Lidoví zpěváci na Prácheňsku/Mám syna Martina

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Mám syna Martina
Autor:
Krátký popis: vánoční koleda
Zdroj: Lidoví zpěváci na Prácheňsku, č. 139
Vydáno: Praha: Panton 1979
Licence: PD traditional
Zapsáno podle provedení Františky Haisové

\relative g {
 \clef "treble_8"
 \key c \major
 \time 3/4
 \repeat unfold 7 {g4 e' c} e2.^\fermata
 \bar "||"
 c4 e c  \repeat unfold 10 {g4 e' c} c e c c e c g'2.^\fermata
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Mám sy -- na Mar -- ti -- na
 a dce -- ru Ka -- če -- nu
 a že -- nu Bo -- že -- nu,
 sám sem bu -- lík.
 Pas -- tu -- cho,
 žeň svi -- ně na su -- cho
 a krá -- vy do trá -- vy
 a vov -- ce do já -- ře.
 A, brat -- ře, ja -- káž je?
 Brat -- ře můj, sa -- mý lůj,
 sa -- mý lůj sa -- mý sád -- lo.
}

Mám syna Martina
a dceru Kačenu
a ženu Boženu,
sám sem bulík.

Pastucho,
žeň svině na sucho
a krávy do trávy
a vovce do jáře.

A, bratře, jakáž je?
Bratře můj, samý lůj,
samý lůj samý sádlo.