Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/O jak dobré jest Pána vždy oslavovati

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: O jak dobré jest Pána vždy oslavovati (Ž 92)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative a' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 a1 a2 a d c b1 a \divisio
 r2 c b a a g a1
 a a2 a bes1 g f \divisio
 r2 f g a d, f e1 d \divisio
 f e2 d f g a1 a \divisio
 r2 c b c d b a1 \divisio
 d, a'2 a g1 f e \divisio
 r2 a a e f d e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
O Jak dob -- ré jest Pá -- na
Vždy o -- sla -- vo -- va -- ti
a žal -- my zpí -- va -- ti
k_po -- chva -- le je -- ho jmé -- na:
z_jit -- ra hned ve -- le -- bi -- ti
jej z_mi -- lo -- sr -- den -- ství
z_prav -- dy je -- ho množ -- ství
i u ve -- čer jej ctí -- ti.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

O Jak dobré jest Pána
Vždy oslavovati
a žalmy zpívati
k pochvale jeho jména:
z jitra hned velebiti
jej z milosrdenství
z pravdy jeho množství
i u večer jej ctíti.

Při nástroji ochotně
o strunách desíti
to sluší činiti
při harffě též i loutně.
Neb mi Pane radosti
v svých skutcích podáváš
o nichž na každý čas
zpívati chci s věčností.

Jak jsou tvoji skutkové
ó Bože veliký!
jak i přehlubocí
všech tvých rad úsudkové
jichž srdce nemoudrého
nechce spatřovati
ovšem přestávati
života hovadného.

Vida že bezbožníci
ač se zelenají
nýbrž i skvétají
jako květ, zlost pásící;
cíl však jejich rozkoší
věčné zatracení:
a že bez skončení
tvůj byt jest ó nejvyšší.

Aj Pane protivníci
tvoji hrozně zhynou
rozptýleni budou
nepraosti činící:
ale můj roh v brzkosti
jako jednorožce
ty jsa můj ochránce
vyvýšíš svou mocností.