Capella regia musicalis/Chtíc, aby spal

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Chtíc, aby spal
Autor: Adam Václav Michna z Otradovic
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. 121.
Manuscriptorium.
Licence: PD old 70
Související: Chtíc, aby spal
Dílo ve Wikipedii: Chtíc, aby spal


\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative f' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {f4 g a bes2 bes4 c2 c4 d( c8 d) \once \set suggestAccidentals = ##t es4 d c2 bes2.}
 d4 d c d2 c4 d bes2 c2 bes4 a g2 f2.
 d4 d c d2 c4 d bes2 c4.( d8) \once \set suggestAccidentals = ##t es4 d c2 bes2.^\fermata
 \bar ""
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Chtíc a -- by spal tak zpí -- va -- la sy -- náč -- ko -- vi
  Ny -- nej, roz -- koš -- né Dě -- ťá -- tko Sy -- nu Bo -- ží
  Ny -- nej ny -- nej Ne -- mluv -- ňá -- tko svě -- ta Zbo -- ží.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Ma -- tka jenž po -- no -- co -- va -- la Mi -- lá -- čko -- vi
 }
 \new Voice = "C.II." \relative d' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \key f \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {d4 e f g2 g4 a2 a4 bes( a8[ bes])( g[ a]) bes4 bes a bes2.}
 bes4 bes a bes2 a4 bes g2 a g4 f f( e) f2.
 bes4 bes a bes2 a4 bes g2 a( g8) a bes4 a2 bes2.^\fermata
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  To -- bě Lůž -- ko jsem u -- stla -- la Spa -- si -- te -- li
  Ny -- nej krá -- so a ko -- ru -- no svr -- cho -- va -- ná
  ny -- nej mi -- lu -- jí -- cí ce -- no za -- slí -- be -- ná.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Tvo -- ry k_tvé chvá -- le zvo -- la -- la Stvo -- ři -- te -- li
 }
\new Staff = "B.C."
 \figuremode {
  s2.*10 <6>8 s s2 s2.*3 <3->4 <5>2 <6> s2*2 s2. \bar ""
 }
\context Staff = "B.C." \relative c {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 3/4
 \repeat volta 2 {bes2 a4 g2. f bes2 c4 d8 e f2 bes,2.}
 bes2 f4 bes g a8 f d4 g2 f g4 a8 bes c2 f,2.
 bes2 f4 bes g a8 f d4 g2 f c'4 d8 es f2 bes,2.^\fermata
 \bar ""
 }
>>

Chtíc, aby spal, tak zpívala
synáčkovi
Matka, jež ponocovala,
miláčkovi:
„Nynej, rozkošné děťátko,
Synu Boží!
Nynej, nynej, nemluvňátko,
světa zboží!“

„Tobě jsem lůžko ustlala,
Spasiteli!
Tvory k tvé chvále svolala,
Stvořiteli!
Nynej kráso a koruno
svrchovaná,
nynej, milující ceno
zaslíbená!“

„Nynej, ta jest Matky žádost,
holubičko!
Nynej, všech andělů radost,
má perličko!
Slávu, chválu vždy nabudeš
od matičky,
když se vyspíš, jísti budeš
med včeličky.“

„Osladímť nim tvou kašičku,
k tvé libosti!
Otevřels, vím, tvou hubičku,
k té sladkosti!
Nynej, ráje mého kvítku,
rozmaryne,
z tebeť sobě dělám kytku,
jenž nezhyne.“

„Ó fialo, ó lilium,
ó růže má!
Nynej, vonné konvalium,
zahrádko má!
Ó loutno má, labuti má,
můj slavíčku!
Nynej, líbezná harfo má,
můj věnečku!“

„Na dobrou noc dej hubičku,
nynej, dítě;
kolébat bude matička,
nynej tiše!
Spi, miláčku! Umlkněte
andělové,
se mnou k Bohu přiklekněte,
národové!“