Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Pán slávou jsa odín a mocností

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pán slávou jsa odín a mocností (Ž 93)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative g {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key g \mixolydian
 \time 2/2
 g1 e f g2 g a c c b c1 \divisio
 c a c b2 g a b c1 a g \divisio
 e f2 g a1 g f2 d b' e, d1 \divisio
 g g2 g a1 c c2 b c1 a g\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Pán slá -- vou jsa o -- dín a moc -- no -- stí
v_pře -- div -- né kra -- lu -- je dů -- stoj -- no -- sti
on stvo -- řil svět sám, jej tak zdr -- žu -- je
že se v_grun -- tech svých ne -- po -- hy -- bu -- je.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Pán slávou jsa odín a mocností
v předivné kraluje důstojnosti
on stvořil svět sám, jej tak zdržuje
že se v gruntech svých nepohybuje.

Stálý trůn jeho bez proměnnosti
tak jako i on sám od věčnosti:
ačkoli se řeky nadýmají
časem i hrozný zvuk vydávají;

Též ač se moře vsteká a bouří
svými vlnami až k nebi kouří
Pán jest silnější nad zvuk vod mnohých
i nad vsteklost síly všech vln mořských.

Tváť jsou ó Pane svědectví pevná
sláva tvá, jimiž se i moc divná
buď slovem tvým, neb skutky mocnými
osvědčuje před syny lidskými.

Nižádná tedy světa bouření
slávy tvé nezruší ani změní
ni domu tvého ušlechtilosti
to stane obé i na věčnosti.