návrhy ve smyslu odstavce 1. tohoto paragrafu.


§ 6.

Místní příslušnost a věcná působnost úřadů státních, které svými okrsky zasahují do obvodu spojené správy, zůstává nezměněna. Súčastněným ministerstvům jest zůstavěno učiniti opatření za účelem jednotného a rychlého postupu ve věcech s působností úřadu společné správy souvisejících.


§ 7.

Úhradu nákladů spojených se zřízením a vydržováním úřadu spojené správy ponesou súčastněné obce dle klíče, o němž se usnese shromáždění delegátů úřadu.

Dohled nad úřadem spojené správy vykonává ministerstvo vnitra prostřednictvím příslušných zemských vlád.


§ 8.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá účinnosti dnem vyhlášení, jsou pověřena súčastněná ministerstva.

Dr. Kramář v. r.
Staněk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Al. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Habermann v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r.
Prášek v. r.