Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Hospodine, náš Pane nejmilejší

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hospodine, náš Pane nejmilejší (Ž 8)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 f g a d c2 b a c b1 a \divisio
 d d2 d c1 e d2 a bes a g1 f \divisio
 f e2 e d1 a' c2 c g1 bes a \divisio
 r2 a c1 d a c a2 g f1 e d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Ho -- spo -- di -- ne, náš Pa -- ne nej -- mi -- lej -- ší,
jmé -- na tv -- ého slá -- va jest nej -- div -- něj -- ší,
ej jak ze -- mi vše -- cku na -- pl -- ňu -- je
a -- no i ne -- be -- sa pře -- vý -- šu -- je.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Hospodine, náš Pane nejmilejší,
jména tvého sláva jest nejdivnější,
ej jak zemi všecku naplňuje

ano i nebesa převýšuje.

Při všemť se tvá důstojná moc seznává,
až se i v ústa nemluvňat dostává:
tak že všickni jenž tě zapírají
i tu zpoury své potupu mají.

Já když patřím na tvá nesčislná díla,
v nichž se nám káže tvá moudrost, i síla,
nebesa, měsíc, hvězdy, slunce,
běh konající v řádu svém prudce.

S podivením vyznávám to svou řečí:
Co jest člověk, že oň Pane máš peči?
zdaliž jest hoden také vážnosti,
že jej daříš tak mnohou milostí?

Nebs toliko jej vevšem rovného
Anjelům stvořil, sic z bohatství svého,
svým požehnáním štědřes daroval,
divnou ctí a slávou korunoval.

Díla rukou tvých všecky si mu poddal,
byť je jakž se mu dobře zdá, zpravoval,
všecko jsi nohám jeho podmánil,
aby ho každý tvor poslušen byl.

Stána mnohá všech pitomých hovádek,
též v horách všech divokých zvířátek,
buď což se v lesích pase kdekoli,
neb na širokém zeleném poli.

I to ptactvo v povětří letající,
svým časem v hajích sladce zpívající,
též ryby v mořské propasti,
všes člověku ráčil v moc uvesti.

Hospodine Pane náš nejmilejší,
sláva tvá Božská jest nejdůstojnější,
na vší širokosti světa toho
není nad tvé jméno slavnějšího.