Žalmy Davidovy/Žalm 43

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 43
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran
ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative g' {
 \clef "treble"
 \key g \major
 \time 4/4
 \partial 2 g2 a a g4 g c c b2 a^\fermata r
 r4 g a2 c b a g2. fis4 g1^\fermata
 b2 b4 b a a b d d( cis) d2^\fermata
 a a4 a b2 a g4 fis e2 d^\fermata
 b' d4 c b a b2 c b^\fermata
 b a4 g g fis g1^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Suď mne, o Bo -- že, v_spra -- ved’ -- no -- sti,
Veď při mou ča -- su kaž -- dé -- ho,
A před ná -- ro -- dem bez mi -- lo -- sti
Rač po -- sta -- vit mne v_bez -- peč -- no -- sti;
Zbav člo -- vě -- ka též lsti -- vé -- ho,
Mne zka -- zit chti -- vé -- ho.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Suď mne, o Bože, v spraved’nosti,
Veď při mou času každého,
A před národem bez milosti
Rač postavit mne v bezpečnosti;
Zbav člověka též lstivého,
Mne zkazit chtivého.

2. Ty jsi, o Bože, Bůh mé síly,
O pročež jsi mne zapudil?
Proč mám dlít v smutku v každou chvíli
Pro strast, již zlí mi nastrojili?
O vždyť jsem dost se natrudil,
Kdy hřích mne ostudil.

3. O sešliž mi své vzácné světlo,
Dař mne své pravdy známostí,
By mne to obé stále vedlo
Do příbytků tvých, kdežby shlédlo
Mé oko zář tvé milosti
Na hoře svatosti.

4. Jáť k Bohu slasti dokonalé,
Jáť vstoupím k jeho oltáři,
A na harfě své budu stále
Svou píseň zpívati k tvé chvále;
Tak mne, můj Bože, od tváři
Tvé sláva ozáří.

5. Proč kormoutíš se času všeho,
Má duše, proč lkáš v soužení?
Jen posečkej na Boha svého,
Neb ještě vyznám milost jeho;
Onť jest mé tváři spasení;
Můj Bůh se nemění.