Přeskočit na obsah

Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Popatř Pane milý

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Popatř Pane milý (Ž 3)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative c {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key c \major
 \time 2/2
 c1 g' g a2 b c1 \divisio
 c b2 a g f g1 \divisio
 e e2 c f e d1 c \divisio
 g' g2 a g f e1 \divisio
 e g2 g f e d1 \divisio
 e f2 e c e d1 c \divisio
 c c2 d e f g1 \divisio
 g a2 b c a g1 \divisio
 g1 g2 g a g f1 e \bar "|"
 c e2 g g f g1 \divisio
 g a2 c c b c1 \divisio
 c a2 g f e d1 c\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
PO -- patř Pa -- ne mi -- lý,
jak se vel -- mi sí -- lí
ti jenž mne pří -- liš rmou -- tí,
mo -- ji ne -- přá -- te -- lé
všec -- ku svou zlost smě -- le
na mne chtě -- jí shr -- nou -- ti,
ne -- jed -- ni du -- ši mou
s_nej -- vyš -- ší po -- chva -- lou
trá -- pí, tak ří -- ka -- jí -- ce,
Bůh se ho již zhos -- til,
jej ce -- le o -- pus -- til,
bláz -- no -- vou řeč mlu -- ví -- ce.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Popatř Pane milý,
jak se velmi sílí
ti jenž mne příliš rmoutí,
moji nepřátelé
všecku svou zlost směle
na mne chtějí shrnouti,
nejedni duši mou
s nejvyšší pochvalou
trápí, tak říkajíce,
Bůh se ho již zhostil,
jej cele opustil,
bláznovou řeč mluvíce.

Tys mi však můj Pane
štít a rámě silné

mé jsi ty dárce slávy
a ať krátce vyznám,
bych mohl, činíš sám,
povýšiti své hlavy:
a kdožkoli volám,
hlasitě předkládám
své tobě potřebnosti,
milostně vyslýcháš,
z Sionu mi ssýláš
hojnost všech svých milostí.

I když se uložím,
bezpečně sobě spím
beze všeho lekání,
aneb když povstanu,
mívám tvou ochranu
stálou vždy bez přestání;
tak že i sta tisíc
aneb i mnohem víc
chtících mne ssužovati,
by pak i se všech stran
obklíčili můj stan,
nemám se jich proč báti:

Protož i v tento čas
vím Pane, že mi dáš
v milosti své setrvání,
nepřátel čelistí
i jich zubů zlostí
učině stroskotání:
neb jsi ty sám Bůh náš,
jakž kdy nejlépe znáš
svých milých potřebnosti,
tak jim potěšení
i svého spasení
uděluješ v hojnosti.